Base description which applies to whole site

6.2 Moties en toezeggingen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Gewijzigde motie Elissen /Cörüz; Verzoekt de regering, om een evaluatie uit te voeren naar de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) en daarbij nadrukkelijk in te gaan op het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Kamerdebat 01-02-2012

VAO AIVD

In de brief van 25 juni 2012 (TK 2011–2012, 29 924 nr. 91), wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het moment, de reikwijdte en de uitvoering van het evaluatieonderzoek. Ook in het Algemeen Overleg AIVD onderwerpen van 4 juli jl. is nader over dit onderwerp gesproken.

Motie Schouwen/Van Raak; Verzoekt de regering een voorstel te doen voor een toekomstige benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State waarbij een rol is weggelegd voor de Tweede Kamer

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting)

De Tweede Kamer wordt medio september 2012 geïnformeerd

Motie Van Gent c.s.; Verzoekt de regering gehoor te geven aan de aanbeveling van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar en de Tweede Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren

Kamerdebat 08-06-2011 Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2011–2015

De Tweede Kamer wordt medio zomer 2012 schriftelijk geïnformeerd

Motie Heijnen/Schouw; Verzoekt de regering de regels voor de integriteit in het openbaar bestuur onder andere in samenwerking met de ROB, de VNG en het IPO tegen het licht te houden en zo nodig te wijzigen en hierover de Kamer te informeren

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in oktober 2012 per brief geïnformeerd over de eventuele wijziging van regels voor de integriteit in het openbaar bestuur, nadat overleg met de verschillende beroepsgroepen en koepels van decentrale overheden heeft plaatsgevonden

Motie Recourt/Gesthuizen; Verzoekt de regering, een digitaal paspoort te ontwikkelen opdat het contact op internet tussen burger en overheid optimaal beveiligd is. Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken voor welke toepassingen dit digitale paspoort eveneens kan worden gebruikt over de ontwikkeling van een digitaal paspoort

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

De Tweede Kamer zal na het zomerreces geïnformeerd worden. De bedoeling is om dit gelijktijdig met de motie Szabo c.s., die hiertoe oproept, te doen

Motie Elissen; Verzoekt de regering, om te zorgen voor wetgeving waarmee gemeenten verplicht worden om alle gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie van een verstrekkingsbeperking te voorzien, zodat uitsluitend rechthebbenden deze gegevens kunnen inzien

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

De motie wordt behandeld in het kader van de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Basisregistratie personen, dat is ingediend bij de Tweede Kamer

Motie Szabo c.s.; Verzoekt de regering over te gaan tot introductie van 1 uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenticatie is vereist, invoering en gebruik van deze kaart voor burgers en bedrijven dient niet later plaats te vinden dan 1 januari 2007

Kamerdebat 04-02-2004 Modernisering van de overheid (brief van 1-12-2003); visie en actieprogramma «Andere Overheid» (29 362, nr. 1)

Tijdens VOA Cyber security en veiligheid overheidswebsites d.d. 26/04 heeft de minister geantwoord na de zomer 2012 bij de kamer terug te komen met een voorstel, hoe verder met de elektronische identiteit (eNIK)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering jaarlijks binnen een termijn van uiterlijk 60 dagen de Kamer een reactie op de jaarrapportage van het college te doen toekomen, die als basis voor debat tussen Kamer en regering kan dienen

Kamerdebat 12-04-2011 Vervolg plenair debat behandeling wetsvoorstel oprichting College rechten van de mens

De Tweede Kamer ontvangt in 2013 binnen een termijn van 60 dagen een reactie op de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens

Motie Heijnen; Verzoekt de regering om met betrekking tot de bouwleges de uitvoering van de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg eind 2010 niet alleen te toetsen op transparantie, maar ook op het in acht nemen van een redelijke bandbreedte.

Kamerdebat 23-11-2009 Gemeente- en Provinciefonds

Het rapport is nog niet gereed. Dit zal in september 2012 aan de Tweede Kamer worden gezonden

Motie Koopmans/Heijnen; Verzoekt de regering een overzicht op te stellen van de aan te passen wetgeving op alle beleidsterreinen met een planning voor de realisatie daarvan en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren.

Kamerdebat 14-09-2011

VAO Bestuursakkoord

De Tweede Kamer wordt medio oktober 2012 geïnformeerd

Motie Heijnen/Schouw; Verzoekt de regering, wijziging van de Gemeente- en Provinciewet voor te bereiden die voorziet in de rol van commissarissen der Koningin en burgemeesters bij integriteitshandhaving

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Aan deze moties wordt uitvoering gegeven door de Gemeentewet te wijzigen. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2012 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Motie Schinkelshoek; Verzoekt de regering in de ambtsinstructie van de commissarissen van de Koningin op te nemen dat de beëdiging van de burgemeester door de commissaris van de Koningin plaatsvindt in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad

Kamerdebat 26-11-2007 Begrotingsbehandeling BZK H VII

Aan deze moties wordt uitvoering gegeven door de Gemeentewet te wijzigen. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2012 aan de TK wordt aangeboden

Gewijzigde motie Heijnen; Verzoekt de regering erop toe te zien dat in 2012 en volgende jaren tenminste het aantal stageplaatsen/leerbanen bij de rijksoverheid beschikbaar is als het geval was in 2010 en daarover de Kamer te informeren

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Dit onderwerp wordt opgenomen in de nota Strategisch personeelsbeleid Rijk 2020. De invulling van de motie wordt aan volgend kabinet overgelaten

Motie Schouw c.s.; Verzoekt de regering in het sociaal flankerend beleid ten behoeve van de inkrimping van het rijkspersoneel zorg te dragen voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Dit onderwerp wordt opgenomen in de nota Strategisch personeelsbeleid Rijk 2020. De invulling van de motie wordt aan volgend kabinet overgelaten

Motie Monasch; Verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de wijkaanpak;Verzoekt het kabinet tevens om met overtuiging de wijkaanpak in het land te ondersteunen

Kamerdebat 15-03-2012

VAO Vestia

Het parlement zal jaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang

Motie Van Bochove c.s.; Verzoekt de regering in het nieuwe Bouwbesluit een waterdichte regeling voor een doorvalbeveiliging bij ramen op te nemen

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

De Tweede Kamer wordt medio september 2012 per brief geïnformeerd

Gewijzigde motie Monasch/ Van Dekken; Verzoekt de regering in overleg te treden met de koepelorganisatie voor woningcorporaties en de direct betrokken corporaties om te bevorderen dat corporaties blijven investeren in de leefbaarheid van kleine kernen;Verzoekt de regering dit beleid in samenhang te zien met andere voorzieningen zoals het beleid ten aanzien van kleine scholen.

Kamerdebat 19-01-2012

VAO Bevolkingsdaling

De minister heeft op 3 juli jl. de «Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling» naar de Tweede Kamer gestuurd. Het genoemde onderzoek (Krimpmonitor) is medio 2e helft 2012 beschikbaar en zal aan uw Kamer worden gezonden

Motie Van Bochove; Verzoekt de regering, bij een nadere aanpassing van de huurwetgeving te bekijken op welke wijze het stelsel eenvoudiger kan worden gemaakt zodat een degelijke vorm van huurbescherming ontstaat die inspeelt op de specifiek regionale woningmarkt en rekening houdt met de inkomens-positie van de huurder binnen daarvoor gestelde nationale normen

Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

Bij een volgende (ingrijpende) wetswijziging op het gebied van huurbeleid zal deze motie in acht worden genomen

Motie Ortega-Martijn;

Verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre corporaties deze gegevens bewaren en voor welke doelen deze worden gebruikt, en met nadere regelgeving te komen met als doel dat deze gegevens worden verwijderd zodra het niet meer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren

Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

Is afhankelijk van inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In de Tweede Kamer heeft de minister toegezegd; «als de wet per 1 juli in werking treedt doet BZK voor het einde van het jaar onderzoek, misschien in samenwerking met Cbp, naar in hoeverre woningcorporaties/verhuurders andere inkomensgegevens dan de voor de boveninflatoire huurverhoging opgevraagde inkomensverklaringen van de Belastingdienst bewaren.» Wetsvoorstel is in behandeling bij Eerste Kamer

Motie Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, dit proces voor het einde van het jaar te evalueren in overleg met Aedes en de Woonbond en de Kamer te informeren over het aantal aangevraagde verklaringen en de verdeling over de inkomensgroepen van deze verklaringen

Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

Het wetsvoorstel is in behandeling bij Eerste Kamer. Zodra de wet in werking is getreden kan de Belastingdienst gevraagde beleidsinformatie opleveren. Overleg met LOHV zal enige tijd na eerste huurverhogingronde na inwerkingtreding gepland worden om de wetswijziging te evalueren

Motie Monasch; Verzoekt de regering, erop toe te zien dat er voldoende aanbod in de huursector voor deze groepen aanwezig is en zal blijven

Kamerdebat 11-04-2012

VAO Huurbeleid en huurtoeslag

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2012 per brief geïnformeerd

Motie Monasch/Lucassen; Verzoekt de regering, om al het nodige te doen om het banken mogelijk te maken om de leennormen van het Nibud te hanteren zonder dat de AFM hierin aanleiding ziet om deze banken achteraf te beboeten

Kamerdebat 11-04-2012

VAO Woningbouw

Het overleg met de minister van Financiën over de wijze waarop dit het beste vorm kan worden gegeven loopt nog. Naar verwachting zal tijdens het zomerreces 2012 duidelijk worden welke keuzes het kabinet wil maken

Motie Lucassen c.s.; Verzoekt de regering om een evaluatie van bestaande ondersteunende regelingen voor starters en een analyse van specifieke hindernissen voor starters op de koopmarkt; Verzoekt de regering voorts deze bevindingen te betrekken in een voorstel gericht op het vergroten van kansen voor starters op de woningmarkt

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting)

Naar verwachting zullen de resultaten na de zomer 2012 aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Motie Verhoeven; Verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de starterslening en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting)

Naar verwachting zullen de resultaten na de zomer 2012 aan de Tweede Kamer worden aangeboden

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Bosman; Verzoekt de regering in de nog in te dienen Rijkswet Personenverkeer een toelatings- en terugkeerregeling op basis van het principe van wederkerigheid op te nemen

Kamerdebat 07-09-2010

Debat over het Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (31 954, nr. 30)

De Tweede Kamer wordt binnen twee weken na afloop van de Koninkrijksconferentie geïnformeerd

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering met werkgeversorganisaties en kennisinstituten in overleg te gaan om de mogelijkheid van door hen gefaciliteerde taaltrajecten op de werkvloer te onderzoeken

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

De Tweede Kamer wordt medio september 2012 per brief geïnformeerd

De gewijzigde motie van het lid Dibi; Verzoekt de regering, de effectiviteit van de gewijzigde Wet inburgering te monitoren en daarbij de participatie-effecten aan de hand van een volgsysteem te betrekken

Kamerdebat 11-04-2012

Plenair debat Vervolg Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33 086)

Naar verwachting zal de Tweede Kamer twee jaar na de inwerkingtreding van de gewijzigde wet nader geïnformeerd worden over de participatie van inburgeraars via een meting aan de hand van het volgsysteem inburgering

De motie van het lid Van Dam/Sterk; Verzoekt de regering met het Landelijk Overleg Minderheden en de daarbij aangesloten koepelorganisaties in gesprek te gaan over de door hen gemaakte plannen om netwerk en expertise van de betrokken organisaties te borgen en in een nieuwe vorm in te zetten ten behoeve van burgerschap en integratie in de Nederlandse samenleving en hen in de gelegenheid te stellen de nieuwe toekomst goed voor te bereiden

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII)

rest

De motie wordt meegenomen in de antwoorden op de vragen gesteld in het verslag van de behandeling van de Intrekkingswet Wet Overleg Minderhedenbeleid

De motie van het lid Dibi c.s.; Verzoekt de regering het voorstel tot aanpassing aan de Remigratiewet van de ambtsvoorganger te bezien en in behandeling te nemen

Kamerdebat 02-12-2010

Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

In afwachting van een datum plenaire behandeling in de Tweede Kamer; indien de Tweede Kamer instemt met wetswijziging wordt de Remigratiewet aangepast waarmee ook tegemoet wordt gekomen aan de motie Dibi (beperking wet tot 1e generatie)

De motie van het lid Schouw; Verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor een kwalitatief goed aanbod van inburgeringscursussen tegen een redelijke prijs

Kamerdebat 11-04-2012

Plenair debat Vervolg Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33 086)

Ter uitvoering van de motie zal dit onderwerp deel uitmaken van de monitor effectiviteit van inburgering (motie Dibi)

Motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, heldere criteria op te stellen waaraan getoetst kan worden indien en wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag c.q. het blijvend niet in staat zijn te voldoen aan de inburgeringsplicht en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 11-04-2012

Plenair debat Vervolg Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33 086)

In overleg met de Dienst Uitvoering Onderwijs worden criteria opgesteld. Deze worden te zijner tijd ook op de website gepubliceerd

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Schouw/Elissen; Verzoekt de regering per direct uitvoering te geven aan die elementen uit bovengenoemde motie-Franken c.s. waar geen nadere studies voor nodig zijn

Kamerdebat 17-11-2011 VAO Notitie privacybeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 december 2011 per brief door minister VenJ geïnformeerd. (TK 2011–2012, 32 761, nr. 15)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering het advies- en verwijspunt klokkenluiders alsmede het onderzoekspunt integriteitsschendingen overheid onder te brengen bij de Nationale ombudsman

Kamerdebat 17-12-2009 VAO Klokkenluiders

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 844, nr. 59)

Motie Marcouch/Hennis-Plasschaert; Roept de regering op om te werken aan een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt

Kamerdebat 28-04-2011 VAO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 684 nr. 342)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de topinkomens in de sector kinderopvang zo veel mogelijk kunnen worden genormeerd in overeenstemming met de wet normering topinkomens

Kamerdebat 01-12-2011

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 600, nr. 45)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering ook de bezoldiging van topfunctionarissen van koepels van instellingen die worden betaald uit publieke middelen aan regels te onderwerpen

Kamerdebat 01-12-2011

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600) re- en dupliek

Afgedaan. De Kamer is op 29 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 600, nr. 45)

Motie Hachchi; Verzoekt de regering deze kabinetsreactie voor het zomerreces aan de Kamer toe te zenden en daarbij te voorzien in een strategisch plan om het personeelsbestand toekomstbestendig en evenwichtig te maken

Kamerdebat 09-06-2011 Jaarverslagen en Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 124 nr. 22)

Motie-Hachchi; Verzoekt de regering om voor het zomerreces een kabinetsreactie op het rapport de Grote Uittocht aan de Kamer toe te zenden en daarbij te voorzien in een strategisch plan voor de Rijksdienst om het personeelsbestand toekomstigbestendig en evenwichtig te maken.

Kamerdebat 09-06-2011 Jaarverslagen en Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Afgedaan. De Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 124 nr. 22)

Motie De Pater-Van der Meer c.s.; Verzoekt de regering voorstellen te doen voor een regeling voor het nabestaandenpensioen op opbouwbasis, met terugwerkende kracht vanaf 2002

Kamerdebat 13-10-2009 Plenaire behandeling APPA-wetgeving

Afgedaan. Het wetsvoorstel over de Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, is op 27 september 2011 door de Tweede Kamer aangenomen (TK 2011–2012, 32 581, nr. 13)

Motie Van der Staaij c.s.; Verzoekt de regering binnen de gegeven financiële kaders het subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties een positieve prikkel op te nemen voor organisaties die een zeker percentage eigen inkomsten weten te genereren; verzoekt de regering tevens te bezien waar de regeldruk en verantwoordingsplichten voor maatschappelijke organisaties verlicht kan worden.

Kamerdebat 21-09-2011 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 24 587 nr. 458)

Motie Heijnen; Roept de regering op om het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen in te trekken

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 49)

Motie Ortega-Martijn/Van Raak; Verzoekt de regering lopende herindelingsdossiers te toetsen op basis van een en hetzelfde beleidskader en zodoende een eenduidig, zorgvuldig en transparant beleid te voeren,

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 49)

Motie Van Beek/Van Raak; Verzoekt de regering op korte termijn een wetsvoorstel inzake gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard aan de Tweede Kamer voor te leggen

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 49)

Motie Bruins Slot; Verzoekt de regering een zienswijze te ontwikkelen op differentiatie tussen gemeenten naar takenpakket in het kader van de bestuurlijke inrichting en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 45)

Motie Brinkman c.s.; Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de burgemeesters de politie zodanig inzetten bij grove schendingen van de openbare orde, onder dreiging van escalatie, niet de inzet van de (ME) politie achterwege laat, vermindert of anderszins halfslachtig inzet

Kamerdebat

Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van V&J (VI) voor het jaar 2012

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan de minister van V&J. De Tweede Kamer is op 11 november 2011 door ministerie V&J per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000 VI, nr. 55)

Gewijzigde motie Hachchi/ Elissen; Verzoekt de regering de ICT-kennis binnen de overheid te verbeteren zodat zij meer gelijkwaardige contractpartners zijn en de Kamer hierover voor de jaarrapportage van het Rijk te informeren

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Gewijzigde motie Hachchi/El Fassed; Verzoekt de regering op internationaal niveau de urgentie van herziening van het certificaatsysteem aan te kaarten

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Motie Hennis-Plasschaert; Verzoekt de regering over te gaan tot een wettelijke meldplicht, de zogenaamde security breach notification, waarbij het melden van een security breach verplicht wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontdekking van de inbraak, voor organisaties betrokken bij voor de samenleving vitale informatiesystemen; Verzoekt de regering tevens daarbij zo min mogelijk drempels in te bouwen voor een melding en de te bieden hulp voorop te stellen; Verzoekt de regering voorts ervoor te zorgen dat de melding bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wordt gemaakt en het NCSC vervolgens ook aan te wijzen als verantwoordelijke voor de coördinatie van de opvolging van de melding

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Gewijzigde motie Elissen c.s.; Verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van alle nieuw te starten ICT-projecten privacy by design en security by design toe te passen zodat nieuwe ICT-systemen veiliger zijn en beter berekend op misbruik en slechts privacygevoelige gegevens bevatten als dat strikt noodzakelijk is

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Motie Elissen c.s.; Verzoekt de regering om jaarlijks te onderzoeken, onder andere met behulp van penetratietesten, hoe goed verschillende overheidsonderdelen gegevens van burgers beveiligen en de resultaten van het onderzoek naar de Tweede Kamer te sturen, zodat deze een adequaat beeld van gegevensbescherming in Nederland krijgt

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Gewijzigde motie Elissen/ Hachchi; Verzoekt de regering om een beleid te ontwikkelen dat toeziet op de integrale bescherming van privacy, te beginnen met een notitie integrale privacybescherming waarin, analoog aan hoe dat binnen de crisisbescherming gebruikelijk is, gebruikgemaakt wordt van een keten van proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg, zodat gegevens van Nederlanders nu en in de toekomst beter beschermd blijven

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643 nr. 214)

Motie Schouw c.s.; Verzoekt de regering in overleg met de gemeenten tot een plan te komen om de controledrukte te verminderen en de Kamer hierover voor 15 juni 2011 te informeren

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 362, nr. 193)

Gewijzigde motie Heijnen c.s.; Verzoekt de regering de geldigheid van de Nederlandse identiteitskaart zo spoedig mogelijk vast te stellen op 10 jaar.

