Base description which applies to whole site
+

6.1 Verdiepingsbijlage Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

1 Openbaar bestuur en democratie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

22 668

22 128

24 397

24 201

23 967

 

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

3 916

5 233

7 738

7 626

7 309

 

1.2 Participatie

18 752

16 895

16 659

16 575

16 658

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

5 317

2 735

2 621

2 621

2 421

2 440

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

5 983

2 750

2 400

2 400

2 400

2 400

1.2 Participatie

– 666

– 15

221

221

21

40

             

Nieuwe mutaties

2 338

239

229

247

246

246

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

104

16

18

23

22

22

1.2 Participatie

2 234

223

211

224

224

224

waarvan:

           

a. Voorlichting verkiezingen Tweede Kamer

2 000

         

Stand ontwerpbegroting 2013

30 323

25 102

27 247

27 069

26 634

26 616

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

10 003

7 999

10 156

10 049

9 731

9 713

1.2 Participatie

20 320

17 103

17 091

17 020

16 903

16 903

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

21 965

49 465

24 865

21 965

21 965

 

Stand ontwerpbegroting 2013

21 965

49 465

24 865

21 965

21 965

21 965

Toelichting

 • a. Voorlichting verkiezingen Tweede Kamer

  Op 12 september 2012 vinden vervroegde verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Teneinde (potentiële) kiezers te informeren en te bewegen de gang naar de stembus te maken, dient voorlichting plaats te vinden.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

2 Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

200 328

198 440

197 800

195 406

195 160

 

2.1 Apparaat

190 560

188 672

188 032

185 638

185 392

 

2.2 Geheim

9 768

9 768

9 768

9 768

9 768

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

2 689

1 870

– 98

– 98

– 98

– 98

2.1 Apparaat

2 899

2 317

501

629

629

629

2.2 Geheim

– 210

– 447

– 599

– 727

– 727

– 727

             

Nieuwe mutaties

1 115

– 2 285

– 2 273

– 2 291

– 2 266

– 2 266

2.1 Apparaat

940

– 2 183

– 2 170

– 2 188

– 2 164

– 2 164

waarvan:

           

a. Departementale taakstelling

 

– 2 183

– 2 170

– 2 188

– 2 164

– 2 164

             

2.2 Geheim

175

– 102

– 103

– 103

– 102

– 102

Stand ontwerpbegroting 2013

204 781

199 621

196 892

194 553

194 328

194 082

2.1 Apparaat

195 036

190 237

187 666

185 454

185 228

184 982

2.2 Geheim

9 745

9 384

9 226

9 099

9 100

9 100

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 191

8 191

12 691

12 691

12 691

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

493

23

23

23

23

23

Stand ontwerpbegroting 2013

1 684

8 214

12 714

12 714

12 714

12 714

Toelichting:

 • a. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

3 Woningmarkt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 786 655

2 714 170

2 797 096

2 861 313

2 891 710

 

3.1 Betaalbaarheid

2 778 378

2 708 718

2 789 675

2 853 919

2 884 316

 

3.2 Onderzoek en kennisoverdracht

8 277

5 452

7 421

7 394

7 394

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

2 821

– 1 402

– 1 527

– 1 647

– 1 647

– 1 647

3.1 Betaalbaarheid

524

– 1 026

– 1 151

– 1 221

– 1 221

– 1 221

3.2 Onderzoek en kennisoverdracht

2 297

– 376

– 376

– 426

– 426

– 426

             

Nieuwe mutaties

9 463

119 675

145 752

145 236

194 784

219 442

3.1 Betaalbaarheid

9 340

119 577

145 619

146 805

196 653

221 311

waarvan:

           

a. Huurtoeslag

8 760

118 667

169 482

170 582

220 841

245 500

b. Departementale taakstelling

 

– 800

– 25 136

– 24 612

– 24 606

– 24 606

             

3.2 Onderzoek en kennisoverdracht

123

98

133

– 1 569

– 1 869

– 1 869

waarvan:

           

c. Departementale taakstelling

     

