Base description which applies to whole site

6.1 Bijlage inzake moties en toezeggingen

Overzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door bewindslieden gedane toezeggingen

FISCAAL

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2010–2011

Van Vliet verzoekt de regering alle financiële bonussen die vanaf 2008 bij ABN, AMRO, ASR Verzekeringen, ING, SNS en AEGON zijn uitgekeerd, eenmalig tegen een tarief van 100% te belasten in de loonheffing dan wel aftrek van het totale bonusbedrag in de vennootschapsbelasting te weigeren.

Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr.30

Aangenomen 22 maart 2011

Afgerond bij brief van de Minister en Staatssecretaris van Financiën van 27 oktober 2011. Kamerstukken II 2011/12, 31 980, nr. 56

2.

2010–2011

Braakhuis en Omtzigt verzoeken de regering in overleg te treden met sociale partners om te bezien of het Witteveenkader gebaseerd kan worden op het uniforme loonbegrip en het resultaat van de gesprekken binnen vier maanden aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Kamerstukken II 2010/11, 32 131, nr. 24

Aangenomen 12 april 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris, van Financiën mede namens de Minister van SZW van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

3.

2010–2011

Van Vliet verzoekt de regering nieuwe standaardcriteria op te stellen op basis waarvan het parlement kan zien welke uitgangspunten gelden voor het sluiten van een fiscaal verdrag met een derde staat.

Kamerstukken II 2010/11, 25 087, nr. 8

Aangenomen 30 juni 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2011. Kamerstukken II 2010/11, 25 087 nr. 27

4.

2010–2011

Groot verzoekt de regering geen belastingverdragen af te sluiten waarin het heffingsrecht over pensioenen hoofdzakelijk toekomt aan de woonstaat en verzoekt de Kamer te rapporteren over de omvang van de misgelopen en nog mis te lopen belastinginkomsten als gevolg van pensioenemigratie.

Kamerstukken II 2010/11, 25 087, nr. 19

Aangenomen 30 juni 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2011. Kamerstukken II 2010/11, 25 087 nr. 27

5.

2010–2011

Bashir en Van Vliet verzoeken de regering bij het Belastingplan 2012 met maatregelen te komen om het zogenaamde Bosal-gat in de vennootschapsbelasting te dichten.

Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 17

Aangenomen 30 juni 2011

Afgerond .Is opgenomen in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

6.

2010–2011

Omtzigt en Schouten verzoeken de regering met een kabinetsbrief te komen die een integrale visie bevat op het geven van geld, geven in natura en vrijwilligerswerk en vooral de fiscale behandeling daarvan, waarin in het bijzonder wordt ingegaan op SBBI’s en die in september 2011 aan de Kamer te sturen ter behandeling bij het Belastingplan 2012.

Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 19

Aangenomen 30 juni 2011

Afgerond. Is meegenomen in de Memorie van Toelichting van de Geefwet Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 3

7.

2011–2012

Dijkgraaf verzoekt de regering een commissie in te stellen om, voortbouwend op de adviezen over belastingherziening en de ideeën uit de fiscale agenda, waaronder een loonsomheffing, een aantal scenario’s uit te werken.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000, nr. 58

Aangenomen 11 oktober 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 11

8.

2011–2012

Kuiper c.s. verzoekt de regering een commissie in te stellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek.

Kamerstukken I 2011/2012, 33 000, F

Aangenomen 1 november 2011

Afgerond bij brief van de Minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 280, nr. 4

9.

2011–2012

Omtzigt en Neppérus verzoeken de regering om in overleg met de Europese Commissie en Duitsland, Frankrijk en Ierland tot een datum te komen waarop in alle genoemde lidstaten de wetswijziging met betrekking tot het btw-tarief op paarden, in werking moet treden.

Kamerstukken II 2011/2012,

30 922, nr. 12

Aangenomen 8 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

10.

2011–2012

Schouten en Dijksma verzoeken de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 XII, nr. 42

Aangenomen 3 november 2011

Afgerond bij brief van 11 november (Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29)

11.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de 30%-regeling zodanig gericht wordt dat alleen werknemers met een duidelijke toegevoegde meerwaarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt onder deze regeling kunnen vallen.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 43

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond, motie is ondersteuning van kabinetsbeleid (o.m. convenant BD-KNVB)

12.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering kritisch te kijken naar de praktijk bij de Belastingdienst met als uitgangspunt beperking van het aantal dienstauto’s tot een minimum en daarover te rapporteren in het komende beheersverslag van de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 44

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012 waarbij het Beheersverslag Belastingdienst 2011 is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24

13.

2011–2012

Schouten en Omtzigt verzoeken de regering de mogelijkheid te onderzoeken, hoe vakantiedagen om te zetten zijn in een gift en de Kamer hierover in het voorjaar 2012 te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 46

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2012, opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg. Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 18

14.

2011–2012

Omtzigt en van Vliet verzoeken de regering in overleg te treden met vertegenwoordigers van SBBI-koepels en voorstellen uit te werken waarbij zaken als bijvoorbeeld de periodieke gift en de steunstichting mogelijk gestroomlijnd worden en in ieder geval op eenvoudige en heldere wijze gebruikt kunnen worden door SBBI’s en de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 53

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 17

15.

2011–2012

Dijkgraaf verzoekt de regering in het Belastingplan 2013 nieuwe fiscale instrumenten waar mogelijk te voorzien van kwantitatieve doelstellingen; een analyse te maken van de doelstellingen van bestaande fiscale instrumenten en deze waar mogelijk te voorzien van kwantitatieve toetsingscriteria; een horizonbepaling op te nemen voor zo veel mogelijk bestaande fiscale instrumenten.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 54

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012. Handelingen II 2010/11, 33 003, TK nr. 24 , blz. 9–104. Daar waar mogelijk wordt aan de motie uitvoering gegeven, zo wordt In de afdrachtvermindering onderwijs nu ook horizonbepaling opgenomen. Zie Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 2013.

16.

2011–2012

Braakhuis en Groot verzoeken de regering de substance-eisen en de naleving van de substance-eisen tegen het licht te houden en de TK hierover te informeren voor het AO Fiscale agenda.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 62

Aangenomen 17 november 2011

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 32

17.

2011–2012

Lucassen verzoekt de regering de aanvraagprocedure voor huurtoeslag zodanig vorm te geven dat te hoge toekenningen en daardoor de noodzaak tot hoge terugvorderingen worden beperkt.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VII, nr. 78

Aangenomen 22 november

Afgerond. Aan de motie is gevolg gegeven door de pilot «aanpak slechte schatters». Voor nadere toelichting zie de halfjaarsrapportage Belastingdienst van mei 2012, aangeboden bij brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

18.

2011–2012

De Liefde verzoekt de regering initiatiefnemers te wijzen op de fiscale mogelijkheden van de nieuwe Geefwet en te onderzoeken of een schaatsloterij gerealiseerd kan worden.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 XVI, nr. 80

Aangenomen 6 december 2011

Afgerond bij brief van de Minister van VWS van 4 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 XVI, nr. 176

19.

20 112 012

Van Hijum c.s. verzoek de regering om de arbeidsmarktpositie, inzetbaarheid en mobiliteit van ouderen vanaf 2012 actief te volgen, en op basis van de monitor te bepalen of en, zo ja, in hoeverre te zijner tijd aanpassingen van het vitaliteitspakket mogelijk zijn zonder hiermee de gezamenlijke ambitie ten aanzien van de arbeidsparticipatie van 55-plussters te ondermijnen.

Kamerstukken II 2011/12, 33 046, nr. 30

Aangenomen 7 februari 2012

In voorbereiding. Voortouw ligt bij Minister van SZW

20.

2011–2012

Omtzigt c.s. verzoekt de regering met de Duitse regering opnieuw in overleg te treden en snel een werkbare oplossing voor te stellen voor het probleem van de definitie van dwangarbeiders en ervoor zorg te dragen dat in de tussentijd de Nederlandse Belastingdienst zo min mogelijk bijstand verleent bij de inning van belastingen over de betwiste pensioenen, wanneer aannemelijk is dat deze voortkomen uit dwangarbeid.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 19

Aangenomen 26 april 2012

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 27

21.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering om binnenlandse belastingplichtigen die naast een Nederlands inkomen ook een Duits inkomen ontvangen, optimaal te informeren over de mogelijkheden om dubbele heffing te voorkomen en hen daarover per brief te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 22

Aangenomen 26 april 2012

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 27

22.

2011–2012

Bashir verzoekt de regering ieder jaar vóór het meireces de Kamer per brief uitgebreid te rapporteren over de ontwikkelingen en de problemen van de grensarbeiders en mogelijke oplossingsrichtingen.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 21

Aangenomen 26 april 2012

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 27

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2009–2010

Tang c.s. verzoekt de regering het gebruik van de fiets onder de oude en nieuwe regeling expliciet onderdeel uit te laten maken van de evaluatie van de werkkostenregeling die na 2 jaar plaatsvindt.

Kamerstukken II 2009/10, 32 128, nr. 45

Evaluatie voorzien voor eind 2012

2.

2010–2011

Van Vliet en Neppérus verzoeken de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip de inkomenseffecten van deze flankerende maatregelen voor werknemers te meten alsook de bereikte vereenvoudiging te evalueren de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2010/11, 32 131, nr. 18

Aangenomen 12 april 2011

Evaluatie voorzien voor 2014

3.

2010–2011

Neppérus en van Vliet verzoeken de regering om na de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip de effecten ten aanzien van de ontwikkeling van de loonkosten voor bedrijven via onder meer loonstrookjes te meten en om de Kamer via een evaluatie hierover te informeren een jaar na inwerkingtreding van de wet.

Kamerstukken II 2010/11, 32 131, nr. 23

Aangenomen 12 april 2011

Evaluatie voorzien voor 2014

4.

2010–2011

Omtzigt en Harbers verzoeken de regering alleen nog TIEA’s te sluiten die een bepaling bevatten op basis waarvan automatische gegevensuitwisseling mogelijk is, en de Kamer te informeren over welke TIEA’s daadwerkelijk tot gegevensuitwisseling hebben geleid. Verzoeken tevens over twee jaar een lijst aan de Kamer te doen toekomen met TIEA’s en verdragen die niet tot gegevensuitwisseling hebben geleid en aan te geven of zij bereid is die verdragen en TIEA’s op te zeggen.

Kamerstukken II 2010/11, 25 087, nr. 26

Aangenomen 30 juni 2011

Rapportage voorzien voor 2013

5.

2011–2012

Recourt en van Raak verzoeken de regering zo snel mogelijk inzicht te geven in de concrete criteria die worden gehanteerd bij het vrijstellen van belasting van vermogen van leden van het Koninklijk Huis.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 III, nr. 7

Aangenomen 13 oktober 2011

In voorbereiding

6.

2011–2012

Omtzigt en Groot verzoeken de regering het mogelijk te maken om de huurtoeslag rechtstreeks over te maken naar de woningbouwcorporaties

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 49

Aangenomen 22 december 2011

Het overleg met de sector is gaande om na te gaan of oplossingen voor de incassoproblematiek mogelijk zijn zonder inbreuk op het ene bankrekeningnummer te maken.

7.

2011–2012

Omtzigt en Van Vliet verzoeken de regering met een voorstel te komen voor een Anbi-register, waarin de volgende zaken openbaar gemaakt worden en gratis toegankelijk zijn:naam, adres en contactgegevens van de anbi; bestuurssamenstelling; verkort jaarverslag, beloningen van bestuurders en van medewerkers die de dg-norm overschrijden.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 52

Aangenomen 17 november 2011

Planning afronding 4e kwartaal 2012.

De Kamer is tussentijds geïnformeerd over de laatste stand van zaken bij brief van 4 juli 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 84.Overleg is gaande met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

8.

2011–2012

Groot en Omtzigt verzoeken de regering in een nota aan de TK vóór 1 april 2012 haar visie te geven op de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de daarbij passende fiscale behandeling.

Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 56

Aangenomen 17 november 2011

In voorbereiding

9.

2011–2012

Braakhuis verzoekt de regering bij de winstbox afschaffing van het urencriterium te betrekken.

Kamerstukken II 2011/12,

33 003, nr. 79

Aangenomen 17 november 2011

In voorbereiding

10.

2911–2012

Van Bemmel en Van Vliet verzoeken de regering de Belastingdienst de gegevens betreffende schadevoertuigen, waar de genoemde «tegenbewijsregeling» op van toepassing is, ter beschikking te laten stellen aan de verzekeraars.

Kamerstukken II 2011/12, 29 398, nr. 306

Aangenomen 29 november

In voorbereiding

11.

2011–2012

Van Gent c.s. verzoekt de regering bij het onderzoek naar het afschaffen van het urencriterium ook de aanvraag van kinderopvangtoeslag te betrekken.

Kamerstukken II 2011/12, 31 322, nr. 149

Aangenomen 13 december 2011

In voorbereiding

12.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering na twee jaar te evalueren of het gelukt is dat de Nederlandse ondernemers een aantoonbare administratieve lastenvermindering krijgen en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 32 877, nr. 8

Aangenomen 16 februari 2012

Planning afronding niet eerder voorzien dan in 2015. De wet treedt per 1 januari 2013 in werking.

13.

2011–2012

Bosman c.s. verzoekt de regering in overleg met de verschillende landen te onderzoeken hoe de belemmeringen voor personen en goederen binnen het Caraïbisch deel van het Koninkrijk kunnen worden opgeheven, waaronder het voorkomen van dubbele invoerheffingen bij de doorvoer van goederen.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 62

Aangenomen 6 maart 2012

Voortouw voor dit Koninkrijksoverleg ligt bij het Ministerie van V&J, in verband met de nadruk op personenvervoer.

14.

2011–2012

Van Vliet c.s. verzoekt de regering, in het verlengde van eerdere aangenomen moties, de sluiting van de kantoren in Venlo en Emmen te heroverwegen en eerst te kijken naar mogelijke maatregelen buiten de regio’s.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 124

Aangenomen 22 maart 2012

In voorbereiding

15.

2011–2012

Neppérus c.s. verzoekt de regering, om daar waar mogelijk zo spoedig als het kan te komen tot een juiste verdeling van heffingsrechten ter voorkoming van dubbele bankenbelasting en de Tweede Kamer vóór 1 oktober 2012 over de voortgang te rapporteren.

Kamerstukken II 2011/12, 33 121, nr. 21

Aangenomen 22 mei 2012

In voorbereiding

16.

2011–2012

Groot verzoekt de regering, het onderzoek naar de invoering van een forfaitaire aftrek over het eigen vermogen langs de lijnen van de belastingcommissie Continuïteit en Vernieuwing niet stop te zetten, maar integendeel energiek voort te zetten en de Kamer op de hoogte te houden van de vorderingen van dit onderzoek.

Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 15

Aangenomen 21 juni 2012

In voorbereiding

17.

2011–2012

Van Vliet en Bashir verzoeken de regering de totale derving aan vennootschapsbelasting per jaar door het Bosalgat voor het zomerreces aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 16

Aangenomen 21 juni 2012

In voorbereiding

18.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering tot een nadere afbakening te komen van de doelgroepen voor wie horizontaal toezicht inderdaad een geschikt model is voor invulling van de relatie tussen Belastingdienst en belastingplichtige en de Kamer hierover vóór 1 oktober 2012 te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 136

Aangenomen 5 juli 2012

Planning is om vóór 1 oktober 2012 het actieplan intensivering toezicht en invordering naar de TK te sturen.

19.

2011–2012

Omtzigt c.s. verzoekt de regering vóór 1 oktober met een plan te komen om de tax gap te halveren, dan wel zo mogelijk nog verder te verkleinen, door met gerichte acties zowel op het gebied van handhaving als invordering de belastingopbrengst te vergroten. Verzoekt de regering tevens, hierbij in kaart te brengen met welke gerichte investeringen de belastingopbrengst met een veelvoud vergroot kan worden.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 144

Aangenomen 5 juli 2012

Planning is om vóór 1 oktober 2012 het actieplan intensivering toezicht en invordering naar de TK te sturen.

20.

2011–2012

Groot en Braakhuis verzoeken de regering in het plan van aanpak van de regering een concrete en uitdagende doelstelling te formuleren voor de hoeveelheid extra verticale belastingcontroles die de komende jaren moet worden uitgevoerd en de hoeveelheid werknemers die hiertoe bij de Belastingdienst wordt vrijgemaakt.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 141

Aangenomen 5 juli 2012

Planning is om vóór 1 oktober 2012 het actieplan intensivering toezicht en invordering naar de TK te sturen.

21.

2011–2012

Groot en Braakhuis verzoeken de regering nieuw onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van het nalevingstekort en in de rapportage hierover aan de Kamer niet enkel de percentages te vermelden, maar ook de nominale bedragen aan misgelopen belastinginkomsten.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 145

Aangenomen 5 juli 2012

Planning is om vóór 1 oktober 2012 het actieplan intensivering toezicht en invordering naar de TK te sturen.

22.

2011–2012

Peters verzoekt de regering, zich in Europa sterk te maken voor een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken.

Kamerstukken II 2011/12, 32 827, nr. 36

Aangenomen 5 juli 2012

In voorbereiding. Voortouw ligt bij Ministerie van OCW.

23.

2011–2012

Sent c.s. verzoekt het kabinet de Kamer tijdig, in elk geval uiterlijk 1 juni 2013 te informeren over de kredietverleningsituatie in Nederland middels een rapport van De Nederlandsche Bank en, indien noodzakelijk een voorstel te doen voor onmiddellijk te effectueren ingrepen in de situatie.

Kamerstukken II 2011/12, 33 121, I

Aangenomen 10 juli 2012

Vóór 1 juni 2013

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2006–2007

Toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet, bij de te houden evaluatie ook in te gaan op de handhaving en om het regime voor fysieke kansspelautomaten hierin te betrekken.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet op 20 juni 2007.

Handelingen II 2006/07, TK nr. 83, blz. 4553

Afgerond/achterhaald. Het verzoek en de toezegging zijn aan de orde gesteld bij de behandeling van het wetsvoorstel waarbij internetkansspelen in de kansspelbelasting zijn betrokken. Dit ging vooraf aan de herziening van de kansspelbelasting in verband met de kansspelautomaten. Door de latere wetswijziging is deze toezegging dus vervallen.

