Base description which applies to whole site

5.1 Baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

De belangrijkste producten van BPR zijn het beheer van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basisadministratie), het beheer van de reisdocumentenketen, de beheervoorziening voor het Burger Service Nummer (BSN), het beheer van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en het beheer van het Register Niet Ingezetenen (RNI) (start eind 2012). De in 2012 gestarte voorbereidende werkzaamheden voor het in beheer nemen van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt in 2013 gecontinueerd. Door de opdrachtgever (BZK) is BPR aangewezen als beoogd beheerder van de Basisregistratie Personen. Eind 2012 neemt BPR Full Service (FS) als onderdeel van de GBA-V in beheer.

Voor deze producten voert BPR onder andere de volgende taken uit:

 • het inrichten en uitvoeren van het beheer voor het GBA-netwerk, de beheervoorziening BSN, PIVA, de RNI, GBA-V/FS en de reisdocumentenketen;

 • het bijhouden van een basisregister en signaleringsregister voor reisdocumenten;

 • het autoriseren van afnemers voor het gebruik van gegevens uit de GBA;

 • het geven van voorlichting en ondersteuning aan burgers en overheden over GBA, BSN, RNI en reisdocumenten;

 • de borging van de voorzieningen Sedula en kwaliteit Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) in Caribisch Nederland;

 • Vanuit de expertise van BPR wordt tevens een bijdrage geleverd aan nieuwe taken;

 • ondersteuning van het programma modernisering GBA (mGBA) en de ondersteuning bij implementatie en migratie van de GBA naar de Basisregistratie Personen;

 • inrichten van de beheertaken als beoogd beheerder van de Basisregistratie Personen.

De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers door middel van een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. Het BSN wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten komen voor rekening van het kerndepartement. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De kosten van de taken in Caribisch Nederland, de ondersteuning van de ontwikkelprogramma’s, het beheer van Full Service, de kosten van beheer van de RNI en de voorbereidingskosten van de in beheer name Basisregistratie Personen worden betaald door de opdrachtgever: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voortgang van het programma mGBA is bepalend voor de doorlooptijd en de voorbereidingskosten van de Basisregistratie Personen.

Exploitatie

5.1.1 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2013 ( x € 1000)
Baten-lastendienst BPR
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

Omzet moederdepartement

35 204

31 955

24 481

24 490

23 940

24 009

22 234

Omzet overige departementen

853

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

82 460

67 215

66 400

64 878

66 200

67 944

68 631

Rentebaten

238

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

118 755

99 220

90 931

89 419

90 191

92 003

90 915

               

Lasten

             

Apparaatskosten

102 877

98 720

87 451

85 808

86 460

88 162

89 915

– personele kosten

6 767

8 175

12 113

10 880

11 020

11 162

11 309

– waarvan eigen personeel

 

6 375

9 550

8 314

8 455

8 599

8 746

– waarvan externe inhuur

 

1 800

2 563

2 567

2 565

2 563

2 563

– materiële kosten

96 110

90 545

75 339

74 928

75 440

77 000

78 606

– waarvan apparaat ICT

 

250

0

0

0

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO's

   

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Afschrijvingskosten

1 248

500

3 000

3 250

3 500

3 750

1 000

– materieel

1 248

500

3 000

3 250

3 500

3 750

1 000

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

19

0

480

360

230

90

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– rentelasten

19

0

480

360

230

90

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

104 144

99 220

90 931

89 419

90 191

92 003

90 915

Saldo van baten en lasten

14 611

0

0

0

0

0

0

waarvan te restitueren aan GBA afnemers

3 772

           

waarvan te restitueren aan opdrachtgever reisdocumenten

10 839

           

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie. De baten en lasten bedragen in 2013 circa € 91 mln. Het grootste gedeelte van de lasten (€ 75 mln.) betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het GBA-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de GBA (GBA-V) en de beheervoorziening BSN, PIVA-V en Sedula. De personele lasten bedragen ruim € 12 mln. in 2013. Hierin is rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5%, de additionele taakstelling van € 0,1 mln. en de nieuwe taken die aan BPR zijn opgelegd.

Vanaf 2011 is er gestart met de invulling van de elementen van de compacte rijksdienst. De hiervoor benodigde investeringen worden de komende jaren beschikbaar gesteld.

