Base description which applies to whole site

4. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In de verdiepingsbijlage wordt de opbouw van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting BES-fonds 2012 naar de stand van de voorliggende ontwerpbegroting 2013 beschreven. De mutaties die hierin worden genoemd die betrekking hebben op de 1e suppletoire begroting 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 280 H, nr. 1) kunt u in genoemde begrotingsstukken terugvinden. De nieuwe mutatie wordt toegelicht.

Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting

Verplichtingen

Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de verplichtingen van het BES-fonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2012 naar de stand ontwerpbegroting 2013.

Tabel 4.1 Opbouw verplichtingen BES-fonds (x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

24 903

24 903

24 903

24 903

24 903

24 903

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

5 520

5 520

5 520

5 520

5 520

5 520

Stand 1e suppletoire begroting 2012

30 423

30 423

30 423

30 423

30 423

30 423

Mutatie nog niet eerder opgenomen in een begrotingsstuk

2 170

1 670

1 670

1 670

1 670

1 670

Stand ontwerpbegroting 2013

32 593

32 093

32 093

32 093

32 093

32 093

Waarvan verplichtingenbedrag onderzoek

100

100

100

100

100

100

Waarvan verplichtingenbedrag vrije uitkering

32 493

31 993

31 993

31 993

31 993

31 993

De nieuwe mutatie betreft de prijsbijstelling 2012.

Uitgaven

Onderstaande tabel geeft de opbouw aan van de uitgaven van het BES-fonds vanaf de stand ontwerpbegroting 2012 naar de stand ontwerpbegroting 2013.

Tabel 4.2 Opbouw uitgaven BES-fonds (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

24 903

24 903

24 903

24 903

24 903

24 903

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

8 520

5 520

5 520

5 520

5 520

5 520

Stand 1e suppletoire begroting 2012

33 423

30 423

30 423

30 423

30 423

30 423

Nieuwe mutatie

2 170

1 670

1 670

1 670

1 670

1 670

Stand ontwerpbegroting 2013

35 593

32 093

32 093

32 093

32 093

32 093

Waarvan uitgavenbedrag onderzoek

100

100

100

100

100

100

Waarvan uitgavenbedrag vrije uitkering

35 493

31 993

31 993

31 993

31 993

31 993

Met ingang van 2012 is de vrije uitkering opgehoogd tot het een bedrag van de ondergrens in het onderzoek ter grootte van USD 42,9 mln. Voor de financiële dekking van het tekort ad USD 8,2 mln. (€ 6,1 mln.) is uit de begrotingen van de verantwoordelijke departementen geput. Daarvan is structureel een beperkt deel (USD 0,8 mln., € 0,58 mln., prijspeil 2012) ter beschikking gesteld ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaaleconomische problematiek van de eilanden (zie ook de verdiepingsbijlage bijzondere uitkeringen). De overige middelen zijn overgeboekt bij eerste suppletoire begrotingswet 2012 naar het BES-fonds.

Voor Bonaire betekent dit dat de vrije uitkering met USD 4,9 mln. is verhoogd tot USD 24,9 mln. Voor Sint Eustatius gaat het om een verhoging met USD 1,3 mln. tot USD 9,2 mln. Voor Saba bedraagt de nieuw berekende vrije uitkering USD 8,0 mln., een verhoging van USD 1,2 mln.

De overige € 3 mln. is de incidenteel aanvullende tegemoetkoming voor (achterstallig) onderhoud en de implementatie van de nieuwe bestuursstructuur. Dit bedrag is bij de eerste suppletoire wet overgeheveld van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van het BES-fonds (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 000 IV nrs. 37 en 43).

De nieuwe mutatie betreft de prijsbijstelling 2012.

Licence