Base description which applies to whole site

2.3 Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

2.3.1 Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het Rijk belegd bij de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van campagnemanagement, media-inkoop, beeldcentrum, communicatieadvies en -onderzoek, Communicatiediscipline op Rijksportaal, professionalisering, publieksvoorlichting en rijksoverheid.nl.

Per 1 juli 2012 is de naam van Postbus 51 Informatiedienst veranderd in Informatie Rijksoverheid. Ook het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid is veranderd naar 1400.

In december 2011 is DPC door de ministerraad als Inkoop UitvoeringsCentrum Communicatie (IUC) aangewezen en per 1 januari 2014 wordt dit operationeel.

(x € 1 000)
 

20111

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

20 008

20 772

19 522

19 482

19 482

19 482

19 482

Opbrengst overige departementen

13 649

17 045

17 960

17 960

17 960

17 960

17 960

Opbrengst derden

159

           

Rentebaten

124

100

100

100

100

100

100

Vrijval uit voorzieningen

2 309

           

Bijzondere baten

             

Totaal baten

36 249

37 917

37 582

37 542

37 542

37 542

37 542

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– Personele kosten

14 386

13 654

13 400

13 421

13 421

13 421

13 421

waarvan eigen personeel

12 775

11 527

12 273

12 294

12 294

12 294

12 294

– waarvan externe inhuur

1 611

2 127

1 127

1 127

1 127

1 127

1 127

– Materiële kosten

18 831

24 263

24 182

24 121

24 121

24 121

24 121

– waarvan ICT

1 246

1 040

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

               

Overige lasten

             

– Rentelasten

             

– Afschrijvingskosten

             

– Dotaties voorzieningen

1 069

           

– Bijzondere lasten

222

           

Totaal lasten

34 508

37 917

37 582

37 542

37 542

37 542

37 542

               

Saldo van baten en lasten

1 741

0

0

0

0

0

0

1

Bedragen 2011 zijn realisatiecijfers (Kamerstuk 33 240-III, nr. 1).

Toelichting:

Baten

Met de invulling van de taakstellingen is DPC een 100% gemeenschappelijke dienst. Dit houdt in dat DPC opdrachten uitvoert voor de gezamenlijkheid van de ministeries.

Opbrengst moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve taken voor de (in de VoorlichtingsRaad) samenwerkende departementen.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst komt naar verwachting hoofdzakelijk uit het in shared service uitvoeren van campagne-management, materiële kosten communicatieonderzoek en de media-inkoop. Voor een belangrijk deel wordt de opbrengst gebruikt ter dekking van externe kosten die aan de opdrachtgevers worden doorberekend.

Rentebaten

Doordat in de loop van het jaar soms tijdelijke debet en creditstanden op de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB) ontstaan als gevolg van ontvangsten en betalingen samenhangend met de media-inkopen, worden zowel rentelasten als rentebaten geraamd.

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De toegestane formatie van DPC bedraagt in 2013 maximaal 144 fte.

Materiële kosten

De dienst is gehuisvest in panden van het ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.

Saldo van baten en lasten

Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.

2.3.2 Kasstroomoverzicht
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

10 542

20 190

19 190

19 190

19 190

19 190

19 190

2. Totaal operationele kasstroom

9 648

0

0

0

0

0

0

               

–/– Totaal investeringen

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

+/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

3. Totaal investeringkasstroom

0

0

0

0

0

0

0

               

–/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

1 000

         
               

+/+ Eenmalige storting door het moederdepartement

             
               

–/– Aflossingen op leningen

             

+/+ Beroep op leenfaciliteit

             

4. Totaal financieringskasstroom

0

– 1 000

0

0

0

0

0

               

5. Rekening-courant RHB 31 december (1+2+3+4)

20 190

19 190

19 190

19 190

19 190

19 190

19 190

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen).

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december 2011 is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van de debiteuren. Daarnaast slaat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen neer bij DPC terwijl in het verleden deze middelen bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg. Dit verklaart ook de hoge stand voor de jaren 2012 en verder.

2.3.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de doelmatigheidsindicatoren van DPC.

Indicator

Norm 2011

Realisatie 2011

Norm 2012

Norm 2013

Saldo baten en lasten

0%

4,8%

0%

0%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

Max. 169

149

Max. 161

Max. 144

(exclusief bedrijfsvoering)

(exclusief bedrijfsvoering)

(exclusief bedrijfsvoering)

(exclusief bedrijfsvoering)

Verhouding direct: indirect personeel

Richting 80:20

85:15

Richting 80:20

Richting 80:20

Ziekteverzuimpercentage

5,5%

4,0%

5,50%

5,50%

Service niveau telefonie

80% binnen 40 sec.

82% beantwoord binnen 40 sec. (gem. beantwoordingstijd is 19 sec.)

80% binnen 40 sec.

80% binnen 40 sec.

Service niveau e-mail

80% binnen 48 uur

91% beantwoord binnen 48 uur (gem. beantwoordingstijd is 10 uur)

80% binnen 48 uur

95% binnen 48 uur

Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie

7,5

7,6

7,5

7,5

Kwaliteitsindicator burgertevredenheid

6,5

7,3

6,5

7,0

e-mail

Kwaliteitsindicator burgertevredenheid internet

7

7,5

7

7

Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor Overheidscommunicatie

7,5

7,8

7,5

7,5

Financieel voordeel collectieve inkoop van mediaruimte (versus afzonderlijke inkoop door ministeries)

25% bij inkoopvolume van € 65 mln.

17% bij inkoop-volume van € 61 mln.1

Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever.2

10%

         

Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling.2

12%

         

Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven vermeldt op de tariefkaart. 2

22%

1

Met ingang van 2011 methodiek in vergelijking met voorgaande jaren ingrijpend gewijzigd. Systeem sindsdien meer gebaseerd op netto-netto prijzen.

2

Er zijn drie nieuwe indicatoren toegevoegd door een verandering van inkoopmethodiek.

Licence