Base description which applies to whole site

10 LIJST MET AFKORTINGEN

Afkorting

Betekenis

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMV's

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

ANPR

Automatic Number Plate Recognition

ATb

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

B/L

Baten/lasten

BDUR

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BFrp

Besluit Financiën regionale politiekorpsen

BFT

Bureau Financieel Toezicht

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIJ

Beleidsinformatie Jeugdzorg

BJZ

Bureaus Jeugdzorg

BNC

Beoordeling nieuwe (EU)Commissievoorstellen

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOD

Bijzondere Opsporingsdiensten

BVS

Budgetverdeelsysteem

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C&R

Criminaliteit en Rechtshandhaving

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

CBRNE

Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair / Explosieven

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CGB

Commissie Gelijke Behandeling

CIO

Centrale Informatie Organisatie

CIOT

Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

COSI

EU Comité voor interne veiligheid

CSV

Criminele Samenwerkings Verbanden

CVOM

Centrale verwerking Openbaar Ministerie

CvTK

College van Toezicht op de kansspelen

DHW

Drank- en Horecawet

DIPP

Dekkings Issues Prioritering Procedure

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DPAN

Digitaal Platform Aansluiting Nazorg

DTN

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

DTV

Dienst Terugkeer en Vertrek (BZK)

DWO

Digitale Werkplekomgeving

DWR

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

ECM

Enterprise Content Management

EG

Europese Gemeenschap

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EIS

Europol Informatie Systeem

EK

Eerste Kamer

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ENISA

European Network and Information Security Agency

EPC

Eenpersoonscel

ERP

Enterprise Resource Planning

ESF

Europese Sociale Fondsen

ET

Elektronisch Toezicht

EU

Europese Unie

EVRM

Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Finec

Financieel Economisch Rechercheren

FIOD-ECD

Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst

FIU-Nederland:

Financial Intelligence Unit – Nederland

FoBo

Frontoffice Backoffice

FPC

Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

FRONTEX

Europees Agentschap Frontières Extérieures

Fte

fulltime-equivalent

FZG

Forensische Zorg

G32

Netwerk van bestuurders van de 34 grootste steden in Nederland

G4

Netwerk van bestuurders van de 4 grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

GCOS

Generiek Casusoverleg ondersteunend systeem

GCOS

Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem

GDI

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Diensten

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPS

Global Positioning System

GSR

Garantstellingregeling

GW

Gevangeniswezen

H1N1

Nieuwe Influenza A

HALT

Het Alternatief

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg

HRM

Human Resource Management

HTR

Herziening Toezicht Rechtspersonen

I&A

Immigratie en Asiel

I&M

Infrastructuur en Milieu

IAK

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

IBV

Informatie Beleid Veiligheid

ICCW

Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IFV

Instituut Fysieke Veiligheid

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IPO

Interprovinciaal Overleg

ITB

Individuele Traject Begeleiding

IVB RP/NP

Integriteitsverklaring Beroepsgoederen Rechtspersonen / Natuurlijke personen

IVM

Integrale Veiligheidsmonitor

IVRK

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

JIT

Joint Investigations Teams

JJI

Justitiële Jeugdinrichtingen

JR

Jeugdreclassering

JUSTIS

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KMar

Koninklijke Marechaussee

KWAS

Kwetsbaarheidsanalyse Spionage

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

LIEC

Landelijk Informatie- en Expertise Centrum

LIJ

Landelijk Instrumentarium Jeugd

MBVEO

Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast

MIA-V

Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid

MOT

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

MoU

Memorandum of Understanding

MPC

Meerpersoonscel

MvF

Ministerie van Financiën

Nbbe

Nederlands bureau brandweerexamens

NCC

Nationaal Crisis Centrum

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

NCSS

Nationale Cyber Security Strategie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NCV

Nood Communicatie Voorziening

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NGRD

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NIFV

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

NP

Nationale Politie

NRB

Nationale risicobeoordeling

NVBR

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

NVC

Nationaal Voorlichtingscentrum

O&I

Operations & Infrastructure

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OLAF

Office Européen de lutte anti-fraude

OM

Openbaar Ministerie

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OT

Ongebruikelijke transacties

OTS

Ondertoezichtstellingen

OvV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

P

Price

PEGI

Pan European Game Information

PI

Penitentiaire Inrichting

PIJ

Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

PM

Pro Memorie

PMJ

Prognosemodel Justitiële Ketens

PNR

Passenger Name Record

PP

penitentiaire programma’s

PPS

Publiek-Private Samenwerking

Programma J&J

Programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen

PV

Proces-verbaal

Q

Quantity

RAIO

Rechterlijk ambtenaar in opleiding

Rbtv

Register beëdigde tolken en vertalers

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIEC’s

Regionale Informatie- en Expertise Centra

RvR

Raad voor Rechtsbijstand

RSJ

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

RUD

Regionale Uitvoeringsdiensten

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

RvdR

Raad voor de Rechtspraak

RvS

Raad van State

RVZ

Raad voor Volksgezondheid en Zorg

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBF

Substantieel bezwarende functies

SDKB

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

SGC

Stichting Geschillen Commissies Consumentenzaken

SGM

Schadefonds Geweldsmisdrijven

SHN

Slachtoffer Hulp Nederland

SiB

Slachtoffer in Beeld

SIS

Schengen Informatie Systeem

SLA

Service Level Agreement

SSC

Shared Service Center

SSC-ICT

Shared Service Center ICT

SSO’s

Shared Service Organisaties

Stb

Staatsblad

Stcr

Staatscourant

STP

Scholings- en trainingsprogramma

SVG

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tbs

Terbeschikkingstelling

TK

Tweede Kamer

USB

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBV

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

VenJ

Veiligheid en Justitie

VHH

Veiligheidshuizen

VNG:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen -Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

VPS

Versterking prestaties in de strafrechtketen

VRIS

Vreemdelingen in de strafrechtketen

VT

Verdachte transacties

VtsPN

Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland

VvGB

Verklaring van Geen Bezwaar

VVm

Vaste verandermomenten

Vw

Vreemdelingenwet

VWA

Voedsel- en Warenautoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAHV

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wobka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum

WPBR

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wth

Wet tijdelijk huisverbod

Wvr

Wet Veiligheidsrisico’s

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme

WWM

Wet wapens en munitie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZM

Zittende Magistratuur

ZSM

Pilot versnelde afdoening strafzaken

Licence