2.

2007–2008

Toegezegd de zogenaamde ondernemingsvariant nader te onderzoeken en in het najaar een rapportage hierover naar de Kamer te sturen en om de ovb en btw-aspecten hierin mee te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO van 20 mei 2008 over belastingplicht overheidsbedrijven. Kamerstukken II 2007/08, 31 213, nr. 3, blz. 6

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 213, nr. 7

3.

2008–2009

Toegezegd dat het effect van de doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen, zal worden gemonitord en dat aan de Kamer daarover zal worden gerapporteerd.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2009 in de Eerste Kamer op 16 december 2008. Handelingen I 2008/09, EK nr. 15, blz. 763

De toezegging is niet meer opportuun in verband met het afschaffen van de doorwerkbonus per 1-1-2013. Zie voor de toelichting de brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden. Kamerstukken nog niet beschikbaar.

4.

2008–2009

Toegezegd om met een voorstel te komen voor de vennootschapsbelasting waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de wens om te komen tot een evenwichtige belastingheffing en een goed vestigingsklimaat.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin van 23 april 2009. Kamerstukken II 2008/09, 21 501-07, nr. 658, blz. 12

Afgerond. Is opgenomen in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

5.

2008–2009

Toegezegd de Kamer jaarlijks te informeren over de resultaten die de Staatssecretaris heeft bereikt op het gebied van informatieuitwisselings-verdragen.

Staatssecretaris tijdens de AO Ecofin van 2 juli 2009. Kamerstukken II 2008/09, 21 501-07, nr. 669, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012 waarbij het Beheersverslag Belastingdienst 2011 wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24

6.

2009–2010

Toegezegd na te denken over aanpassingen in de dividendbelasting naar aanleiding van een suggestie van de heer De Néree van een unilaterale afschaffing van de dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen.

Staatssecretaris tijdens het AO Winstbelasting multinationals op 14 januari 2010. Kamerstukken II 2009/10, 31 369, nr. 10, blz. 26

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

7.

2009–2010

Toegezegd het Vpb-wetsvoorstel ruim vóór het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen.

Staatssecretaris tijdens het AO Winstbelasting multinationals op 14 januari 2010. Kamerstukken II 2009/10, 31 369, nr. 10, blz. 38

Afgerond bij. Is opgenomen in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

8.

2010–2011

Toegezegd om de effecten van de tijdelijke fiscale maatregelen ter stimulering van de woningmarkt mee te nemen in de evaluatie van de andere maatregelen die in het kader van de crisisbestrijding zijn genomen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 op het Wetgevingsoverleg van 8 november 2010. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr.32, blz. 41

Afgerond bij brief van de Minister van Financiën van 16 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 33 000, nr. 32

9.

2010–2011

Toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een meldingsplicht voor constructies in te voeren, in overleg met de Becon-organisaties.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 op het Wetgevingsoverleg van 8 november 2010. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr.32, blz. 73 én tijdens het verzamel AO van 6 april 2011 over diverse fiscale onderwerpen. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 66

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116.

10.

2010–2011

Toegezegd om na te gaan wat de uitspraak van de Hoge Raad inzake de onverbindendheid van de Fierensmarge (WOZ-waardering) betekent en of dit tot nieuwe wetgeving zal leiden. Vóór eventuele nieuwe wetgeving zal de Kamer hiervan op de hoogte worden gesteld.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 15 november 2010 over het binnenlands bestuur en het gemeente- en provinciefonds 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VII, nr. 20, blz. 29

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

11.

2010–2011

Toegezegd om per brief terug te komen op de stand van zaken met betrekking tot de discussie over energiebelastingen van buurthuizen (SBBI’s).

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 17 november 2010. Handelingen II 2010/11, nr. 23, blz. 64

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

12.

2010–2011

Toegezegd om aan het eind van 2011 een tussenevaluatie te houden van de werkkostenregeling.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 17 november 2010. Handelingen II 2010/11, nr. 23, blz. 71

Afgerond bij brief van 24 oktober 2011, Kamerstukken II 2011/12, 32 504, nr. 70.

13.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn te onderzoeken of verdere vereenvoudiging van de werkkostenregeling mogelijk is.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 17 november 2010. Handelingen II 2010/11, nr. 23, blz. 71

Afgerond bij brief van 24 oktober 2011, Kamerstukken II 2011/12, 32 504, nr. 70.

14.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn om in kaart te brengen, bijvoorbeeld in de Voorjaarsnota, hoe het internationale speelveld rondom energiebelastingen in de hoogste schijf in elkaar zit.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 17 november 2010. Handelingen II 2010/11, nr. 23, blz. 90

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 8

15.

2010–2011

Toegezegd dat de effecten van de btw-verhoging op podiumkunsten zullen worden gemonitord, in het bijzonder het mogelijke effect op het theaterbezoek.

Minister-president tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer op 7 december 2010. Handelingen I 2010/11, nr. 10, blz. 74

De toezegging is achterhaald ivm het weer onderbrengen van de podiumkunsten in het verlaagde btw-tarief. Zie de brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden. Kamerstukken nog niet beschikbaar.

16.

2010–2011

Toegezegd de adviezen van de OESO m.b.t. de mirrlees review te betrekken bij het opstellen van de fiscale agenda 2011–2015 en te bezien of deze toepasbaar zijn binnen de Nederlandse context.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 21 december 2010 in de EK. Handelingen I 2010/11, EK nr. 13, blz. 3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken I 2010/11, 32 500 IXB, F

17.

2010–2011

Toegezegd de komende jaren te bekijken of er niet een beter alternatief is voor de afbouw van de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen, die door de sector worden aangedragen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 21 december 2010 in de EK. Handelingen I 2010/11, EK nr. 13, blz. 14

Afgerond. Het alternatief is gevonden in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

18.

2010–2011

Toegezegd om een nota uit te brengen over thema’s belastingplicht overheidsbedrijven en Woco’s en tot die tijd de gevolgen van het beleidsbesluit te bevriezen en de vrijstelling voor zorg-woco’s nog een jaar te handhaven.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 21 december 2010 in de EK. Handelingen I 2010/11, EK nr. 13, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 213, nr. 7

19.

2010–2011

Toegezegd dat op het moment dat er een wetsvoorstel voor een bankenbelasting naar de Kamer komt, hierbij ook een analyse zal worden gegeven waarom de Minister denkt dat voldaan is aan de voorwaarden en hoe de invloed van een bankenbelasting wordt ingeschat.

Minister tijdens het AO depositogarantiestelsel, resolutiefondsen en bankenbelasting op 16 maart 2010. Kamerstukken II 2010/11, 21 501–07, nr. 791, blz. 17

Afgerond bij de indiening van het wetsvoorstel bankenbelasting. Kamerstukken II 2011/12, 33 121, nr. 2

20.

2010–2011

Toegezegd in augustus een brief te sturen over de stand van zaken met betrekking tot de btw-constructies.

Staatssecretaris tijdens het verzamel-AO van 6 april 2011 over diverse fiscale onderwerpen. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr.66, blz. 15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116. (blz. 12–14)

21.

2010–2011

Toegezegd bij het komende Belastingplan in te gaan op de mogelijkheden om de werkkostenregeling uit te breiden. Welke huidige specifieke vrijstellingen zouden daar alsnog in onder kunnen worden gebracht.

Staatssecretaris tijdens het verzamel-AO van 6 april 2011 over diverse fiscale onderwerpen. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr.66, blz. 19

Afgerond bij brief van 24 oktober 2011, Kamerstukken II 2011/12, 32 504, nr. 70.

22.

2010–2011

Toegezegd om in te gaan op een door de heer Omtzigt aan te leveren specifieke casus over partnerbegrip. In de brief zal dan ook worden ingegaan op wat het registreren van een samenlevingscontract kost.

Staatssecretaris tijdens het verzamel-AO van 6 april 2011 over diverse fiscale onderwerpen. Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr.66, blz. 23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

23.

2010–2011

Toegezegd om in de halfjaarlijkse rapportages van de Belastingdienst in te gaan op de voortgang van het nieuwe toeslagensysteem NTS en de realisatie van de correctiefaciliteit in het licht van de implementatie van het voorliggende wetsvoorstel.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 68

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 20 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 131, nr. 25

24.

2010–2011

Toegezegd om in april 2012 een tussenstand naar de Kamer te sturen op basis van de CEP-cijfers met betrekking tot koopkrachteffecten en lasten als gevolg van het voorliggende wetsvoorstel.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 69

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 131, nr. 25

25.

2010–2011

Toegezegd om in de tussenstand die in april 2012 naar de Kamer komt te rapporteren of alles volgens plan verloopt (bijvoorbeeld met de software en andere zaken).

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 70

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 131, nr. 25

26.

2010–2011

Toegezegd om te kijken naar de mogelijkheden van verdere vereenvoudiging van de loonaangifte bij de loonsomheffing op het punt van de omvang van de gegevensset (voormalige PANA-bericht).

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 70

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 24 januari 2012 waarbij de verkenning loonsomheffing is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 9

27.

2010–2011

Toegezegd in overleg te treden met pensioenkoepels, verzekeraars en de sociale partners en te verkennen of zij het uniforme loonbegrip kunnen hanteren als grondslag voor pensioengevend loon en het Witteveenkader.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 70

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

28.

2010–2011

Toegezegd te bezien wat mogelijk is om de door de werkgever verschuldigde premies werknemersverzekeringen en bijdrage IAB ten behoeve van de werknemer, voor de werknemer zichtbaar te maken op de jaaropgaaf en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 72

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 131, nr. 25

29.

2010–2011

Toegezegd om binnen een jaar in één van de volgende rapportages, terug te komen op de gevolgen van het wetsvoorstel uniform loonbegrip op alimentatiebedragen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 7 april 2011. Handelingen II 2010/11, nr. 71, blz. 80

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

30.

2010–2011

Toegezegd voorafgaande aan de invoering van de wet en samen met het CPB bij de actualisering van de lastenplaatjes en budgettaire plaatjes de loonkosteneffecten in kaart zal brengen op basis van de nieuwe gegevens.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 57

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden.

31.

2010–2011

Toegezegd bij het Belastingplan 2013 een aparte paragraaf te wijden aan de gevolgen van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 58

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden.

32.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn te kijken naar eventuele onvoorziene gevolgen van het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip voor individuele belastingplichtigen en/of groepen belastingplichtigen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 58

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden.

33.

2010–2011

Toegezegd in de voorbereiding van Prinsjesdag 2012 een finale afweging te maken met betrekking tot het corporate beeld 2013. Hierin zal het wetsvoorstel ULB, inclusief alle aanvullende maatregelen, verwerkt zijn.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 59

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden.

34.

2010–2011

Toegezegd in het najaar met een verder uitwerking van de loonsomheffing te komen. Hierin zal de dissertatie van dr. Werger nader worden bestuurd. Tevens wordt de verantwoordelijkheidsverdeling van de sociale partners afzonderlijk geadresseerd.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 59

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, P

35.

2010–2011

Toegezegd t.z.t. bij de verdere uitwerking van de loonsomheffing de verantwoordelijkheidsverdeling van de sociale partners afzonderlijk te adresseren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 62

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 24 januari 2012 waarbij de verkenning loonsomheffing is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 9

36.

2010–2011

Toegezegd om als er zinnige zaken te melden zijn met betrekking tot de problemen met de ontwikkelingen rond het teruggaafsysteem, de Kamer via een reguliere rapportage zal worden ingelicht.

Staatssecretaris tijdens het AO «Groenboek, de toekomst van de btw» op 25 mei 2011. Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1186, blz. 9

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

37.

2010–2011

Toegezegd om het verzoek om informatie voor ondernemers centraal inzichtelijk te maken, in Brussel op tafel te leggen de Kamer hier te zijner tijd over te informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO «Groenboek, de toekomst van de btw» op 25 mei 2011. Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1186, blz. 9

Afgerond, Op 6 december jl is de mededeling van de Commissie over de toekomst van de BTW verschenen. Hierin kondigt de Cie aan dat zij met hulp van de lidstaten een EU-portaal voor ondernemers gaat inrichten met informatie over de EU-btw-verplichtingen. Hierover is een BNC- fiche aan TK gestuurd op 13 januari 2012.

38.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn om te kijken of in Europa voor een aantal energiebelastingen de minimumtarieven zouden kunnen worden opgevoerd om daarmee in Nederland wat meer ruimte te krijgen voor verdere vergroening.

Staatssecretaris tijdens het AO «Groenboek, de toekomst van de btw» op 25 mei 2011. Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1186, blz. 13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 8

39.

2010–2011

Toegezegd als de Kamer daar behoefte aan heeft om een technische briefing te verzorgen over de acties op het gebied van fraudebestrijding in de afgelopen paar jaar en wat er nog staat te gebeuren. Dit kan op verzoek van de Kamer ook in een brief verwoord worden.

Staatssecretaris tijdens het AO «Groenboek, de toekomst van de btw» op 25 mei 2011. Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1186, blz. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116. (blz. 14–19)

40.

2010–2011

Toegezegd om nader te rapporteren in het jaarlijkse beheersverslag van de Belastingdienst over de uitgewisselde informatie onder TIEA’s.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal Verdragsbeleid op 8 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 25 087, nr. 25, blz. 27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012 waarbij het Beheersverslag Belastingdienst 2011 wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24

41.

2010–2011

Toegezegd een brief te sturen in antwoord op de aanvullende vragen over de dwangsomregeling in relatie tot toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

42.

2010–2011

Toegezegd in de eerstvolgende halfjaarsrapportage de stand weer te geven van de bestrijding van ontwijkconstructies bij schenk- en erfbelasting.

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116. (blz. 11–12 ad 4)

43.

2010–2011

Toegezegd in de eerstvolgende halfjaarsrapportage de stand van zaken weer te geven van de pilot doorverbinden BelastingTelefoon.

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116. (blz. 5)

44.

2010–2011

Toegezegd schriftelijk te reageren op het artikel in het FD van 9 juni 2011 «Stop retoriek over zwartgeldboetes».

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 september 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 500 IXB, nr. 25

45.

2010–2011

Toegezegd in de eerstvolgende halfjaarsrapportage in te gaan op het percentage afgedane beroepschriften waarbij de belastingplichtige in het gelijk werd gesteld, dit in relatie tot zowel de wijze van afhandeling van bezwaarschriften als de hogere griffierechten.

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 21

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011 waarbij de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr 116. (blz. 26–27)

46.

2010–2011

Toegezegd een door het lid Bashir aangedragen casus over btw-toepassing in geval van een individuele ondernemer in ontvangst te nemen.

Staatssecretaris tijdens het verzamel AO Belastingdienst op 15 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 109, blz. 21

Afgerond. De Staatssecretaris heeft tijdens het AO Belastingdienst op 15 juni 2011 de casus in ontvangst genomen.

47.

2010–2011

Toegezegd om in de toelichting op het Belastingplan 2012 vast te leggen wat de voorwaarden en termijnen zijn voor de leasepersonenvoertuigen om mee te doen aan de proef black box.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

48.

2010–2011

Toegezegd om ontwikkelingen 0% vrijstelling de komende jaren bij de cyclus van het Belastingplan te communiceren.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 23

Afgerond. Zal worden meegenomen in de jaarlijkse Belastingplancyclus. Zie brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag met het pakket Belastingplan is aangeboden.

49.

2010–2011

Toegezegd overleg te voeren met de groen gas sector over verhouding BPM-MRB-bijtelling en accijnzen.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 28

Afgerond tijdens parlementaire behandeling Wet uitwerking autobrief.

50.

2010–2011

Toegezegd een brief te sturen met betrekking tot een bezoek aan Curacao dat afgelopen zomer 2011 is afgelegd + een uitnodiging voor een nader gesprek. Binnen twee maanden zal hierover aan de Kamer teruggekoppeld worden.

Staatssecretaris tijdens het AO Belasting- en premiewetgeving BES op 14 september 2011. Kamerstukken II 2011/12, 32 893, nr. 2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 568, nr. 93

51.

2010–2011

Toegezegd vóór de behandeling van het Belastingplan 2012 een brief te sturen over de stand van zaken met betrekking tot de douane-entrepots.

Staatssecretaris tijdens het AO Belasting- en premiewetgeving BES op 14 september 2011. Kamerstukken II 2011/12, 32 893, nr. 2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 568, nr. 93

52.

2010–2011

Toegezegd de Kamer te informeren over een onderzoek naar een alternatief voor de voorlopige teruggaaf op Curacao.

Staatssecretaris tijdens het AO Belasting- en premiewetgeving BES op 14 september 2011. Kamerstukken II 2011/12, 32 893, nr. 2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 568, nr. 93

53.

2011–2012

Toegezegd om bij herziening van het fiscale stelsel ook de problemen mee te nemen voor eenverdieners en mensen met zorgtaken binnen het gezin of daarbuiten met betaald of onbetaald werk.

De Minister-president tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de TK op 22 september 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 3, blz. 2–21

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 11

54.

2011–2012

Toegezegd een brief te sturen aan de Europese Commissie om aan te geven dat Nederland bereid is de uitspraak van het Hof te implementeren maar dat Nederland wil wachten tot ook andere EU landen (waaronder Duitsland en Frankrijk) de wetgeving gaan aanpassen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de TK op 3 november 2011 over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren). Handelingen II 2011/12, TK nr. 19, blz. 8–87

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 11 november 2011 aan de Europese Commissie. Geen Kamerstuk beschikbaar.

55.

2011–2012

Toegezegd de Kamer vóór het kerstreces te informeren over de reactie van de Europese Commissie op de brief van Financiën en in deze brief aan de Kamer in te gaan op de actuele stand van zaken in de andere Europese landen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de TK op 3 november 2011 over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren). Handelingen II 2011/12, TK nr. 19, blz. 8–87

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

56.

2011–2012

Toegezegd met de sector in overleg te gaan om pijnpunten te inventariseren, waaronder ook over hoe vaak grensoverschrijdende leveringen aan buitenlandse particulieren voorkomen.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de TK op 3 november 2011 over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren). Handelingen II 2011/12, TK nr. 19, blz. 8–89

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 922, nr. 18

57.