– 1 700

– 2 000

– 2000

Stand ontwerpbegroting 2013

2 798 939

2 832 443

2 941 321

3 004 902

3 084 847

3 182 831

3.1 Betaalbaarheid

2 788 242

2 827 269

2 934 143

2 999 503

3 079 748

3 177 732

3.2 Onderzoek en kennisoverdracht

10 697

5 174

7 178

5 399

5 099

5 099

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

556 140

552 733

1 310 618

1 310 218

1 293 659

 

Nieuwe mutaties

8 760

25 712

– 725 488

– 729 702

– 716 959

– 717 100

waarvan:

           

d. Huurtoeslag

8 760

24 467

33 682

29 882

43 041

42 900

e. Heffingswet

   

– 760 000

– 760 000

– 760 000

– 760 000

Stand ontwerpbegroting 2013

564 900

578 445

585 130

580 516

576 700

595 000

Toelichting

 • a. Huurtoeslag

  Het budget voor de huurtoeslag wordt verhoogd om het verwachte beroep op de huurtoeslag te kunnen opvangen. De toename is onder andere het gevolg van een groter aantal bijstandsgerechtigden dat een beroep doet op de huurtoeslag.

 • b en c. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

 • d. Huurtoeslag

  In de ramingsnota 2013 zijn per saldo hogere ontvangsten opgenomen. Deze worden veroorzaakt door extra inspanningen van de belastingdienst om onterechte bevoorschottingen tegen te gaan.

 • e. Heffingswet

  De wetgeving en de uitvoering van de Heffingswet liggen conform het Begrotingsakkoord 2013 bij de staatssecretaris van Financiën (fiscaliteit). De op de begroting van BZK (VII) geraamde bijbehorende ontvangstenreeks gaat over naar Financiën, zodat budget en verantwoordelijkheid overeenkomen.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

4 Woonomgeving en bouw

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

44 033

41 819

38 671

33 131

33 012

 

4.1 Energie en bouwkwaliteit

35 356

22 664

19 186

16 601

16 482

 

4.2 Woningbouwproductie

2 799

3 140

3 140

3 140

3 140

 

4.3 Kwaliteit woonomgeving

5 878

16 015

16 345

13 390

13 390

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

6 706

– 2 139

– 1 181

– 1 238

– 1 238

– 1 238

4.1 Energie en bouwkwaliteit

– 1 458

– 1 850

– 100

– 100

– 100

– 100

4.2 Woningbouwproductie

8 004

– 228

– 228

– 228

– 228

– 228

4.3 Kwaliteit woonomgeving

160

– 61

– 853

– 910

– 910

– 910

             

Nieuwe mutaties

698

– 7 041

– 9 363

527

629

647

4.1 Energie en bouwkwaliteit

330

490

402

313

416

415

             

4.2 Woningbouwproductie

163

2 361

153

155

154

173

             

4.3 Kwaliteit woonomgeving

205

– 9 890

– 9 918

59

59

59

waarvan:

           

a. Programma Zichtbare schakel

 

– 10 000

– 10 000

     

Stand ontwerpbegroting 2013

51 437

32 639

28 127

32 420

32 403

32 321

4.1 Energie en bouwkwaliteit

34 228

21 304

19 488

16 814

16 798

16 697

4.2 Woningbouwproductie

10 966

5 273

3 065

3 067

3 066

3 085

4.3 Kwaliteit woonomgeving

6 243

6 062

5 574

12 539

12 539

12 539

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

91

91

91

91

91

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

4 200

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

4 291

91

91

91

91

91

Toelichting

 • a. Programma Zichtbare schakel

  Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. In 2009 is het programma «Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt» gestart. Uit de tussenrapportage van dit programma (Kamerstukken II, 2011–2012, 23 235 nr. 95) blijkt dat de wijkverpleegkundigen deze rol heel goed vervullen. Om de projecten uit dit programma te borgen kiest het Rijk ervoor de structurele middelen (€ 10 miljoen per jaar) gedurende twee jaar via een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen aan het Gemeentefonds.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

5 Integratie en maatschapelijke Samenhang

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

251 633

187 837

94 506

87 988

87 904

 

