Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: EVALUATIE- EN ONDERZOEKSTABEL

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Bevordering Internationale Rechtsorde en mensenrechtenbeleid*

1

2014

 

Nederlandse inzet NAVO*

2

2012

Rapport

 

Energievoorzienings-

zekerheid

2

2012

 

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (voorheen bevordering regionale stabiliteit)*

2

2013

 

Beleid Latijns Amerika*

2/4

2013

 

Humanitaire Hulp*

2

2014

 

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie*

3

2013

 

OS beleid van de Unie*

3

2012

 

Nabuurschap (incl. MATRA)*

3

2014

 

Vijf jaar Top van Warschau*

3

2011

Rapport

 

Voedselzekerheid*

4/6

2015

 

Begrotingssteun*

4

2012

 

Private Sector Ontwikkeling*

4

2013

 

Basic Education*

5

2011

Rapport

 

Steun aan het maatschappelijk middenveld*

5

2015

 

Genderbeleid*

5

2014

 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids*

5

2013

 

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamen-werking*

6

2014

 

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en elementaire sanitaire voorzieningen*

6

2012

Rapport

 

Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007–2010*

7

2011

Rapport

 

NL Gastland

8

2014

 

Publieksdiplomatie

8

2015

  1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
 

Deelstudie uitvoering mensenrechtenbeleid*

1

2012

 

Subsidie: International Centre for Counter-Terrorism

2

2013

 

Landenstudie Nicaragua*

2

2010

Rapport

 

Nederlands beleid t.a.v. de Westelijke Balkan*

2

2011

Rapport

 

Aiding the Peace: A multi-donor evaluation of support to Conflict Prevention and Peacebuilding activities in Southern Sudan 2005–2010*

2

2010

Rapport

 

Conflictpreventie en vredesopbouw in DRC (multi-donor)*

2

2011

Rapport

 

Eindevaluatie ISAF/Uruzgan incl. subsidieregeling «Fonds economische opbouw Uruzgan»*

2

2011

Rapport

 

Democratische transitie in de Arabische regio (Matra zuid)*

2

2014

 

Versterking rechtsstaat Kunduz*

2

2014

 

Goed Bestuur*

2

2014

 

Haïti noodhulp*

2

2011

Rapport

 

Verdragsmatige Benelux samenwerking*

3

2012

 

Oostelijke Partnerschaplanden incl. Matra*

3/2

2013

 

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling*

4

2014

 

Lange termijn effecten en duurzaamheid OS: casestudy voedselzekerheid*

4

2013

 

Op basis van PSD-evaluatieprotocol 2012:

4

2015

 
 

– IDH (Duurzame handel)

   

 

– Agriterra (producenten-organisaties)

   

 

Evaluatie van de Nederlandse steun aan Nicaragua 2005–2008*

4

2010

Rapport

 

Deelonderzoek relatie begrotingssteun en armoede (multi-donor): Zambia etc.*

4

2011

Rapport

 

Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness (case studies Ghana, SNV, Agriterra, PSO, NCEA)*

4/5

2010/2011

Rapport

 

Evaluation of Dutch support to capacity development: the case of NIMD*

4/2

201/2011

Rapport

 

Implementatie van de Paris Declaration*

 

2011

Rapport

 

Wederzijdse belangen-wederzijdse voordelen: Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria*

4

2011

Rapport

 

Nederlandse inzet bij de Wereldbank*

4

2013

 

Kanaalkeuze en complementariteit*

4/5

2013

 

Pre PSD-evaluatieprotocol:

4

   
 

– FMO-MASSIF

 

2010

Rapport

 

– FMO-CD (capacity development)

 

2011

Rapport

 

– PSI/PSOM 1999–2009

 

2010

Rapport

 

– CBI

 

2012

 

– ORET

 

2014

 

Op basis van PSD-evaluatieprotocol 2012:

 

2015

 
 

– FMO-MASSIF (Access to Finance)

   

 

– FMO-IDF (Infrastructure Development Fund)

   

 

– FMO-AEF (Access to Energy Fund)

   

 

– FMO-OS (Emerging Market Fund)

   

 

– FMO-CD (Capacity Development)

   

 

– ORIO (publieke infrastructuur)

   

 

– PSI (Private Sector Investeringen)

– CBI (Importbevordering uit OS-landen)

   

 

– PUM (uitzending managers)

   

 

– DECP (Employers Cooperation Prog.)

