Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5: LIJST VAN AFKORTINGEN

AABs

Algemene Ambtsberichten

ACS

Association of Caribbean States

Adept

Accession-oriented Dutch-European Proficiency Training

AERC

African Economic Research Consortium

AMISOM

African Union Mission on Somalia

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

ANDS

Afghan National Development Strategy

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ATAF

African Tax Administration Forum

ATT

Arm Trade Treaty (Internationaal wapenhandelsverdrag)

AU

Afrikaanse Unie

AVVN

Algemene Vergadering Verenigde Naties

BBP

Bruto Binnenlands Product

BNC

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

BNP

Bruto Nationaal Product

BSOD

Business Support Organisation Development

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag (155)

CAADP

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBI

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden

CBRN

Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire middelen

CD

Capacity Development

CDM

Clean Development Mechanism

CERF

Central Emergency Response Fund

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

CICIG

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Internationale commissie tegen de straffeloosheid in Guatemala)

COHRED

Council on Health Research for Development

CPI

Corruptie Perceptie Index

CTBT

Comprehensive Test Ban Treaty (Alomvattend Kernstopverdrag (138) )

CTITF

Counter Terrorism Implementation Task Force

CvP

Club van Parijs

CWC

Chemical Weapons Convention (Chemisch Wapenverdrag)

DAC

Development Assistance Committee

DDR

Disarmament Demobilization and Reintegration

DFA

Design, Fashion, Architecture

DfID

United Kingdom Department for International Development

DPKO

Department of Peacekeeping Operations

DRC

Democratische Republiek Congo

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECDPM

European Centre for Development Policy Management

ECOWAS

Economic Community Of West African States

ECP

Export Coaching Programme

EDEO

Europese Dienst voor Extern Optreden

EFA

Education for All

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EKI

Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties

ENP

Europees Nabuurschaps Programma

ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instrument

EOF

Europees Ontwikkelings Fonds

EPA

European Partnership Agreements (Europese Partnerschapsakkoorden)

ERP

Enterprise Resource Planning

EU

Europese Unie

EUBAM Rafah

EU Border Assistance Mission at Rafah

EUJUST LEX

EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq

EULEX

EVDB missie in Kosovo

EUPM

European Union Police Mission

EUPOL

European Union Police Mission

EUPOL COPPS

European Union Police Coordinating Office for Palestinian Police Support (EU Police Mission for the Palestinian Territories)

EUSEC

European Union Security (in the Democratic Republic Congo)

EUVIS

European Union Visuminformatie Systeem

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

EVDB

Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

DPKO

Department of Peacekeeping Operations

FAO

Food and Agriculture Organization

FAWE

Forum for African Women Educationalists

FLEGT

Forest Law Enforcement Governance and Trade

FMCT

Verdrag betreffende een verbod op de productie van splijtstoffen voor explosiedoeleinden

FMO

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

FSAP

Financial Sector Assessment Programs

FTI

Fast Track Initiative

GBVB

Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid

GCE

Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed

GFATM

Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria

GMR

Global Monitoring Report (UNESCO)

GRPI

Genetic Resources Policy Initiative

GtZ

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

GVDB

Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

G20

Groep bestaande uit 19 van de landen met de grootste nationale economieën en de EU

HALO

HALO Trust:NGO die zich vooral met ontmijning en ontwapening bezig houdt

HCNM

Hoge Commissaris voor de Nationale Minderheden

HCOC

Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (Haagse Gedragscode tegen de proliferatie van Ballistische Wapens)