5.1 Faciliteren inburgering

197 293

134 926

36 515

40 512

40 428

 

5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid

54 340

52 911

57 991

47 476

47 476

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

5 507

– 4 377

– 4 553

– 5 060

– 4 873

– 3 282

5.1 Faciliteren inburgering

6 509

– 3 527

– 3 403

– 3 610

– 3 123

– 3 032

5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid

– 1 002

– 850

– 1 150

– 1 450

– 1 750

– 250

             

Nieuwe mutaties

4 914

– 11 073

31 225

30 077

29 292

29 293

5.1 Faciliteren inburgering

4 139

– 12 393

28 507

28 607

28 607

28 607

waarvan:

           

a. Sociale leenfaciliteit integratie

 

15 000

30 000

30 000

30 000

30 000

b. BDU-SIV

 

23 141

       

c. Uitvoeringskosten inburgering Gemeente

 

– 24 600

       

d. Departementale taakstelling

 

– 26 041

– 1 600

– 1 500

– 1 500

– 1 500

e. Prijsbijstelling

4 139

         
             

5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid

775

1 320

2 718

1 470

685

686

waarvan:

           

f. Aanpak Antillianen

 

4 485

       

g. Subsidie LOM

 

– 2 985

2 200

785

   

Stand ontwerpbegroting 2013

262 054

172 387

121 178

113 005

112 323

114 878

5.1 Faciliteren inburgering

207 941

119 006

61 619

65 509

65 912

66 966

5.2 Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid

54 113

53 381

59 559

47 496

46 411

47 912

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

32 425

4 425

4 425

4 425

4 425

 

Nieuwe mutaties

0

23 141

0

0

1 500

4 500

waarvan:

           

h. Sociale leenfaciliteit integratie

       

1 500

4 500

i. BDU-SIV

 

23 141

       

Stand ontwerpbegroting 2013

32 425

27 566

4 425

4 425

5 925

8 925

Toelichting

 • a. en h. Sociale leenfaciliteit integratie

  Met de wijziging Wet inburgering worden inburgeringsplichtigen, met ingang van 1 januari 2013, zelf (financieel) verantwoordelijk voor het inburgeren. Minder draagkrachtigen komen in aanmerking voor een sociale lening.

 • b. en i. Brede Doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU–SIV)

  In het kader van afrekening BDU/SIV met de gemeenten worden er meerontvangsten verwacht. Het betreft de terugvordering van de inburgeringsmiddelen waarvoor geen tegenprestatie is geleverd. Gemeenten hebben in het verleden middelen in de vorm van een voorschot gekregen om inburgeringstrajecten aan te bieden. Achteraf wordt op basis van de werkelijk geleverde prestaties afgerekend.

 • c. Gemeente uitvoeringskosten inburgering

  Overboeking naar de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de uitvoering van de Wet inburgering.

 • d. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting (kader RBG-eng, stand Miljoenennota 2012) en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

 • e. Prijsbijstelling

  De begroting is incidenteel opgehoogd ter compensatie van stijgende prijzen. Deze middelen zijn aan verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

 • f. Aanpak Antillianen

  De financiële bijdrage aan gemeenten voor de aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicojeugd wordt ultimo 2012 beëindigd. Dit is een jaar eerder dan bij aanvang van de regeling werd voorzien.

 • g. Subsidie LOM

  De middelen die in 2013 gereserveerd waren voor de aanpak Antillianen worden ingezet ten behoeve van wachtgeldregeling en voorzieningen met betrekking tot afbouw subsidie Landelijk Overleg Minderheden. Middels een intertemporele compensatie wordt het budget verdeeld over de jaren waarin ze nodig zijn (2013–2015).