2011–2012

Toegezegd de Kamer een brief te sturen naar aanleiding van de discussie over het groenboek, als de procedure hierover is afgerond.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de TK op 3 november 2011 over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren). Handelingen II 2011/12, TK nr. 19, blz. 8–89

Afgerond, onderwerp is meegenomen in mededeling Commissie toekomst BTW waarvan BNC- fiche ook aan TK is gestuurd op 13 januari 2012.

58.

2011–2012

Toegezegd een Nota van Wijziging te sturen waarin wordt geregeld dat de ingangsdatum van het wetsvoorstel per KB zal plaatsvinden.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de TK op 3 november 2011 over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren). Handelingen II 2011/12, TK nr. 19, blz. 8–91

Afgerond bij de tweede nota van wijziging van 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 922, nr. 17

59.

2011–2012

Toegezegd om nadat de CPB-analyse m.b.t. de financiële transactietaks binnen is, de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Minister tijdens het AO Ecofin op 3 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 21 501-07, nr. 862, blz. 30

Afgerond bij brief van de Minister van Financiën van 20 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 013, nr. 23

60.

2011–2012

Toegezegd om naar aanleiding van vragen over het spreiden van het indienen van wetsvoorstellen, om in juni 2012 een brief aan de Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de wetsvoorstellen die een behoorlijke impact hebben, zodat de Kamer zich hierop kan voorbereiden.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr. 81, blz. 4

Afgerond met de brief van 4 juli 2012 over de aanpassing van de reiskostenregeling respectievelijk de brief van 25 mei 2012 naar aanleiding van de motie Kuiper. Kamerstukken II 2011/12, 33 280, nr. 4 en 33 287, nr. 23.

Verder wordt opgemerkt dat een aantal belangrijke fiscale maatregelen uiteindelijk reeds is opgenomen in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 die voor het zomerreces door beide Kamers is aanvaard.

61.

2011–2012

Toegezegd de Kamer vóór 1 maart 2012 te informeren over de voortgang van het overleg met België, dat er op gericht is gezamenlijk met België en eventueel andere verdragslanden uit het systeem van het Eurovignet te stappen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr. 81, blz. 5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

62.

2011–2012

Toegezegd om de renteaftrekbeperking conform de NOB-variant aan te passen bij Nota van Wijziging.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 8

Afgerond bij 3e Nota van Wijziging van Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr 11.

63.

2011–2012

Toegezegd in het kader van het aangekondigde wetsvoorstel mbt het Bosalgat een wat uitgebreider kader te schetsen voor de Kamer waarin ook enkele alternatieve afwegingen worden gemaakt.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 14

Afgerond bij. Is opgenomen in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

64.

2011–2012

Toegezegd vóór de plenaire behandeling nog een brief aan de Kamer te sturen waarin open eindjes aan de orde komen. Daarin zal ook de vraag van de heer Omtzigt worden meegenomen over de doorwerkbonus en het pensioenakkoord.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

65.

2011–2012

Toegezegd dat de Belastingdienst in haar communicatie naar burgers extra aandacht zal besteden aan de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 18

De nieuwe regeling rond heffingsrente gaat in per 1 januari 2013. In het najaar 2012 zal worden gestart met communicatie over de nieuwe regeling. Via verschillende kanalen zal actief aandacht worden besteed aan de nieuwe regeling (bijvoorbeeld via de berichtgeving rondom de aangifteproducten).

66.

2011–2012

Toegezegd een brief te sturen waarin mbt de 30%-regeling verschillende alternatieven op een rijtje worden gezet en waarin ook de docenten van internationale scholen worden meegenomen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

67.

2011–2012

Toegezegd vóór de plenaire behandeling in de reeds toegezegde brief, terug te komen op de vraag over de verhoging van de IACK.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 32

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

68.

2011–2012

Toegezegd als blijkt na berekeningen van het CPB (die in november gereed zijn), dat het vitaliteitspakket moet worden aangepast, dat zal worden meegenomen in het Belastingplan 2013.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 33

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden.

69.

2011–2012

Toegezegd terug te komen op vragen van de heer Omtzigt over het door de Belastingdienst opgegeven aantal nieuwe spaarloonregelingen die zijn afgesloten en over een antimisbruikbepaling ten aanzien van de fiscale eenheid (overnameholding).

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

70.

2011–2012

Toegezegd terug te komen op een vraag van mw. Schouten over de WOZ-waarde en een eventuele tegenbewijsregeling en de budgettaire kant en de uitvoeringslasten.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 42

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

71.

2011–2012

Toegezegd terug te komen op wat binnen de bestaande regeling mogelijk is mbt de bpm voor voedselbanken.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 51

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

72.

2011–2012

Toegezegd om in een nota van wijziging te regelen dat de definitie van een SBBI in de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt opgenomen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 54

Afgerond in de Nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 7

73.

2011–2012

Toegezegd de budgettaire consequenties van het openstellen van de periodieke giftenaftrek voor steunstichtingen op een rijtje te zetten.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

74.

2011–2012

Toegezegd terug te komen op een door de heer Dijkgraaf aangereikte wetenschappelijke studie over de multiplier in het kader van de geefwet.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 58

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

75.

2011–2012

Toegezegd om het alternatief van de heer Groot mbt de multiplier te laten berekenen en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 59

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

76.

2011–2012

Toegezegd na te gaan of het geplande overleg met SBF naar voren geschoven kan worden zodat de uitkomsten mbt de anti-oppoteis nog vóór de plenaire behandeling met de Kamer kunnen worden gedeeld.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 61

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

77.

2011–2012

Toegezegd om de suggesties van de leden Groot, Van Vliet en Huizing mbt de dwangsomregeling mee te nemen in een nota van wijziging.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 62

Afgerond bij Nota van wijziging Kamerstukken II 2011/12, 33 005, nr. 7

78.

2011–2012

Toegezegd om alle vragen die gesteld zijn over de dwangsomregeling schriftelijk te beantwoorden.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 63

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

79.

2011–2012

Toegezegd om na te gaan of er iets gedaan kan worden in de sfeer van voorlichting over de gevolgen van het vervallen van de kindertoeslag voor de toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 67

Afgedaan. Op de website van de Belastingdienst is hier aandacht aan besteed.

80.

2011–2012

Toegezegd om, het liefst vóór de behandeling van de fiscale agenda op 23 januari 2012, een brief te sturen met opties voor een verdere vereenvoudiging van de uitvoering van de diverse regelingen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 67

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 3 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 117

81.

2011–2012

Toegezegd de plussen en minnen alternatief banken voor groen beleggen te schetsen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 68

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 29

82.

2011–2012

Toegezegd op de dag van aanname van het Belastingplan een bericht op de site van de Belastingdienst te laten plaatsen over de gevolgen van de afschaffing van de kindertoeslag in box 3 voor de toeslagen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–81

Afgerond. Het bericht is op de site van de Belastingdienst geplaatst.

83.

2011–2012

Toegezegd een besluit te maken waarin m.b.t. het boetebeleid duidelijk wordt gemaakt in welke gevallen de boete op het niet nakomen van de informatieverplichting kan samenlopen met een andere boete. Toezending gewijzigde besluit aan de Kamer.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–85

Afgerond. Als bijlage bij brief van 11 november 2011 meegestuurd. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 18.

84.

2011–2012

Toegezegd te monitoren of auto’s met een maximale CO²-uitstoot van 50gr/km ook daadwerkelijk op de markt gaan komen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–86

Afgerond. Zal worden meegenomen in de jaarlijkse Belastingplancyclus. Zie brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag met het pakket Belastingplan is aangeboden.

85.

2011–2012

Toegezegd met de Minister van EL&I in overleg te treden over het opzetten van een certificeringsysteem voor groen gas.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–87

Afgerond. Vertogas (onderdeel Nederlandse GasUnie) certificeert groen gas dat afkomstig is van een volgens specifieke richtlijnen goedgekeurde hernieuwbare gasinstallatie. Volgens sectorafspraken zal het aandeel groengas bij aardgastankstations in 2014 voor 100% uit gecertificeerd groengas bestaan.

86.

2011–2012

Toegezegd vóór het eind van het jaar een brief te sturen over de stand van zaken mbt mededingingsaspecten getoetst door de Nma.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–101

Deze toezegging is niet meer opportuun. De toezegging omtrent het toetsen van mededingingsaspecten door bijvoorbeeld de NMa is gedaan in het dossier heffingskortingen maatschappelijk beleggen, bij de behandeling van Belastingplan 2012. Meer concreet had de toezegging betrekking op een toets van een door de sector aangedragen alternatief voor het afbouwen van de heffingskortingen. Inmiddels is het pakket groen beleggingen in het wetsvoorstel UFM 2013 aangenomen, waarbij de fiscale faciliteiten grotendeels gehandhaafd zijn. Het is derhalve niet meer nodig om het alternatief van de  sector te overwegen.

Zie brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die bij het pakket Belastingplan op Prinsjesdag aan de Kamer is aangeboden.

87.

2011–2012

Toegezegd vóór het zomerreces 2012 een notitie aan de Kamer te sturen waarin de verhouding tussen de geheimhouding en het recht op informatie van de Kamer uitgebreid in beeld wordt gebracht.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–102

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 83

88.

2011–2012

Toegezegd om de mogelijkheid te onderzoeken om huizenbezitters die dichterbij hun werk gaan wonen een korting op de overdrachtsbelasting te geven.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen in de EK op 22 november 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 8, blz. 8–59

Afgerond. Is meegenomen in het wetsvoorstel eigenwoning dat op Prinsjesdag 2012 bij het pakket Belastingplan 2013 is aangeboden aan de Kamer.

89.

2011–2012

Toegezegd om de Minister van Financien te verzoeken bij het opstellen van de Miljoenennota 2013 de ZVW-premie apart zichtbaar te maken in de betreffende tabellen van bijlage 2 van de Miljoenennota.

In Memorie van Antwoord, Kamerstukken I 33 003, D

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, P

90.

2011–2012

Toegezegd het wetsvoorstel Bosal en de in de fiscale agenda aangekondigde wetswijzigingen op het terrein van het formeel recht vóór het zomerreces 2012 naar de Kamer te sturen. Indien niet mogelijk dan worden EK en TK vóór het zomerreces hierover schriftelijk geïnformeerd.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–41

Afgerond. Het deel mbt Bosal is afgerond in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

Het deel mbt formeel recht is opgenomen in het Wetsvoorstel wijziging WIB, Kamerstuk ken II 2011/12, 33 246, nr. 2

91.

2011–2012

Toegezegd om preciezer naar de cijfers over de btw en de IB te kijken om te toetsen of de notitie van de heer Reuten (over dempend conjunctuur effect van de IB t.o.v. de btw) te toetsen en te zien of ze kloppen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–45

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, P

92.

2011–2012

Toegezegd in overleg met het Ministerie van OCW te kijken naar een btw-vrijstelling wanneer jongeren met hun school naar een theater gaan.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–50

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2012.

Kamerstukken I 2011/12, 33 003, S (kopje: «cultuur»)

93.

2011–2012

Toegezegd te bekijken, in overleg met het Ministerie van OCW, in hoeverre het nieuwe beleid mbt podiumkunsten heeft geleid tot verdringing van nieuw talent.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–51

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, S

94.

2011–2012

Toegezegd ervoor open te staan om in overleg met de NOV mogelijke knelpunten te inventariseren en oplossingen te zoeken mbt vrijwilligerswerk.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–52

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, S

95.

2011–2012

Toegezegd in week van 19 december te overleggen over een alternatief voor groen beleggen en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–53

Afgedaan bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2011, Kamerstukken I 33 003 L

96.

2011–2012

Toegezegd een notitie aan de Kamer te sturen over goed koopmansgebruik.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, P

97.

2011–2012

Toegezegd een algemene notitie te schrijven in het eerste kwartaal van 2012 met de bevindingen over de vpb-plicht van overheidsbedrijven.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–57

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 213, nr. 7

98.

2011–2012

Toegezegd op een zo eenvoudig mogelijke wijze de complexe faciliteiten uit de geefwet uit te leggen aan burgers die gebruik maken van deze faciliteiten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–63

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, S

99.

2011–2012

Toegezegd met de zorgwoningcorporaties waarvan de goedkeuring vervalt, constructief vaststellingsovereenkomsten te sluiten over de openingsbalans.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–64

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 31 mei 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 003, S

100.

2011–2012

Toegezegd de suggestie van de heer Essers mbt de Hillenregeling (uitbreiden tot alle gevallen waarin extra wordt afgelost op hypothecaire leningen) mee te nemen in de toegezegde notitie aan de Eerste Kamer over de hypotheekrenteaftrek.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–66

Afgerond bij brief van de Minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 000, S

101.

2011–2012

Toegezegd om de brief naar de EK mbt de hypotheekrenteaftrek, naar aanleiding van de motie Kuiper, ook naar de Tweede Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens de debat over de Najaarsnota op 21 december 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 39–10, blz. 90

Afgerond bij brief van de Minister van BZK en de Staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 280, nr. 4

102.

2011–2012

Toegezegd de Kamer uiterlijk 1 mei 2012 te informeren over de eerste resultaten van het interdepartementale draagkrachtonderzoek, een onderzoek dat op dit moment op de BES-eilanden wordt uitgevoerd. Daarbij zal ook naar de inkomenspositie van ouderen worden gekeken.

Staatssecretaris tijdens het AO over de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 op 30 januari 2012.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 57, blz. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 H, nr. 7

103.

2011–2012

Toegezegd om bij gebleken dubbele belasting binnen de BES-eilanden deze dubbele belasting zo veel en zo snel mogelijk op te heffen de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO over de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 op 30 januari 2012.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 57, blz. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 april 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 71

104.

201 102 012

Toegezegd om uiterlijk 3 februari 2012 terug te komen op het nultarief voor de transportkosten.

Staatssecretaris tijdens het AO over de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 op 30 januari 2012.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 57, blz. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 568, nr. 96

105.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Groot om in het substanceonderzoek dat zal worden uitgevoerd, tevens mee te nemen hoeveel dienstverleningslichamen in Nederland actief zijn.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 32

106.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Omtzigt om tevens in het substanceonderzoek mee te nemen om hoeveel firma’s het gaat, hoeveel daarvan een dienstverleningslichaam zijn en nog een aantal andere concrete vragen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 32

107.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Braakhuis om in het substanceonderzoek ook in te gaan op mogelijke maatregelen om de substance-eisen te verstevigen en op mogelijke consequenties van die maatregelen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 21

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 32

108.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Omtzigt om schriftelijk te reageren op de vraag over de overeenkomst met Duitsland over de ABP-pensioenen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 31

109.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Braakhuis om in het substanceonderzoek ook mee te nemen een update van de country-by-country reporting.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 26

Afgerond in de brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 9 mei 2012. Hierin is een update gegeven van de country-by-country reporting. De brief is opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg van 10 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 21 501-04, nr. 142, blz. 4–6

110.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Braakhuis de eerstvolgende keer dat een verdrag naar de Kamer wordt gestuurd dat met een ontwikkelingsland is gesloten, daaraan een diepere beschouwing dan gebruikelijk toe te voegen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 26

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 25 087, nr. 31

111.

2011–2012

Toegezegd aan de SP een terugkoppeling te geven over door haar aangeleverde IND-gevallen met betrekking tot aanvraag toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 april 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 128

112.

2011–2012

Toegezegd dat de scripts van de BelTel met betrekking tot de inzending van jaaropgaven voor de toeslagen, zullen worden aangepast.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.11

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

113.

2011–2012

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage de stand van zaken weer te geven van de pilot «verbetering schatting inkomen bij aanvraag toeslagen».

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

114.

2011–2012

Toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de Belastingdienst «bank van lening» wordt bij toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

115.

2011–2012

Toegezegd om als het rapport van de Commissie Stevens verschenen is, de Kamer hierover te rapporteren.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 21 juni 2012 waarbij het rapport is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 133

116.

2011–2012

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage de stand van zaken weer te geven van de verbetering van de processen van invordering en de bijbehorende automatisering.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

117.

2011–2012

Toegezegd de door het CDA en PvdA aangeleverde voorbeelden van navordering giftenaftrek op basis van de vrijwilligersvergoeding, zullen worden bekeken.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.16

Afgerond. De aangedragen voorbeelden zijn binnen de Belastingdienst opnieuw beoordeeld.

118.

2011–2012

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage een overzicht te geven van de gevallen van automatische informatie-uitwisseling met verdragspartners.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012 waarbij het Beheersverslag Belastingdienst 2011 is aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24

119.

2011–2012

Toegezegd dat de notitie over de relatie tussen de geheimhoudingsplicht en het recht van de Kamer op informatie in het voorjaar naar de Kamer gaat.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 83

120.

2011–2012

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage een overzicht te geven van de verbeteringen bij de Belastingdienst naar aanleiding van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

121.

2011–2012

Toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van vereenvoudiging en digitalisering van de formulieren voor Nederlanders die woonachtig en werkzaam zijn in het buitenland.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.19

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

122.

2011–2012

Toegezegd aan de Commissie Van Dijkhuizen speciaal aandacht te vragen voor het onderwerp leefvormneutraliteit.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz.26

Afgerond bij de speech die de Staatssecretaris heeft gehouden bij de installatie van de commissie op 17 februari 2012.

123.

2011–2012

Toegezegd enkele scenario’s uit te werken voor een btw-schuif (btw-verhoging per cohort, verhoging laag btw-tarief, inclusief koopkracht, grens en participatie-effecten.).

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz.34

Afgerond. Is meegenomen in het wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 2

124.

2011–2012

Toegezegd om na te gaan of de Belastingdienst ook is overgegaan op de werkkostenregeling en dit aan de Kamer terug te koppelen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz. 37

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 maart 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IXB, nr. 12

125.

2011–2012

Toegezegd dat in de volgende halfjaarsrapportage weer productiecijfers van de Belastingdienst zullen worden opgenomen.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz.38

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 6 juni 2012 waarbij de 10e halfjaarrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 131

126.