Voor de uitvoering van haar taken maakt BPR gebruik van geautomatiseerde systemen die werken op een technische infrastructuur. De technische infrastructuur en het beheer daarvan worden vervangen en uitgebreid. Hiermee sluit BPR aan op de doelstellingen van de compacte rijksdienst en de informatiestrategie (I-strategie). Op de materiële activa wordt in 2013 € 3 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering in de vernieuwde BPR-infrastructuur.

De omzet van het moederdepartement (€ 24,5 mln.) bestaat uit:

 • de abonnementen voor het gebruik van de GBA door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (€ 11,5 mln.);

 • de vergoeding van rijksleges voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen (500 000 documenten * € 10,04 = € 5 mln.);

 • de bijdrage in de kosten van de beheervoorziening BSN (€ 3,0 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (€ 0,8 mln.);

 • de bijdrage voor het beheer van de RNI (€ 1 mln.) en Full Service (€ 3,2 mln.).

De omzet van derden (€ 66,4 mln.) bestaat voornamelijk uit:

 • de opbrengsten van de afnemers van de GBA die niet onder budgetfinanciering vallen (€ 6,9 mln.);

 • de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan BPR afdragen (1,7 mln. paspoorten * € 19,60 plus 1,2 mln. identiteitskaarten * € 13,89 plus 0,5 mln. identiteitskaarten voor jeugdigen *€ 3,85 plus spoedtoeslag € 3,2 mln. = € 56,7 mln.).

BPR heeft geen voorzieningen op de balans opgenomen.

Kasstroomoverzicht

5.1.2 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2013 (x € 1 000)
Baten-lastendienst BPR
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

42 918

30 047

30 047

30 047

30 047

30 047

30 047

2.

Totale operationele kasstroom

25 159

500

3 000

4 000

4 000

4 000

1 000

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 216

– 500

– 12 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 216

– 500

– 12 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 7 276

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 1 389

0

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

0

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

12 000

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 8 665

0

9 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

59 196

30 047

30 047

30 047

30 047

30 047

30 047

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Begin 2013 investeert BPR in haar infrastructuur. Deze investering wordt via de leenfaciliteit gefinancierd. Door vanaf 2013 gebruik te maken van de Digitale Werkplek Rijk (DWR) en de verhuizing naar een rijkspand wordt er niet meer geïnvesteerd in kantoorautomatisering en inventaris.

Doelmatigheid

De doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de GBA en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.

5.1.3 Doelmatigheidsindicatoren 2013
Baten-lastendienst BPR
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omschrijving generiek deel

             

Kostprijzen per product:

             

• GBA in €

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

• Reisdocumenten

             

– paspoort in €

23,70

23,45

19,60

20,05

20,51

20,98

21,47

– identiteitskaart in €

18,34

18,15

13,89

14,21

14,54

14,87

15,21

Omzet per productgroep:

             

• GBA in € 1 000

17 043

16 000

18 505

17 635

16 755

16 865

14 025

• Reisdocumenten in € 1 000

98 214

78 000

61 715

63 320

64 972

66 674

68 426

Fte-totaal, (excl. externe inhuur)

70

95

119

109

109

109

109

Saldo van baten en lasten (%) als percentage van de baten

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving specifiek deel ICT-diensten

             

Kwaliteitsindicatoren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beschikbaarheid GBA-netwerk

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid GBA-V

99,9%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

Responsetijd GBA-V

< 1 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

< 3 sec

Beschikbaarheid Basisregister

99,8%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

Beschikbaarheid Verificatieregister

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

Beschikbaarheid BSN

99,9%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

Klanttevredenheid1

6,5

6,5

7,0

7,0

7,0

1

In 2012 wordt er een nulmeting uitgevoerd.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges is gelijk aan de kostprijs van de documenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba). De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De verwachting is dat dit tarief per 1 januari 2013 als gevolg van prijsindexering met 2,3% zal toenemen.

Het GBA-tarief is de afgelopen jaren sterk gedaald (tarief in 2008 was € 0,18) door onder andere doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding. Het maximale tarief opgenomen in de abonnementen voor 2013 is € 0,10 per bericht.

Fte-totaal

De stijging van het aantal fte’s wordt veroorzaakt door nieuwe opdrachten (RNI, Full Service en voorbereidend beheer BRP) die in 2013 zorgen voor een incidenteel hoger aantal fte’s.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2013 voor de beschikbaarheid van de netwerken is het halen van de gestelde normen. Over 2011 zijn de beschikbaarheidsnormen van alle systemen gerealiseerd.

Licence