Base description which applies to whole site

9 WETGEVINGSPROGRAMMA

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen (peildatum: 9-7-2012 )

Wetsvoorstel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent eerstvolgende fase

Beoogde inwerkingtreding

Straf- en sanctierecht

     

Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de invoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Implementatie richtlijn bestrijding seksueel misbruik, seksuele uitbuiting

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-12-2013

van kinderen en kinderpornografie

 

 

 

Wetsvoorstel strafbaarstelling oproepen tot een bankrun

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Goedkeuring en uitvoering van het Raad van Europa-verdrag huiselijk geweld

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Implementatie van de EU-richtlijn European Protection Order (EPO) (Europees beschermingsbevel)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2015

Automatische kentekenherkenning (ANPR) – tweede tranche

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Uitvoeringswet Restmechanisme straftribunalen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging Opiumwet (scheiding hard- en softdrugs)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wetsvoorstel wijziging Instellingswet RSJ en enkele andere wetten (uitspraken RSJ)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2015

Herijking van de Penitentiaire beginselenwet in verband met modernisering gevangeniswezen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Goedkeuringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Uitvoeringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Implementatie van de richtlijn 2011/82/EU over verkeersovertredingen (implementatie verkeersovertredingen)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel elektronisch strafdossier

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminaliteit

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wetsvoorstel herziening rechtsmachtregeling

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel implementatie richtlijn vertolking en vertaling in strafzaken

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-10-2013

Wijziging Sv ivm levenslang toezicht op zedendelinquenten

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (incl. strafdienstplicht)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-4-2013

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wetsvoorstel reparatie van het Wetboek van Militair Strafrecht

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Goedkeuring Verdrag NL-Peru overbrenging van gevonniste personen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2013

Wetsvoorstel raadsman en politieverhoor

advies Raad van State

indiening bij TK

1-7-2014

Wijziging Sr ivm strafbaarstelling financieren terrorisme

advies Raad van State

indiening bij TK

1-7-2013

Wetsvoorstel uitbreiding voorlopige hechtenis (slagvaardig strafrecht)

advies Raad van State

indiening bij

01-01-204

Wijziging van Sv in verband met automatische kentekenherkenning (ANPR)

advies Raad van

indiening bij TK

1-7-2014

(eerste tranche)

State

 

 

Aanpassing van WSr (fraude met identiteitsbewijzen)

advies Raad van State

indiening bij TK

1-1-2014

Wijziging Wetboek van Strafrecht ivm implementatie richtlijn bestrijding mensenhandel

akkoord ministerraad (na NR)

indiening bij TK

1-4-2013

Implementatie richtlijn nr. 2012/13 EU betreffende het recht op informatie

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

in strafprocedures

 

 

 

Wetsvoorstel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent eerstvolgende fase

Beoogde inwerkingtreding

Staats- en bestuursrecht

 

 

 

Wijziging Belastingwet BES ivm hoger beroep

in voorbereiding

akkoord ministerraad

7-12-2012

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2013

Evaluatiewet Gerechtsdeurwaarderswet

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wetsvoorstel stelselherziening rechtsbijstand 2010–2014 (VenJ)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wijziging Politiewet 2012 ivm verruiming screening

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Kaderwet tuchtrecht (harmonisatie tuchtprocesrecht)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2014

Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

 

 

 

Wijziging Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

In het politiebestel

 

 

 

Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Aanpassingswet nadeelcompensatie

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM.

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van flexibel cameratoezicht

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Implementatie van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamerorganisatie

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2015

Wijziging Registratiewet 1970

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Kansspelen via internet

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-12-2013

Wijziging Wrra i.v.m. formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Macht 1/8/2007 tot 31/12/2010 en inwerkingtreding van de WIA

 

 

 

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Aanpassingswet zelfstandige bestuursorganen Justitie

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging van de Wet justitiesubsidies i.v.m. de inwerkingtreding van de

advies Raad van

indiening bij TK

1-1-2013

Aanwijzingen voor subsidies (Stcrt. 2009, nr. 3086451)

State

 

 

Wijziging Politiewet 2012 (verzamelwet)

advies Raad van

indiening bij TK

1-1-2014

State

 

 

 

Wetsvoorstel gebruik Friese taal

advies Raad van

indiening bij TK

1-1-2013

State

 

 

 

Wet kwaliteit beroepsuitoefening in de jeugdzorg

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wet herziening opleiding rechterlijke ambtenaren

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wijziging van de wet op het notarisambt (toelating onderdanen EU en EER)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2013

Wet gebruik passagiersgegevens voor grenscontroles

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

       

Privaatrecht

     

Goedkeuring van het Wrakopruimingsverdrag

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Aanpassingswet Wrakopruimingsverdrag

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel wegnemen belemmeringen doorwerken na 65 jaar

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wetsvoorstel implementatie Visserijverdrag

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Goedkeuringswetgeving HNS Verdrag

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Uitvoeringswetgeving HNS-Verdrag

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel stelselherziening jeugdzorg (zorg en hulp voor de jeugd)

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel uitvoering breed wettelijk moratorium

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Goedkeuringswet verdrag Rotterdam Rules

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel invoering trust

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Uitvoeringswet verdrag Rotterdam Rules

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel

Gevorderd t/m

Verwachting omtrent eerstvolgende fase

Beoogde inwerkingtreding

Wetsvoorstel verbetering handhaving auteursrechten en herziening thuiskopiestelsel

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Uitvoeringswet verordening buspassagiersrechten

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-3-2013

wetsvoorstel implementatie richtlijn consumentenrechten

in voorbereiding

akkoord ministerraad

15-11-2013

Wetsvoorstel verhaal van door naasten geleden inkomensschade

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel facilitering langetermijnaandeelhouderschap

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel herziening arbitragerecht

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel aansprakelijkheid opslag CO2

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel verzamelwet familierecht/opheffing enkele verschillen tussen huwelijk

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

en geregistreerd partnerschap

 

 

 

Wetsvoorstel krediettransacties

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-7-2013

Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910

advies Raad van State

indiening bij TK

1-1-2013

Wetsvoorstel wijziging van de voorwaarden transseksualiteit (1:28 BW)

advies Raad van State

indiening bij TK

1-1-2013

Wetsvoorstel maatregelen beperking huwelijksdwang

advies Raad van State

indiening bij TK

1-1-2013

Wetsvoorstel executieveilen via internet

advies Raad van State

indiening bij TK

1-7-2013

       

Wetgevingskwaliteitsbeleid

     

Aanpassingswet technische wijzigingen in verband met het Verdrag van Lissabon

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Rijkswet technische aanpassingen in verband met het Verdrag van Lissabon

in voorbereiding

akkoord ministerraad

1-1-2014

Wetsvoorstel handhaving anderstalige voorschriften

akkoord ministerraad indiening bij TK

 

1-1-2014

Licence