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

125 170

104 669

111 362

91 998

89 295

 

6.1

Verminderen Regeldruk

2 800

3 100

3 100

3 100

0

 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

25 166

25 229

25 126

17 482

17 465

 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45 852

45 138

43 668

42 852

42 707

 

6.4

Burgerschap

4 942

4 872

6 544

6 469

6 469

 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

46 410

26 330

32 924

22 095

22 654

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 2 660

20 912

– 14 413

– 3 913

– 3 313

– 3 313

6.1

Verminderen Regeldruk

1 700

1 200

1 200

1 200

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

– 1 455

– 3 100

– 2 925

– 2 925

– 1 125

– 1 125

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

227

– 2 188

– 2 188

– 2 188

– 2 188

– 2 188

6.4

Burgerschap

250

0

0

0

0

0

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

– 3 382

25 000

– 10 500

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

12 105

267

266

272

22

22

6.1

Verminderen Regeldruk

270

0

0

0

0

0

               

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

1 144

0

0

0

0

0

               

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

– 645

0

0

0

0

0

               

6.4

Burgerschap

14

262

262

267

17

17

               

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

11 319

5

4

5

5

5

waarvan:

             

a.

Resultaat NIKS

10 839

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

134 612

125 848

97 215

88 357

86 004

85 806

6.1

Verminderen Regeldruk

4 770

4 300

4 300

4 300

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

24 855

22 129

22 201

14 557

16 340

16 322

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45 434

42 950

41 480

40 664

40 519

40 357

6.4

Burgerschap

5 206

5 134

6 806

6 736

6 486

6 486

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

54 347

51 335

22 428

22 100

22 659

22 641

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

500

500

500

500

500

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

11 151

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

10 839

0

0

0

0

0

waarvan:

           

b. Resultaat NIKS

10 839

         

Stand ontwerpbegroting 2013

22 490

500

500

500

500

500

Toelichting

 • a en b. Resultaat NIKS

  BPR heeft conform de regelgeving het resultaat dat het in 2011 op de reisdocumenten heeft geboekt, overgemaakt naar de opdrachtgever. Deze ontvangst wordt ingezet voor de extra kosten die BZK moet maken om de run op paspoorten en NIKs in goede banen te leiden, die wordt veroorzaakt door het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen in de paspoorten van ouders.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

7 Arbeidszaken overheid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

47 192

45 804

43 335

38 270

41 203

 

7.1 Overheid als werkgever

14 244

14 656

12 087

9 522

9 505

 

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

32 948

31 148

31 248

28 748

31 698

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 1 775

– 1 450

– 1 275

– 1 450

– 2 225

– 2 225

7.1 Overheid als werkgever

1 175

1 500

1 675

1 500

725

725

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

– 2 950

– 2 950

– 2 950

– 2 950

– 2 950

– 2 950

             

Nieuwe mutaties

2 480

– 1 177

– 1 450

– 1 314

– 1 298

– 1 298

7.1 Overheid als werkgever

1 214

42

29

28

28

28

             

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

1 266

– 1 219

– 1 479

– 1 342

– 1 326

– 1 326

Stand ontwerpbegroting 2013

47 897

43 177

40 610

35 506

37 680

37 662

7.1 Overheid als werkgever

16 633

16 198

13 791

11 050

10 258

10 240

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

31 264

26 979

26 819

24 456

27 422

27 422

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

820

820

820

820

820

 

Stand ontwerpbegroting 2013

820

820

820

820

820

820

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

8 Kwaliteit Rijksdienst

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

28 964

26 480

25 446

24 878

24 818

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

8 444

3 237

3 556

3 562

3 465

3 587

             

Nieuwe mutaties

6 357

– 337

– 362

– 369

– 361

– 363

Waarvan:

           

a. Eigen vermogen Doc-Direkt

2 153

         

b. Digitale Werkomgeving Rijksdienst

1 781

         

c. Prijsbijstelling 2012

1 406

         

Stand ontwerpbegroting 2013

43 825

29 380

28 640

28 071

27 922

27 903

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 550

2 650

2 650

2 650

2 650

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 2 118

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

             

Nieuwe mutaties

2 155

0

0

0

0

0

Waarvan:

           

d. Digitale Werkomgeving Rijksdienst

1 781

         

Stand ontwerpbegroting 2013

2 587

250

250

250

250

250

Toelichting

 • a. Eigen vermogen Doc-Direct

  Doc-Direkt is per 1 januari 2011 als baten-lastendienst met tijdelijke status van start gegaan. Doc-Direkt werd in het eerste jaar geconfronteerd met een achterblijvend werkaanbod waardoor in 2011 een negatief eigen vermogen is ontstaan. Het negatief eigen vermogen wordt door de eigenaar aangezuiverd.

