Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Van Gent; Verzoekt de regering om in overleg met de lokale autoriteiten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten die verbonden zijn aan het saneren van de veroorzaakte milieuschade te verhalen op de opeenvolgende eigenaren van de Isla-raffinaderij en daartoe indien mogelijk over te gaan

Kamerdebat 02-12-2009 Plenaire behandeling hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) Begroting 2010

Het verzoek is ingediend. Overleg met Curaçao heeft plaatsgevonden

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie lid Remkes c.s.; Verzoekt de regering nog in deze kabinetsperiode op korte termijn een ter zake dienend voorstel tot herziening van de Grondwet bij de Tweede Kamer in te dienen

Kamerdebat 02-12-2009 Plenaire behandeling hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) begroting 2010

Afgedaan. Het wetsvoorstel tot wijziging van de grondwet is op 23 december 2011 bij de Tweede Kamer ingediend (TK 2011– 2012, 33 131, nr. 1)

Motie Bosman c.s.; Verzoekt de regering de autonome landen Curaçao en Sint-Maarten geen ondersteuning te geven in de vorm van directe begrotingssteun

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

Motie Bosman/Van Raak; Verzoekt de regering de nog in te dienen Rijkswet personenverkeer, gebaseerd op het principe van «wederkerigheid», aan de orde te stellen tijdens de aanstaande koninkrijksconferentie in december 2011

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 40)

Motie Bosman c.s.; Verzoekt de regering de voortgangsrapportages halfjaarlijks aan de Kamer aan te bieden, deze voor de Kamer toetsbaar te maken en de AMvRB waar nodig te verlengen totdat de plannen van aanpak volledig en correct zijn uitgevoerd

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 januari 2012 per brief geïnformeerd over de eerste rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 56). Het verzoek wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

Motie Van Raak c.s.; Verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar het lekken van informatie over de Rijksministerraad van 4 oktober 2011

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 42)

Motie Van Bochove/Bosman; Verzoekt de regering de Kamer voorafgaande aan de koninkrijksconferentie te informeren over de te bespreken onderwerpen en de Nederlandse inzet daarbij, opdat de Kamer daarover met de regering van gedachten kan wisselen

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV nr. 40)

Motie Hachchi c.s.; Verzoekt de regering in volgende begrotingen een uniforme presentatie-wijze van de BES-budgetten op te nemen, inclusief een overzicht van de formatie ten behoeve van de BES-eilanden, alsook een overzichtscon-structie bij te voegen in de begroting van het BES-fonds

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 43)

Motie Van Gent c.s.; Verzoekt de regering om in nauw overleg met de lokale autoriteiten BES-eilanden eigen ambtelijke expertise aan te bieden ter voorkoming van verdere inhuur van externe adviseurs

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 43)

Motie Van Gent c.s.; Verzoekt de regering om in nauw overleg met de lokale autoriteiten en in samenwerking met energieleveranciers of anderen maatregelen te treffen die erop gericht zijn om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in staat te stellen zichzelf op korte termijn te voorzien van duurzaam opgewekte stroom

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de motie is op 15 november 2011 overgedragen aan de minister van EL&I

Gewijzigde motie Ortega-Martijn/Van der Staaij; Verzoekt de regering deze problematiek in overleg met de koninkrijkspartners te bespreken en de resultaten van het UNICEF onderzoek daarbij eventueel te betrekken; Verzoekt de regering tevens zo nodig in gezamenlijkheid te komen tot een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en kinderbescherming

Kamerdebat 26-10-011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV nr. 55)

Motie Van der Staaij c.s.; Verzoekt de regering om ten aanzien van voorzieningen, waaronder verbeteringen ten aanzien van de zorg en de levensstandaard, het beperken van regelgeving en zo nodig op andere terreinen met een aanpak te komen tot concrete verbeteringen voor de bewoners, die tevens recht doen aan de geografische ligging en de schaal van de eilanden alsmede aan de cultuurverschillen; verzoekt de regering tevens, de Kamer medio december, ruim voor de voorgenomen reis van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in januari 2012, aan te geven welke inhoudelijke verbeteringen door de regering zullen worden getroffen, zodat nog in december een debat met de regering mogelijk is

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 43)

Motie Van Raak; Verzoekt de regering de motie 33 000 IV, nr. 23 alsnog uit te voeren en dit onderzoek te verbreden naar het lekken uit de veiligheidsdienst en de Belastingdienst

Kamerdebat 22-12-2011 Rapport Commissie onderzoek Curaçao

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

Motie Hachchi/Van Gent; Verzoekt de regering zich in te zetten voor de betrokkenheid van het Koninkrijk bij de ontwikkelingen op Curaçao en de Kamer hierover te informeren, in het bijzonder wanneer de onderzoeksopdracht van Transparency International is geformuleerd, alsook wanneer het uiteindelijke onderzoek is afgerond

Kamerdebat 22-12-2011 Rapport Commissie onderzoek Curaçao

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

Motie Van Raak c.s.; Verzoekt de regering een visiestuk op te stellen over de waarborgfunctie van Nederland binnen het Koninkrijk, zoals vastgelegd in artikel 43 van het Statuut

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 850, nr. 2)

Motie Hachchi; Verzoekt in de nog te ontwikkelen toekomstvisie van het Koninkrijk te analyseren op welke wijze de relatie tussen de Europese Unie en het Caribische deel van het Koninkrijk optimaal benut kan worden.

