Base description which applies to whole site

3.2 Overzicht Eilandelijke inkomsten

Het bedrag van de eilandelijke inkomsten bestaat uit eilandbelastingen en overige inkomsten.

De eilandelijke belastingtarieven worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. Het kostendekkingspercentage van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100 procent zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

Net als bij de begroting van het Gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de begrote opbrengsten uit eilandbelastingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

3.3.1 Opbrengsten eilandbelastingen 2012
Tabel A Opbrengsten lokale heffingen Bonaire 2012 (in $)
 

2010

2011

2012

% stijging i.v.m. 2011

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

2 067 039

2 273 743

2 501 117

10,0%

227 374

Logeergastenbelasting

2 713 408

2 713 408

2 496 724

– 8,0%

– 216 684

Verhuurautobelasting

558 659

558 659

614 525

10,0%

55 866

Grondbelasting

1 944 693

2 022 346

2 224 581

10,0%

202 235

Opcenten

0

279 330

307 263

10,0%

27 933

Precariorechten

614 525

614 525

675 978

10,0%

61 453

Totale opbrengst

7 898 324

8 462 011

8 820 188

4,2%

358 177

Tabel B Opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius 2012 (in $)

 

2010

2011

2012

% stijging i.v.m. 2011

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

211 633

246 389

299 098

21,3%

52 709

Vergunningsrecht ing. Vergunningenverordening

17 573

13 999

16 799

20,0%

2 800

Logeergastenbelasting

11 692

7 418

9 905

33,5%

2 487

Verhuurautobelasting

2 788

4 989

6 020

20,7%

1 031

Totale opbrengst

243 686

272 795

331 822

21,6%

59 027

Tabel C Opbrengsten lokale heffingen Saba 2012 (in $)
 

2010

2011

2012

% stijging i.v.m. 2011

Stijging/ daling in $

Motorrijtuigenbelasting

102 607

141 274

145 000

2,6 %

3 726

Horeca vergunningsrecht

60 991

64 022

66 368

3,7 %

2 346

Logeergastenbelasting

70 377

67 039

67 039

0 %

0

Totale opbrengst

233 975

272 335

278 407

2,2 %

6 072

De begrote opbrengsten uit eilandelijke belastingen bedragen in 2012 ruim USD 9,4 mln. Elk van de openbare lichamen begroten meer inkomsten uit lokale heffingen dan in 2011. Hierbij valt op dat de belastingopbrengst van Sint Eustatius zal stijgen met ongeveer 21%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de motorrijtuigenbelasting.

De totale opbrengsten op Sint Eustatius en Saba worden voornamelijk opgebracht door de motorrijtuigenbelasting, resp. 90% en 52%, terwijl deze belasting op Bonaire slechts 28% van de totale lokale heffingen betreft.

Daarnaast is in de overzichten A t/m C te zien dat de eilanden aanmerkelijk van elkaar verschillen wat betreft de samenstelling en inkomsten uit de eigen belastingen.

Licence