2011–2012

Toegezegd vóór het meireces 2012 een brief te sturen over de stand van zaken in het kader van de aanpak van de btw-carrouselfraude en welke nadere acties daarvoor misschien nodig zijn in wetgeving of in uitvoeringsbesluiten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Implementatie richtlijn factureringsregels op 15 februari 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 54–7, blz. 39

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 2012. Kamerstukken II 1011/12, 31 066, nr. 130

127.

2011–2012

Toegezegd aan de Minister van Financiën te vragen om in zijn regulier overleg met de banken de zorgen van de Kamer over de consument en de kredietverlening over te brengen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz. 60

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2012. Kamerstukken II 1011/12, 33 121, nr. 31

128.

2011–2012

Toegezegd om vóór de stemmingen een brief te sturen over de doelmatigheidsvrijstelling.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz. 85

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2012, Kamerstukken II 2011/12, 33 121, nr. 26

129.

2011–2012

Toegezegd te bekijken wat mogelijk is om restschuld tijdelijk mee te financieren met de nieuwe hypotheek.

Staatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg op 18 juni over o.a. het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Kamerstukken II 2011/12, 33 245, nr. 10, blz.39

Afgerond bij brief van de staatssecretaris van Financiën van september 2012 die op Prinsjesdag bij het pakket Belastingplan aan de Kamer is aangeboden

130.

2011–2012

Toegezegd een brief te sturen over de forensenbelasting waarin wordt geschetst op hoofdlijnen hoe de regeling er uit gaat zien.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling op 20 juni 2012 over het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Kamerstukken II 2011/12, TK nr. 98, blz. 3–27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juli 2012. Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 23

131.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Ester dat de voor- en nadelen van het fiscaal faciliteren van thuiswerken in het kader van de herziening van het fiscaal regime woon- werkverkeer, zal meewegen en dat hierin in de toelichting aandacht zal worden besteed.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 op 10 juli 2012. Handelingen I 2011/12, EK nr. 37, blz. 7–74

Afgerond. Is meegenomen in het wetsvoorstel Fiscale herziening kosten vervoer dat op Prinsjesdag 2012 aan de TK is aangeboden.

132.

2011–2012

Toegezegd om de zorgen van mw. de Boer over de BIG-registratie, dat het soms moeilijk is om te worden opgenomen in het BIG-register, over te brengen aan de Minister van VWS.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 op 10 juli 2012. Handelingen I 2011/12, EK nr. 37, blz. 7–75

Afgerond voor het ministerie van Financiën. Op 17 juli is op ambtelijk niveau contact opgenomen met het Ministerie van VWS.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2006–2007

Toegezegd om de Kamer te informeren over een eventuele stelselwijziging, mede in het kader van de toegezegde wijziging van de Wet op de kansspelbelasting naar aanleiding van de Kamervragen over de Zeeuwse milieuprijs.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet op 20 juni 2007.

Handelingen II 2006/07, TK nr. 83, blz. 4 549

Deze toezegging zal worden meegenomen in een nieuw wetsvoorstel dat wordt voorbereid door het ministerie van Veiligheid en Justitie inzake legalisering online kansspelen.

2.

2006–2007

Toegezegd om belastingheffing op basis van het buitenkansbeginsel te betrekken bij de eventuele stelselwijziging.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet op 20 juni 2007.

Handelingen II 2006/07, TK nr. 83, blz. 4 550

Het buitenkansbeginsel zal worden meegenomen in een nieuw wetsvoorstel dat wordt voorbereid door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Inzake legalisering van online kansspelen.

3.

2007–2008

Toegezegd om te beginnen met het incasseren van relatief kleine bedragen en dat vervolgens vanaf 2008 te gaan monitoren zodat met de Kamer kan worden afgestemd wat de gevolgen hiervan zijn.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving op 25 september 2007 (30 322). Handelingen I 2007/08, EK nr. 1, blz. 37

De planning is om in september 2012 de monitoring af te ronden en daarna de Kamer in te lichten.

4.

2007–2008

Toegezegd om de hoogte van de accijnstarieven op alcohol en tabak nader te bezien (los van de budgettaire aspecten).

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 16 november 2007. Kamerstukken II 2007/08, 31 205 en 31 206, nr. 61, blz. 9

In voorbereiding.

5.

2007–2008

Toegezegd om de doelmatigheids-bepaling (de bepaling die de inspecteur onder voorwaarden en nadat de materiële belastingschuld is vastgesteld, de wettelijke mogelijkheid geeft om af te wijken van de formele regels) te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2008 en OFM op 18 december 2007. Handelingen I 2007/08, EK nr. 15, blz. 637

Gedeeltelijk afgerond bij brief van de Minister van Financiën van10 mei 2010. Kamerstukken I 2009/10, 31 205, 31 206, T.

Vervolgens heeft de Kamer op 18 mei 2010 een aanvulling op de evaluatie gevraagd. Deze aanvulling is aan de Kamer toegezegd bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 29 november 2010. Kamerstukken I 2010/11, 31 205 en 31 206, X

In het najaar van 2012 zal een rapportage naar de Kamer gaan.

6.

2007–2008

Toegezegd op het moment van inwerkingtreding van het gemoderniseerde CDW te bekijken of de AEO-status voor bedrijven daadwerkelijk heeft geleid tot versnelling van bepaalde afhandelingen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de Algemene douanewet (30 580)op 16 januari 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 41, blz. 3 202

Planning afronding medio 2013.

Tussentijdse stand van zaken aangegeven in de verzamelbrief toezeggingen van september 2011 (Kamerstuk 32 500 IXB, nr. 25)

7.

2008–2009

Toegezegd om als er problemen zijn die niet in de normale uitvoeringspraktijk opgelost kunnen worden, en die dus echt tot knelpunten leiden, de Kamer hierover in te lichten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2008/09, TK nr. 107, blz. 7 875

Wordt meegenomen in de evaluatie die in 2013 wordt gehouden.

8.

2008–2009

Toegezegd bereid te zijn de wet aan te passen indien de Belastingdienst aanloopt tegen situaties waarin grensverkennend een bepaalde maatregel wordt ontweken wat tot ongewenst gedrag leidt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2008/09, TK nr. 107, blz. 7 878

Wordt meegenomen in de evaluatie die in 2013 wordt gehouden.

9.

2008–2009

Toegezegd om de automatische verlenging van de VAR in 2016 te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2009 en OFM 2009 op het wetgevingsoverleg van 7 november 2008. Kamerstukken II 2008/09, 31 704, nr. 76

In voorbereiding

10.

2008–2009

Toegezegd dat voor bepaalde posities van «phantom income» bij Technopartners en andere venture capital-fondsen fiscaal mag worden aangesloten bij daadwerkelijke realisatie. Een dergelijke regeling zal worden uitgewerkt als voldoende casuïstiek zich heeft aangediend.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen op 9 december 2008. Handelingen I 2008/09, EK nr. 13, blz. 616

Evaluatie voorzien voor 2013

11.

2008–2009

Toegezegd om als blijkt dat door het wetsvoorstel situaties ontstaan waarbij de werkingssfeer van de wet zich uitbreidt over situaties waarvoor dat niet de bedoeling was, collateral damage met ongewenste effecten, dat beleid ontwikkeld wordt om dat te voorkomen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen op 9 december 2008. Handelingen I 2008/09, EK nr. 13, blz. 616

Evaluatie voorzien voor 2013

12.

2009–2010

Toegezegd een jaarlijkse rapportage te sturen over de resultaten van de aanpak van APV’s, trusts en SPF’s.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van de wijziging van de Successiewet 1956 op het wetgevingsoverleg van 12 oktober 2009. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 40, blz. 39

Eerste rapportage is voorzien voor 2013

13.

2009–2010

Toegezegd om uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de verdragen met Qatar en Bahrein, de werking van de anti-misbruikbepalingen in de verdragen te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de behandeling in de TK van twee wetsvoorstellen mbt verdragen met Bahrein en Qatar ter voorkoming van dubbele belasting op 15 oktober 2009. . Handelingen II 2009/10, TK nr. 15, blz. 1 115

Planning afronding evaluatie voorzien voor eind 2013

14.

2009–2010

Toegezegd het onderzoek naar de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) als boedelfaciliteit, waarnaar in de motie Cramer wordt gevraagd, uit te voeren en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de TK van de wijziging van de Successiewet 1956 op 29 oktober 2009. Handelingen II 2009/10, TK nr. 18, blz. 1 432

In voorbereiding. Er zijn signalen dat BOR in de uitvoering onder omstandigheden aanleiding is voor ingewikkelde berekeningen. Gewacht wordt nu op resultaten van een meer diepgaande evaluatie.

15.

2009–2010

Toegezegd om in de te houden evaluatie werkkostenregeling specifiek ook in te gaan op de fiets en bedrijfsfitness en hierover gegevens te gaan verzamelen.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2010 op het wetgevingsoverleg van 9 november 2009. Kamerstukken II 2009/10, 32 128, nr.52, blz. 46

Evaluatie voorzien voor 4e kwartaal 2012

16.

2009–2010

Toegezegd de Kamer een brief te sturen zodra er zicht is op de resultaten van de maatregelen van het dga-pakket.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 in de TK op 18 november 2009. Handelingen II 2009/10, TK nr. 26, blz. 2 413

Planning afronding 3e kwartaal 2012

17.

2009–2010

Toegezegd om de regeling voor ANBI’s en SBBI’s na een aantal jaren te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 456, 456

Planning afronding 2014/2015 bij de reguliere evaluatie van de giftenaftrek/geeffaciliteiten.

18.

2009–2010

Toegezegd om in 2012 te starten met de evaluatie van het APV-regime en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 456, 457

Evaluatie voorzien voor 2013

19.

2009–2010

Toegezegd om bij de evaluatie mee te nemen of het amendement Cramer c.s. (omvang van voorwaardelijke vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen, kamerstuk 31 930, nr. 79) problemen oplevert ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het kabinet.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 478

In voorbereiding

20.

2009–2010

Toegezegd om nadere analyse te doen naar het gegeven dat de gepercipieerde pakkans bij adviseurs zo laag is en daarover met de adviseurs om de tafel te gaan zitten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 in de EK op 22 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 14, blz. 504

Planning van afronding bij de volgende halfjaarrapportage in december 2012.

21.

2009–2010

Toegezegd om de forfaitaire ruimte bij de werkkostenregeling in de gaten te houden. De Belastingdienst zal looncontroles uitvoeren en nagaan of hierbij een onbedoeld effect optreedt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 in de EK op 22 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 14, blz. 522

Planning afronding voorzien voor eind 2012

22.

2010–2011

Toegezegd om het wetsvoorstel van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controle-handelingen van de fiscus, jaarlijks te evalueren bij het Beheersverslag van de Belastingdienst.

Minister van SZW namens de Minister van Financiën tijdens de behandeling op 15 september 2010 van het wetsvoorstel van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Handelingen II 2010/11, TK nr. 100, blz. 8 087

Afronding niet eerder voorzien dan eind 2012. De wet is per 1 juli 2011 in werking getreden.

23.

2010–2011

Toegezegd om in het evaluatieproces rondom de WOLBES de IB/LB mee te nemen en te bezien of daarin iets gewijzigd moet worden.

Minister tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2010 inzake de wetsvoorstellen fiscaal stelsel BES. Kamerstukken II 2010/2011, 32 189, 32 190 en 32 276, nr. 21, blz. 37

Evaluatie voorzien voor 2014

24.

2010–2011

Toegezegd om in het evaluatieproces rondom de WOLBES de invoering van accijns op alcohol en tabak op Saba en Sint Eustatius mee te nemen.

Minister tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2010 inzake de wetsvoorstellen fiscaal stelsel BES. Kamerstukken II 2010/2011, 32 189, 32 190 en 32 276, nr. 21, blz. 51

Evaluatie voorzien voor 2014

25.

2010–2011

Toegezegd om overleg op te starten met Sint Maarten, gericht op de invoering van accijns op alcohol en tabak.

Minister tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2010 inzake de wetsvoorstellen fiscaal stelsel BES. Kamerstukken II 2010/2011, 32 189, 32 190 en32 276, nr. 21, blz. 51

In voorbereiding

26.

2010–2011

Toegezegd om over drie jaar een terugkoppeling vanuit een kwalitatieve invalshoek te geven van de ervaringen die dan zijn opgedaan met de «corporate tie breaker».

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op 3 november 2010. Handelingen II 2010/11, TK nr. 17, blz. 49

Planning afronding in 2014/2015

27.

2010–2011

Toegezegd dat als er vanuit de Belastingdienst op de BES-eilanden signalen komen dat er belastingparadijzen gaan ontstaan door de vestigingsplaats van lichamen, dit bij het Belastingplan 2013 aan de Eerste Kamer gerapporteerd zal worden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de BES-wetsvoorstellen in de EK op 14 december 2010. Handelingen I 2010/11, EK nr. 11, blz. 23

Tot nu toe geen signalen gekregen.

28.

2010–2011

Toegezegd om eerder dan de reeds toegezegde evaluatie in 2012, terug te komen op de aangepaste bedrijfsopvolgingsregeling.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2011 op 21 december 2010 in de EK. Handelingen I 2010/11, EK nr. 13, blz. 6

In voorbereiding. Er zijn signalen dat BOR in de uitvoering onder omstandigheden aanleiding is voor ingewikkelde berekeningen (en dus administratieve lasten). Gewacht wordt nu op resultaten van een meer diepgaande evaluatie.

29.

2010–2011

Toegezegd in de loop van 2011 een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk maakt dat belastingrechtspraak openbaar is.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 13 januari 2011. Kamerstukken II 2010/11, 31 066, nr. 100, blz. 28

In voorbereiding

30.

2010–2011

Toegezegd bereid te zijn om als blijkt dat er lacunes in de Notitie Verdragsbeleid zitten, deze aan te vullen, aan te passen.

Staatssecretaris tijdens het mondeling overleg op 5 april 2011 in de Eerste Kamer over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Kamerstukken I 2010/11, 25 087, A, blz. 6

In voorbereiding

31.

2010–2011

Toegezegd om wanneer de komende vier jaar blijkt dat de onderhavige wet en de middelen die de ontvanger ter beschikking staan onvoldoende verhinderen dat kwaadwillende belastingplichtigen door vertragingstechnieken middelen aan het zicht van de fiscus onttrekken of zelfs vertrekken, de regering onmiddellijk zal ingrijpen en de Kamers hierover zal informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus op 12 april 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 24, blz. 3

Terugkoppeling aan de beide Kamers is pas aan de orde als zich situaties voordoen zoals in de toezegging omschreven.

32.

2010–2011

Toegezegd de wet na invoering specifiek op loonkosten te evalueren en hierin tevens mee te nemen hoe de lastenneutraliteit zal uitwerken voor de verschillende categorieën (MKB, grootbedrijf, markt en overheid)

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 57

Niet eerder voorzien dan na 2013. De wet wordt naar verwachting per 1-1-2013 ingevoerd. De evaluatie kan pas daarna plaatsvinden.

33.

2010–2011

Toegezegd in 2012 een complete tabel, met herberekening van tabel 4) en de private sector en de loonkostenwijziging voor de overheidssector te verstrekken.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (32 131) op 24 mei 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 28, blz. 62

Voorzien voor najaar 2012 bij de finetuning van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip.

34.

2010–2011

Toegezegd om bij eventuele overheveling van de regeling gehandicapten MRB naar de WMO (in het kader van heroverweging vrijstellingen / bijzondere regelingen autobelastingen) in overleg met VWS ook de inkomenseffecten in kaart te brengen en de Kamer hiervan op de hoogte te brengen.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 26

In voorbereiding. Implicaties van overheveling worden momenteel in kaart gebracht. Resultaten worden meegenomen met het onderzoek naar bijzondere regelingen in de autobelastingen.

35.

2011–2012

Toegezegd met de waterleidingbedrijven te overleggen en afspraken te maken dat de af te schaffen belasting ten goede komt aan de gebruikers en niet in de verkeerde zakken terechtkomt en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 6

In voorbereiding

36.

2011–2012

Toegezegd dat de vitaliteitsspaarrekening zal worden meegenomen bij de evaluatie van de doorwerkbonus in 2019

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 16

Voorzien voor 2019 bij de volgende reguliere separate evaluatie

37.

2011–2012

Toegezegd om een eventueel gevonden oplossing voor het éénbankrekeningnummer voor kinderopvanginstellingen aan de Kamer voor te leggen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 39

Overleg met de sector is gaande.

38.

2011–2012

Toegezegd nog eens nader te kijken naar de buitenlandse busjes in het kader van de autobelastingen. Is het mogelijk die busjes op te sporen en te controleren of zij worden aangemeld?

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan op 7 november 2011. Kamerstukken II 2011/12, 30 003, nr.81, blz. 51

In voorbereiding. Is aan de orde geweest in de halfjaarrapportage die in juli 2012 is verzonden aan de Kamer. Zal in de volgende halfjaarrapportage (december 2012) opnieuw en meer uitgebreid aan de orde komen.

39.

2011–2012

Toegezegd het verzoek van de heer Omtzigt om zo spoedig mogelijk in 2012 inzicht te krijgen in de hoeveelheden van gestort afval, door te geleiden naar de Staatssecretaris van I & M.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–74

Het verzoek is doorgeleid naar de staatssecretaris van I&M. Rapportage zal plaatsvinden in het kader van de begroting van I&M.

40.

2011–2012

Toegezegd om de verzilvering van de RDA mee te nemen in de evaluatie van de WBSO.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–75

Voorzien voor 2017.De verzilvering van de Research & Development Aftrek zal worden betrokken in de evaluatie van de RDA. Zoals ls aangegeven bij de behandeling van het Belastingplan 2012 zal de RDA in 2017 worden geëvalueerd.

41.

2011–2012

Toegezegd in de eerste helft van 2012 informatie te geven en een vergelijking te maken tussen Nederland en andere landen mbt de 30%-regeling en andere gunstige aspecten Nederlands vestigingsklimaat.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–78

Planning afronding 3e kwartaal 2012

42.