 • b. en d. Digitale Werkomgeving Rijksdienst

  Voor het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) is van verschillende departementen een bijdrage ontvangen.

 • c. Prijsbijstelling 2012

  De begroting is incidenteel opgehoogd ter compensatie van stijgende prijzen. Deze middelen zijn aan verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

9 Uitvoering Rijkshuisvesting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

58 053

58 413

57 769

58 022

57 616

 

9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

58 053

58 413

57 769

58 022

57 616

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

1 297

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

702

794

759

764

1 060

755

Stand ontwerpbegroting 2013

60 052

59 207

58 528

58 786

58 676

57 457

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 626

357

357

357

357

 

Stand ontwerpbegroting 2013

2 626

357

357

357

357

357

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

10 Vreemdelingen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

793 065

763 820

731 821

637 445

636 304

 

10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

761 366

737 008

705 607

611 665

610 354

 

10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen

31 699

26 812

26 214

25 780

25 950

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 43 824

– 31 107

– 22 360

– 14 762

– 15 119

– 15 600

10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

– 45 924

– 31 107

– 22 360

– 14 762

– 15 119

– 15 600

10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen

2 100

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

15 367

487

1 547

6 537

2 614

2 596

10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

15 031

217

1 294

6 282

2 357

2 340

waarvan:

           

a. Departementale taakstelling

 

– 11 113

– 11 041

– 7 623

– 7 532

– 7 532

b. Dienstverlening P-Direkt

1 906

1 906

1 906

1 906

1 906

1 906

c. Prijsbijstelling 2012

7 599

6 376

6 007

5 318

5 306

5 291

d. Kasschuif vernieuwing grensmanagement

– 2 000

   

2 000

   

e. Kasschuif biometrie

– 4 000

 

2 000

2 000

   

f. IND-archieven

4 700

         

g. Eigen vermogen COA

2 100

         

h. Loonbijstelling 2012

3 167

3 048

2 422

2 681

2 677

 

             

10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen

336

270

253

255

257

256

Stand ontwerpbegroting 2013

764 608

733 200

711 008

629 220

623 799

621 920

10.1 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

730 473

706 118

684 541

603 185

597 592

595 797

10.2 Terugkeer en bewaring Vreemdelingen

34 135

27 082

26 467

26 035

26 207

26 123

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

467

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

467

0

0

0

0

0

Toelichting:

 • a. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

 • b. Dienstverlening P-Direkt

  Dit betreft de kosten voor de dienstverlening P-Direkt. Het betreft een overboeking in verband met de structurele ontvlechting van deze middelen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • c. Prijsbijstelling 2012

  Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.

 • d. Kasschuif vernieuwing grensmanagement

  Deze mutatie betreft het in overeenstemming brengen van de kasbehoefte door een kasschuif van € 2 mln. van 2012 naar 2015. Om passagiersgegevens te verzamelen en te analyseren is een wettelijke basis nodig. Consultatie bij de Europese Commissie heeft geleerd dat onderdelen van het concept wetsvoorstel niet mogelijk zijn binnen de bestaande API-richtlijn. Het wetsvoorstel dient te worden aangepast, waardoor vertraging optreedt bij de verdere ontwikkeling van het systeem Pardex, welke uiteindelijk voor de gegevensuitwisseling moet zorgen. De aanbesteding van Pardex vindt daardoor later plaats.

 • e. Kasschuif biometrie

  Enkele biometrie vreemdelingenketen-projecten kennen een vertraging op terrein van een bredere invoering bij Binnenlands vreemdelingentoezicht, de opname van biometrische gegevens op het vreemdelingendocument en de invoering van het vreemdelingendocument met biometrische kenmerken op Caribisch Nederland. De mutatie dient om de budgetreeks in overeenstemming te brengen met de kasbehoefte.