Kamerdebat 28-09-2011 Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 januari per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 011, nr. 19)

Motie Koopmans; Verzoekt de regering de raad van bestuur te verzoeken het besluit te herroepen en ook voor het UWV te bepalen dat het moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de GBA. Verzoekt de regering tevens het UWV te verplichten periodiek een overzicht ter beschikking te stellen aan Agentschap BPR waarin alle adresgegevens uit de loonaangifte zijn opgenomen die afwijken van de adresgegevens in de GBA

Kamerdebat 13-10-2011 Modernisering GBA

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 859, nr. 57)

Gewijzigde motie Elissen; Verzoekt de regering erop toe te zien dat alle afnemers van GBA-gegevens een terugmeldvoorziening krijgen en dat er nadrukkelijker zal worden toegezien op de plicht om geconstateerde fouten of tekortkomingen te melden en gemelde fouten of tekortkomingen te onderzoeken en te herstellen

Kamerdebat 13-10-2011 Modernisering GBA

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 859, nr. 57)

Gewijzigde motie Brinkman c.s.; Verzoekt de regering te stoppen met initiatieven die leiden tot één Randstadprovincie bestaande uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 42)

Motie Schouw; Verzoekt de regering om de precieze betekenis van deze twee afspraken, en de wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden, te verduidelijken en de Kamer hier voor de plenaire behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over te berichten

Kamerdebat 26-10-2011 Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 42)

Motie Schouw c.s.; Verzoekt de regering vóór mei 2012 een onderzoek aan de Kamer toe te zenden hoe deze reorganisatie in de toekomst vorm kan worden gegeven

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan de staatssecretaris van IenM. De Tweede Kamer is op 30 januari 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 114)

Motie Van Dam; Verzoekt halfjaarlijks te rapporteren over de financiële situatie van de BES-eilanden door het College financieel toezicht A

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Koninkrijks-relaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500 IV, nr. 45)

Motie Dibi; Verzoekt initiatieven te nemen ter bevordering van de landelijke bekendheid van het College en het brede draagvlak voor mensenrechten in Nederland, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan jongeren en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 12-04-2011 Vervolg plenair debat behandeling wetsvoorstel oprichting College rechten van de mens

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 467, nr. 25)

Motie Van der Ham/ Dijkgraaf; Verzoekt de regering bij de verdere ontwikkeling van het Huis voor de Democratie de aandacht voor Nederlandse geschiedenis te betrekken

Kamerdebat 30-06-2011

30-leden Debat over stopzetten subsidie Nationaal Historisch Museum

Het verzoek wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

Motie Cohen c.s.; Spreekt uit dat het algemeen belang van de openbaarheid van informatie als uitgangspunt ten volle moet worden gehandhaafd

Kamerdebat 19-05-2011 Verantwoordingsdebat

Het verzoek wordt meegenomen als ondersteuning van het beleid

Motie Schinkelshoek c.s.; Verzoekt de regering, 1. toe werken naar experimenteerregio's in en om Limburg, met name voor grensarbeid, gezondheidszorg, openbaar vervoer, innovatie, onderwijs, politie/justitie en hulpdiensten; 2. over de voortgang van te rapporteren, om te beginnen halverwege 2009; 3. te bezien welke onderdelen toepasbaar en uitvoerbaar zijn in andere regio's langs de grenzen.

Kamerdebat 04-02-2009 Grensoverschrijdende samenwerking

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 851, nr. 1)

Motie Ten Hoeve c.s.; Spreekt uit dat in het Nederlandse paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU-talen in juiste vertaling moet worden opgenomen

Kamerdebat 07-12-2010 Algemene Politieke Beschouwingen)

Afgedaan. Motie is uitgevoerd. In de paspoorten, model 2011, staat in alle talen «Koninkrijk der Nederlanden"

Motie Rouvoet/ Cohen; Verzoekt de regering de Kamer uiterlijk in het voorjaar te informeren over de uitvoering van de maatregelen gericht op krimpregio's inclusief tijdpad en benodigde financiële middelen

Kamerdebat 27-10-2010 Regeringsverklaring en Algemene Politieke Beschouwingen 2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757 nr. 31)

Motie Verhoeven de Boer; Verzoekt de regering het goede voorbeeld te geven door de Rijksgebouwendienst op te dragen om bij overheidsbehoefte aan nieuwe kantoorruimte eerst de bruikbaarheid van beschikbare, leegstaande kantoorgebouwen te onderzoeken

Kamerdebat

32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 75)

Motie Van der Burg c.s.; Verzoekt de regering de informatievoorziening inzake ICT-projecten van de overheid zodanig vorm te geven, dat de Tweede Kamer inzicht krijgt in het wijzigen van de contractvorm gedurende het ICT-traject, inzicht krijgt in wat een ICT-systeem moet opleveren, alsmede de kosten van beheer en onderhoud, zowel in geld als in formatieplaatsen bij de overheid

Kamerdebat 14-11-2011 BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 88)

Motie Koopmans/Van der Burg; Verzoekt de regering de in de beleidsbrief bij naam genoemde concentratiesteden te schrappen

Kamerdebat 14-11-2011 BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 78)

Gewijzigde motie Schouw/Hachchi; Verzoekt de regering in overleg met de overheidsinstanties doelstellingen op te stellen voor een evenwichtig en toekomstbestendig personeelsbestand

Kamerdebat 14-11-2011 BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 83)

Gewijzigde motie Elissen c.s.; Verzoekt de regering om eerstelijnstoezicht in te stellen voor alle kritische ICT-systemen en de betrokken bedrijven en organisaties;verzoekt de regering tevens om jaarlijks een overzicht van de systemen en organisaties waarvoor de overheid verantwoordelijk is naar de Kamer te sturen, zodat helder is welke bedrijven, organisaties en systemen onder dit strengere toezicht vallen

Kamerdebat 13-10-2011 Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de motie is op 2 maart 2012 overgedragen aan de minister van VenJ

Motie Ziengs; Verzoekt de regering de doelstelling van maximaal 10% externe inhuur te herzien, waarbij binnen de bestaande ministeriële budgetten wordt gebleven, zodat ook zzp’ers een eerlijke kans krijgen om aan de slag tegaan bij het ministerie van EL&I

Kamerdebat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 d.d. 3 november 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490 nr. 90)

Motie Koopmans/Van Hijum; Verzoekt de regering deze diensten nadrukkelijk aan te spreken op het belang van «social return» en te zorgen dat de inzet wordt verhoogd, zodat bij zo veel mogelijk aanbestedingen het criterium «social return» wordt meegenomen; verzoekt de regering voorts bij de implementatie te bezien of – in plaats van een boetesysteem – de prestatieladder van ProRail voor duurzaam aanbesteden kan bijdragen aan een effectieve en duurzame inbedding van «social return» bij aanbestedingen van werken door de overheid

Kamerdebat 09-06-2011 Jaarverslagen en Eindrap-portage Vernieuwing Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 501, nr. 18)

Motie Van der Steur c.s.; Roept de regering op in Europees verband aan te dringen op een gezamenlijke regeling voor de bescherming van gegevens

Kamerdebat 17-11-2011 VAO Notitie privacybeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 761, nr. 14)

Gewijzigde motie Elissen/Schouw; Verzoekt de regering om bij aanbesteding met betrekking tot opslag en beheer van gegevens van Nederlandse burgers, daar waar die gegevens het hoogste niveau van dataprotectie behoeven, de voorwaarde op te nemen dat in geval van conflicterende jurisdictie of om zulks te voorkomen exclusief het Nederlands recht van toepassing dient te worden verklaard

Kamerdebat 17-11-2011 VAO Notitie privacybeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geínformeerd (TK 2011–2012, 32 761, nr. 14)

Motie Van der Burg c.s.; Verzoekt de regering binnen drie maanden met een concreet Deltaplan ICT te komen teneinde de ICT-problemen bij de overheid aan te pakken, waarbij tevens wordt aangegeven welke wet- en regelgeving wordt geschrapt dan wel vereenvoudigd, hoe begrippen eenduidig worden gedefinieerd, hoe de aanbesteding en aansturing wordt verbeterd en hoe de inhoud van ICT-systemen op orde wordt gebracht

Kamerdebat 14-11-2011 BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 226)

Motie Van der Ham; Verzoekt de regering te bevorderen dat mensen die in de praktijk met de eventuele gevolgen van het uit te brengen advies te maken krijgen, een grotere rol krijgen in de samenstelling van de adviesorganen en de adviescommissies

Kamerdebat 12-03-2008 VAO Nationale conventie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 101, nr. 11)

Motie Heijnen; van mening, dat de maximumnorm voor de inhuur van externen en het maximumuurtarief die gelden voor ministeries ook dienen te gelden voor zelfstandige bestuursorganen; verzoekt de regering dit te bewerkstelligen en daartoe zo nodig wet- en regelgeving voor te bereiden

Kamerdebat 15-11-2010 Begrotingsonderdeel Overheidspersoneel 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 74)

Motie Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga; Verzoekt de regering in 2012 geen tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde arbeid te verlenen aan Bulgaren en Roemenen

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan ministerie SZW.

Motie Ortega-Martijn/Van Bochove; Verzoekt de regering in samenwerking met de gemeente Almere te onderzoeken of aanpassing van regelgeving nodig is voor het toepassen van dergelijke signaleringssystemen, de gemeente Almere te ondersteunen in de uitbouw van het prototype, zodat dit in de praktijk kan worden ingezet door zo nodig de gemeente hiervoor experimenteerruimte te bieden

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757, nr. 42)

Gewijzigde motie Van Bochove; Verzoekt de regering om in overleg met de sector er zorg voor te dragen dat agrarische ondernemers aangesproken worden om te zorgen voor goede huisvesting van dieren. Verzoekt de regering voorts om te bekijken op welke wijze de geplande dierenpolitie een bijdrage kan leveren aan de handhaving van de regelgeving en op welke wijze die de gemeenten en agrarische ondernemers kan ondersteunen bij de controle op stalinrichting en stalconstructie, zodat stallen veiliger worden.

Kamerdebat 15-02-2011 VAO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd door staatssecretaris EL&I, namens minister BZK (TK 2011–2012, 33 000-XIII, nr. 154)

Motie lid Ortega-Martijn en Paulus Jansen; Verzoekt de regering in het Bouwbesluit 2012 het plaatsen van een werkende rookmelder in nieuwe woningen ook bij herbestemming te verplichten

Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De motie is uitgevoerd door aanpassing Bouwbesluit 2012

Motie leden Monasch en Verhoeven; Verzoekt de regering bij een nieuw bouwbesluit of een substantiële herziening ervan een integrale financiële doorrekening toe te voegen

Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. Motie wordt uitgevoerd bij een nieuw Bouwbesluit of een substantiële herziening ervan wordt een financiële doorrekening toegevoegd

Motie lid Ouwehand c.s.; Verzoekt de regering uiterlijk per 1 januari 2013 regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen

Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd door staatssecretaris EL&I, namens minister BZK (TK 2011–2012, 33 000-XIII, nr. 154)

Motie lid Lucassen c.s.; Verzoekt de regering afdeling 3.3 geluidsisolatie tussen verblijfruimten binnen de woning in het nieuwe Bouwbesluit te handhaven

Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De motie is uitgevoerd door aanpassing Bouwbesluit 2012

De gewijzigde motie van de leden Paulus Jansen en Monasch; Verzoekt de regering om in voorkomende gevallen gemotiveerd aan te geven dat er sprake is van een spoedeisende wijziging teneinde gebleken gebreken op te heffen, zodat de Kamer dat aspect bij de afhandeling van de voorhangprocedure kan meewegen

Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. Minister BZK heeft in het AO Bouwbesluit 2012 d.d. 18 januari 2012 toegezegd de motie te zullen gaan uitvoeren en mee te wegen in de voorhangprocedure

Motie leden Paulus Jansen en Monasch; Verzoekt de regering te verzekeren dat experimenten over verzekerde garantie met voortvarendheid worden gestart

Kamerdebat 26-10-2011 Kamerdebat 26-10-2011 VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 146)

Motie Paulus Jansen c.s.; verzoekt de regering te bevorderen dat de betreffende leden hun functie ter beschikking stellen

Kamerdebat 16-11-2011 VAO Forensisch onderzoek Rentree

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 219)

Motie De Boer/Ortega-Martijn; Verzoekt de regering te komen tot sterke vereenvoudiging of zo mogelijk afschaffing van de vergunning

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 178)

De gewijzigde motie van de leden Lucassen en Helder; Verzoekt de regering binnen de kaders van het strafrecht te bevorderen dat aangiften in dergelijke gevallen in beginsel leiden tot een onderzoek naar verwijtbare nalatigheid en het plegen van strafbare feiten door bestuurders en toezichthouders. Verzoekt de regering voorts te bevorderen dat veroordeelde corporatiebestuurders financieel worden geplukt conform de daarvoor geldende regeling in het Wetboek van Strafrecht

Kamerdebat 29-02-2012 VAO Woningcorporaties en staatssteunregeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

Motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering corporaties in voorkomende gevallen indien dit noodzakelijk wordt geacht direct onder het toezicht van de toezichthouder te stellen; Verzoekt de regering tevens zo nodig met noodwetgeving te komen indien juridische belemmeringen de toezichthoudende functie van de minister gebaseerd op de Woningwet bemoeilijken dan wel verhinderen

Kamerdebat 15-03-2012 VAO Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

Motie van het lid Lucassen; Verzoekt de regering volledige openheid te eisen over beloningen, vertrekregelingen, bonussen en declaraties bij Vestia en de overige woningcorporaties die door slecht financieel beleid in de problemen dreigen te komen en de Kamer hier binnen zes weken over te informeren

Kamerdebat 15-03-2012 VAO Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

Motie van het lid Lucassen; Verzoekt de regering bij het onderzoek naar het schandaal rond Vestia de rol van banken en financiële instellingen te betrekken

Kamerdebat 15-03-2012 VAO Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

Motie de Boer; verzoekt in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties in gebieden waar de woningmarkt voor middeninkomens onder druk staat, onder andere Rotterdam, de beschikbaarheid van het aantal woningen voor de middeninkomens te bevorderen

Kamerdebat 29-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderings-stelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 453, nr. 203)

Motie van Raak en Karabulut; verzoekt opnieuw met de Europese Commissie in onderhandeling te treden om te komen tot een ruimere definitie van de doelgroep die in aanmerking zou moeten komen voor vrijkomende sociale huurwoningen van woningcorporaties, en over de resultaten met de Kamer te overleggen

Kamerdebat 29-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderings-stelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 453, nr. 203)

Motie leden Karabulut en Voortman; Verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om woningcorporaties te bewegen, woningen te verwerven van eigenwoningbezitters aan de onderkant van de koopmarkt met betalingsproblemen om deze aan het huurbestand toe te voegen en in huur uit te geven.

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 218)

Motie Van Bochove; Verzoekt om in goed overleg met de leden van de Raad van Advies ervoor te zorgen dat de formule wordt geëvalueerd, zodat de huidige situatie en de wens tot energiebesparing in de formule verdisconteerd worden.

Kamerdebat 03-03-2011 Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32 302)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 175)

Motie van lid Blanksma-van den Heuvel c.s.; Verzoekt de regering om het nut en de noodzaak te onderzoeken van een voortzetting van het verhoogde grensbedrag van de NHG van € 350 000 en de Kamer over de uitkomsten te informeren, uiterlijk op 1 november 2011

Kamerdebat

Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting min Fi) en Nationale Schuld

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847, nr. 7)

Motie lid Karabulut; Verzoekt de regering stappen te ondernemen opdat een einde wordt gemaakt aan ongewenste beïnvloeding van Nederlanders door de landen van herkomst Turkije en Marokko en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 30-06-2011 Integratiebeleid

Afgedaan. De Tweede kamer is op 14 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 268, nr. 54)

Motie Paulus Jansen c.s.; Verzoekt de regering, in overleg met de stichting Platform Fundering Nederland en de VNG een voorstel uit te werken voor de opzet van een kenniscentrum, met inbegrip van een cofinanciering door de overheid voor een periode van vier jaar, en hierover uiterlijk bij de aanbieding van de begroting 2012 aan de Kamer te berichten.

Kamerdebat 15-02-2011 VAO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 145)

Motie van de leden Paulus Jansen en Wiegman-Van Meppelen Scheppink; Verzoekt de regering om binnen zes maanden met nadere voorstellen te komen die de investeringen in de bestaande gebouwenvoorraad stimuleren, zoals; – differentiatie van de onroerendezaakbelasting op basis van het energielabel; –fiscale prikkels gericht op collectieve aanpak van het eigen woningbezit; – gefaseerde invoering van een minimumenergielabel voor bestaande gebouwen

Kamerdebat 05-12-2011

Begroting EL&I

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-XIII, nr. 150)

Motie Mastwijk c.s. – verzoekt de regering na te gaan welke belemmeringen er ter zake zijn, daarover de Kamer te rapporteren en waar nodig voorstellen te doen tot wijziging van de relevante wet- en regelgeving. (meegroeiwoningen)

Kamerdebat 22-04-2010 Debat Uitvoering Nota Ruimte

Afgedaan. De Tweede kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 144)

Motie lid Van Bochove; Verzoekt de regering om op korte termijn overleg te voeren met de Kamer over voorstellen tot aanpassing van de Europese beschikking.