2011–2012

Toegezegd om samen met de minister van I&M een brief te schrijven over de mogelijkheden om paralelle import van vervuilende oldtimers te beperken.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–90

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het ministerie van I&M de milieueffecten onderzocht van oldtimers en het instellen van milieuzones. De PBL-beleidsstudie «Milieueffecten van oldtimers» is begin augustus 2012 gepubliceerd.

43.

2011–2012

Toegezegd in 2012, voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel OFM of het Belastingplan 2013, een brief aan de Kamer te sturen mbt de transparantie van ANBI’s en een strafrechtelijke veroordeling.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–91

Planning afronding eind augustus 2012

44.

2011–2012

Toegezegd de regeling mbt ANBI’s te monitoren en indien er aanleiding bestaat om de definitie aan te scherpen, hierop terug te komen en de Kamer hierover de informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–92

In voorbereiding

45.

2011–2012

Toegezegd naar aanleiding van het amendement van de heer Braakhuis over de vervanging van de eis van de notariële akte periodieke giften door een onderlinge schenkingsovereenkomst, hierop terug te komen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–94

In voorbereiding

46.

2011–2012

Toegezegd om in 2014 bij de evaluatie van de giftenaftrek zoveel mogelijk informatie over de werking van de geefwet bij de evaluatie te betrekken.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–98

Voorzien voor 2014

47.

2011–2012

Toegezegd om bij het onderzoek naar de winstbox, waarover in 2012 wordt gerapporteerd, ook informatie te verstrekken over verschillen tussen het bruto-nettotraject van ondernemers en werknemers.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–105

In voorbereiding

48.

2011–2012

Toegezegd te kijken naar de indirecte CO²-uitstoot en het directe en indirecte energieverbruik bij de productie van auto’s, in het bijzonder van elektrische auto’s bij de aangekondigde evaluatie.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–45

Voorzien voor 2014 bij de evaluatie van de wet uitwerking autobrief.

49.

2011–2012

Toegezegd bij de verdere uitwerking van een verschuiving van de IB naar de btw de suggestie van de heer Van Boxtel mee te nemen om de btw op bepaalde schadelijke zaken zoals vetten, alcohol en tabak, flink te verhogen om zodoende de extreem stijgende zorgkosten in de hand te houden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–45

In voorbereiding

50.

2011–2012

Toegezegd om te bezien of het vereiste van de notariële akte voor periodieke giften nog wel nodig is.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–49

In voorbereiding

51.

2011–2012

Toegezegd het internationale uitgangspunt om belasting op goederen alleen op de eindbestemming te heffen, nadere invulling te geven, met name voor wat betreft de afspraken met Sint-Maarten en Curacao. De heer Bochove zal een paar concrete voorbeelden aanleveren. De Staatssecretaris zal uiterlijk 1 mei 2012 de Kamer informeren.

Staatssecretaris tijdens het AO over de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 op 30 januari 2012.

Kamerstukken II 2011/12, 33 000 IV, nr. 57, blz. 14

In voorbereiding

52.

2011–2012

Toegezegd aan mw. Neppérus en de heren Omtzigt en Van vliet om in het volgende beheersverslag van de Belastingdienst in te gaan op de aantallen m.b.t. het uitwisselen van informatie aan Nederland en door Nederland.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscaal (verdrags) beleid op 1 februari 2011. Kamerstukken II 2011/2012, 25 087, nr. 30, blz. 21

Voorzien voor voorjaar 2013 bij het volgende beheersverslag Belastingdienst

53.

2011–2012

Toegezegd te onderzoeken de modaliteiten om in belastingzaken prejudiciële vragen voor te leggen om de afdoeningstermijnen van fiscale geschillen te bespoedigen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 9 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr.120, blz.18

In voorbereiding

54.

2011–2012

Toegezegd bij de verkenning van de winstbox ook de vraag van het lid Groot mee te nemen over integrale vergelijking belasting ondernemers-werknemers.

Staatssecretaris tijdens het AO Fiscale agenda op 15 februari 2012. Kamerstukken II 2011/12, 32 740, nr. 12, blz.39

In voorbereiding

55.

2011–2012

Toegezegd op enig moment vóór de eindbeslissing eind 2013, een tussenrapportage naar de Kamer te sturen over de stand van zaken op dat moment. Voor wat betreft de spreiding zal er worden aangesloten bij de rapportage van de Minister van BZK in het najaar. Als er andere zaken, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, handhaving en nieuwe concepten aan de orde komen, zal de Kamer vooraf en separaat worden geïnformeerd. In de tussenrapportage zal ook een passage worden opgenomen over de plannen met de Douane.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 22 maart 2012 over sluiting van de Belastingdienstkantoren Emmen en Venlo. Handelingen II 2011/12, TK nr. 67–10, blz. 81

In voorbereiding

56.

2011–2012

Toegezegd aan de heer Schouw om verder te gaan met het uitwerken van de gedachte van front- en back offices Belastingdienst bij Gemeenten (Gemeentehuizen).

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 22 maart 2012 over sluiting van de Belastingdienstkantoren Emmen en Venlo. Handelingen II 2011/12, TK nr. 67–10, blz.84

In voorbereiding

57.

2011–2012

Toegezegd dat als er majeure beslissingen worden genomen die samenhangen met het sluiten van kantoren, de Kamer hierover geïnformeerd zal worden, bijvoorbeeld eens per kwartaal. Dan zullen ook andere zaken worden meegenomen die passen binnen het totale plaatje.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 22 maart 2012 over sluiting van de Belastingdienstkantoren Emmen en Venlo. Handelingen II 2011/12, TK nr. 67–10, blz..85

In voorbereiding

58.

2011–2012

Toegezegd om in het beheersverslag, de halfjaarrapportage of anders in een aparte brief in te gaan op het onderzoek naar de handhavingcapaciteit.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 22 maart 2012 over sluiting van de Belastingdienstkantoren Emmen en Venlo. Handelingen II 2011/12, TK nr. 67–10, blz. 93

In voorbereiding

59.

2011–2012

Toegezegd na 3 jaar de bankenbelasting op zeker moment te evalueren en te bezien of de bankenbelasting de goede prikkels geeft en zorgt voor de bijdrage die van de banken wordt gevraagd.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz.67

Niet eerder dan nadat de Wet bankenbelasting is ingevoerd.

60.

2011–2012

Toegezegd dat als er aanleiding voor is om te constateren dat er ontwijkgedrag bij de banken optreedt, de Kamer hierover zal worden ingelicht.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012 Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz.84.

Niet eerder dan nadat de Wet bankenbelasting is ingevoerd.

61.

2011–2012

Toegezegd te overleg gen met de banken over overheveling tegoeden sociaal-etisch beleggen naar groen beleggen vóór Prinsjesdag.

Staatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg op 18 juni over o.a. het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Kamerstukken II 2011/12, 33 245, nr. 10, blz.37

In voorbereiding. Er is wel al contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken.

62.

2011–2012

Toegezegd op een nader te bepalen moment een afgewogen voorstel te doen om oneigenlijk gebruik en bepaalde constructies te bestrijden, dit naar aanleiding van vragen over het zogenaamde «Scheepjeshofarrest» inzake beleggingsfondsen, onroerendezaaklichamen en overdrachtsbelasting.

Staatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg op 18 juni over o.a. het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Kamerstukken II 2011/12, 33 245, nr. 10, blz.41

In voorbereiding

63.

2011–2012

Toegezegd om eventuele problemen mbt Bosal mee te nemen bij het BP 2013

Staatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg op 18 juni over o.a.het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Kamerstukken II 2011/12, 33 245, nr. 10, blz.42

In voorbereiding

64.

2011–2012

Toegezegd de voorhangprocedure van de Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot Bosal, wettelijk te regelen.

Staatssecretaris tijdens wetgevingsoverleg op 18 juni over o.a. het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Kamerstukken II 2011/12, 33 245, nr. 10, blz. 53

Afgerond. De voorhangprocedure is opgenomen in de Wet van 12 juli 2012. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Stb.17 juli 2012, nr. 321

65.

2011–2012

Toegezegd zich in te zetten om de btw-systematiek voor de tabaksbranche te wijzigen.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling op 20 juni 2012 over het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Kamerstukken II 2011/12, TK nr. 98, blz. 3–22

In voorbereiding

66.

2011–2012

Toegezegd vóór 1 oktober 2012 een actieplan naar de Kamer te sturen voor intensivering toezicht en invordering Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 21

Planning vóór 1 oktober 2012

67.

2011–2012

Toegezegd in de begroting 2013 recente uitkomsten van de onderzoeken naar de nalevingstekorten bij particulieren en MKB, op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 21

Wordt meegenomen in het actieplan toezicht en invordering Belastingdienst. (Planning vóór 1 oktober 2012 naar de Kamer)

68.

2011–2012

Toegezegd op korte termijn een brief naar de Kamer te sturen met maatregelen om wat meer checks and balances in te bouwen voor wat betreft ZZP-ers omdat daar ook een deel van de tax gap zit.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 21

In voorbereiding

69.

2011–2012

Toegezegd de praktijk van verzending van dwangbevelen per post te evalueren.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 28

In voorbereiding

70.

2011–2012

Toegezegd bij het Belastingplan 2013 te bekijken of het mogelijk is rente bij terugvorderingen toeslagen in rekening te brengen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 29

In voorbereiding

71.

2011–2012

Toegezegd te onderzoeken of de bevestigingsbrief bij wijziging van rekeningnummers nog nodig is.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 29

In voorbereiding

72.

2011–2012

Toegezegd contact op te nemen met de Minister van VWS over het op orde krijgen van de verzekerdenadministratie zorgverzekering.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 30

In voorbereiding

73.

2011–2012

Toegezegd in de eerstvolgende halfjaarrapportage een toelichting te geven op de vermindering van het aantal deurwaarders bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 33

Eerstvolgende halfjaarrapportage in december 2012

74.

2011–2012

Toegezegd om in de eerstvolgende halfjaarrapportage iets op te nemen over de Belastingdienst van Caraïbisch Nederland.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 143, blz. 34

Eerstvolgende halfjaarrapportage in december 2012

75.

2011–2012

Toegezegd om vóór het einde van het zomerreces 2012 een brief te sturen met cijfermatige informatie mbt bankbalansen over de jaren 2006 t/m 2009.

Staatssecretaris in de nota naar aanleiding van het verslag van 29 juni 2012. Kamerstukken I 2011/12, 33 121, F, blz. 9

In voorbereiding

76.

2011–2012

Toegezegd dat de kredietverlening permanent zal worden gemonitord en dat er na 3 jaar een evaluatie van de werking van de bankenbelasting plaats zal vinden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK op 3 juli 2012 over de Wet bankenbelasting. Handelingen I 2011/12, EK nr. 36, blz. 8–78

3 jaar na invoering van de bankenbelasting (2015)

77.

2011–2012

Toegezegd de Kamer te informeren over het betrekken van de werkvloer (belastingdeurwaarders, ontvangers en controleurs) bij de opstelling van het actieplan voor intensivering toezicht en invordering Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het debat op 5 juli 2012 naar aanleiding van het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken nog niet beschikbaar

In voorbereiding

78.

2011–2012

Toegezegd het onderzoek van HFC naar het belang van de non-bank financiële sector aan de Kamer toe te zenden.

Staatssecretaris tijdens het debat op 5 juli 2012 naar aanleiding van het AO Belastingdienst op 27 juni 2012. Kamerstukken nog niet beschikbaar

In voorbereiding

NIET-FISCAAL

Overzicht van de door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door bewindslieden gedane toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Moties waarvan de uitvoering is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2010–2011

Motie Blanksma-Van den Heuvel, verzoekt passende maatregelen regering zodat banken Code Banken kunnen aanvullen en Tweede Kamer voor september 2011 informeren over de

implementatie van deze maatregelen.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 24.

Afgerond. Motie is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de NVB. Zie het overzicht bij Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 55.

2.

2010–2011

Motie Blanksma-Van den Heuvel, verzoekt alvast wetgeving voor te bereiden om aanbevelingen uit Code Banken indien mogelijk op zeer korte termijn wettelijk te kunnen verankeren.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 26.

Afgerond. Motie is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de NVB. Zie het overzicht bij Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 55.

3.

2010–2011

Motie Huizing, verzoekt koppeling bankierseed aan de geschiktheids- en

betrouwbaarheidstoets van DNB en AFM.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 37.

Afgerond. Wetgeving is in gang gezet. Onderdeel van de Wijzigingswet Financiële Markten 2013. Zie o.a. Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nrs. 63 en 76.

4.

2010–2011

Motie Dijkhoff/Ormel over een Europese financiële transactiebelasting als nieuw eigen middel van de EU.

Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-20, nr. 546.

Afgerond. Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-20, nr. 553, p. 12.

5.

2010–2011

Motie Plasterk c.s., verzoekt het regelen van wettelijke bevoegdheden aan de AFM voor toezicht het beleid inzake de ontwikkeling van financiële producten.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980 nr. 35.

Afgerond. Het productgoedkeuringsproces maakt deel uit van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013.

6.

2010–2011

Motie Schouw c.s. over het opnemen van de landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland in de departementale begrotingen.

Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-20, nr. 537.

Verwijzing in departementale begrotingen 2012 en miljoenennota 2012. Het zal tevens worden opgenomen in de miljoenennota 2013.

7.

2010–2011

Motie Plasterk c.s. over het vooraf bespreken met de Tweede Kamer van door Nederland voorgestelde wijzigingen in de aanbevelingen aan Nederland in het kader van het Europese semester.

Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-20, nr. 547.

Kamerstuk 21 501-07, nr. 921 en Kamerstuk 21 501-20, nr. 639, besproken tijdens het Algemeen Overleg van 13 juni 2012: zie Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 935.

8.

2010–2011

Motie Ten Broeke/Ormel over nominale bevriezing EU-begroting 2012 en behoud korting bij volgend MFK EU-begroting.

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 502, nr.4.

Afgerond. Eerste deel motie beantwoord in brief aan de Tweede Kamer (overgenomen in Nederlandse inzet). Tweede deel beantwoord bij reactie Commissievoorstel MFK.

Kamerstuk 21 501-03, nr.58 en Kamerstuk 21 501-20, nr. 553.

9.

2010–2011

Motie Plasterk/Voordewind over inzet op nominale bevriezing EU-begroting 2012 en 2013 alsmede bij volgend MFK (2014–2020).

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 502, nr.19 .

Afgerond. Eerste deel motie beantwoord in brief aan Tweede Kamer (overgenomen in Nederlandse inzet). Tweede deel beantwoord bij reactie Commissievoorstel MFK.

Kamerstuk 21 501-03, nr.58 en Kamerstuk 21 501-20, nr. 553.

10.

2010–2011

Motie Plasterk/Ten Broeke over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen MFK waarbij gefocust zou moeten worden op vier doelstellingen.

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 502, nr.7.

Afgerond. Begin september heeft kabinet reactie gestuurd naar de Kamer over Commissievoorstel nieuw MFK.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 553.

11.

2010–2011

Motie Ormel c.s. over synergie Europees beleid/besparingen en nationaal beleid/besparingen.

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 502, nr.8.

Afgerond. Begin september heeft kabinet reactie naar Kamer over Commissievoorstel nieuw MFK gestuurd.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 553.

12.

2010–2011

Motie Pechtold/Van Gent over het informeren van de Kamer bij het definitieve steunpakket over de visie op de toekomst van de Europese Monetaire Unie.

Kamerstukken II, 2010–2011, 21507–07, nr. 826.

Zie brief toekomst visie EMU. Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 839.

13.

2011–2012

Motie Koolmees/Braakhuis over de toestand van ’s Rijks Financiën/ MEOP.

Kamerstukken II 2011–2012, 33 000, nr. 49.

Afgerond bij brief van 29 november 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 869).

14.

2011–2012

Motie Koolmees c.s. over uitwerking van het akkoord.

Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-20, nr. 576.

Brief regering – minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 november 2011. Reactie op motie Koolmees en Braakhuis (33 000, nr. 49) aangaande de macro-economische

onevenwichtigheden en het voorkomen en mitigeren van deze onevenwichtigheden. Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 869.

15.

2011–2012

Motie Sap/Schouw over wegnemen van bezwaren van het Europees Parlement.

Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-20, nr.607.

Verslag informele Europese Raad.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 611.

16.

2011–2012

Motie Blanksma-Van den Heuvel c.s. over deelname van Italië en Spanje aan preventieve programma’s .

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-20, nr. 579.

Afgerond. Zie Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-20, nr 584 p. 27.

17.

2011–2012

Motie Sap c.s. over een analyse van de opties vergroting noodfonds.

Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-20, nr. 580.

Kamerstuk 21 501-07, nr. 868.

18.

2011–2012

Motie Plasterk c.s. over de onderhandelingen over de «by-laws».

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 221, nr. 10.

Afgerond. Zie o.a. Kamerstuk 2011–2012, 33 221, nr. B.

19.

2011–2012

Motie Slob/Voordewind spreekt uit dat de regering in 2013 óók geen indexatie van de uitvoerings-kosten toepast voor contractloonstijging voor de overige budgetgefinancierde zbo’s

Kamerstukken II, 33 280, nr. 11.

De Kamer wordt geïnformeerd in hoofdstuk 2 van de Miljoenennota 2013.

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.2 Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2008–2009

Verzoek om loyaliteitsdividend en extra stemrecht voor trouwe aandeelhouders wettelijk te verankeren.

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 371, nr. 197.

De minister van Veiligheid en Justitie is in zijn brief van 28 april 2011 ingegaan op de mogelijkheden van het wettelijk regelen van het belonen van langetermijn aandeelhouders (Kamerstukken 31 980, nr. 48). In november 2011 heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van aandeelhouders en ondernemingen en academici om te bezien of een wettelijke regeling voor loyaliteitsdividend kan bijdragen aan langetermijn-aandeelhouderschap. Deze deskundigen gaven aan dat er onvoldoende zicht is op de positieve effecten van een dergelijke regeling. De algemene conclusie is dat het belonen van langetermijn-aandeelhouderschap via extra stemrecht of extra dividend geen effectief middel is om lange termijn waardecreatie te behalen en om de negatieve aspecten van korte termijn handel te voorkomen.

2.

2010–2011

Motie Haubrich-Gooskens, verzoekt de regering stappen te nemen om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 187 (R1902), F.