 • f. IND-archieven

  Betreft de bijdrage van BZK aan de kosten voor de afhandeling van de oude IND-archieven (1976–2010).

 • g. Eigen vermogen COA

  Het tekort op het eigen vermogen COA is ontstaan door krimpkosten in 2011. BZK draagt zorg voor aanzuivering van het eigen vermogen.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

11 Centraal apparaat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

305 445

286 069

264 962

254 851

253 314

 

11.1 Apparaat (exclusief AIVD)

305 445

286 069

264 962

254 851

253 314

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

84 623

21 703

20 954

10 757

10 784

10 769

             

Nieuwe mutaties

46 157

3 251

2 330

– 1 643

– 1 807

– 1 822

Waarvan:

           

a. Shared Service Organsatie ICT (SSO-ICT)

42 500

         

b. Prijsbijstellling 2012

3 184

3 638

3 185

3 038

3 005

3 000

c. Huisvesting

 

3 700

3 400

2 400

2 300

2 300

d. Departementale taakstelling

 

– 1 923

– 1 745

– 4 205

– 4 187

– 4 187

e. Ramingsbijstelling DHC

 

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

             

Stand ontwerpbegroting 2013

436 225

311 023

288 246

263 965

262 291

261 121

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

32 232

29 865

29 865

29 865

29 865

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

46 098

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

             

Nieuwe mutaties

55 601

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

Waarvan:

           

f. Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT)

42 500

         

g. Ontvangsten dienstverlening staf

12 891

         

h. Ramingsbijstelling DHC

 

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

– 4 300

Stand ontwerpbegroting 2013

133 931

27 965

27 965

27 965

27 965

27 965

Toelichting

 • a. en f. Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

  Het budget van SSC-ICT wordt in 2012 gefinancierd uit de ontvangsten van de opdrachtgevende departementen IenM, VWS en SZW.

 • b. Prijsbijstelling 2012

  Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.

 • c. Huisvesting

  De uitgaven voor de Nieuwbouw komen hoger uit vanwege het aantal vierkante meters van de Nieuwbouw dat door BZK wordt afgenomen. Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor structurele onderhoudswerkzaamheden.

 • d. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

 • e. en h. In de meerjarenraming voor de ontvangsten centraal apparaat zit een structureel bedrag van € 4,3 mln. voor ontvangsten voor dienstverlening aan de Dienst Huurcommissie (DHC). Op basis van de realisatie 2011 blijkt, dat deze reeks ten onrechte onderdeel is van de meerjarenraming die bij de departementale herindeling is overgekomen van voormalig ministerie van VROM naar Ministerie van BZK. Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten vindt hierbij een structurele correctie plaats bij het centraal apparaat.

 • g. Ontvangsten Dienstverlening staf

  De ontvangsten voor de dienstverlening van de staf komen hoger uit. Omdat in 2011 het leveringscontract met de Rijksgebouwendienst niet tijdig was geaccordeerd door opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de ontvangsten in 2012 gerealiseerd.

 • h. Loonbijstelling 2012

  Zie toelichting bij artikel Nominaal en onvoorzien.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

12 Algemeen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

14 084

4 426

2 180

3 475

3 831

 

12.1 Algemeen

1 480

1 480

1 480

1 296

1 296

 

12.2 Verzameluitkeringen

12 604

2 946

700

2 179

2 535

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 176

0

0

0

0

0

12.1 Algemeen

– 176

0

0

0

0

0

12.2 Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

– 3

– 6

– 7

173

173

173

12.1 Algemeen

– 3

– 6

– 7

173

173

173

12.2 Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

13 905

4 420

2 173

3 648

4 004

4 004

12.1 Algemeen

1 301

1 474

1 473

1 469

1 469

1 469

12.2 Verzameluitkeringen

12 604

2 946

700

2 179

2 535

2 535

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

13 Nominaal en onvoorzien

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

32 027

24 819

10 572

15 807

15 564

 

13.1 Loonbijstelling

4 461

4 098

3 712

3 430

3 397

 

13.2 prijsbijstelling

10 721

5 747

2 631

7 512

6 779

 