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 15 juli 2011 per brief geïnformeerd (EK 2010–2011, 32 500–IV nr. E / TK 2010–2011, 32 850, nr. 1)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister van Justitie zegt toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011

Kamerdebat 12-04-2010 Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

De Tweede Kamer zal medio eind van het jaar 2012 worden geïnformeerd

De minister zegt toe dat de Rapportage FATF, indien mogelijk, ter inzage bij de griffie van de Tweede Kamer zal worden gelegd

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Het rapport van Curaçao is in mei 2012 definitief vastgesteld. Het is nog niet openbaar. Zodra dit wel het geval is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te betrekken en te informeren bij evaluatie BES-wetgeving over vijf jaar

Kamerdebat 07-09-2010

Debat over het Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (31 954, nr. 30)

Een exacte datum van bericht en de exacte manier waarop de Tweede Kamer geïnformeerd wordt, is nu lastig aan te geven. Bij de evaluatie zal de Tweede Kamer worden betrokken. De eerste evaluatie is voorzien voor 2016

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222)

Kamerdebat d.d. 7 december 2010 Debat naar aanleiding van regeringsverklaring

Deze toezegging is staand beleid. Sinds het doen van de toezegging tot op heden, heeft de Eerste Kamer alle Voortgangsrapportages die door Sint Maarten en Curaçao zijn gemaakt, toegezonden gekregen. De aanbieding van de voortgangsrapportages komt uit voort uit de AMvRB die tot 10-10-2012 doorloopt. De Eerste Kamer wordt daarom verzocht de aangegeven termijn van 1 juli 2011 aan te passen naar 1-1-2013

B.2 Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe te bezien op welke wijze de Tweede Kamer periodiek kan worden geïnformeerd over de knelpunten en oplossingen op Caribisch Nederland

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

Afgedaan. Er is bezien dat de Kamer regelmatig brieven van de Minister ontvangt, o.a. n.a.v. reizen en lopende kwesties. Daarnaast stuurt de minister de halfjaarlijkse rapportages van de Rijksvertegenwoordiger door aan de Kamer

De minister zegt toe verslag te doen aan de Tweede Kamer na de kennismakingsreis in februari. In deze brief wordt ook ingegaan op de coördinatierol van de minister m.b.t. Caribisch Nederland en zal de minister verslag doen van het gesprek met de Rijksvertegenwoordiger. Tijdens de reis zal de minister bij het lokale bestuur expliciet de aandacht richten op de loketfunctie van het ministerie van BZK

Kamerdebat 18-01-2012 Kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VC KR

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

De minister zegt toe dat, zodra hierover mededelingen gedaan kunnen worden, de Tweede Kamer ingelicht zal worden over het verdere proces bij het niet nakomen van afspraken in het kader van de Rijkswet financieel toezicht, na uitkomst van het proces binnen de Rijksministerraad

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000-IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

De minister zegt toe na te gaan of de jaarrekening 2010 onder de Rijkswet valt

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000-IV) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

De minister zegt toe de Tweede Kamer bij de voorjaarsnota in 2011 een overzicht te doen toekomen van de onderbenutting van de SEI-gelden

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 568, nr. 88)

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Doek (CDA) en Ten Hoeve (OSF), toe dat zij de Kamer per brief zal informeren op welke wijze de regering de toegezegde legislatieve terughoudendheid ten aanzien van de BES zal waarborgen (T01157)

Kamerdebat 11-05-2010

Plenair debat BES-wetgeving (31 954)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 21 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–VII C)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de legislatieve terughoudendheid.

Kamerdebat 11-10-2011

Wet Volkshuisvestingvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES (32 473)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 33 000–VII C)

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat zij de Eerste Kamer per brief zal informeren over de wijze waarop over 5 jaar tijdens de evaluatie transparantie zal worden geboden over de (departementale) uitgaven ten behoeve van de BES (T01159)

Kamerdebat 11-05-2010

BES-wetgeving (31 954)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 43)

De minister zegt de Eerste Kamer een brief toe over de toetsingscriteria die gehanteerd zullen worden bij de evaluatie van de WolBES over vijf jaar (31 954) (T01155)

Kamerdebat 11-05-2010

BES-wetgeving (31 954)

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 8 maart 2012 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 31 954 D) (TK 2011–2012, 33 202, nr. 1)

De minister zegt toe het eerstkomende halfjaarverslag van de Rijksvertegenwoordiger BES uiterlijk 9 maart aan de Tweede Kamer aan te bieden