Het verbod op investeringen in clustermunitie maakt deel uit van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013.

3.

2010–2011

Motie Braakhuis om de Tweede Kamer voortaan halfjaarlijks in te lichten over de voortgang van de implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie-De Wit.

Kamerstukken II, 2010–2011, 31 980, nr. 34.

Tweede voortgangsrapportage is in mei 2012 verstuurd. Rapportage over de voortgang vindt voortaan plaats tezamen met de reactie op de jaarlijkse wetgevingsbrieven van DNB en de AFM.

4.

2010–2011

Motie Slob/Braakhuis over een actieve inzet voor herziening van de strikte geheimhoudingsplicht.

Kamerstukken II, 2010–2011, 31 980, nr. 20.

In lijn met de motie is met succes bepleit dat er in CRD IV een bepaling omtrent verruiming van het vertrouwelijkheidsregime wordt opgenomen. Zie ook de tweede voortgangsrapportage commissie-De Wit van 29 mei 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 72, bijlage).

5.

2010–2011

Motie Huizing, verzoekt de Kamer te informeren indien de naleving van de beloningsbepalingen uit de Code Banken onvoldoende is en de toezichthouders niet hebben ingegrepen.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 22.

De Monitoring Commissie heeft eind 2012 gerapporteerd (Kamerstukken II 2011/12, 32 013, nr. 18.). Hieruit bleek dat er flinke stappen waren gezet, maar dat men er nog niet was. Eind 2013 zal de Commissie wederom rapporteren.

6.

2010–2011

Motie Braakhuis c.s., verzoekt oproep financiële instellingen om gedragscodes op te stellen.

Kamerstukken II 2010–2011, 31 980, nr. 33.

Overleg gevoerd met betrokken instanties, DUFAS, ministerie SZW en de Pensioenraad. Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over aanbevelingen commissie-De Wit.

7.

2010–2011

Motie Van Vliet, vraagt het kabinet geen «onomkeerbare stappen; in de privatisering van ABN AMRO te zetten zonder de Kamer in te lichten.

Kamerstukken II, 2010–2011, 28 165, nr. 125.

De minister zal de Tweede Kamer nadere informatie sturen in aanloop naar de exit.

8.

2010–2011

Motie Groot/Bashir, vraagt het kabinet de wenselijkheid en vorm van een permanent belang in ABN AMRO te onderzoeken.

Kamerstukken II, 2010–2011, 28 165, nr. 127.

De minister zal de Tweede Kamer nadere informatie sturen, waarschijnlijk in 2012.

9.

2010–2011

Motie Blanksma-Van den Heuvel, vraagt het kabinet na te denken over de corporate governance van ABN AMRO ná de exit.

Kamerstukken II, 2010–2011, 28 165, nr. 128.

De minister zal de Tweede Kamer nadere informatie sturen in aanloop naar de exit.

10.

2010–2011

Motie nr. 28. Zorgen dat nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en de Kamer voor het zomerreces informeren over de stappen die hiertoe worden genomen.

N.a.v. Kamerstukken II 31 980, nr. 46.

Middels de brief van 7 maart 2012 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de kabinetsreactie t.a.v. het groenboek van de EC getiteld

«Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen» (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 22 112, nr. 1375). Hierin heeft Nederland nogmaals een oproep gedaan aan de Europese Commissie om te bekijken welke mogelijkheden op termijn bestaan voor de invoering van nummerportabiliteit. Nederland zal in Europa, in elk passend gremium, blijven pleiten voor nummerportabiliteit.

11.

2011–2012

Motie Backer c.s. verzoekt om met voorrang na te streven in de EU dat er een volwaardige Europese toezichthouder op banken ontstaat.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000, M.

Op basis van de conclusies van de Eurotop en Europese Raad (ER) van 28 en 29 juni wordt er op dit moment in Europa gewerkt aan het opzetten van Europees bankentoezicht (Effective Single Supervisory Mechanism). Effectief Europees bankentoezicht is als voorwaarde gesteld voor het mogelijk maken van directe herkapitalisatie van Europese banken door het ESM. De Europese Commissie (EC) publiceert naar verwachting in september een voorstel voor een verordening waarmee dit Europese bankentoezicht wordt opgericht.

12.

2011–2012

Verzoek om een brief met een reactie op het rapport van Worldwide Investments in Cluster Munitions.

Ordedebat, Regeling van werkzaamheden, 14 juni 2012.

In voorbereiding.

13.

2011–2012

Motie Leegte, vraagt het kabinet om de Kamer te informeren over alle financiële risico’s voor de belastingbetaler als gevolg van Duitse investeringen van TenneT.

Kamerstukken II, 2011–2012, 29 023, nr. 125.

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de risico’s.

14.

2011–2012

Motie Harbers c.s. over vooraf voor instemming voorleggen van een verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 221, nr. 11.

Tot nu toe is er geen sprake geweest van verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

15.

2011–2012

Motie Blanksma-Van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 221, nr. 12.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 932 voor IMF betrokkenheid bij de steun voor Spanje en Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 931 voor IMF betrokkenheid bij de steun voor Cyprus

16.

2011–2012

Motie Harbers c.s. over afspraken over tekorten en schulden.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-20, nr. 577.

De kabinetsinzet ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de EMU is neergelegd in Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 839. Het kabinet blijft zich inzetten voor realisatie van het daarin beschreven sanctie-instrumentarium.

17.

2011–2012

Motie Dijkgraaf over de AAA-status van Frankrijk.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-20, nr. 581.

Motie niet langer actueel nu rating van Frankrijk in januari 2012 door S&P is verlaagd en Frankrijk geen AAA-status meer bezit bij alle grootste rating-agencies.

18.

2011–2012

Motie-Van Vliet over een wettelijke regeling vergelijkbaar met Volcker Rule.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 64.

Zoals aangegeven in het VAO van 18 april 2012, zal eerst gepoogd worden invulling te geven aan de Volcker-rule op EU-niveau. Hiervoor is het rapport van belang van de door de Europese Commissie ingestelde «High-level expert Group on reforming the structure of the EU banking sector» dat deze zomer wordt verwacht. Vervolgens zal de wijze waarop de Volcker-rule in Nederland moet worden ingevoerd, worden onderzocht door de Nederlandse onderzoekscommissie die aansluitend op de High-level expert group aan het werk zal gaan om aanbevelingen te doen over de toekomst van de Nederlandse bancaire sector.

19.

2011–2012

Motie-Huizing over de nutsfuncties van banken.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 65.

De Nederlandsche Bank is in samenwerking met de betrokken banken doende om resolutieplannen op te stellen voor de Nederlandse systeembanken.

De Europese Commissie heeft inmiddels een richtlijnvoorstel gepubliceerd voor een raamwerk voor herstel- en resolutieplannen op EU-niveau.

20.

2011–2012

Motie-Blanksma-van den Heuvel/Plasterk over het instellen van een commissie.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 71

De instelling van de commissie is in voorbereiding.

21.

2011–2012

Motie-Blanksma-van den Heuvel c.s. over niet investeren in risicovolle beleggingscategorieën.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 67.

De motie betreft een aspect dat wordt onderzocht in de context van de Volcker-rule. Deze materie zal worden betrokken in het onderzoek van de commissie die aanbevelingen zal doen over de toekomst van de bancaire sector.

22

2011–2012

Motie Pechtold over voorafgaand aan belangrijke bijeenkomsten over de aanpak van de eurocrisis helder en eenduidig te communiceren over de inzet van het kabinet in Europees verband;

Debat over de Europese Top 21 501-20, nr. 645.

Tot nu toe aan voldaan. Zie alle verzonden Geannoteerde Agenda’s t.b.v. de Eurogroep en Ecofin Raden en de Geannoteerde Agenda’s t.b.v. de Europese Raden.

23.

2011–2012

Motie Voordewind/Slob over bij Prinsjesdag te informeren op welke wijze teruglopende onderwijsbudgetten vanwege dalende leerlingaantallen toch voor het onderwijs behouden kunnen blijven.

Kamerstukken II, 33 280, nr. 10.

De Kamer wordt geïnformeerd bij de Algemene Financiële Beschouwingen of de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW.

24.

2011–2012

De motie heeft betrekking op de voorgenomen huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten op Staatseigendom en voorziet in een keuze door de woonbooteigenaren/huurders van ligplaatsen tussen het oorspronkelijke huurprijsherzieningsvoorstel met versoepelingen in combinatie met het door de verhuurder in gezamenlijkheid met woonbootorganisaties voeren van bindend adviesprocedures ter vaststelling van de huurprijs en het oorspronkelijke huurprijsherzieningsvoorstel met versoepelingen.

Kamerstukken II, 32 730, nr. 10.

De in de omschrijving van de motie genoemde keuze is niet gemaakt door de huurders waardoor terug gevallen is op het oorspronkelijke huurprijsherzieningsvoorstel met versoepelingen. Huurders van ligplaatsen voor woonboten ontvangen ter uitvoering van de motie in 2012/2013 onder toepassing van maatwerk (nieuwe) huurprijsherzieningsvoorstellen.

25.

2011–2012

Motie Sent c.s. verzoekt het kabinet de Kamer tijdig, in elk geval uiterlijk 1 juni 2013, te informeren over de kredietverleningssituatie in Nederland middels een rapport van De Nederlandsche Bank en, indien noodzakelijk, onmiddellijk in te grijpen in de situatie.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 121, J.

De Kamer zal geïnformeerd worden over de kredietverleningssituatie in Nederland.

Onderdeel B.1 Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/planning

1.

2006–2007

De minister zal bezien in overleg met de minister van Justitie, of artikel 2:8 BW verder moet worden gespecificeerd.

AO Commissie Frijns 5 juli 2007, Kamerstukken II 2006–2007, 31 083, nr. 2.

Er is geen aanleiding om de regelgeving aan te passen. In overweging 9 van de Nederlandse corporate governance code van 2008 is opgenomen dat aandeelhouders bij hun handelen in beginsel hun eigen belangen mogen nastreven, binnen het kader van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Hoe groter het belang is dat een aandeelhouder in de vennootschap houdt, hoe groter zijn verantwoordelijkheid is jegens de vennootschap, minderheidsaandeelhouders en andere bij de vennootschap betrokkenen.

Voorts is het enquêterecht aangepast en dit treedt op 1 januari 2013 in werking. Op basis van de nieuwe regels kan een vennootschap een enquête starten jegens individuele aandeelhouders die zich misdragen.

2.

2008–2009

Toezegging om de Kamer te informeren over de problematiek vanuit de FNLI.

Plenair debat van 21 januari 2009.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie brief Kredietverzekeringsmaatregelen d.d. 26 juni 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 371 nr. 223).

3.

2008–2009

Toezegging om schriftelijk in te gaan op de voorwaarden voor het krijgen van leningen uit hoofde van de betalingsbalanssteun van de Europese Unie.

AO van 3 juni 2009.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin Raad van 6 en 7 juli 2009, verzonden op 25 juni 2009.

4.

2009–2010

Studie dienstverlening in andere landen.

AO 3 december, regels voor de Financiële dienstverlening, Kamerstukken II, 29 507, nr. 90, de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2009 inzake Regelgeving financiële dienstverlening, Kamerstukken II, 29 507, nr. 89.

De norm voor het productontwikkelingsproces maakt deel uit van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013. In deze norm is ook een analyse van de internationale regels meegenomen.

5.

2009–2010

Nader onderzoek consumentenwebsite naar Engels model.

AO van 3 december 2009.

Uitgevoerd. De FSA heeft ons bericht dat de site toentertijd (februari 2010) werd bezocht door circa 18 000 bezoekers per week en het budget voor hun gehele programma gericht op financiële bekwaamheid 21 miljoen pond bedroeg. De website wijzeringeldzaken is sedertdien uitgebreid. Daarbij is voor een opzet gekozen dat past bij de platformgedachte en bovendien past binnen het beschikbare, veel geringere, budget van Wijzer in geldzaken. De website is onderverdeeld in overzichtelijke en aansprekende thema´s, waaronder de levensfasen, die doorverwijzen naar relevante informatie van onder meer de partners van Wijzer in geldzaken. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 1 157 634 bezoeken in 2011 (oftewel 22 262 bezoeken per week).

6.

2009–2010

Vraag van het lid Tang omtrent financiële exposure bij Spaanse instellingen.

AO van 11 februari 2010.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie hiervoor o.a. de brief van 13 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 922) ter beantwoording van de vragen van het lid Van Dijck.

7.

2009–2010

Tijdens het AO is toegezegd op een rij te zetten waarom er verschil van mening is over het instrument dat gebruikt had kunnen worden bij de aanbeveling.

AO van 10 maart 2010.

Aan deze toezegging is voldaan. Zo heeft er o.a. een gesprek plaatsgevonden tussen de Kamer en professor Scheltema, en een gesprek tussen de Kamer en de toezichthouders.

8.

2009–2010

Nadere informatie over de bankenbelasting.

AO 14 april 2010, Toekomst Financiële sector, de brief van de minister van Financiën d.d. 7 april 2010 over de maatregelen voor de financiële sector op de korte termijn, Kamerstukken II, 32 013, nr. 12.

Afgehandeld met brief van de minister d.d. 18 mei 2010. Kamerstuk 31 980 nr. 9, pagina 8–11.

9.

2009–2010

Toezegging om in de schriftelijke beantwoording bij de Voorjaarsnota in te gaan op de klimaatfinanciering.

Kamerstukken II, 2009–2010, 21 501-07, nr. 737.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Handelingen II, 2010–2011, vergaderingnummer 14.

10.

2009–2010

Inzet in de discussies omtrent dark pools.

AO van 11 februari 2010.

In december 2011 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen in Brussel over de herziening van MiFID (MiFID II). De reikwijdte van MiFID wordt uitgebreid waardoor meer activiteiten onder de richtlijn komen te vallen, en transparantie wordt vergroot. Zie Kamerstukken II 2011/12, 22 112, nr. 1271.

11.

2009–2010

Toezegging om het verslag van de bijeenkomst van de Van Rompuygroep voor het AO van 16 juni aan de Kamer te doen toekomen, alsmede om de Kamer op de hoogte te houden van de bijeenkomsten.

AO van 2 juni 2010.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Verslag van de Ecofin Raad van 7 en 8 juni 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, 21 501-07, nr. 742) van 15 juni 2010; Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 12 en 13 juli en Van Rompuy werkgroep 12 juli 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, 21 501-07, nr. 746)) van 20 juli 2010; Verslag Eurogroep, Ecofin Raad en Van Rompuy Taskforce 6 en 7 september te Brussel (Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 751) van 13 september 2010; Verslag Van Rompuy werkgroep van 27 september 2010 (BFB10–1098M) van 4 oktober 2010; Verslag van de Van Rompuy Werkgroep en de Eurogroep van 18 oktober en de Ecofin Raad van 19 oktober 2010 te Luxemburg (Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 758) van 26 oktober 2010; Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 6 en 7 december 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 771) van 15 december 2010.

12.

2009–2010

Evaluatie Stimuleringspakket:

De toezegging om, voor zover het mogelijk is, op het deelniveau van de regelingen (die onderdeel uitmaken van het stimuleringspakket) te evalueren wat de effectiviteit is geweest, met als doel te leren (wat effectief is en wat niet) en lessen te trekken voor de toekomst.

Debat over Voorjaarsnota 2010.

Aan deze toezegging is voldaan.

(zie Kamerstukken II, 2010–2011, 33 000, nr. 32).

13.

2009–2010

Toezegging om te onderzoeken of onderuitgeputte budgetten kunnen worden ingezet voor stimulatieregelingen voor de woningmarkt.

Debat over Voorjaarsnota 2010.

Aan deze toezegging is voldaan (zie. Kamerstukken II, 2009–2010, 32 395, nr. 14). Budgettair verwerkt bij Slotwet 2010 («herinzet middelen stimuleren woningbouw»).

14.

2010–2011

Een overzicht van het beleid t.a.v. investeringen in clustermunitie van banken en verzekeraars die steun van de overheid hebben ontvangen (in samenwerking met SZW, die hieraan gekoppeld een brief over toepasbaarheid aanpak kinderarbeid op clustermunitie-casus moet schrijven).

Spoeddebat clustermunitie 22 september 2010 (door minister Donner).

Vervalt met de introductie van het verbod op investeringen in clustermunitie, dat deel uitmaakt van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013.

15.

2010–2011

Toezegging om schriftelijk te verduidelijken wat de taakverdeling en de overdracht van beslissingsbevoegdheid inhoudt.

AO van 6 oktober 2010.

Aan deze toezegging is voldaan (zie Kamerstukken 2010–2011, 26 234, nr. 108).

16.

2010–2011

Toezegging terug te komen op de vraag hoe de rol van de Wereldbank tijdens de crisis zich tot de EPA’s verhoudt.

AO Jaarvergadering IMF/Wereldbank, 6 oktober 2010. Kamerstukken 2010–2011, 26 234, nr. 107.

Afgerond. Zie onder meer  geannoteerde agenda VJV april 2011: kamerstukken 2010–2011, 26 234, nr. 112.

17.

2010–2011

Toezegging om terug te komen op vragen van het lid Sap over het beschermen van kleine spaarders.

AO van 28 oktober 2010 .

Afgerond. De informatievoorziening aan consumenten wordt verbeterd in de nieuwe richtlijn inzake DGS. Nederland zet zich hier in de onderhandeling voor in. Zie o.a. Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nrs. 776 en 791.

18.

2010–2011

Toezegging om terug te komen op vragen van het lid Blanksma-Van den Heuvel omtrent de hoogte van claims.

AO van 28 oktober 2010.

Aan deze toezegging is voldaan. In de tweede termijn van het betreffende AO is antwoord gegeven op de vragen van het lid Blanksma-Van den Heuvel (zie Kamerstukken II, 2010–2011, 32 432, nr. 9, p. 30–35).

19.

2011–2011

Toezegging om de verantwoordelijke bewindspersoon uit te nodigen de vragen van het lid Reuten naar het CBS door te geleiden.

Algemene Financiële Beschouwingen 2011.

Aan deze toezegging is voldaan.

20.