   

 

Netherlands Business Support Offices (NSBO)

4

2013

 

Economische diplomatie

4

2015

-

 

Basisonderwijs Oeganda*

5

2012

Rapport

 

Basisonderwijs Bangladesh*

5

2011

Rapport

 

Basisonderwijs Bolivia*

5

2011

Rapport

 

Basisonderwijs Zambia

5

2011

Rapport

 

Netherlands Fellowship Programme

5

2012

 

Netherlands Institutional Capacity Development in Higher Education

5

2012

 

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt*

5

2013

 

Evaluatie van de Nederlandse steun aan Nicaragua 2005–2008*

5

2010

Rapport

 

Lobby en advocacy activiteiten van NGO’s*

5

2014

 

Evaluatie SNV*

5

2013

 

Directe financiering van lokale NGO’s*

5

2013

 

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)*

5

2013

 

Landenstudie Nicaragua gezondheid*

5

2010

Rapport

 

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)*

5

2012

 

Keuzes en Kansen

5

2015

 

Fonds Product Development Partnerships

5

2015

 

Twinning Suriname*

5

2011

Rapport

 

Energieactiviteiten in Rwanda*

6

2013

 

Energieactiviteiten in Indonesië*

6

2014

 

Fonds Duurzame Biomassa

6

2013

 

Daey Ouwens

6

2012

 

Access to Energy Fund

6/4

2015

 

Water en sanitaire voorzieningen in Egypte*

6

2010

Rapport

 

Water en sanitaire voorzieningen in Benin*

6

2011

Rapport

 

Water en sanitaire voorzieningen in Mozambique*

6

2011

Rapport

 

Aqua for all programma «Building bridges connecting water»

6

2014

-

 

Prins Claus fonds

8

2011

Rapport

 

Prins Claus fonds

8

2014

 

NCDO/SBOS

8

2014

2. Overig onderzoek

       
 

Van noodhulp naar wederopbouw*

2

2013

 

Central Emergency Response (CERF)

2

2011

Rapport

 

Common Humanitarian Funds

2

2011

Rapport

 

IASC Cluster Approach 2nd phase

2

2010

Rapport

 

Global logistics WFP (multi-donor)*

2

2012

 

Syntheseonderzoek Voedselzekerheid*

4

2012

Rapport

 

Strategic Alliance for the Development of Agriculture

4

2010

Rapport

 

One UN (Delivering as one)

4

2012

 

UNESCO

4/8

2010

Rapport

 

Publiek Private Partnerschappen (w.o. Schokland)

4

2013

 

Transitiefaciliteit

4

2015

 

FMO-A

4

2013

 

ICTSD (International Centre for Trade & Sustainable Development)

4

2015

 

Fast Track Initiative (multi-donor)

5

2010

Rapport

 

Onderwijs in fragiele staten (UNICEF)

5

2010

Rapport

 

Early childhood development (UNICEF)

5

2011

Rapport

 

Kwaliteitsoordeel programmaevaluaties

MFS I*

5

2011

Rapport

 

Syntheseonderzoek sociale en productieve investeringen*

5

2013

 

UNAIDS

5

2010

Rapport

 

International Planned Parenthood Federation

5

2011

Rapport

 

Evaluatie Rio-verdragen

6

2012

 
 

Evaluatie Interdepartementaal beleidsprogramma

Biodiversiteit

6

2012

 
 

Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer

7

2011

Rapport

 

Pilot Circulaire Migratie

7

2012

 
 

Migratie en Ontwikkeling

7

2012

 
 

Website «Geld naar huis»

7

2010

Rapport

 

Advies Raad voor Cultuur

8

2010

Rapport

         

*IOB onderzoek

Toelichting:

Art 1:

In 2014 i.p.v. 2013 zal een beleidsdoorlichting over de mensenrechtenstrategie als geheel worden afgerond in combinatie met het beleidsterrein internationale rechtsorde.

Als lid van een Internationale Organisatie (IO) heeft Nederland de verplichting (twee)jaarlijks contributie te betalen. Contributies zijn bijdragen in het kader van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen die tussen de Nederlandse staat en een IO zijn afgesloten. Deze uitgaven vallen onder de evaluatiefunctie van de Inspection and Evaluation Division (IED) van het Office of Internal Oversight Services (OIOS), die onafhankelijk inspecties en evaluaties uitvoert namens de UN SG en lidstaten als Nederland.

Art 3:

De Nederlandse afdrachten aan de EU vallen onder de evaluatieverantwoordelijkheid van de EU en maken geen onderdeel uit van de evaluatieprogrammering van het ministerie.

Het Directoraat Generaal Ontwikkeling (DEVCO) van de Europese Commissie beschikt over een eigen dienst (Joint Evaluation Unit) die evaluaties doet uitvoeren van de externe programma’s van de Commissie (zowel programma’s die uit de EU begroting worden gefinancierd, als programma’s uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) t.b.v. de ACP-landen). De evaluatierapporten zijn online te raadplegen (http://ec.europa.eu/

europeaid/how/evaluation/evaluation_reports). Desalniettemin is in 2010, in overleg met de Tweede Kamer, besloten dat IOB een beleidsdoorlichting van de Europese ontwikkelingssamenwerking zal uitvoeren. Nadruk ligt daarbij op het EOF.

Algemeen:

De vindplaats van alle afgeronde onderzoeken is: http://www.minbuza.nl (via jaar afronding of zoekwoord). De website biedt eveneens een versie van de evaluatieprogrammering met de opbouw van evaluatieonderzoeken per artikelonderdeel binnen een beleidsartikel. Het betreft een weloverwogen evaluatieprogrammering waarin recht wordt gedaan aan zaken als: kosten van het onderzoek in verhouding tot de beleidsuitgaven, fase van het beleidsproces, politieke actualiteit, etc.

Licence