Kamerdebat 28-10-2010 VAO Staatssteun woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede kamer is op 5 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 196)

Motie lid Van Bochove; verzoekt de regering dit overleg met de sector te voeren en de Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 28-10-2010 VAO Staatssteun woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2011 geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 196)

Motie Monasch/Van Bochove- verzoekt de regering met de Europese Commissie spoedig tot afspraken – een nieuwe passende beschikking – te komen die leiden tot een jaarlijks te indexeren inkomensgrens van € 38 000 (peiljaar 2010) voor ouderen, voormensen met een zorgindicatie en voor mensen met een beperking, met alsgevolg dat de huidige Europese beschikking voor deze doelgroep niet meer van toepassing is,

Kamerdebat 27-04-2011 VAO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 500-VII, nr. 108)

Motie Lucassen – Verzoekt de regering een hernieuwd actieplan studentenhuisvesting op te stellen, gebaseerd op een nauwkeurige inventarisatie van vraag en aanbod, en knellende wetgeving aan te pakken.

Kamerdebat 27-04-2011 VAO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 500-VII, nr. 108)

Motie Lucassen/de Boer – Verzoekt de regering de tijdelijke verhuur van studentenhuisvesting voor de duur van de studie, de zogenaamde «campuscontracten», actief te stimuleren onder corporaties en particuliere verhuurders.

Kamerdebat 27-04-2011 VAO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 500-VII, nr. 108)

Motie Lucassen – Verzoekt de regering te bevorderen dat bij de toewijzing van het vrijgestelde woningbestand aan 65-plussers die bij verhuizing een sociale huurwoning achterlaten, dezelfde prioriteit wordt gegeven als aan overige kwetsbare groepen.

Kamerdebat 27-04-2011 VAO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 500-VII, nr. 108)

Motie leden Verhoeven en Voortman; Verzoekt de regering te inventariseren welke knelpunten de bestaande woonvoorschriften vormen om bestaande bouw beter te benutten en de Kamer hierover te informeren voor het zomerreces 2011.

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 500-VII, nr. 111)

Motie Van der Staaij c.s.; Verzoekt de regering de Kamer ten minste eenmaal per jaar te informeren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van antisemitisme en over de concrete acties om antisemitisme terug te dringen.

Kamerdebat 09-03-2011 VAO Antisemitisme

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan het ministerie van OCW

Gewijzigde motie Van der Staaij c.s.; Verzoekt de regering te bevorderen dat in het onderwijs en bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog de Holocaust de bijzondere aandacht krijgt die dit thema verdient, en de Kamer daarover te informeren.

Kamerdebat 09-03-2011 VAO Antisemitisme

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan het ministerie van OCW

Motie Rouvoet c.s.; Verzoekt de regering in gesprek te gaan met joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten teneinde tot een oplossing te komen voor de onevenredig hoge beveiligingskosten van deze instellingen, en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Kamerdebat 09-03-2011 VAO Antisemitisme

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan de minister van Veiligheid en Justitie

Motie Van Dam; Verzoekt de regering om, desgewenst in samenwerking met de meest betrokken gemeentebesturen, een plan van aanpak op te stellen waarmee antisemitische incidenten gepleegd door Marokkaans-Nederlandse jongens binnen twee jaar substantieel worden teruggedrongen; verzoekt de regering de Kamer hierover in het voor de zomer te verschijnen bijgestelde actieplan antisemitisme te informeren.

Kamerdebat 09-03-2011 VAO Antisemitisme

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 950, nr. 34)

Motie leden Rouvout en Cohen; Verzoekt de regering de Kamer uiterlijk in het voorjaar te informeren over de uitvoering van de maatregelen gericht op krimpregio's inclusief tijdpad en benodigde financiële middelen.

Kamerdebat Regeringsverklaring en Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757, nr. 31)

Motie Voortman/Monasch; Verzoekt de regering een inventarisatie te doen van de op dit moment leegstaande rijksgebouwen, hierbij mee te nemen wat de bestemming en status is van deze gebouwen en toekomstige leegstand te registreren; Verzoekt de regering voorts de mogelijkheden te onderzoeken om leegstaande rijksgebouwen, rekening houdend met frictieleegstand, actief in te zetten voor herbestemming en hierbij samenwerkingsverbanden te zoeken met partijen als woningbouwcorporaties,

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

De verantwoordelijkheid van de motie is overgedragen aan het ministerie van Financiën (RVOB)

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

A.2. Uitgevoerde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Gewijzigde motie Dibi: Verzoekt de regering om Mauro Manuel, in afwijking van het gestelde in de Vreemdelingenwet 2000 en in het Vreemdelingenbesluit 2000, te ontslaan van de verplichting om in zijn herkomstland Angola een machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen

Kamerdebat 27-10-2011

VAO Mogelijke uitzetting van een jonge uitzetting van een asielzoeker

Afgedaan. Aan de heer Mauro Manuel is een verblijfsvergunning verleend om zijn studie af te ronden

Motie Hijum c.s.: Verzoekt de regering om het voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogelijk te maken om een vorm van stage te volgen en de beroepsopleiding met een reguliere kwalificatie af te ronden, wat onverlet laat dat zij volledig meewerken aan de uitzettingsprocedure, en de Kamer voor 1 september 2011 over de uitvoering te informeren

Kamerdebat 22-06-2011

Arbeidsmigratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2011 per brief geïnformeerd door de minister van SZW (TK 2011–2012, 32 144, nr. 10)

Motie Gesthuizen c.s.: Spreekt uit als haar mening dat de Kamer over dient te gaan tot voortvarende behandeling van het voorstel van wet van de leden Spekman en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Kamerdebat 17-11-2011 Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 108)

Motie Knops c.s.: Verzoekt de regering bij alle contacten met landen die onvoldoende meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen deze kwestie aan de orde te stellen en desnoods door middel van sancties deze landen te bewegen hun onderdanen terug te nemen

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

De motie wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

Motie Knops en Van der Staaij: Verzoekt de regering in het toekomstige beleid sneller te besluiten over verblijfsaanvragen, zodat het lange wachten en de daarmee gepaard gaande onzekerheid niet meer kan voorkomen; Verzoekt de regering tevens ernaartoe te werken dat de minister voor Immigratie en Asiel werk kan maken van zijn discretionaire bevoegdheid zoals die oorspronkelijk is bedoeld

Kamerdebat 17-11-2011 Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De gewijzigde motie Dibi en Voordewind: spreekt uit dat het niet realistisch is om de minister af te rekenen op concrete aantallen in de instroom van het aantal immigranten

Kamerdebat 17-11-2011 Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 108)

Motie Van der Staaij en Knops: Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de rapportage over de vreemdelingenketen aangevuld kan worden met informatie over aantallen en achtergronden van asielzoekers die langer dan vijf jaar geleden een eerste asielaanvraag in Nederland gedaan hebben en de Kamer hierover te berichten

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1531)

De gewijzigde motie Schouw en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga: Spreekt uit dat de regering in haar driemaandelijkse rapportage over INDiGO in ieder geval rapporteert over risicoscenario's, stabiliteit van het systeem beheer- en managementsturing, de geboekte vooruitgang, de gevolgen voor de invoering van de Wet modern migratiebeleid en de gevolgen voor het budget

Kamerdebat 20-12-2011 Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 100)

Motie Schouw c.s.: Verzoekt de regering de Kamer voor 1 februari 2012 nader te informeren over de exacte kostenopbouw van de leges voor verblijfsaanvragen

Kamerdebat 20-12-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 94)

Motie Sterk: Verzoekt de regering daarbij in alle gevallen uit te blijven gaan van individuele toetsing

Kamerdebat 26-05-2011

Wijzigingen asielprocedures

De motie wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

Gewijzigde motie Gesthuizen c.s.: Verzoekt de regering alternatieven voor vreemdelingenbewaring te onderzoeken en de Kamer hierover uiterlijk medio 2011 te informeren

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Immigratie & Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

Motie Voordewind c.s.: Verzoekt de regering het recht op gezinshereniging en het recht op gezinsleven uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de gezinsherenigingsrichtlijn te eerbiedigen en geen extra drempels op te werpen voor gezinshereniging met nareizende gezinsleden van asielzoekers

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Immigratie & Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd. (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

Motie Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga; Roept de regering op spoedig het onderzoek naar de Kamer te sturen, teneinde een verbod op qat te introduceren, zodat al in 2012 begonnen kan worden om het gebruik en de handel tot nul te reduceren

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 24 077, nr. 268)

Motie Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga; Verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken of en hoe een sociaal leenstelsel voor migranten uit MOE-landen en mogelijk anderen toegankelijk kan worden gemaakt

Kamerdebat 17-11-2011

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 086, nr. 46)

Motie Sterk/Dijsselbloem: Verzoekt de regering inzicht te verschaffen in de manier waarop gemeenten invulling geven aan de inburgerings- en/of re-integratieplicht en de slecht presterende gemeenten aan te pakken

Kamerdebat 23-03-2010

VAO Inburgering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 018, nr. 58)

Motie Schouw: Verzoekt de regering inhoudelijk aan te geven wat de Nederlandse aanpak van de Roma is en hoe die aansluit bij de Europese Roma-strategie

Kamerdebat 22-06-2011

Europese top

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 21 501-20, nr. 599)

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe te bezien in hoeverre de afspraken over het verzenden van Raadsdocumenten verruimd kunnen worden

Mondeling overleg Eerste Kamer d.d. 6 maart 2012

De Tweede Kamer is per brief d.d. 9 juli 2012 geïnformeerd over de voortgang van de toezegging

Mede in het licht van het advies van de Commissie gelijke behandeling, zegt de minister toe voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake gewetensbezwaren in relatie tot ambtenaren, in het bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand en de Tweede Kamer een reactie te doen toekomen

Brief d.d. 12 december 2011 inzake beantwoording motie- Van Gent over een wettelijke regeling tegen gewetensbezwaarde trouwambtenaren (27 017, nr. 77)

De Tweede Kamer heeft op 22 juni jl. een brief ontvangen waarin is medegedeeld dat het aan een volgend kabinet is om te beslissen over het gevolg dat moet worden gegeven aan de voorlichting van de Raad van State

In de Memorie van toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Grondwet ter vermindering van het aantal Kamerleden zal worden ingegaan op de vraag of de rechtsstatelijke taken van het parlement in de knel komen.

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Naar verwachting wordt het voorstel medio zomer 2012 bij de Tweede Kamer ingediend

De minister-president, minister van Algemene Zaken, zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox, toe in de memorie van toelichting bij het voorstel tot grondwetswijziging houdende vermindering van het aantal kamerzetels in te zullen gaan op de verschillende modaliteiten, waaronder de variant van één Kamer (T01253)

Kamerdebat 07-12-2010 Algemene Politieke Beschouwingen

De Raad van State heeft advies uitgebracht. Er wordt gewerkt aan een nader rapport. De Eerste Kamer wordt geïnformeerd via de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel op het moment dat het voorstel bij de Eerste Kamer wordt ingediend

Zodra bekend is wat de Europese Commissie vindt van artikel 3 Awgb (uitzondering voor kerkgenootschappen) zal de minister de Tweede Kamer schriftelijk informeren. Daarbij zal ook ingegaan worden op de stand van zaken rond de inbreukprocedure van de Herschikkingsrichtlijn, te weten het punt over het recht op terugkeer in de eigen functie na zwangerschap

Kamerdebat 19-01-2012 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling

Er zijn nog geen nadere mededelingen van de Europese Commissie ontvangen

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Swagerman (VVD), diens suggesties inzake horizontale werking en notificatieplicht te betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet (31 570) (T01442)

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20 ) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet is in ambtelijke voorbereiding en zal naar verwachting in het najaar van 2012 ter consultatie worden aangeboden. Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel worden de suggesties inzake horizontale werking en de notificatieplicht betrokken

De minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31 570) (T01443)

Kamerdebat 07-02-2012 – Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20 ) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Deze toezegging betreft een «voorwaardelijke toezegging» en zal op langere termijn worden meegenomen

De minister zal de Tweede Kamer verslag uitbrengen over het verloop van de hoorzitting (Mensenrechtenraad in Genève) alsmede van de gedane aanbevelingen en de kabinetsreactie (uitvaardigen aan het Koninkrijk)

Brief d.d. 21 maart 2012, Rapportage UPR aan de VN-mensenrechtenraad

De Tweede Kamer wordt medio 2e helft 2012 geïnformeerd

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Hendrikx, dat het streven is het aantal dubbelbenoemingen zo beperkt mogelijk te houden en dat het niet in de rede ligt het maximale aantal van tien dubbelbenoemingen voortdurend vol te maken (T01153)

Handelingen I 2009/10, nr. 25 – blz. 1051 (13 april 2010)

De Eerste Kamer wordt voor het herfstreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen inzake het eigendom/houderschap van koninklijke onderscheidingen en wat te doen bij de handel in en het oneigenlijk gebruik van onderscheidingen

Kamerdebat 08-02-2012 Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2012 geïnformeerd over het eigendom/houderschap van koninklijke onderscheidingen.

De staatssecretaris zegt toe de oorzaken van het aftreden van wethouders te onderzoeken. Deze resultaten worden betrokken bij het formuleren van criteria voor de meting van de staat van het lokale bestuur die over drie jaar zal plaatsvinden

Kamerdebat 12-03-2009

Staat van dualisering

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd middels de Staat van Bestuur 2012, waarin een beeld van de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het aftreden van wethouders zal worden gegeven

De minister zegt toe alle beschikbare relevante informatie, waaronder jurisprudentie, over het doorberekenen van de kosten van de WOB aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de bespreking van de nieuwe voorstellen WOB

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voorafgaand aan de TK-behandeling van het wetsvoorstel WOB

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe bij de evaluatie na twee jaar te onderzoeken wat het College voor de Rechten van de Mens niet heeft kunnen uitvoeren vanwege beperkingen in de financiële capaciteit, en daarbij te bepalen wat de structurele financieringsbehoefte is (T01423)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal twee jaar na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens een evaluatie ontvangen van de financiële positie van het College, waarbij deze toezegging aan de orde zal komen

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal twee jaar na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over het gebruik van het wettelijk inlichtingenrecht door het College

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), dat de afschaffing van de afname van vingerafdrukken ten behoeve van de identiteitskaart wordt meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet, dat in de eerste helft van 2012 wordt ingediend (T01391)

Kamerdebat 11-10-2011

Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart

Deze toezegging is meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort en de status van de Nederlandse identiteitskaart. Het wetsvoorstel is begin mei 2012 voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gezonden

De minister zegt toe dat er een brief (beschouwing) komt over nut (doelmatigheid) van de registratie van de tweede (vreemde) nationaliteit met name met oog van tweede/ derde / vierde generatie emigranten. Het is aan de kamer om te beslissen over de wenselijkheid van de registraties

Kamerdebat 13-04-2011 Modernisering GBA

In brief van 29 november 2011 (kamerstukken II, 2011–12, 27 859, nr. 57, p. 4) heeft minister BZK aangekondigd dat in het kader van het wetsvoorstel Basisregistratie personen gestalte zal worden gegeven aan de toezegging over de registratie van vreemde nationaliteit. Toegezegd is om te streven naar indiening van het wetsvoorstel Brp na zomer 2012

De minister zegt toe te werken naar 99% betrouwbaarheid van het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) en de invoering bestuurlijke boete voor te bereiden

Kamerdebat 26-11-2007 Begrotingsbehandeling BZK H VII

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk eind 2012 een brief met de stand van zaken en resultaten van de toezeggingen rond kwaliteit gedaan in de brief van 29 november 2011 en het AO van 30 november 2011 (respectievelijk Kamerstukken 27 859 nr. 57 en 27 859 nr. 57). De bestuurlijke boete is opgenomen in het wetsvoorstel Basisregistratie personen. In het verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel (Kamerstuk 33 219 nr. 5) zijn ook vragen opgenomen over de bestuurlijke boete. Er is nog geen datum bekend van de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het inzetten van studenten bij hacktesten

Kamerdebat 10-04-2012

Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites

De Tweede Kamer zal in het derde kwartaal van 2012 geïnformeerd worden over het inzetten van universiteiten bij hacktesten

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Holdijk (SGP), Huijbregts-Schiedon (VVD) en Klever (PVV), dat het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet, dat tevens moet voorzien in een meer definitieve regeling van het heffen van rechten voor de identiteitskaart, in de eerste helft van 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend (T01390)

Kamerdebat 11-10-2011

Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart

Deze toezegging is meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort en de status van de Nederlandse identiteitskaart. Het wetsvoorstel is begin mei 2012 voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gezonden

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de eventuele realisatie van een balans van grondrechten

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijkebehandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de inbedding van de gelijkebehandelingsfunctie bij het College

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over een mogelijke oordeels- en procesbevoegdheid van het College

De minister zegt toe samen met de VNG te bekijken of er een mogelijkheid is een modelverordening op te stellen waarin transparantieregels worden gesteld voor giften aan politieke partijen op gemeentelijk niveau. Wellicht dat ook provincies en waterschappen dit model kunnen gebruiken

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De minister van BZK heeft overleg met de VNG over de mogelijkheid tot het opstellen van een modelverordening inzake transparantie in partijfinanciering

De minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor, dat het kernenbeleid van de nieuwe gemeente en de gevolgen hiervan voor de inwoners onderdeel zal vormen van de voor 2013 beoogde evaluatie van de herindeling Súdwest Fryslân (T01199)

Kamerstukken II 2009/10, 31840/32 242/32 246, C, p. 10

Het kernenbeleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners wordt meegenomen in de evaluatie, welke in 2013 zal worden afgerond. Begin 2014 ontvangen zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer het eindrapport