2010–2011

Vooruitlopend op het algehele provisieverbod prioriteit te geven aan bonusprovisieverbod bij schadeverzekeringen en norm tegen excessieve beloningen die klant direct aan adviseur betaalt.

AO 25 november 2010 bespreking evaluatie provisieregelgeving en voorstel provisieverbod Kamerstukken II, 31 086, nr. 26.

Deze maatregelen zijn verwerkt in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 dat per 1 januari 2012 in werking is getreden. Het bonusprovisieverbod is neergelegd in artikel 149a aanhef en lid 2 onderdeel c van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de norm tegen excessieve beloningen in artikel 149a lid 2 onder a BGfo.

21

2010–2011

Toezegging schriftelijk in te gaan op Nederlandse prioriteiten voor Franse G20-top.

AO 2 december 2010.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Kamerstuk 21 501-07 nr. 790.

22.

2010–2011

Toezegging om aan de Kamer te rapporteren over de uitvoering van de motie over de bankierseed.

Plenair debat van 17 maart 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 13 april 2012, waarin de beleidsvoornemens over een eed of belofte uiteen worden gezet (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 63).

23.

2010–2011

Toezegging om wettelijke maatregelen te nemen t.a.v. Code Banken indien het rapport hiertoe aanleiding geeft.

Plenair debat van 17 maart 2011.

Aan deze toezegging is voldaan, zie de reactie van de minister op de rapportages van MCB en DNB (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 55, p. 11–12).

24.

2010–2011

Toezegging Kamer nadere duidelijkheid te geven over de discussie rond de stoel/onverwijld te informeren.

AO Jaarvergadering IMF/Wereldbank, 12 april 2011. Kamerstukken 2010–2011, 26 234, nr. 114.

Aan deze toezegging is voldaan, zie Kamerstuk 26 234 nr. 121 en Kamerstuk 26 234 nr. 125.

25.

2010–2011

Aangaande beleggingsverzekeringen wil de minister op basis van een inventarisatie van de verschillende regelingen en het flankerend beleid het gesprek met verzekeraars en consumentenstichtingen aangaan.

AO van 20 april 2011 Kamerstukken II 29 507, nr. 100.

Afgerond. Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van 24 november 2011, Kamerstukken II 2011–2012, 29 507, nr. 106.

26.

2010–2011

Toezeggingen:

– om de ministers te vragen het inzicht in de rechtmatigheid, de toezichtsvisies, en de financiële stromen bij RWT’s in de departementale jaarverslagen te verbeteren en per departement

– een overzicht van stichtingen openbaar te maken, en:

– reviews op accountantscontroles bij RWT’s zullen voortaan periodiek op basis van een risicoanalyse plaatsvinden.

AO «Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen» d.d. 27 april 2011.

Aan de toezeggingen is voldaan. De verbeteringen met betrekking tot jaarverslagen zijn in de Rijksbegrotingvoorschriften verwerkt.

27.

2010–2011

De minister heeft toegezegd bij het toesturen van zijn voornemens ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten ook inzicht te geven in de samenhang van deze voornemens.

Eerste Kamer behandeling van Wijzigingswet Financiële Markten 2010, 10 mei 2011 (Handelingen I 2010–2011, nr. 26 item 5).

In de beleids-en wetgevingbrief op het terrein van de financiële markten, die eind oktober 2011 naar het parlement is gestuurd (Kamerstukken II 2010/11 31 980, nr. 55), is uitgebreid ingegaan op bedoelde samenhang.

28.

2010–2011

Toezegging om extra wettelijke maatregelen te treffen, indien de naleving van een goedwerkend productontwikkelingsprocees onvoldoende is.

Eerste Kamer behandeling van Wijzigingswet Financiële Markten 2010, 10 mei 2011 (Handelingen I 2010–2011, nr. 26 item 5)

Het productontwikkelingsproces maakt deel uit van het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013.

29.

2010–2011

Toezegging om aan de minister van BZK het gevoelen van de kamer inzake hypotheken en particuliere erfpacht over te brengen.

AO van 18 mei 2011.

Deze wens is op ambtelijk niveau overgebracht aan BZK.

30.

2010–2011

Bezuinigingsmonitor:

Toezegging om te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen en alle tekortreducerende maatregelen uit het regeerakkoord.

Verantwoordingsdebat, 19 mei 2011.

Zoals toegezegd zal de monitor twee keer per jaar verschijnen. Ten tijde van het financieel jaarverslag en ook op Prinsjesdag bij de Miljoenennota.

31.

2010–2011

Brief met idee over alternatieve aanpak uitvaartverzekeringen.

AO van 7 juni 2011 over provisieregelgeving Kamerstukken II, 31 086, nr. 28.

Op 23 september 2011 is hierover een brief aan de

Kamer gezonden Kamerstukken II, 32 545, nr. 4). Ingevolge deze brief en de reactie van de Tweede Kamer in het AO van 8 maart 2012 (Kamerstukken II 32 545 , nr. 8), zijn uitvaartverzekeringen onder het provisieverbod geschaard.

32.

2010–2011

In de toelichting bij wijziging Bgfo voorbeelden noemen m.b.t. excessieve beloningen.

AO van 7 juni 2011 over provisieregelgeving Kamerstukken II 31 086, nr.28.

In de toelichting bij de norm tegen excessieve beloningen in artikel 149a lid 2 onder a BGfo zijn voorbeelden opgenomen.

33.

2010–2011

Toezegging om de volledige set indicatoren aan de Kamer voor te leggen, alvorens akkoord te geven.

AO van 29 juni 2011.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Geannoteerde Agenda t.b.v. Eurogroep en Ecofin Raad van 7 en 8 november 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 857) met mogelijkheid tot bespreken in het AO van 3 november 2011.

34.

2010–2011

Toezegging om de Kamer schriftelijk te informeren over de door Griekenland genomen maatregelen.

AO van 21 juli 2011.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Schriftelijk Overleg inzake het verslag van de vergadering van de

staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied d.d. 21 juli 2011 en

de garantiestelling aan de ECB (Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 830 en ook Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 808).

35

2010–2011

Tijdens het Algemeen Overleg op 16 augustus toegezegd een analyse te sturen van de voor- en nadelen van eurobonds.

AO van 16 augustus 2011.

Aan deze toezegging is voldaan, zie Kamerstukken II 2011–2012 21 501-07 nr. 844 (Verstuurd 5 oktober, BFB2011–2288M).

36.

2010–2011

Toezegging om het risicoprofiel n.a.v. de verstrekte garanties te melden in het jaarverslag van Financiën en het jaarverslag staatsdeelnemingen.

Debat Voorjaarsnota.

Voldaan. Opgenomen in FJR 2011.

37.

2010–2011

Tijdens het Algemeen Overleg op 16 augustus verzoek om brief met volgende elementen:

– Duidelijk overzicht van de gevolgen voor de begroting van het pakket van de Eurotop van 21 juli

– Inzicht in netto PSI

– Inzicht in risico’s opkopen van obligaties door ECB (indien nodig vertrouwelijk)

– Inzicht in uiteindelijke bijdrage van het IMF

– Bandbreedtes van het EFSF

Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr. 833.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-07, nr.829.

38.

2010–2011

Toezegging om de Kamer te informeren over de te nemen beslissing omtrent afspraken in het sanctieregime van het SGP.

Plenair debat van 17 augustus 2011.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie de Geannoteerde agenda Europese Raad d.d. 17 en Eurozone top d.d. 18 oktober 2011 te Brussel (kenmerk DIE-1215/11) en het Verslag Europese bijeenkomsten 22 en 23 oktober 2011 (kenmerk DIE-1330/11) van 24 oktober 2011 en Verslag Europese Raad en Eurozone Top d.d. 26 oktober 2011 (kenmerk DIE-1361/11) van 28 oktober 2011.

39.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 29 september het verzoek om verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 oktober voor aanvang AFB.

Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-07 nr. 845 en Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-07 nr. 843.

Aan deze toezegging is voldaan, het verslag is verstuurd voor aanvang AFB 4 oktober (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 843).

40.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 29 september het verzoek om een brief over de werking van de onevenwichtighedenprocedure en de asymmetrische behandeling.

Kamerstukken II 2011–2012 21 501-07 nr. 847.

Aan deze toezegging is voldaan middels de Kamerbrief Versterken Europese economische stabiliteit en groeivermogen.

41.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november verzoek om technische briefing over ESM.

AO van 3 november 2011.

Aan deze toezegging is voldaan. Op 7 december 2011 heeft er een technische briefing plaats gevonden door directeur BFB.

42.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november verzoek om technische briefing over de werking van het scoreboard in de onevenwichtighedenprocedure.

AO van 3 november 2011.

Aan deze toezegging is voldaan. Op 8 februari 2012 heeft een technische briefing plaats gevonden, o.a. over het scoreboard.

43.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november het verzoek om in het Eurogroep/Ecofin verslag van 7/8 november vraag te beantwoorden of in de nieuwe Mifid richtlijn (Mifid-2) de AFM bevoegdheden zal verliezen.

Kamerstukken II, 2011–2012,

21 501-07 nr. 858.

Aan deze toezegging is voldaan, dit is opgenomen in Verslag Eurogroep/Ecofin 7/8 november, verstuurd op 10 november (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 858).

44.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november het verzoek om in Eurogroep/Ecofin verslag een geupdate tijdslijn voor implementatie 26/10 besluitvorming toe te voegen.

Kamerstukken II, 2011–2012,

21 501-07 nr. 858.

Aan deze toezegging is voldaan, dit is opgenomen in Verslag Eurogroep/Ecofin 7/8 november, verstuurd op 10 november (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 858)

45.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november toezegging om tijdens de Eurogroep van 7 november aandacht te vragen voor hedge funds in uitwerking 26 januari besluitvorming.

Kamerstukken II, 2011–2012,

21 501-07 nr. 858.

Aan deze toezegging is voldaan bij beantwoording van de schriftelijke vragen Plasterk, verzonden met het Verslag Eurogroep/Ecofin 7/8 november, verstuurd op 10 november (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 858).

46.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 3 november toezegging om in het onderzoek van CPB naar de FTT ook de stamp duty zoals in het VK mee te nemen.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 862.

Aan deze toezegging is voldaan, zie CPB notitie: Evaluatie van de financiële transactiebelasting – 21 december 2011.

47.

2011–2012

Tijdens het Algemeen Overleg van 16 november toezegging om bundeling van onderzoeken naar de gevolgen uiteenvallen eurozone.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21501-20-587.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie brief regering – minister van Financiën, 6 december 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 587).

48.

2011–2012

AO Ecofin 24 november 2011: In het Eurogroep/Ecofin verslag vermelden welke stappen er op governance gebied tot nu toe al gezet zijn.

Kamerstukken II 2011–2012, 21 501-07 nr. 865.

Aan deze toezegging is voldaan, dit is opgenomen in Verslag van de Eurogroep van 29 november 2011 te Brussel (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 865).

49.

2011–2012

AO 24 november 2011: met het verslag Eurogroep/Ecofin moeten de exposures van pensioenfondsen op zuidelijke lidstaten van Q2–2011 worden meegestuurd.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 865.

Aan deze toezegging is voldaan, dit is opgenomen in Verslag van de Ecofin Raad van 30 november 2011 te Brussel (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 866).

50.

2011–2012

AO 24 november 2011: In de geannoteerde agenda voor de Eurogroep/Ecofin van januari moet er een uitgebreidere omschrijving worden gegeven over de code of conduct.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07 nr. 876.

Aan deze toezegging is voldaan, dit is opgenomen in geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofin Raad van 23 en 24 januari 2012 te Brussel.

51.

2011–2012

Incidentele suppletoire begroting over IMF middelen met uitleg.

Kamerstuk 2011–2012, 33 090-IXB, nr. 5.

Aan deze toezegging is voldaan,dit is opgenomen in

wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (BZ/2011/861 M).

52.

2011–2012

Brief als er een Fins opt out komt voor 85% clausule in het ESM verdrag, bij uitwerking ESM verdrag.

Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 884

Aan deze toezegging is voldaan. Zie brief noodreservefonds ESM, verstuurd op 15 februari 2012 (BFB 2012–897M).

53.

2011–2012

Tijdens plenair debat NJN verzoek om brief met meer uitleg over IMF middelen

Kamerstukken 2011–2012, 21 501-07, nr. 874

Aan deze toezegging is voldaan. Zie brief bilaterale leningen aan het IMF (22 december 2011)

54.

2011–2012

Toezegging om per brief in te gaan op het flankerend beleid, de kostennorm en de zorgplicht van beleggingsverzekeringen.

AO van 1 december 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 5 juli 2012 (kenmerk FM/2012/ 974 M).

55.

2011–2012

Tijdens het AO van december 2011 met de vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven over het onderzoeksrapport «Leren van subsidie-evaluaties» van de Algemene Rekenkamer toegezegd dat de subsidiebijlage bij de begroting wordt uitgebreid met informatie over: einddatum subsidie, datum (jaartal) geplande en uitgevoerde evaluaties en verwijzing naar laatste evaluatie(-rapport) via hyperlink.

www.rbv.minfin.nl.

Afgerond. Het model subsidiebijlage in de rijksbegrotingsvoorschriften is aangepast.

56.

2011–2012

Tijdens het AO van december 2011 met de vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven over het onderzoeksrapport «Leren van subsidie-evaluaties» van de Algemene Rekenkamer toegezegd dat zal worden bekeken of subsidies van een horizonbepaling kunnen worden voorzien.

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 juni 2012, nr. 3113629; Staatscourant 2012, nr. 13009.

Afgerond. In de Comptabiliteitswet wordt een wettelijke horizonbepaling opgenomen. Deze horizonbepaling houdt in dat een subsidieregeling automatisch na maximaal vijf jaar vervalt. Voortzetting, of een langere looptijd, is alleen mogelijk indien een gemotiveerd ontwerp van een hiertoe strekkende wijzigingsregeling aan de Tweede Kamer is overlegd (voorhangprocedure). Om snel aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet te komen, is per 1 juli 2012 een daartoe strekkende bepaling in de «Aanwijzingen voor subsidieverstrekking» opgenomen.

57.

2011–2012

Toezegging om aan de Kamer te rapporteren over de voortang van de aanpak van misbruik van vastgoed.

AO van 13 december 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 7 maart 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 29 911, nr. 63).

58.

2011–2012

Toezegging om CBP te verzoeken de impact van kantorenleegstand op het investeringsklimaat mee te nemen in haar onderzoek.

AO van 13 december 2011.

Gedurende reguliere contacten bleek dat dit onderwerp reeds werd meegenomen in algemeen onderzoek naar de kantorenmarkt in Nederland. Inmiddels heeft het CPB via de notitie «kantorenmarkt in historisch en toekomstig perspectief» (juni 2012) een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke discussie omtrent kantorenleegstand.

59.

2011–2012

Toezegging om aan te geven wat onder een noodsituatie verstaan wordt.

AO van 15 december 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 15 februari 2012 (zie Kamerstukken 2011–2012, 21 501-07, nr. 884).

60.

2011–2012

Toezegging om berekeningen over de effecten van een financial transaction tax op de economie en pensioenfondsen aan de Kamer te sturen.

AO van 15 december 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 20 maart 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 013, nr. 23).

61.

2011–2012

Toezegging om de Kamer te informeren over de uitkomst van de gesprekken over de schuldreductie.

AO van 15 december 2011.

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 20 maart 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 893).

62.

2011–2012

Toezegging aan de Eerste Kamer omtrent het aanmerken van een bijkantoor als «significant» door DNB in geval van een marktaandeel lager dan 2%.

Behandeling Eerste Kamer van het wetsvoorstel ter implementatie van de gewijzigde herziene richtlijn banken en gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid, Handelingen I 2011–2012, nr. 2.

Aan deze toezegging is voldaan. Zoals door de minister toegelicht, is het op basis van het wetsvoorstel mogelijk dat een bijkantoor door DNB als significant wordt aangemerkt als het marktaandeel lager is dan 2%. Het betreffende wetsvoorstel is op 30 december 2011 in werking getreden.

63.

2011–2012

Toezegging om in de reactie op de internetconsultatie terug te komen op de wens om kantoorspecifieke rapportages door de AFM openbaar te laten maken.

Plenair wetgevingsdebat van 7 februari 2012.

Aan deze toezegging is voldaan. Op 2 april 2012 is de reactie op de internetconsultatie en het definitieve kabinetsstandpunt m.b.t. de voorstellen van Europees Commissaris Barnier voor een verordening en wijziging van de auditrichtlijn verzonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 112, nr. 1390).

64.

2011–2012

Toezegging om per brief terug te komen met diverse opties t.a.v. de scheiding van controle en advies.

Plenair wetgevingsdebat van 7 februari 2012.

Aan deze toezegging is voldaan. Op 2 april 2012 is de reactie op de internetconsultatie en het definitieve kabinetsstandpunt m.b.t. de voorstellen van Europees Commissaris Barnier voor een verordening en wijziging van de auditrichtlijn verzonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011–2012m 22 112, nr. 1390).

65.

2011–2012

AO Ecofin 7 maart 2012: Getallenoverzicht van de 130 mrd, de publieke componenten PSI en hoe de sweeteners werken.

Kamerstukken 2011–2012, 21 501-07 nr. 893.

Aan deze toezegging is voldaan, zie Kamerbrief nieuw leningenprogramma Griekenland (Kamerstukken II, 2011–2012, 21 501-07, nr. 918).

66.

2011–2012

Terugkoppelen over de Nederlandse inzet ten aanzien van groei Griekenland (d.m.v. structuurfondsen, inzet EIB/EBRD, World Bank approach) en de weerklank die Nederland daarbij kreeg

AO Ecofin van 7 maart 2012.

Aan deze toezegging is voldaan (zie Kamerstukken II, 2011–2012, 22 112 nr. 1421).

67.

2011–2012

Toezegging om in FM-plan op de plannen omtrent solvabiliteit van banken in te gaan.

AO van 22 maart 2012.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie hiervoor de punten 21 en 22 van het plan «Aanpak financiële sector» (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2012/04/13/aanpak-financiele-sector.html ).

68.

2011–2012

Toezegging om uiterlijk 30 april een stabiliteitsprogramma in te leveren.