13.3 Onvoorzien

16 845

14 974

4 229

4 865

5 388

 
             

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

– 15 526

– 4 471

– 2 826

– 3 311

– 2 736

– 2 953

13.1 Loonbijstelling

778

1 900

4 901

4 618

4 610

4 610

13.2 prijsbijstelling

– 815

– 1 842

– 3 490

– 4 506

– 4 723

– 4 940

13.3 Onvoorzien

– 15 489

– 4 529

– 4 237

– 3 423

– 2 623

– 2 623

             

Nieuwe mutaties

– 6 226

– 8 525

– 7 428

– 7 135

– 6 754

– 6 847

13.1 Loonbijstelling

– 5 214

– 5 015

– 8 295

– 5 289

– 4 610

– 4 610

waarvan:

           

a. Verdeling loonbiijstelling 2012

– 5 214

– 5 015

– 4 901

– 4 618

– 4 610

– 4 610

             

13.2 prijsbijstelling

– 1 640

– 179

859

– 224

– 224

1 823

waarvan:

           

b. Toedeling prijsbijstelling 2012

22 912

20 270

17 607

16 265

16 156

16 040

c. Verdeling prijsbijstelling 2012

– 24 522

– 20 270

– 17 607

– 16 265

– 16 156

– 16 040

             

13.3 Onvoorzien

628

– 3 331

8

– 1 622

– 1 920

– 2 013

Waarvan:

           

d. Huisvesting

0

– 3 700

– 3 400

– 2 400

– 2 300

– 2 300

e. Departementale taakstelling

0

– 47 000

– 47 000

– 47 000

– 47 000

– 47 000

f. Departementale taakstelling

0

47 000

47 000

47 000

47 000

47 000

Stand ontwerpbegroting 2013

10 275

11 823

318

5 361

6 074

2 102

13.1 Loonbijstelling

25

983

318

2 759

3 397

1 350

13.2 prijsbijstelling

8 266

3 726

0

2 782

1 832

0

13.3 Onvoorzien

1 984

7 114

0

– 180

845

752

Toelichting

 • a. De loonbijstelling 2012, die bij 1e suppletore begroting 2012 aan deze begroting is toegevoegd, wordt nu verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • b. en c. Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling 2012 naar de desbetreffende artikelen.

 • d. Huisvesting

  De uitgaven voor de Nieuwbouw komen hoger uit vanwege het aantal vierkante meters van de Nieuwbouw dat door BZK wordt afgenomen. Daarnaast zijn er middelen opgenomen voor structurele onderhoudswerkzaamheden.

 • e. en f. Departementale taakstelling

  Er is in het Begrotingsakkoord 2013 een (efficiency-)taakstelling op de BZK-begroting doorgevoerd. De taakstelling is gebaseerd op de omvang en samenstelling van de departementale begroting en is conform deze grondslag aan de verschillende begrotingsonderdelen toegedeeld.

Opbouw uitgaven (x € 1 000)

14 VUT-fonds

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

100 000

380 000

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

70 000

– 210 000

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

20 000

40 000

0

0

0

0

waarvan:

           

a. Liquiditeitsbehoefte

20 000

40 000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2013

190 000

210 000

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

14 600

15 400

224 300

740 100

182 700

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

1 300

3 900

4 100

– 1 000

– 1 300

0

             

Nieuwe mutaties

0

– 300

100 000

0

– 130 000

0

waarvan:

           

b. Liquiditeitsbehoefte

0

– 300

100 000

0

– 130 000

0

Stand ontwerpbegroting 2013

15 900

19 000

328 400

739 100

51 400

0

Toelichting

 • a. Liquiditeitsbehoefte

  Op grond van nadere analyses blijkt de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds gewijzigd te zijn. De leenbehoefte in 2012 en 2013 is hoger.

 • b. Liquiditeitsbehoefte

  De aflossingsreeksen zijn aangepast aan het gewijzigde ritme van de leenfaciliteit. De verwachte renteontvangsten voor 2013 zijn iets neerwaarts bijgesteld.

Licence