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HIF

Health Insurance Fund

HiiL

Hague Institute Internationalisation of Law

HRP

Human Reproduction Programme

IAEA

International Atomic and Energy Agency

IASC

Inter-Agency Standing Committee

IBF

International Bureau Fraude Informatie

ICARDA

International Centre for Agricultural Research in Dry Areas

ICC

International Criminal Court

ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IDF

Infrastructure Development Fund

IDH

Initiatief Duurzame Handel

IDLO

International Development Law Organization

IDRC

International Development Research Centre

IEF

International Energy Forum

IFAD

International Fund for Agricultural Development

IFPRI

International Food Policy Research Institute

IIEP

International Institute for Educational Planning

ILO

International Labour Organization

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOB

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

IPA

Europese Instrumenten voor pre-Accessie

IRC

International Water and Sanitation Centre

IRENA

International Renewable Energy Association

IS-academie

Internationale Samenwerking-Academie

ISAF

International Security Stability Force

IUCN

International Union for Conservation of Nature

KAZA

Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation

KFOR

Kosovo Force

LRRD

Linking Relief, Rehabilitation Development

MASSIF

Ontwikkelingsfonds voor de financiële sector

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MDG’s

Milleninium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelen)

MFS

Medefinancieringsstelsel

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MJSP

Meerjarig Strategisch Plan

MKB

Midden en Klein Bedrijf

MNA

Mean Nuclear Area

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

MONUC

United Nations Organization in the Democratic Republic Congo

MONUSCO

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic Congo

MOVP

Midden-Oosten Vredes Proces

MRR

Mensenrechtenraad

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAPA

Nederlandse Actieplan Parijs

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NCAP

Netherlands Climate Assistance Programme

NCDO

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

NFP

Netherlands Fellowship Programme

NIMD

Netherlands Institute for Multiparty Democracy

NIMF

Netherlands Investment Matching Fund

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NICHE

Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education institutions

NPT

Netherlands Programme for institutional strengthening of education and Training capacity

NPV

Non-Proliferatie Verdrag (189)

NTM-A

NATO Training Mission Afghanistan

NVIS

Nieuw Visum Informatie Systeem

NSS

Nuclear Security Summit

NWO-WOTRO

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

ODIHR

Office for Democratic Institutions and Human Rights

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens

OPCAT

Optional Protocol to the UN Convention against Torture, Inhuman and Degrading Treatment

ORIO

Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

PBC

Peace Building Commission

PFM

Public Finance Management

POBB

Programma Ondersteuning Buitenland Beleid

POI

Programma Onderzoek en Innovatie

POP

Programma Ondersteuning Productenorganisaties

CIO

Cultural Implementation Office

PRSP

Poverty Reduction Strategy Papers

PSE

Producer Support Estimate

PSI

Private Sector Investment

PSO

Praktische Sectororiëntatie

PSOM

Programma Samenwerking Opkomende Markten

PUM

Programma Uitzending Managers

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries

RHB

Rijkshoofdboekhouding (ministerie van Financiën)

RTR

Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud

RvE

Raad van Europa

R2P

Responsibility to Protect

SACMEQ

Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality

SADAA

Strategic Alliance for the Development of Agriculture in Africa

SCSL

Special Court Sierra Leone

SGACA's

Strategische Goed Bestuur en Corruptie Analyses

SICA

Stichting Internationale Culturele Activiteiten

SNV

Stichting Nederlandse Vrijwilligers

SRGR

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

SSA

Sub Sahara Africa

SSR

Security Sector Reform

TB

Tuberculose

TDR

Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases

TI

Transparency International

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest-africaine

UIS

Unesco Institute for Statistics

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMID

African Union/ United Nations Hybrid Operation in Darfur

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNDGO

United Nations Development Group Office

UNDP

United Nations Development Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO-IHE

UNESCO- Institute for Water Education

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA

United Nations Population Fund

UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNIFEM

United Nations Development Fund for Women

UNMIS

United Nations Mission in Sudan

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency

UNSGAB

United Nations Secretary General’s Advisory Board on Water and Sanitation

UNU-MERIT

Joint research and training centre of United Nations University and University of Maastricht

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VR

Veiligheidsraad

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WFP

World Food Programme

WHO

World Health Organisation

Wob

Wet openbaar bestuur

WSSD

World Summit on Sustainable Development

WTO

World Trade Organization (Wereldhandelsorganisatie)

Licence