De minister zegt toe de Tweede Kamer onderbouwd te informeren in het geval het kabinet een provinciaal herindelingadvies niet overneemt, met daarbij de overwegingen van het kabinet om het advies niet over te nemen

Brief d.d. 2 april 2012 inzake «Gemeentelijke herindeling»

Deze toezegging is alleen van toepassing indien het kabinet een herindelingadvies NIET overneemt. Niet is aan te geven wanneer en hoe vaak dat het geval zal zijn

De minister zegt toe de werking van de wet, binnen de jaarschijven die het indienen van jaarverslagen en de controle daarop van accountants met zich meebrengen, na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te evalueren

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die, uitgaande van een verwachte inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013, eind 2017 zal worden afgerond

De minister zegt toe dat de evaluatie aandacht zal schenken aan de aanwijzing van lokale afdelingen als neveninstellingen en het eventueel doorsluizen van giften aan lokale afdelingen naar landelijke partijen

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die, uitgaande van een verwachte inwerkingtreding van de wet per 1-1-2013, eind 2017 zal worden afgerond

De minister zegt toe na behandeling van Wet Basisregistratie personen in de Tweede Kamer met de Tweede Kamer te spreken over het gebruik van de RNI om de registratieplicht voor de kiezers in het buitenland af te schaffen

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

Het wetsvoorstel Basisregistratie personen is inmiddels ingediend. In kaart wordt gebracht hoe het proces voor de kiezers in het buitenland er uit kan komen te zien wanneer de RNI in gebruik wordt genomen en de wet BRP in het in werking is getreden

De minister zegt toe dat ook bij de komende verkiezingen het mogelijk zal blijven zich te identificeren met een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsdocument. De wijze waarop dit moet worden geregeld is onderwerp van gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

De huidige regeling (Staatscourant 2010, 7041) geldt tot 1 januari 2014. Daarna zal de regeling worden verlengd

De minister zegt toe bij evaluatie van de eerstkomende verkiezingen opnieuw te kijken naar de handhaving van de 25% toegankelijkheidseis voor stemlokalen

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

De minister zal hierover rapporteren in de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Deze zal naar verwachting voor eind 2012 aan de Tweede Kamer worden verzonden

De minister zegt toe de Tweede Kamer komend voorjaar bij brief te informeren over de stappen om te komen tot een standpunt op het rapport «Vertrouwen, verdelen, verantwoorden"

Brief Tweede Kamer d.d. 7 februari 2012 inzake Herijking gemeentefonds en Rfv-rapport

De Tweede Kamer zal voor het herfstreces 2012 worden geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek inzake nieuw model stembiljet

Brief Tweede Kamer d.d. 24 oktober 2011

Het onderzoek is gaande. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 12/09 vinden nadere testen plaats. De Tweede Kamer wordt daarna geïnformeerd, zodra de definitieve uitkomsten van het onderzoek beschikbaar zijn

De minister zegt toe als onderdeel in de evaluatie van de wet mee te nemen in hoeverre de toezichthouders sectorspecifieke instructies en meetlatten, eventueel onder een andere benaming, alsnog toepassen

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie dat daartoe wordt opgesteld. Einddatum van de evaluatie is 1 oktober 2017

De minister zegt toe twee jaar na inwerkingtreding een eerste tussenevaluatie van de wet uit te zullen voeren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Tweede Kamer zal, na de inwerkingtreding per 1 oktober 2012, een tussenevaluatie ontvangen ca. twee jaar na de inwerkingtreding

De staatssecretaris zegt toe terug te komen bij de Tweede Kamer op de EMU (Economische en Monetaire Unie) (Iv3)-kwartaalrapportages, na het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (BOFV) van april 2010. Met name op de mogelijkheid het aantal rapportages terug te brengen of gebruik te maken van deelverzamelingen (bijvoorbeeld alleen 100 000+)

Kamerdebat 23-11-2009 Gemeente- en Provinciefonds

Dit zal worden meegenomen in de wet HOF (coproductie MinFin en MinBZK) welke na 12 september 2012 een vervolg krijgt

De minister zegt toe de Tweede Kamer een notitie over de mogelijkheden voor tussentijdse raadsontbinding te sturen

Kamerdebat 12-03-2009

Staat van dualisering

Het onderwerp wordt aan het volgende kabinet overgelaten, zodat dit in samenhang met andere constitutionele ontwikkelingen tav het binnenlands bestuur kan worden bezien

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over stageplaatsen en jonge ambtenaren in de Rijksdienst. Tevens wordt ingegaan op instroommaatregelen bij ZBO's en (ontbrekende) bevoegdheden van min BZK daarin

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting

Het beleid rondom stages en jonge ambtenaren wordt meegenomen in het strategisch personeelsbeleid Rijk 2020. De invulling van de toezegging wordt aan volgend kabinet overgelaten

De minister zegt toe in het najaar van 2012 de Tweede Kamer nader te kunnen informeren over het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020

Brief aan TK d.d. 7 december 2011 (2011–2000546066)

De invulling van de toezegging wordt aan volgend kabinet overgelaten

De minister zegt toe te laten onderzoeken of ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid zich kunnen aansluiten bij rijksbrede infrastructuur. Dit moet namelijk worden bezien in het licht van het Europees recht, denk bijvoorbeeld aan de Europese aanbestedings- en mededingingsregels

Brief aan TK d.d. 7 december 2011 (2011–2000546066)

De Tweede Kamer wordt voor 1 november 2012 per brief geïnformeerd over de voortgang van deze toezegging

De minister zegt toe de Tweede Kamer nadere informatie te sturen over de kosten van project «Rijnstraat 8"

Kamerdebat 22-03-2012

Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 geïnformeerd via de tussenrapportage over de masterplannen

De minister zegt toe in de bestaande rapportage een rapportage zal worden opgenomen over de uitkomsten van controles door OPTA en Policy Authority bij de certificatenleveranciers

Kamerdebat 10-04-2012

Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites

De Tweede Kamer wordt in mei 2013 via de Jaarrapportage bedrijfsvoering geïnformeerd over de afhandeling van de toezegging

De minister zegt toe de Tweede Kamer een tussenrapportage over de stand van zaken met de masterplannen toe te sturen voor het najaar 2012. (Vervolg zal de Kamer twee maal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang)

Kamerdebat 22-03-2012

Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe met de drie noordelijke provincies te gaan spreken alvorens de implementatie plaatsvindt. Er zal met de provincies voor de verdere uitwerking overleg gepland worden. De minister zal de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van dat overleg

Kamerdebat 11-10-2011 Mondelinge vraag van het lid HEIJNEN (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verlies van overheidsbanen in ondermeer Drenthe (Volkskrant, 7 oktober 2011)

De Tweede Kamer wordt in mei 2013 geïnformeerd via de Jaarrapportage bedrijfsvoering over de voortgang van de toezegging

De minister zegt toe dat de websites van de Rijksoverheid komend jaar moeten voldoen aan de webrichtlijnen. Mocht dit niet lukken, zal de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd worden

Kamerdebat 22-03-2011

ICT-projecten bij de Rijksoverheid

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor 31 december 2012

In een volgend onderzoek naar maatschappelijk rendement wordt gekeken of verhuurders de huur structureel verlagen na een uitspraak van de Huurcommissie

Kamerdebat 19-11-2009 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

Het eerstvolgende onderzoek naar Maatschappelijk Rendement is nog niet gepland; het vindt eens per 4 à 5 jaar plaats

Eind 2012 zaken afdoen in 4 maanden. En aanvullende maatregelen treffen indien dit niet lukt

Kamerdebat 19-11-2009 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over de ambities en beleidsvoornemens met betrekking tot sociale obligaties. De wijkondernemingen worden hierin betrokken

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting

De Tweede Kamer wordt in najaar 2012 geïnformeerd in combinatie met een verkenning naar de mogelijkheden van een Maatschappelijke Bank voor Sociaal Ondernemerschap

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang in de acht regio's

Brief TK d.d. 11 april 2012 inzake «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten»

De Tweede Kamer wordt medio september 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de 5 (SEV pilots) betekenisvolle projecten

Brief d.d. 11 april 2012 inzake «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

De Tweede Kamer wordt medio september 2012 geïnformeerd

Er is toegezegd om meer inzicht te geven in de vraag waar de (volgens de Kamer) ca 85 000 Roemenen en Bulgaren die niet bin het GBA geregistreerd staan hun inkomen vandaan halen. SZW en BZK zullen dit samen oppakken, daarbij is geen termijn genoemd

Kamerdebat 29-02-2012 Tijdelijke commissie Lessen uit recente Arbeidsmigratie (LURA)

Medio september 2012 zal de Tweede Kamer door de minister van SZW worden geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer (uiterlijk begin 2013) te rapporteren over de concrete afspraken die eind 2012 in de acht regio's worden gemaakt

Brief TK d.d. 11 april 2012 over de «Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2013 geïnformeerd

De vervolgmeting concurrentie op en tussen bouwlocaties alsmede door particulier opdrachtgeverschap wordt in 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd

Brief TK d.d. 25 oktober 2004 Kabinetsstandpunt resultaten onderzoekstraject concurrentiebevordering Ontwikkelingslocaties (Nota grondbeleid)

De Tweede Kamer zal in 2013 worden geïnformeerd

Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw: In de 2e helft van 2010 zal de Kamer worden geïnformeerd over de voortgang van de ingezette activiteiten in het kader van het verbeteren van het binnenmilieu van (onder meer) scholen

Brief TK d.d. 06-11-2009 inzake Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw

Het Programma zal najaar 2012 worden afgerond waarover uw Kamer in het najaar van de staatssecretaris van I&M een afrondende brief zal ontvangen

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de brandveiligheid van studentenhuisvesting naar aanleiding van nieuw onderzoek door de VROM-Inspectie

Kamerdebat 12-11-2009

AO Bouwregelgeving en brandveiligheid

De Tweede Kamer wordt voor het Kerstreces 2012 geïnformeerd

Onderzoek brandbare isolatiematerialen medio 2011 naar Tweede Kamer

Kamerdebat 09-02-2011

AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Een verzamelbrief met o.a. aankondiging van uitstel van deze toezegging gaat medio zomer 2012 naar de Tweede Kamer

Monitoren aantallen open verbrandingstoestellen corporatiewoningen meenemen in overleg met Aedes, bezien in hoeverre het woningwaarderingsstelsel hiervoor kan worden ingezet, koolmonoxidemelders kunnen worden gestimuleerd en Tweede Kamer hierover informeren

Kamerdebat 09-02-2011

AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Een verzamelbrief waarin o.a. de uitwerking van deze toezegging verwerkt is gaat medio zomer 2012 naar de Tweede Kamer

De minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat zij apart met de Woonbond overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden voor de vormgeving van participatie en zeggenschap van huurders en bewoners. Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is om een aantal huurdersorganisaties pilots te laten doen. (T00863)

Kamerdebat 23-09-2008

Wetsvoorstel Verbetering positie en zeggenschap huurders (30 856)

De Eerste Kamer zal hierover in najaar 2012 worden geïnformeerd.

De minister zegt toe (voor de zomer) de Tweede Kamer te informeren met voorstellen m.b.t. positie starters op de woningmarkt

Kamerdebat 27-03-2012 Woningbouw

Het onderzoek heeft meer tijd gevraagd dan was voorzien. De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over de gesprekken met gemeenten over het bieden van meer keuzeruimte aan de burger inzake erfpacht (in het bijzonder met de gemeente Amsterdam) en omtrent het instellen van een proeftuin «huur/ koop'

Kamerdebat 08-12-2011 Erfpacht

De gemeente Amsterdam, de Belastingdienst, de Stichting Opmaat en de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties hebben overeenstemming over de invoering van Koopgarant in Amsterdam bereikt. De Tweede Kamer zal hierover, medio zomer 2012, nader worden geïnformeerd, waarin ook de huur experimenten worden toegelicht

De minister zegt toe binnen 2 à 3 maanden de Kamer de verkenning te sturen over de mogelijkheden de staatssteunregels aan te passen

Kamerdebat 02-02-2012 Woningcorporaties en staatssteunregeling

De Tweede Kamer is tijdens het AO Woningcorporaties d.d. 3 juli jl. over de stand van zaken geïnformeerd. Invulling toezegging volgt bij voorhang AmvB

De minister zegt toe mbt de beleidsambities kopen van een huurwoning de relevante beleidsaspecten te bespreken bij het kooprecht voor huurders

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting)

Het kabinet beziet – mede naar aanleiding van het advies van de raad van State – het wetsvoorstel tot introductie van een kooprecht voor huurders van een woning van een toegelaten instelling

De minister zegt toe om eventuele verlenging mogelijkheden dubbele hypotheekrenteaftrek die eindigen eind 2013 mee te nemen in gesprek met minister De Jager

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting)

Verlenging dubbele renteaftrek maakte onderdeel uit van het Catshuis-document.

Dit onderwerp maakt echter geen deel uit van het Lente-akkoord dat gevolgd is uit het overleg tussen Kamerfracties en het kabinet

De minister zegt toe de Tweede Kamer (rond de zomer) het Actieplan ouderenhuisvesting toe te zenden

Kamerdebat 27-03-2012 Woningbouw

De Tweede Kamer wordt – naar verwachting – in het eerste kwartaal van 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de heffing voor verhuurders (met betrekking tot studentenhuisvesters)

Brief TK d.d. 13 juli 2011 inzake onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t. studentenhuisvesting

De uitwerking van de heffing bij verhuurders loopt mee in de procedure rond het Belastingplan 2012. De Tweede zal medio september 2012 worden geïnformeerd

De minister zegt toe zich in te zetten voor een verschuiving van de datum van de daadwerkelijke huurverhoging van 1 juli naar 1 januari en zal de Tweede Kamer daarover informeren.

Kamerdebat 13-01-2009

Wijz. Wet op de huurtoeslag; uitvoeringstechnische wijzigingen (31 446)

Deel van de IBO-wijzigingsvoorstellen is opgenomen in Belastingplan 2012. Afzonderlijke voorstellen inzake huurtoeslag gaan medio 2012 naar de Tweede Kamer

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van het plan voor internetveilingen (motie Van der Ham)

Kamerdebat 18-02-2009

AO Actuele ontwikkelingen op de Woningmarkt (27 926-126)

De minister van V&J heeft aan de Tweede Kamer toegezegd in het najaar 2012 het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te zullen bieden

De minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over de gesprekken met beleggers en corporaties ten aanzien van opties voor het verbeteren van de liquiditeitspositie van corporaties

Kamerdebat 08-12-2011 Erfpacht

De betreffende gesprekken sluiten aan op de agenda zoals geadviseerd aan de minister door het Bouwteam. De minister zal de Tweede Kamer medio zomer 2012 hierover informeren

De minister zegt toe, samen met de minister van SZW, de problemen en risico's in kaart te brengen van eigenaar-bewoners, waarbij speciaal wordt gekeken naar de mensen zonder NHG. Ook zal met banken en woningcorporaties wordt overlegd welke maatregelen kunnen worden genomen om betalingsproblemen aan te pakken en gedwongen verkopen te voorkomen. Voorbeelden van goede projecten – zoals een opkoopfonds, aanvullende kredieten, betalingspauzes, overnemen van woningen – worden meegenomen. De Tweede Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de termijn waarop e.e.a. zijn beslag zal krijgen en de Kamer over de maatregelen zal worden geïnformeerd

Kamerdebat 27-05-2009

AO Kabinetsmaatregelen woningmarkt

Het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid heeft zich nauwelijks voorgedaan buiten de NHG-leningen. De banken hebben in overleg met AFM en het Rijk maatregelen genomen in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, mede om toekomstige risico's en betalingsproblemen te beperken. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar 2012 nader geïnformeerd

In overleg met de minister van Justitie worden de door Kamerleden voorgestelde maatregelen om huisjesmelkers aan te pakken, evenals de door wethouder Karakuz voorgestelde maatregelen, bezien op hun juridische haalbaarheid en beleidsmatige effectiviteit

Kamerdebat 10-03-2011

AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers

De Tweede Kamer is op 20 maart 2012 geïnformeerd over de richting waaraan wordt gedacht bij de aanpak van huisjesmelkers (de zgn. escalatieladder). In het najaar 2012, wanneer de voorstellen zijn uitgewerkt in wetgeving, wordt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over het aantal woningen dat door de liberalisatiegrens en 800 eurogrens zal gaan als gevolg van de maximaal 25 punten

Kamerdebat 16-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderingsstelsel

De Tweede Kamer zal hierover in 2012 worden geïnformeerd aan de hand van de jaarlijkse rapportage Feiten en achtergronden van het huurbeleid. De eerste rapportage ná inwerkingtreding van de regeling zal in het najaar van 2012 plaatsvinden

De minister zegt toe de stand van zaken actieplan studentenhuisvesting (eind 2012) aan de Tweede Kamer toe te zenden

Kamerdebat 27-03-2012 Woningbouw

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe eind 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de toekomstagenda

Brief TK d.d. 11 november 2011 inzake monumentaal vastgoed in rijksbezit

Om het aangepaste rijksbrede vastgoedbeleid voor monumenten verantwoord in te vullen, wordt een aantal zaken verkend (overheidsbreed, inhoudelijk, markt, buitenlandse voorbeelden, samenwerking en financieel)

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe om de efficiëntie van de huidige werkwijze van de verschillende instanties waar discriminatie gemeld kan worden mee te nemen in de evaluatie van de Wet adv, en de Tweede Kamer daar voor de zomer 2012 over te berichten

Kamerdebat 17-04-2012

AO Discriminatie

De minister heeft de Tweede Kamer bij brief laten weten dat deze toezegging wordt ingevuld met de najaarsbrief discriminatie van dit kabinet. Deze brief wordt in oktober 2012 verwacht

De minister zegt toe te bekijken of en hoe het instrument «social media» kan worden gebruikt om de meldingsbereidheid te vergroten. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd gelijktijdig met de evaluatie van de Wet adv.

Kamerdebat 17-04-2012

AO Discriminatie

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de evaluatie naar de Tweede Kamer wordt gezonden samen met de najaarsbrief discriminatie. Deze wordt in oktober 2012 verwacht.

