Base description which applies to whole site

5. Belangrijkste mutaties 2013

Tabel belangrijkste mutaties

Uitgaven

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
 

art. nr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

4 809 317

4 858 894

4 399 917

4 326 785

4 353 698

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting

123 443

– 204 489

– 21 102

– 14 539

– 14 579

– 13 560

               

Nieuwe mutaties:

             

1. Huurtoeslag

3

 

118 667

169 482

170 582

220 841

245 500

2. Programma Zichtbare schakel

4

 

– 10 000

– 10 000

     

3. Sociale leenfaciliteit integratie

5

 

15 000

30 000

30 000

30 000

30 000

4. Gemeente uitvoeringskosten inburgering

5

 

– 24 600

       

5. Departementale taakstelling

diverse

 

– 47 000

– 47 000

– 47 000

– 47 000

– 47 000

6. VUT-fonds

14

20 000

40 000

       
               

Overige mutaties

 

96 173

43 798

20 206

19 035

14 025

4 433 763

Stand ontwerpbegroting 2013

 

5 048 933

4 790 270

4 541 503

4 484 863

4 556 985

4 648 703

Toelichting

 • 1. Huurtoeslag

  Het budget voor de huurtoeslag wordt verhoogd om het verwachte beroep op de huurtoeslag te kunnen opvangen. De toename is onder andere het gevolg van een groter aantal bijstandsgerechtigden dat een beroep doet op de huurtoeslag en de wijze van indexeren waardoor de huurtoeslag sneller toeneemt dan de werkelijke huurprijsstijging

 • 2. Programma Zichtbare schakel

  Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. In 2009 is het programma «Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt» gestart. Uit de tussenrapportage van dit programma (Kamerstukken II, 2011–2012, 23 235 nr. 95) blijkt dat de wijkverpleegkundigen deze rol heel goed vervullen. Om de projecten uit dit programma te borgen kiest het Rijk ervoor de structurele middelen (€ 10 mln. per jaar) gedurende twee jaar via een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen.

 • 3. Sociale leenfaciliteit integratie

  Met de wijziging Wet inburgering worden inburgeringsplichtigen, met ingang van 1 januari 2013, zelf (financieel) verantwoordelijk voor het inburgeren. Minder draagkrachtigen komen in aanmerking voor een sociale lening.

 • 4. Gemeente uitvoeringskosten inburgering

  Overboeking naar de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de uitvoering van de Wet inburgering.

 • 5. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. Daartoe is voor 2013 de ontvangstenraming voor inburgering verhoogd en is de uitgavenraming verlaagd voor onder andere uitgaven voor e-overheid, inburgering, vreemdelingen, onderzoek en monitoring woningmarkt, subsidies energiebesparing, de uitvoeringskosten van diverse regelingen woningmarkt en voor het apparaat.

 • 6. VUT-fonds

  Op grond van nadere analyses blijkt de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds gewijzigd te zijn. De leenbehoefte in 2012 en 2013 is hoger.

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

art. nr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

 

665 607

664 497

1 611 182

2 123 682

1 549 723

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

61 124

3 923

4 123

– 977

– 1 277

– 23

               

Nieuwe mutaties:

             

1. Huurtoeslag

3

8 760

24 467

33 682

29 882

42 041

42 900

2. BDU-SIV

4

 

23 141

       

3. VUT-fonds

14

 

– 300

100 000

0

– 130 000

 
               

Overige mutaties

 

68 595

– 3 055

– 763 470

– 763 884

– 761 800

625 710

Stand ontwerpbegroting 2013

 

804 086

712 673

985 517

1 388 703

698 687

668 587

Toelichting

 • 1. Huurtoeslag

  In de ramingsnota 2013 zijn per saldo hogere ontvangsten opgenomen. Deze worden veroorzaakt door extra inspanningen van de belastingdienst om onterechte bevoorschottingen tegen te gaan.

 • 2. Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU SIV)

  In het kader van afrekening BDU SIV met de gemeenten worden er meerontvangsten verwacht. Het betreft de terugvordering van de inburgeringsmiddelen waarvoor geen tegenprestatie is geleverd. Gemeenten hebben in het verleden middelen in de vorm van een voorschot gekregen om inburgeringstrajecten aan te bieden. Achteraf wordt op basis van de werkelijk geleverde prestaties afgerekend.

 • 3. VUT-fonds

  De aflossingsreeksen zijn aangepast aan het gewijzigde ritme van de leenfaciliteit. De verwachte renteontvangsten voor 2013 zijn iets neerwaarts bijgesteld.

Licence