Kamerdebat 06-02-2012

AO BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

De minister zegt toe de Tweede Kamer uiterlijk bij de aanbieding van de ontwerp-Rijksbegroting 2013 informeren over het aantal rijksambtenaren dat werkzaam is voor de BES-eilanden. Bij die gelegenheid zullen ook het aantal vliegbewegingen en alle andere zaken die met die werkzaamheden samenhangen, worden vermeld

Kamerdebat 06-02-2012

AO BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 66)

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe te rapporteren over de manier waarop het abortuspreventieprogramma op de BES wordt opgezet en vormgegeven (T01161)

Kamerdebat 11-05-2010

BES-wetgeving (31 954)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 9 augustus 2011 overgedragen aan de minister van VWS.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat zij de Tweede Kamer per brief zal informeren over (1) de inventarisatie door VWS van de huidige situatie op het gebied van abortus en euthanasie op de BES en (2) de prudentie die bij de invoering van deze wetten wordt betracht (T01158)

Kamerdebat 11-05-2010

Plenair debat BES-wetgeving (31 954)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de toezegging is op 29 juli 2012 overgedragen aan de minister van VWS

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie zeggen de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van nagenoeg alle woordvoerders aan het beleidsdebat, toe dat de regering in de aan de Tweede Kamer toegezegde toekomstvisie op het Koninkrijk aandacht zal besteden aan: (1) de agenda van het Koninkrijk, (2) een eventuele bredere Statuutwijziging, (3) het democratisch deficit, (4) de onderlinge relaties tussen de landen tegen de achtergrond van het aflopen van samenwerkingsprogramma’s, (5) het spanningsveld tussen autonomie en de waarborgfunctie en de reikwijdte van de waarborgfunctie, (6) de waarden in het Koninkrijk, (7) de interculturele dimensie, (8) het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren in het Koninkrijk en (8) de kwaliteit van de rechtsorde en het bestuur. Dit krijgt in eerste instantie vorm door een wetenschappelijk essaybundel en symposia in de landen van het Koninkrijk. Ook zal de regering een aparte notitie over de reikwijdte van de waarborgfunctie presenteren (toegezegd aan de Tweede Kamer). Bij de discussie, die komende jaar plaatsvindt, zal tevens de commissie NAAZ van de Eerste Kamer worden betrokken (T01030)

Kamerdebat 19-05-2009 Beleidsdebat Staatkundige Vernieuwing Nederlandse Antillen

Afgedaan. De Tweede Kamer is per brief op 15 juli 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 850 nr. 1 / EK 2010–2011, 32 500–IV nr. E)

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Tweede Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van de leden, van de SP-fractie (i.c. Ten Horn,) toe dat zij de staat van het onderwijs en van de zorg op de BES-eilanden, waarover jaarlijks tot aan de eerste evaluatie aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd, in antwoord op de motie-Leerdam c.s., ook aan de Eerste Kamer zal toezenden (T01156)

Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 27 april 2010

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 15 augustus 2011 overgedragen aan de minister van VWS

De minister zegt toe de halfjaarlijkse rapportages van de Rijksvertegenwoordiger naar de Tweede Kamer te zullen sturen

Kamerdebat 17-11-2010 Aanpassingswetten openbare lichamen BES (32 419, 32 368, 32 428)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500–IV, nr. 43)

De minister zegt toe de Eerste Kamer te informeren over de voortgang en de resultaten van het onderzoek dat Aruba doet naar de wenselijkheid van aansluiting bij diverse consensusrijkswetten (31 568) (T01225)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 maart 2012 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 31568D)

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), om het idee van een koninkrijkssecretariaat mee te nemen in de eerder toegezegde toekomstvisie op het Koninkrijk (T01030) (T01221)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De Tweede Kamer is per brief op 15 juli 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 850, nr. 1)

De minister zegt toe de Tweede Kamer over de derde rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten, die betrekking heeft op het tweede kwartaal van 2011, te informeren

Brief van de Minister BZK over de tweede rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten d.d. 29 augustus 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV, nr. 41)

De minister zegt toe te komen met een nadere precisering van deze visie, alsmede de Tweede Kamer te informeren over de stappen die sinds 15 juli 2011 zijn gezet om nadere invulling te geven aan deze visie

Kamerdebat 05-10-2011

AO Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 850, nr. 4)

De minister zegt toe dat de visie op het Koninkrijk in de loop van 2010 zal verschijnen

Kamerdebat 19-05-2009

Plenair debat Het staatkundig proces Nederlandse Antillen

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 15 juli 2011 per brief geïnformeerd (EK 2010–2011, 32 500–IV nr. E / TK 2010–2011, 3 2850, nr. 1)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voorafgaand aan de Koninkrijksconferentie in te lichten over de agenda en de inzet van Nederland

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000-IV) rest

De Tweede Kamer is op 28 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000–IV nr. 40)

Licence