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de effecten van zijn nieuwe beleid, inzake het beperken van vreemdelingenbewaring ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kamerdebat 24-05-2012

Plenair debat Verantwoordingsdebat

Er is op 25 juni 2012 een uitstelbrief naar de Tweede Kamer verzonden. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2012 per brief geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer (over een jaar) te informeren over de verhuiscijfers die COA registreert over verhuizingen die plaatsvinden nadat een gezin met kinderen vanuit de POL naar het AZC is gehuisvest inclusief de oorzaak van de verhuizing

Kamerdebat 08-09-2011

VSO Directe plaatsing van vluchtelingen in gemeenten

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Lokin-Sassen (CDA) en Strik (GroenLinks), toe de Kamer na drie jaar een evaluatie te doen toekomen over de effectiviteit en mogelijke ongewenste effecten van de gekozen maatregelen bij de implementatie van de Terugkeerrichtlijn. (T01488)

Kamerdebat 06-12-2011

Plenair debat Implementatie terugkeerrichtlijn

De Eerste Kamer wordt eind 2014 geïnformeerd

De minister zegt toe bereid te zijn bij andere Europese lidstaten en de Eurocommissaris steun te zoeken indien zij op dit punt een doorslaggevende invloed kunnen hebben

Kamerdebat 29-11-2011

Mondelinge vraag van het lid FRITSMA (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht «Irak hindert terugkeer vluchtelingen» (Trouw, 25 november 2011)

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe met zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken te spreken over de mogelijke rol van de RCN bij de visumverlening op de BES-eilanden en de Tweede Kamer hierover uiterlijk op 30 juni 2012 schriftelijk te informeren

Kamerdebat 06-02-2012

AO BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

De besprekingen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp zijn nog gaande. De uitstelbrief is op 6 juli 2012 naar de Tweede Kamer verzonden

De minister zegt toe de Tweede Kamer in de tweede helft van 2012 te informeren over de strategische landenbenadering

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe vanaf 1 januari 2011 de periodieke rapportage in de Rapportage Vreemdelingenketen, over de inzet van het handhavingsinstrumentarium en alle andere maatregelen om regelovertreding tegen te gaan, op te nemen

Kamerdebat 11-02-2010

Plenair debat 32 052 Wet Modern Migratiebeleid

Het informeren van de Tweede Kamer is afhankelijk van de invoering Modern Migratiebeleid, dat waarschijnlijk per 01 januari 2013 wordt ingevoerd

De minister zegt toe het concept Voorschrift Vreemdelingen 2000 aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 11-02-2010

Plenair debat 32 052 Wet Modern Migratiebeleid

De Tweede Kamer wordt (afhankelijk van invoering MoMi) in het najaar van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer een evaluatie van het terugkeerinstrumentarium toe te zenden

Kamerdebat 29-02-2012

Verzamel algemeen overleg I&A

De Tweede Kamer wordt eerste kwartaal 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe te zullen kijken naar de uitvoering van het nareisbeleid en de Tweede Kamer hierover binnen twee maanden te informeren

Kamerdebat 15-03-2012

Verzamel algemeen overleg Immigratie en Asiel

De Tweede Kamer wordt tijdens het zomerreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de vordering van de EU onderhandelingen over EUROSUR met name voor wat betreft de privacy, financiën en de rolverdeling tussen lidstaten en Frontex en eventuele substantiële wijzigingen in de geannoteerde agenda en verslag van de JBZ-raad

Kamerdebat 16-02-2012

AO Behandelvoorbehoud inzake wetgevend voorstel betreffende de oprichting van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

De afhandeling van deze toezegging is afhankelijk van het Europees behandel traject

De minister zegt toe de Tweede Kamer binnen twee weken na afloop van de komende Koninkrijksconferentie schriftelijk te informeren over de uitkomsten op het terrein van het interlandelijke (inclusief de BES-eilanden) verkeer van personen en goederen, en daarbij ook in te gaan op het punt van wederkerigheid

Kamerdebat 06-02-2012

AO BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

De Tweede Kamer wordt binnen twee weken na afloop van de Koninkrijksconferentie geïnformeerd

De minister zegt toe te proberen het aantal incomplete dossiers te reduceren, bijvoorbeeld door een betere informatievoorziening

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de overige vragen van het kamerlid Spekman wat betreft het toezien op verbeteringen in de opvang van medische gevallen – door hem schriftelijk in te dienen – in behandeling te nemen en proberen de overige problemen op dat gebied tot een oplossing te brengen

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de suggestie, om burgerescorte in te zetten bij begeleiding van vertrek, te onderzoeken

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het zomerreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de knelpunten met betrekking tot de procedure Spekman-medisch te onderzoeken en de Tweede Kamer daarover te informeren (tweede helft 2012)

Kamerdebat 21-03-2012

Opvang en terugkeer

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe te onderzoeken hoe de cijferverstrekking aan de Tweede Kamer meer op hoofdlijnen en in samenhang met CBS-cijfers kan plaatsvinden

De uitgaande brief 15-05-2012

«Rapportage vreemdelingenketen juli–december 2011»

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het onderzoek naar de bevindingen die de NRM in haar laatste rapport heeft gedaan alsmede de Tweede Kamer over de uitkomst van dit onderzoek te informeren

Uitgaande brief 21-06-2012

«verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel»

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het vervolgtraject van de aanbevelingen van het onderzoek van Ernst&Young wat betreft opdrachtgeverschap

Uitgaande brief 21-06-2012

«antwoordbrief commissiebrief onderzoekscommissie COA»

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2012 geïnformeerd

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP), toe de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie over de implementatie van de Terugkeerrrichtlijn in de EU-lidstaten aan de Kamer te doen toekomen. (T01489)

Kamerdebat 06-12-2011

Plenair debat Implementatie terugkeerrichtlijn

De Eerste Kamer wordt geïnformeerd na ontvangst van de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie

De minister zegt toe de instroomcijfers naast het bijbehorende legesbedrag voor studenten te leggen om te bezien of een verband waarneembaar is

Antwoordbrief 02-09-2011

Kamervragen 2011Z15294 ingezonden op 8 juli 2011, (183629)

De uitkomst van deze vergelijking zal in het najaar 2012 aan de Tweede Kamer gezonden worden

De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid van de Beesten, toe een onderzoek te laten verrichten door het WODC naar de gelaagdheid en het historisch perspectief van het vreemdelingenrecht en daarbij de rechtsvergelijking met andere EU-lidstaten te betrekken (T01231)

Kamerdebat 05-07-2010

Plenair debat Modern Migratiebeleid (32 052, 2009–2010, nr. 35)

De Eerste Kamer is per brief geïnformeerd dat het onderzoek naar verwachting de eerste helft van 2013 gereed is

De minister van Justitie zegt toe bij WODC-onderzoek naar de gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en rechtsvergelijkend (EU) perspectief een bericht hierover aan de Kamer te zenden

Kamerdebat 19-11-2009

AO Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Het onderzoek is naar verwachting de eerste helft van 2013 gereed

De minister zegt toe, na beëindiging van de Taskforce VRIS, de Tweede Kamer spoedig te informeren over de resultaten daarvan

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Het programma VRIS is verlengd tot eind 2012 daarna zal de minister de Tweede Kamer informeren

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de aantallen rond de overnameovereenkomsten

Kamerdebat 08-06-2011

AO JBZ-raad d.d. 9 en 10 juni 2011

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de effectiviteit van de gezinslocaties met betrekking tot terugkeer (najaar 2012)

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer bij het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit te informeren over de kosten daarvan

Kamerdebat 06-10-2011

AO Aanpak illegaal verblijf en fraude

De Tweede Kamer wordt najaar 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe bij Frontex navraag te zullen doen naar de landen die weigeren mee te doen aan de Frontex-vluchten; de Tweede Kamer zal over het resultaat hiervan worden geïnformeerd in de toegezegde brief over de strategische landenbenadering

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van het nareisbeleid van kinderen

Kamerdebat 15-02-2012

AO Groenboek gezinshereniging

De Tweede Kamer wordt tijdens het zomerreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe (in 2013) de Tweede kamer over de voortgang van de GIA (gemeenschappelijk integratieagenda) en het behalen van de doelstellingen te informeren

Antwoordbrief 07-06-2012

Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda 2008–2011

De Tweede Kamer wordt in 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe, in de najaarsbrief met betrekking tot discriminatie, expliciet aandacht te besteden aan het gebruik van de mogelijkheden die gemeenten hebben om wegpesters uit huis te zetten

Kamerdebat 17-04-2012

AO Discriminatie

De toezegging wordt meegenomen in de najaarsbrief medio tweede helft 2012

De minister zegt toe dat het kabinet alles zal doen wat mogelijk is om een alternatief te zoeken voor de mogelijkheid die nu uit handen geslagen is vanwege het associatieakkoord

Kamerdebat 11-10-2011

Mondelinge vraag van het lid VAN KLAVEREN (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel, bij afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht «Duizenden Turken eisen geld inburgeringscursus terug» (Elsevier, 11 oktober 2011)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2012 geïnformeerd

De minister zegt toe de eerstvolgende monitorrapportage inzake huwelijksmigratie over de eerste helft van 2012 (naar verwachting) eind 2012 aan de Tweede Kamer te zenden

Antwoordbrief 06-06-2012

«Diverse onderwerpen huwelijksmigratie»

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2012 geïnformeerd

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B.2 Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de definitieve toekenning, besteding FES-gelden in het aandachtsgebied Mobiliteit, Ruimte en monumenten, onderdeel bescherming vitale infrastructuur

Kamerdebat 05-10-2005 Jaarverslagen 2004 AIVD (29876, nr 4), commissie van toezicht, commissie IVD (30 122)

Afgedaan. NCTb heeft claims en allocatie FEZ-gelden gecoördineerd. De AIVD heeft de Kamer aldus niet eigenstandig in deze geïnformeerd. AIVD heeft uit FEZ-gelden de zoekschil CT-infobox gefinancierd

De Minister van Justitie, tevens Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Strik en Kox, toe dat hij de Tweede Kamer, gerelateerd aan de politieke besluitvormingsmomenten voor de bewindspersonen in de JBZ-Raad, de relevante Raadsdocumenten toe zal zenden met betrekking tot door de commissie voor behandeling geselecteerde dossiers. Hij zal alleen openbare documenten toezenden. Deze zullen los van de geannoteerde agenda worden verzonden (T01384)

Kamerdebat 15-06-2010

JBZ-raad (32 317)

Afgedaan. De toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

De minister zegt toe de Tweede Kamer (binnen twee weken) te informeren over de mogelijke gevolgen van de concepten voor de nieuwe Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)-regels van de Europese Commissie (EC) voor de Nederlandse corporaties

Kamerdebat 10-11-2011 Vervolg AO Woonvisie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 215)

Bezien zal worden hoe bij nota van wijziging een commissie van wijzen (adviescommissie) kan worden ingesteld die de minister van BZK zal adviseren bij de handhaving van de wet. Tevens wordt bezien of en hoe in de nota van wijziging de toepassing van een hardheidsclausule kan worden opgenomen betreffende de borging van de veiligheid van personen die bijdragen schenken aan politieke partijen. De nota van wijziging wordt vóór de tweede termijn van het debat aan de Tweede Kamer gestuurd

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 752, nr. 25)

In een brief aan de Tweede Kamer – te verzenden voorafgaand aan de tweede termijn van het debat – wordt ingegaan op een aantal aspecten ter verduidelijking van de wijze waarop de transparantieverplichtingen door politieke partijen dienen te worden uitgevoerd, mogelijk resulterend in beleidsregels die bij de inwerkingtreding van de wet worden gepubliceerd

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 februari 2012 per brief geïnformeerd. (TK 2011–2012, 32 752, nr. 24)

In de tweede termijn van het debat zal de minister van BZK een oordeel geven over amendement nr. 23 van de heer Koopmans (giftenreglement politieke partijen)

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

Afgedaan. De minister heeft dit amendement zowel in de tweede als derde termijn ontraden.

De Tweede Kamer zal een op een kort mogelijke termijn een brief ontvangen waarin over de sancties in rij en gelid worden gezet. De minister denkt dat dit kort na het komende weekend kan, want hij hecht er zeer aan dat we wel – ondanks de lange voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel ~ conclusies gaan trekken. Als hij dat kan bespoedigen door die brief snel bij de Kamer te hebben, dan zal hij dat doen

Kamerdebat 14-03-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 752, nr. 36)

Ten aanzien van het Europees immigratiebeleid is het kabinet voornemens: In overleg te treden met Europese lidstaten over mogelijkheden tot denaturalisatie op grond van het Verdrag van de Raad van Europa (voor Prinsjesdag). Indien mocht blijken dat het verdrag geen denaturalisatie toelaat, komt er voor 1 januari 2012 een wetsvoorstel met alternatieve maatregelen

Kamerdebat 19-05-2011 Verantwoordingsdebat

Afgedaan. Gedurende 2011 is duidelijk geworden dat er geen instemming kan worden verkregen binnen de Raad voor Europa voor een voorstel voor een interpretatieve verklaring of protocol waarmee denaturalisatie in meer gevallen mogelijk zal zijn. A fortiori is aanpassing van het EVN uitgesloten. Thans wordt bezien op welke wijze het voorwaardelijk Nederlanderschap kan worden vormgegeven

Het kabinet zal de komende maatregelen diverse voorstellen bij Tweede Kamer indienen inzake het immigratie- en integratiebeleid: Wetsvoorstel gelaatbedekkende bekleding

Kamerdebat 19-05-2011 Verantwoordingsdebat

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 03 februari 2012 ingediend bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamer heeft inmiddels op 13 april 2012 verslag uitgebracht (33 165)

De minister zegt toe bij de Algemene Rekenkamer navraag te doen of het rapport «Leren van subsidie-evaluaties» verspreid is onder de lokale rekenkamers

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 034, nr. 4)

De eventuele besparingen als gevolg van de inzet van mediation door de Nationale Ombudsman en de voordelen van een lagere huisvestingsnorm worden meegenomen in de gesprekken over de taakstelling met de Nationale Ombudsman. De Tweede Kamer zal bij de volgende begroting worden geïnformeerd indien wordt afgeweken van de norm

Kamerdebat 09-12-2010 Begroting Hoge Colleges hoofdstuk 2A en 2B

Afgedaan. De Tweede Kamer heeft aangegeven geen onderwerpen van gesprek te zien bij de Begroting HoCoSta's (o.a. de Nationale Ombudsman)

De minister zegt toe terug te komen op het verzoek van het lid Koopmans om over twee jaar te evalueren op welke wijze algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) omgaan met transparantie van beloningsstructuur in een register

Kamerdebat 01-12-2011

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600) re-en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 600, nr. 44)

De minister zegt aan het lid Heijnen toe de belemmeringen bij het werven van 50+'ers in kaart te brengen en te kijken hoe deze weggenomen kunnen worden. Daarnaast zal zij ook kijken wat zij in positieve zin kan doen om te stimuleren dat meer mensen van 50 jaar en ouder een nieuwe functie aannemen. Ook zal zij voor de Tweede Kamer op een rijtje zetten welke mogelijkheden er zijn om klachten over leeftijdsdiscriminatie in te dienen

Kamerdebat 23-11-2009 Begrotingsonderdelen binnenlands bestuur en overheidspersoneelsbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 124, nr. 20)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ter Horst, zegt de Kamer, naar aanleiding van een brief van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin, toe het punt van de vergoeding voor deelname door leden van de Eerste Kamer aan een internationale parlementaire assemblee mee te nemen in een separaat wetsvoorstel, en de Kamer hierover in het voorjaar nader te informeren (T01087)

Brief van 4 december 2009

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 16 augustus 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 30 424/ 30 425 / 30 693)

De minister zegt toe de Tweede Kamer over een jaar te informeren over de stand van zaken bij de effectuering van de sollicitatieplicht. Aangezien de toezegging is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de amvb sollicitatieplicht die eind 2010 is gepubliceerd, betekent dit dat eind 2011 de evaluatie zal plaatsvinden en de Kamer begin 2012 hierover zal worden geïnformeerd

Kamerdebat 13-10-2009 Plenaire behandeling APPA-wetgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 479, nr. 57)

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te zenden over voortzetting programma VPT tot het eind van de kabinetsperiode

Kamerdebat 08-03-2011

AO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 684, nr. 325)

De minister zegt toe voorlichting te geven aan gemeenten over aanpak agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

Kamerdebat 08-03-2011

AO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 684 nr. 344)

De minister zegt toe de Tweede Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van het programma Veilige Publieke Taak

Kamerdebat 08-03-2011

AO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 684, nr. 321)

De minister zegt toe een brief aan de Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland aan de Tweede Kamer te sturen (in afschrift aan gemeenteraad Gouda en de Tweede Kamer) waarin er op wordt aangedrongen dat GS Zuid-Holland zo snel mogelijk na bestuurlijk overleg met de drie gemeenten een beslissing zullen nemen over het vervolg van de Arhi-procedure

Kamerdebat 08-02-2012

AO Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750, nr. 47)

De minister zegt toe de autoriteiten (ministers en gemeenten via VNG zijn concreet genoemd) vergewissen of altijd wel aangifte wordt gedaan ex. art. 162 WvS

Kamerdebat 28-06-2011 Vragenuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 844, nr. 62)

De minister zegt toe (op verzoek van lid Van Gent) om een toelichtende brief bij het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden, waarin de stap ná «advies en verwijzing» nader wordt omschreven

Kamerdebat 09-11-2011

AO Klokkenluiders

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 844, nr. 59)

De minister zegt toe de Tweede Kamer in de eerste helft van april 2012 te informeren over de overgangsregeling neveninkomsten. In de brief zullen twee varianten worden beschreven over de aanpassing van de overgangsregeling:a. overgangsrecht eindigt bij herbenoeming of herverkiezing;b. overgangsrecht geldt niet meer voor nieuwe neveninkomsten. Daarna zal een wetswijziging in gang worden gezet

Kamerdebat 08-02-2012

AO Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 479, nr. 60)