AO van 22 maart 2012.

Het programma is ingeleverd op 27 april 2012 (bij brief met kenmerk AFEP/2012/111).

69.

2011–2012

Toezegging om het Begrotingsverdrag zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen.

AO van 22 maart 2012.

Het Begrotingsverdrag is verstuurd op 15 mei 2012 (toezending Nederlandse versie Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de EMU, met kenmerk DIE-217/11).

70.

2011–2012

Toezegging om inzichtelijk te maken hoe de motie omtrent nationale besparingen in Europees verband zal worden uitgevoerd.

AO van 22 maart 2012.

Het kabinet heeft o.a. in een brief over de informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (Kamerstukken II, 2010–2011, 22 112, nr. 1198) en in de kabinetsreactie op het Commissievoorstel voor het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (Kamerstukken II, 2010–2011, 21 501-20, nr.553) aangegeven hoe het omgaat met de motie-Ormel. Daarna is dit toegelicht in diverse BNC-fiches en AO’s en SO’s RAZ.

71.

2011–2012

Toezegging om terug te rapporteren over productgoedkeuringsprocessen en methodologieën m.b.t. ESMA.

AO van 24 maart 2012.

Aan deze toezegging is voldaan. Een uiteenzetting is opgenomen in Verslag van de informele Ecofin Raad van 31 maart 2012 te Kopenhagen (Kamerstukken 2011–2012, 21 501–07, nrs. 904 en 928).

72.

2011–2012

Toezegging om de uitkomsten van de berekening van DNB inzake de effecten op kredietverlening te delen met de Kamer.

Plenair wetgevingsdebat van 18 april 2012.

Dit is gebeurd middels een brief aan de Tweede Kamer op 25 mei (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 33 121, nr. 31).

73.

2011–2012

Toezegging om een kabinetsreactie te geven op het rapport Van Rompuy.

Plenair debat van 5 juni 2012.

Aan deze toezegging is voldaan. Zie Verslag van de Raad Algemene Zaken 26 juni 2012 met kenmerk DIE-/12, en Verslag van de Europese Raad van 28 en 29 juni met kenmerk DIE-906/12.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Onderdeel B.2 Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/planning

1.

2006–2007

De minister zegt toe bij de aanpassing van de Wet Melding Zeggenschap aandacht te besteden aan de samenloop tussen grens melding zeggenschap en deelnemingsvrijstelling en gevolgen voor kleine beleggers.

AO Commissie Frijns 5 juli 2007, Kamerstukken II, 2006–2007, 31 083, nr. 2.

Wetsvoorstel is op 5 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008–2009, 32 014). Momenteel is de wet in behandeling in de Eerste Kamer.

2.

2008–2009

Toezegging de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving over vier jaar te evalueren. De evaluatie zal de vraag of het wetsvoorstel voldoende mogelijkheden biedt om individuen te beboeten en de vraag of de geëffectueerde boetes tegen het plafond aan zitten meenemen.

Handelingen II 2008–2009, nr. 54, pag. 4357–4369.

Deze evaluatie zal eind 2013, begin 2014 worden uitgevoerd.

3.

2009–2010

Toezegging om de vraag van het lid Vendrik of voormalige dochters van de DSB bank gebruik maken van koopsompolissen uit te zoeken.

AO van 10 maart 2010.

In het rapport van de commissie Scheltema is hierover opgemerkt dat DSB medio 2009 is opgehouden met het gebruik van koopsompolissen, maar dat andere binnen het concern langer met koopsompolissen gewerkt hebben.

4.

2009–2010

In het debat is toegezegd na drie jaar een evaluatie te doen over de ervaringen met de PPI’s.

Plenair debat van 30 juni 2010.

Deze evaluatie zal drie jaar na inwerkingtreding plaatsvinden, rondom eind 2013, begin 2014.

5.

2009–2010

In het debat over het rapport Scheltema is toegezegd periodieke rapportages over de cultuuromslag bij DNB aan de Kamer te doen toekomen.

Het hoofdlijnendebat van 1 juli 2010.

In januari 2011 is de Tweede Kamer gerapporteerd over de aanpak van het Plan van Aanpak Cultuurverandering van DNB (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 648, nr. 1 (bijlage)). Voorts is bij gelegenheid van de tweede voortgangsrapportage over aanbeveling 25 van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel – die medio mei 2012 naar de Tweede Kamer is gezonden – periodiek gerapporteerd over dit onderwerp (zie Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 72).

6.

2010–2011

De Minister heeft toegezegd jaarlijks de Kamer te informeren over zijn voornemens ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.

In de aanbiedingsbrief bij het

rapport van de commissie Scheltema (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 432 nr. 1).

20 oktober 2011 is de tweede brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal rond Prinsjesdag de volgende brief aan het parlement worden gezonden.

7.

2010–2011

Toezegging om de uitvoering van de Code Banken scherp in de gaten te houden en maatregelen te nemen indien de resultaten niet bevallen.

Handelingen I, 2010–2011, nr. 10.

Eind december 2011 heeft de Monitoring Commissie haar eerste volledige rapportage gepresenteerd (bijlage bij Kamerstukken II, 2011–2012, 32 013, nr. 20). De minister van Financiën heeft in een reactie (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 013, nr. 20) hierop aangegeven behoorlijke stappen van de banken waar te nemen, maar ook nog aandachtspunten te zien, en volledige naleving te verwachten eind 2012.

8.

2010–2011

Aanpassing van de Wwft in navolging van de FATF evaluatie. Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen wordt reeds gewerkt aan een wetswijziging. Het streven is om eind van dit jaar de betreffende wetswijziging aan uw Kamer te doen toekomen.

Brief aan de Tweede Kamer van 4 maart 2011.

Het wetsvoorstel ter wijziging van de Wwft ligt momenteel in de Tweede Kamer ter behandeling (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 238, nr. 2).

9.

2010–2011

Het meer duidelijkheid verschaffen over garanties EFSF-lening aan Ierland (incl. cashbuffer en rente).

 

Dit zal worden opgenomen in de miljoenennota 2013.

10.

2010–2011

De minister zal de Tweede Kamer periodiek op de hoogte houden van de voortgang ten aanzien van de exit van de staat uit de financiële deelnemingen en zal de Kamer nader informeren in aanloop naar de exit.

Kamerstukken 2010–2011, 28 165, nr. 130.

De minister zal periodiek rapporteren en te zijner tijd de Tweede Kamer betrekken.

11.

2010–2011

De minister zal de Tweede Kamer informeren over besluit van de Europese Commissie inzake vermeende staatssteun aan ABN AMRO.

Kamerstukken 2010–2011, 28 165, nr. 130.

Het besluit is gepubliceerd (JOCE L/133/2011). Dit zal worden meegenomen in de periodieke rapportage over ABN AMRO.

12.

2010–2011

De exit-strategie voor de financiële instellingen zal t.z.t. aan de Kamer worden voorgelegd, daarbij zullen o.a. de mogelijkheden zijn onderzocht om te borgen dat ABN Amro een Nederlands bedrijf blijft.

AO van 8 juni 2011.

In behandeling.

13.

2010–2011

Minister zal de Kamer betrekken indien er sprake is van vermogensstortingen bij staatsdeelnemingen.

Plenair wetgevingsdebat van 28 juni 2011.

Indien deze situatie zich voordoet, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

14.

2010–2011

Minister zal de Kamer betrekken indien er sprake is van privatisering van staatsdeelnemingen.

Plenair wetgevingsdebat van 28 juni 2011.

Indien deze situatie zich voordoet, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

15.

2011–2012

Minister laat de Kamer weten wat de mogelijkheden zijn voor een tweede pilot pensioenfondsen en internationale institutionele beleggers voor DBFM(O)

AO van 15 september 2011.

In behandeling.

16.

2011–2012

Minister stuurt een tussentijdse rapportage DBFM(O) naar de Kamer

AO van 15 september 2011.

In behandeling.

17.

2011–2012

Toezegging om verzoek van het lid Blanksma-Van den Heuvel over de signaalmarge mee te nemen bij de uitwerking van de Wet Hof

Plenair debat 5 oktober 2011.

Aan de Wet Hof wordt gewerkt. De Raad van State heeft advies uitgebracht.

18.

2011–2012

Toezegging tot schrijven van een brief over twee jaar inzake consumentenbescherming op de BES-eilanden.

Wetgevingsoverleg van 24 oktober 2011.

Zoals toegezegd zal deze in 2013 aan de Kamer worden gezonden.

19.

2011–2012

Toezegging om de Kamer te informeren over de ontwikkelingen rondom de «put up or shut up» regeling.

Wetgevingsoverleg van 24 oktober 2011.

De «put up or shut up»-regeling is onderdeel van de wijziging van het Besluit openbare biedingen Wft (Staatsblad 2012, 196) met beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2012. Zoals gezegd zullen de ontwikkelingen bij deze regeling in overleg met de AFM worden bekeken.

Deze toezegging zal te zijner tijd worden nagekomen.

20.

2011–2012

Toezegging om de evaluatie van de Wta naar de Kamer te sturen.

AO van 27 oktober 2011.

Aan deze toezegging wordt later voldaan. Gezien de vele ontwikkelingen op het terrein van accountancy is mede op verzoek van de AFM de evaluatie een jaar uitgesteld tot medio 2013 .

21.

2011–2012

Toezegging om precies na te gaan of de Wet Hof voldoet aan de Europese afspraken.

AO 15 december 2011.

Aan de Wet Hof wordt gewerkt. De Raad van State heeft advies uitgebracht.

22.

2011–2012

Toezegging tot het doen van een analyse omtrent stilvallen van de hypotheekmarkt.

AO van 21 december 2011.

In voorbereiding.

23.

2011–2012

Toezegging om de Kamer in het najaar een geactualiseerde versie van het toezichtsarrangement te sturen.

Plenair wetgevingsdebat van 6 februari 2012.

In voorbereiding.

24.

2011–2012

Toezegging om te onderzoeken of een generieke zorgplicht mogelijk is.

Plenair debat van 28 februari 2012.

In voorbereiding.

25.

2011–2012

Brief met de staatssecretaris I&M over Nederlandse inzet in klimaatonderhandelingen na 2012.

AO Ecofin van 7 maart 2012.

Nog niet aan de orde.

26.

2011–2012

Toezegging om in het najaar met een uiteenzetting over bail-in debt te komen.

AO Ecofin van 22 maart 2012.

Zoals toegezegd zal deze in het najaar aan de Eerste Kamer worden gestuurd.

Zie ook het BNC fiche over dit richtlijnvoorstel (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 112, nr. 1446). Op 6 juni 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen gedaan (http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201699).  De Commissie stelt voor de afwikkelautoriteit de bevoegdheid te geven om de maatregel van de zogeheten bail in toe te passen (de mogelijkheid om vorderingen af te schrijven of te converteren in aan delen), wanneer er, al dan niet waarschijnlijk, een deconfiture is van een bank («fail or likely to fail»).

27.

2011–2012

Toezegging om de voor- en nadelen van het introduceren van een Volcker-rule voor het tegengaan van excessieve risico’s met de Kamer te delen.

AO van 28 maart 2012.

Zoals aangegeven in het VAO van 18 april 2012, zal eerst gepoogd worden invulling te geven aan de Volcker-rule op EU-niveau. Hiervoor is het rapport van belang van de door de Europese Commissie ingestelde «High-level expert Group on reforming the structure of the EU banking sector» dat deze zomer wordt verwacht. Vervolgens zal de wijze waarop de Volcker-rule in Nederland moet worden ingevoerd, worden onderzocht door de Nederlandse onderzoekscommissie die aansluitend op de High-level expert group aan het werk zal gaan om aanbevelingen te doen over de toekomst van de Nederlandse bancaire sector.

28.

2011–2012

Toezegging tot het nemen van voorbereidende stappen voor de mogelijke instelling van een commissie om de visie op de financiële sector verder uit te werken.

AO van 28 maart 2012.

De instelling van de commissie is in voorbereiding.

29.

2011–2012

Toezegging om de Kamer te berichten hoe private equity kan worden vormgegeven en wat de consequenties zijn in het onderzoek naar de Volcker-rule.

AO van 28 maart 2012.

De motie betreft een aspect dat wordt onderzocht in de context van de Volcker-rule. Deze materie zal worden betrokken in het onderzoek van de commissie die aanbevelingen zal doen over de toekomst van de bancaire sector.

30.

2011–2012

Toezegging om de Vrijstellingsregeling Wft en de Wft aan te passen i.v.m. een omissie t.a.v. werkgevers met een hoofdkantoor in de EER en zetel buiten de EER

Memorie van Antwoord, Kamerstuk 33 023 nr. B, 19 april 2012.

Gedeeltelijk afgerond. De Vrijstellingsregeling Wft is inmiddels aangepast middels een wijzigingsregeling van 13 juni 2012 (zie Staatscourant 2012, 12286) waarmee nieuw artikel 55a is ingevoegd. De aanpassing van artikel 5:3 van de Wft is in voorbereiding.

31.

2011–2012

Toezegging om een brief te sturen over de minderheidsprivatisering van Tennet.

AO over deelnemingen, 10 april 2012.

In behandeling.

32.

2011–2012

Toezegging om de dividendvooruitzichten bij de Voorjaarsnota verwerken.

AO over deelnemingen, 10 april 2012.

Aan deze toezegging is voldaan in het Financieel Jaarverslag Rijk 2011 en de Voorjaarsnota 2012. Hierin is een nadere toelichting is gegeven op de verwerking van het dividend DNB.

33.

2011–2012

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheden voor een gedeeltelijke privatisering van de NS.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

De minister van Financiën zal de Kamer hierover informeren nadat de ordeningsdiscussie is afgerond.

34.

2011–2012

De minister zal een inventarisatie maken van variabele beloningen «onder in het gebouw» van staatsdeelnemingen en daarbij ook aandacht besteden aan maatschappelijke eisen.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Dit zal worden meegenomen in het Jaarverslag staatsdeelnemingen 2011.

35.

2011–2012

De minister zal de rvc van NS verzoeken met een nieuw voorstel te komen voor het beloningsbeleid van de NS en daarbij ook zogeheten knock-out criteria mee te nemen.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

De minister heeft aangegeven te trachten dit voor 2013 af te ronden.

36.

2011–2012

De minister zal in het jaarverslag explicieter ingaan op de vraag welke deelnemingen geprivatiseerd kunnen worden en nader ingaan op de publieke belangen die zijn gemoeid met de deelnemingen.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Dit zal worden meegenomen in het Jaarverslag staatsdeelnemingen 2011.

37.

2011–2012

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de overname door Gasunie in Duitsland.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

De Kamer zal na de zomer worden geinformeerd.

38.

2011–2012

De staatssecretaris zal in overleg met staatssecretaris Teeven werken aan een visie op de kansspelmarkt.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Dit zal door het nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer worden gezonden.

39.

2011–2012

De minister zal over twee jaar een nieuw beoordelingskader voor het beloningsbeleid van staatsdeelnemingen opstellen en daarbij meenemen de mogelijkheid van een maximum van 10% variabele beloning.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

In beginsel zal dit in 2014 worden opgesteld en te zijner tijd zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

40.

2011–2012

De minister zal trachten het volgende jaarverslag deelnemingen eerder te laten verschijnen.

Kamerstukken 2011–2012, 28 165, nr. 133.

Dit betreft het Jaarverslag staatsdeelnemingen 2011, dat ruim voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

41.

2011–2012

De Kamer zal uiterlijk in het najaar van 2012 een afschrift ontvangen van het protocol tussen de twee ministers die eindverantwoordelijk zijn voor het toezicht op de financiële markten.

Nota naar aanleiding van het Verslag behorend bij het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht (Kamerstuk 33 057, nr. 6).

In voorbereiding.

42.

2011–2012

Toezegging om met de toezichthouders te bezien of het draagkrachtbeginsels afdoende is betrokken bij de vaststelling van de minimumbedragen van de te onderscheiden toezichtcategorieën.

Nota naar aanleiding van het Verslag behorend bij het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht (Kamerstuk 33 057, nr. 6).

In voorbereiding.

43.

2011–2012

Toezegging om de Tweede Kamer in een vroeg stadium in te lichten over de stand van zaken omtrent het voorstel met betrekking tot een Europees raamwerk voor crisismanagement in de financiële sector.

Schriftelijk overleg 3 mei 2012.

Wanneer het voorstel is gepubliceerd, zal de Tweede Kamer een BNC-fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) ontvangen, waarin het kabinet een eerste oordeel geeft over het voorstel.

44.

2011–2012

Toezegging aan de Eerste Kamer, gedaan op 22 mei 2012 tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht, om bijvoorbeeld bij de evaluatie van de bonusregeling de boetes naar de schatkist te heroverwegen.

Handelingen I, 2011–2012, nr. 30, item 6.

In voorbereiding.

45.

2011–2012

Tijdens het AO op 6 juni «Verantwoording EU middelen»  met de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Europese Zaken is toegezegd dat dit najaar een tussentijds overzicht van de terugvorderingen en boetes in de periode 2007–2013 zal worden gepresenteerd.

Kamerstuk  33 163, nr. 5.

In behandeling.

46.

2011–2012

Toezegging over dat de minister de secretaris-generaal van Financiën en de secretaris-generaal van Algemene Zaken zal verzoeken om ten behoeve van de volgende formatie ambtelijk na te denken over hoe zbo's kunnen worden meegenomen als er een politieke wens is voor een nullijn, zodat het op een goede manier gedicht kan worden.

Debat over Voorjaarsnota 5 juli 2012.

In behandeling.

47.

2011–2012

Toezegging om aandacht te besteden in de Miljoenennota over de opmerking van het lid Irrgang over dat bezuinigen leidt tot lagere economische groei.

Debat over Voorjaarsnota 5 juli 2012.

In behandeling, wordt in de miljoenennota 2013 opgenomen.

48.

2011–2012

Toezegging om mogelijke wijziging van de begrotingsregels onder de aandacht te brengen van de aanstaande informateur als een wens van in ieder geval een deel van de Kamer.

Debat over Voorjaarsnota 5 juli 2012.

In behandeling.

Licence