De minister zegt toe jaarlijks een reactie te zullen geven op het jaarverslag van de Nationale ombudsman namens het Kabinet

Kamerdebat 01-07-2008

Plenair debat Jaarverslag van de Nationale Ombudsman

Afgedaan. De toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

De minister zegt toe het verzoek van de Tweede Kamer om vanuit de waterschappen te worden geïnformeerd over het automatiseringsproject voor de inning van waterschapsbelasting over te brengen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Kamerdebat 29-11-2011 Mondelinge vraag van het lid het lid KOOPMANS (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ICT-drama bij de waterschappen (Volkskrant, 26 november 2011)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 6 december 2011 overgedragen aan de minister van I&M

De minister zegt toe een brief aan Tweede Kamer te sturen over de mogelijkheden om de NIK geschikt te maken voor een 10 jaar geldigheidsduur

Kamerdebat 08-02-2012

AO Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 011, nr. 20)

De minister zegt toe het onderzoek van Stichting Accessibility aan de Tweede Kamer te zenden. Daarbij wordt een termijn aangegeven voor wanneer de gemeenten aan de webrichtlijnen moeten voldoen

Kamerdebat 22-03-2011

AO ICT-projecten bij de Rijksoverheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 26 643 nr. 186)

De minister zegt toe (in het eerste halfjaar van 2012) opnieuw een Gateway Review te laten uitvoeren om de Tweede Kamer informatie te verschaffen over de stand van zaken van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)

Kamerdebat 30-11-2011

AO Gemeentelijke Basisadministratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 859, nr. 59)

De minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over DigiD-gebruikende organisaties die hun ICT-beveiliging toetsen op basis van een beveiligingsassessment

Brief Tweede Kamer inzake stand van zaken moties Diginotar en ICT-problemen bij de overheid (2011–2000503607)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 224)

De minister zegt toe bij invoering van de Wet dualisering dat vijf jaar na instelling van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers hun functioneren zou worden geëvalueerd

Brief aan de Tweede Kamer, d.d. 16 augustus 2011, kst 32 500-B, nr. 17

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B-11)

De minister zegt toe een brief naar de Tweede Kamer te sturen hoe het kabinet om denkt te gaan met de aangenomen moties op het terrein van de bestuurlijke organisatie (waaronder de aangenomen motie inzake het herindelingskader)

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750, nr. 49)

De minister zegt toe een korte verkenning uit te voeren in de Gooi en Vechtstreek naar het draagvlak rond de herindeling, naar aanleiding van de twee amendementen die Van Beek (VVD) heeft ingediend. Hiervoor worden de 9 gemeenten in de regio benaderd. Bij Bussum, Naarden, Muiden en Weesp wordt de gemeenteraad aangeschreven, bij de Wijdemeeren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren het college. Ook de provincie wordt aangeschreven. Het is aan de gemeenten op welke wijze zij tot een standpunt komen De minister informeert binnen 6 weken de Tweede Kamer over de uitkomsten

Kamerdebat 07-03-2012 Plenair debat Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp(32 280) 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 280, nr. 13)

De minister zegt toe bij het vaststellen van de nadere regels voor de wijze waarop rekening kan worden gehouden met het vermogen, zal worden vastgesteld hoe voorkomen kan worden dat de armoedeval groter wordt

Kamerdebat 22-03-2011

32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet ivm verruiming van de bevoegdheid van Raad, Provinciale staten en het alg. bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 315, nr. 10)

De minister zegt toe in alle gevallen te zullen bekijken hoe fluctuaties in het inkomen van ondernemers kunnen worden opgevangen, juist om te voorkomen dat het inderdaad het ene jaar zo uitvalt en het andere jaar weer anders. Uitgangspunt is de berekening van inkomen door de Belastingsdienst

Kamerdebat 22-03-2011

32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet ivm verruiming van de bevoegdheid van Raad, Provinciale staten en het alg. bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 315, nr. 10)

De minister zegt toe dat bij de uitvoeringsregelingen erop moeten worden gelet of binnen de grens van de inzet van het laatste zo goed mogelijk recht kan worden gedaan aan het aspect van de administratieve lasten

Kamerdebat 22-03-2011

32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet ivm verruiming van de bevoegdheid van Raad, Provinciale staten en het alg. bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 315, nr. 10)

De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over de vraag of aan een politieke partij die het financieel verslag niet indient, uitsluitend een bestuurlijke boete van maximaal € 25 000 kan worden opgelegd, of dat er nog andere sanctiemogelijkheden zijn

Kamerdebat 14-03-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) re- en dupliek

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 752, nr. 36)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor 1 december 2011 duidelijkheid te verschaffen over het openbaar maken van de data uit het Cebeon/Regioplan-onderzoek verdeling gemeentefonds

Kamerdebat 15-11-2010 Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur, Gemeente- en Provinciefonds 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 december 2010 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500-B, nr. 10)

De staatssecretaris zegt toe een onderzoek te doen naar de ervaringen van gemeenten en provincies met de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)

Kamerdebat 02-07-2009

VAO Vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 750, nr. 25 )

De minister zegt toe de Tweede Kamer, als onderdeel van de bestuursafspraken met VNG, een brief te sturen over het verschuiven van onderwijsmiddelen voor de groep nul-klassen naar de grote steden en over het rechtstreeks beschikbaar stellen van de huisvestingsmiddelen aan basisscholen

Kamerdebat 21-09-2011 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VIII, nr. 8)

De minister zegt toe de nadere visie op vorming Randstadprovincie begin maart aan de Tweede Kamer toe te sturen

Kamerdebat 08-02-2012

AO Verzamel overleg BiZa-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr. 3 en nr. 4)

De minister zegt toe de Tweede Kamer begin december 2011 te informeren over de mogelijke consequenties van de bevindingen nav de onderzoeksresultaten voor het cluster Educatie (binnen de verdeling van het gemeentefonds)

Brief d.d. 30 november 2011 inzake Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B, nr. 8)

De minister zegt toe met afstand naar dit dossier te laten kijken met betrekking tot de aantijgingen die zijn gedaan. De minister zal de onderzoeksopdracht aan de Tweede Kamer toezenden

Kamerdebat 27-04-2011

AO Normen veiligheidkenmerken biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 25 764, nr. 49)

De minister zegt toe een berekening te maken van de kosten van Kamerwerk (Kamervragen, (spoed)debatten incl. kosten ambtelijke ondersteuning ministeries) en dit aan de Tweede Kamer doen toekomen

Kamerdebat 19-05-2011 Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 84)

De minister zegt de Eerste Kamer toe het in te richten BSN-punt vier jaar na oprichting te evalueren (T00275)

Kamerdebat 09-07-2007 Plenair debat BurgerServiceNummer (BSN)

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 25 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 859 nr. 56).

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid (art 33. van de BZK-begroting)

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel BiZa en Volkshuisvesting)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 985, nr. 6)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het onderzoek inzake gecompromitteerde webserver en de uitgifte van PKI-Overheid certificaten

Brief d.d. 4 november 2011 met onderwerp KPN/Getronics

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 213)

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), om het idee van een koninkrijkssecretariaat mee te nemen in de eerder toegezegde toekomstvisie op het Koninkrijk (T01030) (T01221)

Kamerdebat 06-07-2010 Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 320 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Afgedaan. De Tweede Kamer is per brief op 15 juli 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 850, nr. 1)

De minister zegt toe de Tweede Kamer over de derde rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten, die betrekking heeft op het tweede kwartaal van 2011, te informeren

Brief van de Minister BZK over de tweede rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten d.d. 29 augustus 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-IV, nr. 41)

 

Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 27 april 2010

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 15 augustus 2011 overgedragen aan de minister van VWS

De minister zegt toe te komen met een nadere precisering van deze visie, alsmede de Tweede Kamer te informeren over de stappen die sinds 15 juli 2011 zijn gezet om nadere invulling te geven aan deze visie

Kamerdebat 05-10-2011

AO Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 850, nr. 4)

De minister zegt toe dat de visie op het Koninkrijk in de loop van 2010 zal verschijnen

Kamerdebat 19-05-2009

Plenair debat Het staatkundig proces Nederlandse Antillen

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 15 juli 2011 per brief geïnformeerd (EK 2010–2011, 32 500-IV nr. E / TK 2010–2011, 32 850, nr. 1)

De minister zegt toe met betrekking tot het moderniseren van het stemproces de voorwaarden waaraan stemmachines moeten voldoen en de plannen voor een nieuw stembiljet voor te leggen in het algemeen overleg van 1 februari 2012

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuis-vesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 142, nr. 32)

De minister zegt toe nadere informatie te zullen geven over de bedragen in de begroting (artikel 6) voor de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA)

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 94).

De minister zegt toe een overzicht te zullen geven van het aantal jeugd-NIK's dat in voorgaande jaren is uitgeven en welk bedragen daarmee waren gemoeid

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 94)

De minister zegt toe inzage te geven in de ontwikkeling in de afzet en kosten van de Jeugd-NIK in 2010 en 2011

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-VII, nr. 94)

De minister zegt toe direct na Prinsjesdag met een aparte brief helderheid te verschaffen over de manier waarop de korting van 100 miljoen euro op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in de begrotingsstukken is verwerkt en gereserveerd

Kamerdebat 07-09-2011

AO Bestuursakkoord

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B, nr. 3)

De minister zegt toe voor maart 2011 het rapport van de commissie-Hoekstra aan de Tweede en Eerste Kamer doen toekomen

Kamerdebat 07-12-2010 Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord Regering)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 293/31 289, nr. 105)

De minister zegt toe dat er een technische briefing komt over de mGBA en de keuze tot nieuwbouw

Kamerdebat 13-04-2011

AO Modernisering GBA

Afgedaan. De technische briefing heeft plaatsgevonden op 14 september 2011

De minister zegt de Tweede Kamer een brief toe over de uitkomsten van de aanstaande gateway review mGBA. Deadline: aansluitend op gate way

Kamerdebat 13-04-2011

AO Modernisering GBA

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 859, nr. 48)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het actieplan kwaliteit GBA die dit jaar zal worden uitgevoerd

Kamerdebat 13-04-2011

AO Modernisering GBA

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 859 nr. 48)

De minister zegt toe dat met de afloop van het mandaat van de grensmakelaar en de Task Force GROS, een voorstel wordt gedaan over de toekomstige aanpak van grensoverschrijdende samenwerking

Brief aan de TK d.d. 23 april 2010 (KT 32 123-VII, nr. 67)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 851, nr 1)

De minister zegt toe de geconsolideerde Friese vertaling van de Europese verdragen aan de Eerste Kamer te zullen sturen (T00299)

Kamerdebat 18-03-2008 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 5 oktober 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, DIE-1166/11)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen met daarin aangegeven binnen welke termijn de Kamer een overzicht kan verwachten van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden en waar eventueel nog reductie mogelijk is

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 389, nr. 15)

De minister zegt toe een overzicht aan de Tweede Kamer te sturen van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden en waar eventueel nog reductie mogelijk is

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 389, nr. 15)

De minister zegt toe, samen met de minister van V&J, een aanscherping over het actieprogramma antidiscriminatie aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 24-06-2010

Dertigledendebat Snel groeiend antisemitisme in Nederland

Afgedaan. De antwoordbrief is verzonden door minister V&J, namens minister BZK, d.d. 8 juli 2011 (TK 2010–2011, 30 950, nr. 34)

De minister zegt de Tweede Kamer toe dat hij de VNG zal vragen gericht te bekijken of er problemen zijn met de peildatum en vermogen dat tijdelijk op de rekening van een aanvrager van kwijtschelding staat, maar dat niet van hem is, omdat het moet worden doorbetaald aan een andere overheidsinstantie. Als er problemen zijn dan zal bij de uitvoeringsregelingen moeten worden bekeken in hoeverre rekening moet worden gehouden met de bevindingen die dan worden gedaan

Kamerdebat 22-03-2011

32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet ivm verruiming van de bevoegdheid van Raad, Provinciale staten en het alg. bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 1 juli 2011 overgedragen aan de minister van Financiën

De minister zegt toe de Tweede Kamer in een volgende rapportage te informeren over de interbestuurlijke lasten een overzicht per departement en een beeld per profiel. De Tweede Kamer ontvangt in die rapportage tevens adviezen over de vermindering van deze interbestuurlijke laste

Kamerdebat 10-03-2010

AO Dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 362, nr. 193)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over hoe andere landen omgaan met peilingen kort voor de verkiezingen: bijvoorbeeld verbod, gentlemens agreement of juist geen regelgeving en de handhaving ervan. De minister heeft geen datum genoemd waarop de gegevens aan de Kamer zullen worden gestuurd

Kamerdebat 09-12-2010

AO Herinrichting van het verkiezingsproces

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 142, nr. 31)

De minister zegt toe bij evaluatie van de Provinciale Staten verkiezingen na te gaan of het mogelijk is in de evalutie te onderzoeken of kiezers de stempas niet toegestuurd hebben gekregen als gevolg van onjuiste registratie in de GBA (als dit op betrouwbare wijze kan gebeuren)

Kamerdebat 09-12-2010

AO Herinrichting van het verkiezingsproces

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 142, nr. 31)

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer jaarlijks een overzicht van de rapportages van de antidiscriminatie-voorzieningen zal ontvangen

Kamerdebat 28-01-2009

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (31 439)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 439, nr. 19). De toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid.

De minister zegt toe uiterlijk maart 2011 een visienota inzake de inrichting en het functioneren van het binnenlands bestuur aan de Tweede Kamer toe te zenden. Hierin zal ook aandacht voor taakdifferentiatie, alsmede de onderliggende redengeving om tot instelling van een infrastructuurautoriteit Randstad te komen worden meegenomen

Kamerdebat 15-11-2010 Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur, Gemeente- en Provinciefonds 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr. 1)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het geactualiseerde en aangevulde beleidskader gemeentelijke herindelingen

Kamerdebat 15-11-2010 Begrotingsonderdeel Binnenlands bestuur, Gemeente- en Provinciefonds 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 750 nr. 28)

De minister zegt toe binnenkort een visie op de inrichting van het binnenlands bestuur aan de Tweede Kamer te zenden met inbegrip van een kabinetsstandpunt over opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad

Kamerdebat 21-09-2011 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr.1)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe te komen met voorstellen tbv fundamentele discussie over inrichting openbaar bestuur. Nummer toezegging EK: T01125

Kamerdebat 02-02-2010 Plenair debat Veiligheidsregio's

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 10 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr. 1)

De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling BZK een brief aan de Tweede Kamer te zenden over het huidige beleid omtrent het installeren van zonnepanelen op daken van rijksgebouwen

Kamerdebat 21-09-2011 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 041, nr. 2)

De minister zegt toe na publicatie en behandeling van voorstellen inzake de herziening van de Richtlijn gegevensbescherming uit 1995 door de Europese Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap eind januari 2012 de Kamer nader te informeren

Brief TK d.d. 15 december 2011 (moties Elissen/Schouw en Van der Steur

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de toezegging is op 10 mei 2012 overgedragen aan de minister van V&J

De minister zegt toe in reactie op de vraag over de omzetstijging bij de baten-lastendiensten, de daarmee samenhangende verlaging van de budgetten bij de moederdepartementen inzichtelijk te maken in de voortgangs-en verantwoordingscyclus van het programa Compacte Rijksdienst

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 88)

De minister zegt toe de brief over de I-strategie voor 16 november 2011 12.00 uur naar de Tweede Kamer de sturen

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 216)

De minister zegt toe de voorstellen ten aanzien van het Dashboard grote ICT-projecten expliciet in beschouwing te nemen. Het resultaat wordt aan de Tweede Kamer gemeld

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 88)

De minister zegt een handzaam overzicht van de realisatieresultaten Compacte Rijksdienst toe, in antwoord op de discussie ICT-projecten

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 80)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de wijze waarop ZBO's meedoen aan de rijksbrede infrastructuur en de EU-aanbestedingsregels en daarmee gepaard gaande juridische belemmeringen

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 82)

De minister zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over het doen van aangifte bij strafbare feiten door ambtenaren (mondelinge vraag d.d. 28 juni jl.)

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 844, nr. 62)

De minister zegt toe dat EB&F vanaf september wordt uitgerold en de Tweede Kamer ontvangt een brief met de planning van de uitrol over de ministeries

Kamerdebat 26-04-2011

AO Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 26 643, nr. 184)

De minister zegt toe de Tweede Kamer, rond de zomer van 2011, nader te informeren over de ontwikkelingen van het rijkshuisvestingsstelsel, mede in relatie tot de Rijksgebouwendienst

Brief van de minister inzake de specifieke positie van, en de gevolgen voor de Rijksgebouwendienst van de voorstellen tot reorganisatie van de Rijksdienst en van de bezuinigingen (TK 31 490, nr. 67) d.d. 9 juni 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 75)

De minister zegt een lijst toe van de 57 plaatsen waar zich naar huidige inzichten in 2020 eigendomsposities van het rijk bevinden (voor zover het gebouwen met een vrijwel exclusieve kantorenfunctie betreft)

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 78)

De minister zegt toe de accessibility monitor (een toets voor webrichtlijnen) toe te passen op de gemeentelijke websites en de website rijksoverheid.nl

Kamerdebat 12-05-2010

AO ICT bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 26 643, nr. 186)

De minister zegt toe de mogelijkheden van een technische toets op ICT-projecten te bezien

Kamerdebat 09-06-2011 Jaarverslagen en Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 november per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 216)

De minister zegt toe de Tweede Kamer in oktober/november de brief over de I-strategie te sturen

Kamerdebat 26-04-2011

AO Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 26 643, nr. 216)

De minister zegt toe de resultaten van het maatschappelijk verantwoord werkgeverschap Rijk over 2011 in de reguliere Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk op de derde woensdag in mei 2012 te melden

Brief TK «Rapportage maatschappelijk verantwoord werkgeverschap Rijk 2010"

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 88)

De minister zegt toe dat in de volgende evaluatie van de Kaderwet adviescolleges het beoogde grotere aantal «uitvoerders» een expliciet punt van aandacht zal zijn

Kamerdebat 05-03-2008

AO met min BZK over het kabinetsstandpunt eindrapport Nationale conventie «Hart voor de publieke zaak». En brief van de cie. voor de werkwijze d.d. 1-2-08 met reactie op een aantal aanbevelingen van de Nationale conventie.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 101, nr. 11)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over conclusies onderzoek SG EL&I

Kamerdebat 30-03-2011 Spoeddebat over het mogelijk inzetten van ambtenaren voor de CDA-campagne

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 844, nr. 53)

De minister zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over de departementale actieplannen. Of in de begrotingen te verwerken

Kamerdebat 26-04-2011

AO Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 september 2011 per brief geïnformeerd over de begrotingshoofdstukken (TK 2011–2012, 33 000-IV)

De minister zegt toe te reageren op het RTL-onderzoek naar integriteit (25 juni 2011), voor zover bruikbaar. Hij herkent de cijfers in het onderzoek van RTL niet en verwijst naar het SJV

Kamerdebat 28-06-2011 Vragenuur

De Tweede Kamer is op 13 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 844, nr. 62)

De minister zegt toe te onderzoeken wat het effect is als de doelstelling wordt gehandhaafd, maar minus de doelgroep WIA, en zal dit meenemen in de rapportage

Kamerdebat 09-06-2011 Jaarverslagen en Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 490, nr. 65)

De minister zegt toe de Tweede Kamer de redenen, die de ZBO’s aanvoeren voor een eventueel verlate indiening van hun jaarverslag in kaart te brengen in de eerste helft van 2012. Dit zal gebeuren aan de hand van binnenkomende jaarverslagen over 2011

Brief aan TK d.d. 17 januari 2012 (Evaluatie Kaderwet ZBO's)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 147, nr. 2)

De minister zal de vraag van het lid Sterk over VVE en het belang van ouderbetrokkenheid schriftelijk beantwoorden

Kamerdebat 22-03-2012

AO Integratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 293, nr. 142 )

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en de werking van de maatregelen van het crisispakket ten behoeve van energiebesparing door woningcorporaties

Kamerdebat 31-03-2010

AO Inzet 3e tranche stimuleringsbudget woningbouw en BEW en over de stand van zaken bij de startersleningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757, nr. 41)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren in hoeverre de vergunning voor een mantelzorgwoning niet tot vijf jaar beperkt wordt, maar kan doorlopen voor de duur van de zorg

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuis-vesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 144)

De minister zegt de Tweede Kamer toe om meer regie te zullen voeren rond de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten

Brief d.d. 11 april 2012 over de «Natonale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten"

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 407, nr. 146)

De minister zal de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) informeren over de gesprekken met partijen inzake de wijze waarop erfpacht in de bestaande modelkoopovereenkomst voor woningen, alsmede bij gelieerde koopwoningwebsites, beter onder de aandacht van aspirant-kopers kan worden gebracht

Kamerdebat 08-12-2011

AO Erfpacht

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, AH 2521)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de door de vorige minister gedane toezegging inzake de mogelijkheden van mensen die verhuizen naar een bedrijventerrein en dan alsnog bezwaar maken tegen activiteiten van de bedrijven en ontwikkelingen op het bedrijventerrein

Kamerdebat 28-05-2008 Transformatie van kantoren naar woningen (31 200 XVIII, nr. 59)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 06 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 078, nr. 6)

Met betrekking tot de door de G4 en Kences gevraagde flexibilerering van de regelgeving, waaronder het mogelijk maken van semipermanente bouw, zal de minister na de zomer de Tweede Kamer informeren

Brief d.d. 13 juli 2011, ABC 2 011 049 198

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 146)

Voorjaar 2012 informeert de minister de Tweede Kamer over de gerealiseerde verbeteringen van het label en de dan ingevoerde uniforme berekeningsmethode. Tevens zal de minister ingaan op de mogelijkheid van het eisen van een energielabel bij nieuwbouw. De minister zal in de brief ingaan op de vraag welke reële foutmarges aanvaardbaar zijn en wanneer er voor de inspectie en de certificerende instellingen aanleiding is om een certificaat in te trekken. Ook zal de minister ingaan op de vraag in hoeverre het energielabel moet worden bijgesteld als er bijvoorbeeld een nieuw dak op de woning wordt gezet

Kamerdebat 16-03-2011

AO Energiebesparing woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 196, nr. 157)

Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw: nav het Periodiek Onderhoudsrapport 2010 wordt er onder andere onderzoek gedaan naar het uitgavencluster Educatie. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer van 2010 verwacht. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd

Uitgaande brief 06-11-2009 Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B, nr. 5)

De minister zegt toe delen 2 en 3 van de CFV-rapportage in december 2011 naar de Tweede Kamer te zenden

Brief Tweede Kamer d.d. 14 november 2011 ABC 2 011 056 651 inzake Aanbieding CFV-rapportage «VHV trends 2006–2010»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 221)

Het Kabinet zal voor 1 januari 2012 voorstellen bij de Tweede Kamer indienen over het kooprecht met het oog op inwerkingstreding in 2013

Kamerdebat 21-09-2011 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 23-12-2011 aanvaard door MR en het wetsvoorstel is nu in voorbereiding.

De minister zegt toe de Tweede Kamer (uiterlijk eind mei of zoveel eerder als mogelijk is) schriftelijk te informeren over definitieve oordeel inzake verbeterplan Vestia

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 april 2012 inzake Woningcorporatie Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 249)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de conclusies hoe corporaties inspanningen ondernemen om de geboden ruimte bij (90%)-toewijzingsregels toe te passen

Brief d.d. 30 november 2011–2000527908 inzake Woningcorporaties, staatssteun en concept-regels DAEB

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 215)

De minister zegt de Tweede Kamer toe te reageren op het zwartboek (over ervaringen van huurders van een corporatie bij asbestverwijdering)

Kamerdebat 02-02-2012

AO Woningcorporaties en staatssteunregeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 25 834, nr. 73)

De minister zegt toe goed te bezien welke resultaten de inventarisatie bij de woningcorporaties omtrent de toewijzingspraktijk oplevert en de Tweede Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 15 december 2011 «Staatsteunregels voor woningcorporaties»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 217)

De minister informeert de Tweede Kamer in hoeverre gemeenten het ontwikkelingen van leegstandbeleid voortvarend hebben opgepakt

Brief «Uitvoering motie Anker mbt stimulering mbt leegstandbeheer» d.d. 9 mei 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 560, nr. 33)

De minister informeert de Tweede Kamer (in mei 2012) over de regelgeving omtrent huisjesmelkers

Kamerdebat 06-03-2012

AO Wijkenaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847, nr. 18)

De minister zegt de Tweede Kamer toe (begin april) de opdracht voor de Commissie van Wijzen toe te zenden

Kamerdebat 08-03-2012

AO Woningbouwvereniging Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

De minister zegt toe de Tweede Kamer (eind maart) het onderzoek van het CFV naar de derivatenposities van corporaties toe te zenden

Kamerdebat 08-03-2012

AO Woningbouwvereniging Vestia

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 243)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in het najaar) over de evaluatie van Huur op Maat. Daarbij wordt ingegaan op tijdelijke huurcontracten en het D66-plan «Weg met de wachtlijst»

Kamerdebat 12-10-2011

AO Woonvisie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 178)

De minister zegt toe in te zullen gaan op een door mevrouw Voortman aangedragen voorbeeld, waarin een huurder in een aangepaste woning er € 25 per maand op achteruit zou gaan

Kamerdebat 04-10-2011 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 694, nr. 11)

De minister zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over het voornemen de NHG-garantie te verlengen

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuis-vesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847, nr. 7)

De Minister zal begin juni per brief ingaan op een alternatief voor het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte ter uitwerking van het voornemen inzake de 25 extra WWS-punten

Kamerdebat 18-05-2011

AO Aanpassing woningwaarderingsstelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 926, nr. 163)

Met betrekking tot de discussie over tekorten Huurtoeslag en systematiek Belastingdienst wordt verwezen naar de binnenkort in te dienen AmvB

WGO Jaarverslagen 2010 d.d. 9 juni 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 926, nr. 164)

Onderzoeken of in een wet opgenomen kan worden dat verhuurders verplicht zijn om bij het sluiten van het contract de huurder te informeren over zijn recht om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. De minister zal hierover eerst met koepels praten. Daarin wordt ook meegenomen: of advertenties voor huurwoningen ook informatie over puntenaantal, kale huurprijs en de prijs per punt zouden moeten bevatten. Daarbij ook nadenken of kwaliteitsaspecten kunnen worden meegenomen

Kamerdebat 19-11-2009 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 168)

De minister heeft toegezegd na te gaan of «servicekosten» kunnen worden meegenomen in een volgende rapportage «Feiten en achtergronden van het huurbeleid».

Kamerdebat 19-04-2011

AO Huurbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 175)

De minister zegt toe te praten met koepels van huurders en verhuurders over de mogelijkheid van een wettelijke informatieplicht voor verhuurders inhoudend dat de verhuurder de huurder wijst op de mogelijkheid om binnen 6 maanden de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de huurcommissie. Een dergelijke wettelijke informatieplicht zou mogelijk worden meegenomen bij één van de lopende wetsvoorstellen

Kamerdebat 19-11-2009 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 168)

De minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over een verantwoorde verruiming van het financieringslastpercentage voor tweeverdieners

Brief Tweede Kamer d.d. 5 oktober 2011, ABC 2011054836

Afgedaan. De Tweede Kameris op 14 november 201 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, AH 677)

De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de huur- en koopquote in relatie tot het inkomen van de huurders/kopers

Kamerdebat 16-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderingsstelsel

Afgedaan met brief Woonvisie, d.d. 1 juli 2011, (TK 2010–2011, 32 847 nr 1), pagina 18 van de Woonvisie

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de juiste hoogte van de bedragen inzake de extra bezuiniging op de huurtoeslag in 2012

Kamerdebat 13-10-2011

AO Kwaliteitskorting Huurtoeslag

Afgedaan. De gevraagde informatie is opgenomen in het antwoord op vraag 84 van de schriftelijke vragen bij de begroting BZK.

De minister zal bezien of een onderzoek naar effect van maatregel op de woningmarkt mogelijk is. Indien zo, dan daarbij de effecten op wijkaanpak betrekken (verzoek Heijnen) en zal de Tweede Kamer daarover over twee weken informeren

Kamerdebat 06-10-2011

AO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 212)

De minister zegt toe nadere informatie te zullen verstrekken over het aantal mensen met beperkingen dat van de huurtoeslag gebruik maakt, dit in relatie tot de vraag of deze onevenredig hard zou worden getroffen door de voorgestelde aanscherping van de kwaliteitskorting

Kamerdebat 04-10-2011 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2011 geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 694, nr. 11)

De minister stuurt «Actieplan studentenhuisvesting 2011–2015» in najaar 2011 naar Tweede de Kamer

Brief d.d. 13 juli 2011, ABC 2011049198

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 104, nr. 1)

De minister zal voordat het WWS in werking treedt, nog eens met de heer Jansen spreken over zijn zorgen inzake de woningen met stadsverwarming en in hoeverre die steekhoudend zijn. Als er aanleiding toe is, zal hij de Tweede Kamer vervolgens inlichten over de wijze waarop daaraan wel of niet gevolg aan kan worden gegeven

Kamerdebat 03-03-2011 Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32 302)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 926, nr. 175)

De minister stuurt op korte termijn de Tweede Kamer het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over het investeringsvermogen van woningcorporaties

Brief TK d.d. 30 juni over Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 207)

De minister zegt toe op korte termijn de Tweede Kamer een kaart met de geografische afbakening van de anticipeergebieden te zenden

Brief TK d.d. 30 juni over Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 757, nr. 32)

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en Antilliaans-Nederlandse risicojongeren (TK 26 283, nr. 52 en 31 268, nr. 34 en 36)

Kamerdebat 30-09-2010

AO Aanpak risicojongeren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 268, nr. 53)

In het kader van de aanpassingen van het inburgeringsstelsel worden de examenprofielen tegen het licht gehouden

Kamerdebat 19-01-2011

AO Inburgering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 086, nr. 1 en 2)

Over de erkenning van diploma’s gaat de minister met OCW en VWS spreken

Kamerdebat 19-01-2011

AO Inburgering

Afgedaan. De Kamer is op 16 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 824, nr. 1)

De minister van WWI zegt de Tweede Kamer toe, zodra de voorstellen over de schriftelijke toets, de verhoging van het taalniveau en wat er verder bijkomt aan voorlichting, het beter inschakelen van de ambassades et cetera gereed zijn, dat gehele pakket naar de Eerste Kamer te sturen

Kamerdebat 01-12-2009 Wetsvoorstel Wijziging Inburgering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2011 per brief (TK 2011–2012, 31 791, nr. 1)

In de loop van dit jaar stuurt de minister een voorstel voor een aangepast inburgeringsstelsel en het sociaal leenstelsel naar de Tweede Kamer

Kamerdebat 19-01-2011

AO Inburgering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 086, nr. 1 en 2)

De Tweede Kamer krijgt nadere informatie over de toename van de aantallen Roma, met name uit Bulgarije en Roemenië

Kamerdebat 08-10-2009

AO Roma-kinderen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 407, nr. 132)

De minister zegt een onderzoek naar de instroom van de Bulgaren en Roemenen toe en betrekt hierbij: de criminaliteit en de Roma. De uitkomsten hiervan komen het 3e kwartaal beschikbaar. (Werd door de voorzitter abusievelijk genoemd bij de toezegging over het Actieplan.)

Kamerdebat 21-01-2010

AO Arbeidsmigranten MOE-landen (Polen in Nederland)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 407, nr. 132)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de effecten van de stimuleringsmaatregelen «bouw scholen en ziekenhuizen», inclusief de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de ventilatieproblematiek in scholen

Kamerdebat 18-02-2010

AO Crisismaatregelen woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september 2011 door Min. Financiën per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000, nr. 32)

In het vervolg op de studie «Senioren op de Woningmarkt» zal er onderzoek gedaan worden naar de effecten op langere termijn (tot 2040) van de netto woningproductie die als gevolg van de economische crisis onder druk staat

Uitgaande brief 30-03-2010 Aanbieding WoON themapublicatie «Senioren op de Woningmarkt».

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2011, 32 847, nr. 1)

In samenwerking met VWS zal aan de hand van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland uit 2009 de nieuwe opgave op het terrein van wonen en zorg in kaart gebracht worden. De resultaten worden in de loop van 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden worden

Uitgaande brief 30-03-2010 Aanbieding WoON themapublicatie «Senioren op de Woningmarkt».

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 2)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de crisismaatregelen voor scholen en zorginstellingen in verband met isolatie en klimaatverbetering

Kamerdebat 31-03-2010

AO Inzet 3e tranche stimuleringsbudget woningbouw en BEW en over de standvan zaken bij de startersleningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september 2011 per brief door de minister van Financiën geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000, nr. 32)

Er wordt een studie gedaan naar de blijvende gevolgen van de crisis voor het woningmarktsysteem. Ten behoeve van deze studie wordt in 2010 onderzoek gedaan door het Planbureau voor de Leefomgeving. De uitkomsten van dit onderzoek maken onderdeel uit van deze studie, die naar verwachting in het voorjaar van 2011 zal worden afgerond. Minister zal bezien of dit kan worden vervroegd zodat de resultaten nog in 2010 beschikbaar komen

Uitgaande brief 19-05-2006 Beantwoording vragen huurbeleid:i.v.m. leegstand in de huurwoningvoorraad

Afgedaan. Met publicatie door PBL (op hun website) is aan de toezegging van de minister voldaan.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox, toe dat het kabinet met een visie op de woningmarkt komt en daarbij het aspect van de hypotheekrenteaftrek betrekt, zoals gevraagd in de motie-De Boer (T01246)

Kamerdebat 07-12-2010 Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord Regering)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 augustus 2011 per brief geïnformeerd (KV2011052495)

De minister-president, minister van Algemene Zaken, zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Werner, toe de Wet-Hillen te betrekken bij de visie op de woningmarkt in het kader van de motie-De Boer (T01251)

Kamerdebat 07-12-2010 Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord Regering)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 augustus 2011 per brief geïnformeerd (KV2011052495)

De minister zal nagaan of de Chinezen in de eerstvolgende Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) zijn opgenomen en zal de Tweede Kamer hierover informeren

Kamerdebat 21-05-2008 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 (31 268 nr. 2 en 5)

Afgedaan. De Tweede Kamer is in 2008 geïnformeerd dat de Chinezen in de SCP-rapportage van 2009 worden meegenomen. Toezegging is daarmee afgehandeld

De minister zegt toe op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin een voorstel met welke definitie en hoe scheefwonen onderzocht kan worden, met name op gemeentelijk niveau

Kamerdebat 12-10-2011

AO Woonvisie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847, nr. 9)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over wanneer de banken hun verantwoordelijkheid oppakken bij mensen die betalingsproblemen hebben, de zogenaamde verklaring

Kamerdebat 31-03-2010

AO Inzet 3e tranche stimuleringsbudget woningbouw en BEW en over de stand van zaken bij de startersleningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september 2011 per brief min. Financiën geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000, nr. 32)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voorafgaand aan de Koninkrijksconferentie in te lichten over de agenda en de inzet van Nederland

Kamerdebat 26-10-2011 Begroting Koninkrijksrelaties (33 000 IV) rest

De Tweede Kamer is op 28 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-IV nr. 40)

De minister zegt toe dat de jaarstukken van de Rederij SS Rotterdam B.V ter inzage aan de commissie zou worden verstrekt

Kamerdebat 30-06-2011

AO SS Rotterdam

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 07 juli 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 453, nr. 198)

De minister zegt toe te kijken naar de knelpunten van het woningwaarderingsstelsel met betrekking tot de studentenhuisvesting

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500- VII, nr. 111)

De minister zegt toe een brief te sturen over de (bezuinigingen op de) huurtoeslag

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 926, nr. 164)

In juni komt er een knelpuntenbrief m.b.t. studentenhuisvesting, waarin ingegaan wordt op concrete voorbeelden. Bij deze brief zullen de brief van de G4 met 7-puntenplan en het voorstel voor een Nationaal Akkoord studentenhuisvesting betrokken worden

Kamerdebat 08-03-2011

AO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500-VII, nr. 111)

De mogelijkheid tot het verlengen van de termijn om ergens tijdelijk een woonruimte te creëren (zoals een complex wooncontainers) voor een periode van 5 naar 10 jaar wordt meegenomen bij de knelpuntenbrief van juni 2011

Kamerdebat 08-03-2011

AO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 500-VII, nr. 111)

De MIT brief wordt op korte termijn verstuurd naar de Tweede Kamer

Kamerdebat 08-03-2011

AO Studenten- en ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 2)

Over de voorgenomen (Vogelaar)heffing bij verhuurders vanaf 2012 wordt de Kamer rond de zomer geïnformeerd

Uitgaande brief 28-01-2011 Wijkenaanpak en Vogelaarheffing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 995, nr. 91)

De minister zegt toe vóór de zomer terug te komen op het commissarissenregister

Kamerdebat 19-04-2011

AO Diverse onderwerpen m.b.t. woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 543, nr. 197)

De minister heeft toegezegd een voortgangsrapportage over het actieprogramma antidiscriminatie aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 24-06-2010 Spoeddebat over het snel groeiende antisemitisme in Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 123 VII, nr. 74)

De minister zegt toe te bekijken of het passend is met LOM organisaties en islamitische organisaties in gesprek te gaan over antisemitische gevoelens/denkbeelden binnen de islam

Kamerdebat 02-02-2011

AO Antisemitisme

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 123 VII, nr. 74)

De minister zegt toe begin volgend jaar een nota op te stellen over de toekomst van het integratiebeleid

Kamerdebat 02-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken 2011 (Tweede termijn)

Afgedaan. De Tweede Kamer is per brief op 16 juni 2011 geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 824, nr. 1)

De minister zendt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van het actieprogramma Discriminatie en de eventuele aanscherping daarvan

Uitgaande brief 28-01-2011 Kabinetsreactie op en een actueel beeld van incidenten rond antisemitisme

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 123 VII, nr. 74)

Voor de zomer gaat er een brief naar de Tweede Kamer met stand van zaken rondom de diverse acties en tijdens het AO gedane toezeggingen (nb wordt gekoppeld aan al toegezegde brief over aanpak antidiscriminatie)

Kamerdebat 02-02-2011

AO Antisemitisme

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 123 VII, nr. 74)

Het Kabinet zal in juni 2011 de woonvisie aan de Tweede Kamer aanbieden

Kamerdebat 19-05-2011 Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 1)

De minister heeft toegezegd de ontwikkeling bouwkosten (m.n. beslissingen in bouwproces) mee te nemen in de Woonvisie

Kamerdebat 19-04-2011

AO Diverse onderwerpen m.b.t. woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 1)

De woonvisie zal aandacht besteden aan de exploitatiemogelijkheden, de liberalisatiegrens en de wettelijke maximale huur voor verhuring aan de doelgroep van beleid. en of er een risico bestaat dat woningen onbereikbaar worden voor de doelgroep van beleid, namelijk de sociale woningbouwsector

Kamerdebat 03-03-2011 Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32 302)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 1)

Toegezegd is in de woningmarktvisie aandacht te besteden aan de huisvestingssituatie van middeninkomensgroepen. De minister zal de Tweede Kamer deze visie in 2011 doen toekomen

Uitgaande brief 08-12-2010 Antwoordbrief Kamervragen van het lid Ortega-Martijn over de positie van starters op de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 847, nr. 1)

Bevolkingsdaling/Krimp: Omdat ziekenhuizen klagen over beperkingen die NMa oplegt aan samenwerking in krimpregio´s gaat Minister met NMa in gesprek over mogelijkheden en onmogelijkheden voor samenwerking uit oogpunt van mededinging. De Tweede Kamer wordt hierover in aparte brief of in voortgangsrapportage geïnformeerd

Kamerdebat 15-02-2011

AO Bevolkingsdaling / Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757, nr. 31)

Bevolkingsdaling/Krimp: De mogelijkheden van deeltijdwonen om gevolgen van krimp te compenseren worden meegenomen in gedachtevorming

Kamerdebat 15-02-2011

AO Bevolkingsdaling / Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 747, nr. 31)

Bevolkingsdaling/Krimp: De minister bespreekt de mogelijkheden om ook uitkering Provinciefonds aan te passen op mate van krimp

Kamerdebat 15-02-2011

AO Bevolkingsdaling / Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757, nr. 31)

Bevolkingsdaling/Krimp: In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op mogelijkheden voor scholen om samen te werken over grenzen van denominaties heen

Kamerdebat 15-02-2011

AO Bevolkingsdaling / Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757, nr. 31)

Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit 2012 van 1 januari 2012 te verschuiven naar 1 april of 1 juli 2012 en dat hij zijn beslissing daarover zal nemen na een snelle consultatieronde langs organisaties in de bouwsector

Kamerdebat 12-10-2011

AO Bouwbesluit 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 757, nr. 7)

De Tweede Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over het kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van het welstandsbeleid en de welstandscommissies

Kamerdebat 22-10-2008

AO Rapport commissie Dekker

De Tweede Kamer is op 22 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 142)

Na de zomer stuurt de minister een verdere uitwerking van de fundamentele bezinning op de bouwregelgeving naar de Tweede Kamer. Hierin zit verdere uitwerking van Dekker

Kamerdebat 09-02-2011

AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 146)

Bevolkingsdaling/Krimp: De minister bekijkt de mogelijkheden om Plattelandsparlement financieel te ondersteunen en komt hier voor 1 maart bij Tweede Kamer op terug

Kamerdebat 15-02-2011

AO Bevolkingsdaling / Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757, nr. 31)

De minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer vóór de zomer van 2011 te informeren over de pilots met betrekking tot de transformatie van kantoren tot woningen

Kamerdebat 22-03-2011

AO Plattelandswoningen en leegstand kantoren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-XII, nr. 3)

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de vraag in hoeverre ruilverkaveling in de stad bruikbaar is bij krimp en de wijkaanpak

Kamerdebat 27-01-2010

AO Wijkaanpak (+ Uitvoeringsagenda van New Towns)

Afgedaan. De Tweede Kamer is d.d. 30 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 31 757, nr. 31)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over welstandstoezicht met daarin een nadere nuancering van het kabinetsstandpunt

Kamerdebat 14-04-2009

AO Welstandstoezicht

Afgedaan. De Tweede Kamer is geïnformeerd over KAN-bepaling en deze wordt geïmplementeerd.

De minister komt in het AO energiebesparing terug op het realiseren van de totaaldoelstelling van 500 000 woningen die een energiebesparing zouden moeten opleveren van 20% à 30%

Kamerdebat 03-03-2011 Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32 302)

Afgedaan. De minister is in hetzelfde AO (Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte – WWS) van 3 maart 2011 reeds teruggekomen op dit punt, zie het vastgestelde verslag 32 302, nr. 56

Ten aanzien van de problematiek op het gebied van constructieve veiligheid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van de verzekerde garantie en de bijdrage van een hoofdconstructeur

Kamerdebat 26-05-2009

AO Bouwregelgeving en brandveiligheid.

De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 46)

De minister zegt toe (in najaar 2011) de Tweede Kamer te informeren over pilots omzetten kantoorgebouwen naar woningen

Kamerdebat 09-02-2011

AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000-XII, nr. 3)

De minister heeft een brief toegezegd waarin wordt ingegaan op de punten die door de leden van de vaste commissie tijdens het AO Bouwbesluit zijn ingebracht. Tevens is afgesproken dat in de brief wordt aangegeven welke punten zullen worden meegenomen in het veegbesluit

Kamerdebat 30-06-2011

AO Bouwbesluit 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 augustus 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 757, nr. 4)

Minister zegt toe (voor het einde van het jaar) de Kamer een brief te sturen over de wijze waarop het kabinet belemmeringen wil wegnemen ter stimulering van de bouw van mantelzorg-, meegroei- en meergeneratiewoningen

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuis-vesting) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 325, nr. 144)

In de brief Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 van 13 oktober (30995, nr. 84) heeft de minister toegezegd het advies Visitatiecommissie Wijkenaanpak aan de Tweede Kamer te zenden

Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 van 13 oktober (30 995, nr. 84)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 847, nr. 4)

De minister zegt toe de CFV-doorrekeningen van de krimpgebieden Eemsdelta en Parkstad Limburg binnenkort naar de Tweede Kamer te zenden

Brief TK d.d. 11 augustus 2011 inzake aanbieding CFV-rapportage «Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, periode 2011–2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 453, nr. 207)

De minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over het in wederom gebruik nemen van Detentiecentrum te Alphen aan den Rijn (DCA)

Brief aan Tweede Kamer d.d. 8 juni 2011

Afgedaan. De minister heeft de Tweede Kamer mondeling geïnformeerd in het AO Rijksgebouwendienst en Rijkshuisvestingsstelsel op 8 november 2011

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de mate waarin de Rgd een rol speelt in de taakstelling

WGO Jaarverslagen 2010 d.d. 9 juni 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 490, nr. 67)

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

B.2 Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe het actieplan «stapelen Asiel» aan de Tweede Kamer toe te sturen

Kamerdebat 25-04-2012

AO JBZ-Raad 26 en 27 april 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe de aantallen behandelde aanvragen van verblijfsvergunningen en afwijzingen/inwilligingen naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 06-02-2012

AO BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 568, nr. 97)

de minister zegt toe het nieuwe artikel 38 (veilig derde landen) van de procedurerichtlijn kritisch te onderzoeken. De Eerste Kamer vreest dat oostelijke LS veel asielzoekers de facto zullen kunnen uitsluiten van toegang tot de asielprocedure door de toepassing van dit artikel 38

Kamerdebat 27-11-2011 en 04-10-2011

Commissie Immigratie & Asiel/JBZ-raad

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 22 november 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 33 081, A)

De minister zegt toe te bezien of de vraag naar de gevolgen van leges-verlaging met 10% voor de organisatie, de kostendekkendheid en de risico's op misbruik en fraude, een plaats kan worden gegeven in het lopende onderzoek, en daarover duidelijkheid in de Voorjaarsnota

Kamerdebat 11-02-2010

Plenair debat 32 052 Wet Modern Migratiebeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 73)

De minister zegt toe te bezien of de hoogte van de leges de kennisinstellingen in de weg zitten

Kamerdebat 11-02-2010

Plenair debat 32 052 Wet Modern Migratiebeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 73)

De staatssecretaris van SZW wordt verzocht nogmaals een bestandsvergelijking uit te voeren om na te gaan hoeveel pardonners er in de bijstand zitten

Kamerdebat 19-11-2009

AO Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 018, nr. 58)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te doen toekomen over het beleid ten aanzien van Chinese vreemdelingen

Kamerdebat 08-12-2010

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1433)

De minister zegt toe een schriftelijke reactie met betrekking tot de registratie en praktijk ten aanzien van intrekkingen na verplaatsing hoofdverblijf aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 27-04-2011

AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1490)

De minister zegt toe vóór het zomerreces 2011 terug te komen op het vraagstuk van strafbaarstelling illegaliteit in relatie tot de positie van amv's

Kamerdebat 24-05-2011

AO Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1435)

De minister zegt toe de Tweede Kamer vertrouwelijk te informeren over het individuele geval Karim

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per vertrouwelijke brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637 nr. 1437)

De minister zegt toe na juni 2011 het onderzoek naar de mogelijkheden van de partner om inzage te verkrijgen in gegevens met betrekking tot eerdere huwelijken en antecedenten van de referent aan de Tweede Kamer toe te sturen, inclusief kabinetsreactie

Kamerdebat 18-01-2011

AO Huwelijks- en gezinsmigratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 175, nr. 20)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over het wegnemen van knelpunten bij kennismigratie

Kamerdebat 01-12-2010

Begroting Immigratie & Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 87)

De minister zegt toe de Tweede Kamer het concept van het gemeenschappelijk standpunt toe te sturen ten minste twee weken voordat dit in de Raad besproken wordt, inclusief appreciatie door de regering

Kamerdebat 09-11-2011

AO Behandelvoorbehoud Schengen

Afgedaan. Minister I&A heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het Algemeen Overleg JBZ raad d.d. 13/14 december 2011

De minister zegt toe dat wanneer er door de heer Mauro Manuel een studie-visum wordt aangevraagd, deze aanvraag met de hoogste snelheid wordt afgewikkeld

Kamerdebat 27-10-2011

AO Mogelijke uitzetting van een jonge asielzoeker

Afgedaan. Aan de heer Mauro Manuel is een verblijfsvergunning verleend om zijn studie af te ronden

De minister zegt toe de Tweede Kamer een afschrift te sturen van de nadere informatie over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 december 2011 inzake Achughbabian (C-329/11) die tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 6 december 2011 van het wetsvoorstel implementatie terugkeerrichtlijn (32 420) aan de Eerste Kamer is toegezegd

Kamerdebat 08-12-2011

AO JBZ-Raad 13 en 14 december 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 94)

De minster zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over het geldende beleid ten aanzien van de naturalisatieprocedure voor een vreemdeling, die is toegelaten op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov)

Kamerdebat 17-11-2011 Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 07 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1480)

De minister zegt toe de Eerste Kamer schriftelijk enkele (technische) vragen te beantwoorden, vóór de stemmingen op 13 december 2011 (T01485)

Kamerdebat 06-12-2011

AO Implementatie terugkeerrichtlijn

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 12 december 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 32 420, H)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen wat betreft de noodremprocedure

Kamerdebat 08-12-2011

AO JBZ-Raad 13 en 14 december 2011

Afgedaan. De minister voor I&A heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het Algemeen Overleg Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2012 (deel I&A) d.d. 24 januari 2012

De minister zegt toe de kennismigrantenregeling te monitoren en het resultaat terug te leggen bij de Tweede Kamer. Hij zal iedere fraude met de regeling aanpakken

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 87)

De minister zegt toe in de brief over de Richtlijn gezinshereniging de Tweede Kamer nader te informeren over hoe nareis onder regulier beleid gebracht zal worden en daarbij de motie Voordewind (geen extra drempels bij nareis) in acht nemen

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe na te gaan of een antwoordbrief van Eurocommissaris Malmström inzake Eurodac-gegevens van Tunesische immigranten in Italië gedeeld kan worden met de Tweede Kamer en indien dit kan, dient de brief ter informatie aan de Tweede Kamer gezonden te worden

Kamerdebat 15-09-2011

AO JBZ-Raad 22 en 23 september 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 73)

De minister zegt toe de Tweede Kamer informatie te verstrekken over de verbetering van informatieverstrekking aan kinderen in de opvang (Kinderraden, website)

Kamerdebat 08-09-2011

VSO Directe plaatsing van vluchtelingen in gemeenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1486)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (uiterlijk begin maart 2012) over het verloop van het nieuwe beleid door middel van een tussentijds bericht

Kamerdebat 08-09-2011

VSO Directe plaatsing van vluchtelingen in gemeenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1502)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen welke zij beantwoord wil zien. Ook zal hij de Tweede Kamer laten weten door wie het onderzoek zal worden uitgevoerd

Brief 30-09-2011

DDS 5712085/11

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 042, nr. 2)

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de nareisprocedure en DNA-onderzoek en identificerend onderzoek in deze procedure, en de invloed hiervan op de duur van de procedure. Tevens wordt de voorwaarde voor nareis, het indienen van de aanvraag binnen 3 maanden, toegelicht

Kamerdebat 06-10-2011

AO Aanpak illegaal verblijf en fraude

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1487)

De minister zegt toe de Tweede Kamer binnen enkele weken te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek naar misbruik van de B9-regeling

Kamerdebat 06-10-2011

AO Aanpak illegaal verblijf en fraude

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 638, nr. 57)

De minister zegt toe een brief te sturen over de (inrichting van) gezinslocaties. De brief aan de Tweede Kamer moet ook feitelijke antwoorden bevatten op de vragen in een brief van het Humanistisch Verbond

Kamerdebat 11-10-2011

AO Terugkeerbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 344, nr. 85)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te doen toekomen over de alternatieven voor vreemdelingenbewaring waarin onder meer wordt ingegaan op: – de pilots die als alternatief worden opgestart- de informatie uit Zweden/Australië- de informatie uit het rapport van Amnesty International

Kamerdebat 11-10-2011

AO Terugkeerbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1483)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een uitnodiging te sturen voor een bijeenkomst om uit te leggen hoe in de praktijk wordt omgegaan met de gegevens van vreemdelingen in relatie tot het buitenland

Kamerdebat 11-10-2011

AO Terugkeerbeleid

Afgedaan. De Commissie I&A is via de griffier I&A op 26 maart 2012 uitgenodigd voor de bijeenkomst. De Tweede Kamer heeft het bezoek uitgesteld tot na de verkiezingen in september 2012

De minister zegt toe de EMN-rapportage aan de Tweede Kamer te sturen over de wijze waarop financiële prikkels voor gezinnen met kinderen ten behoeve van terugkeer in andere lidstaten vorm krijgt

Kamerdebat 11-10-2011

AO Terugkeerbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 344, nr. 83)

De minister zegt toe de Tweede Kamer het rapport «Maatgeven» te sturen en ook een brief over de kostenopbouw van de leges

Kamerdebat 10-11-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 94)

De minister zegt toe de Tweede Kamer driemaandelijkse voortgangsrapportages over INDIGO te sturen. Bovendien zal de minister de Tweede Kamer informeren indien INDIGO extra kosten met zich meebrengt

Kamerdebat 10-11-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 100)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over de labeling van perspectief-zaken in Indis en een toelichting op de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Spekman

Kamerdebat 10-11-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1476)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen met een verduidelijking van zijn antwoorden op Kamervragen van de heer Spekman inzake Perspectief

Kamerdebat 10-11-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1476)

De minister zegt toe een analyse uit te voeren naar de relatie tussen kennismigratie en de stijging van gezinshereniging en -vorming (gericht op de toekomst) en daarover informatie verstrekken aan de Tweede Kamer

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1531)

De minister zegt toe te bezien of tegemoet gekomen kan worden aan de problematiek van de krimpgemeenten in relatie tot locaties van AZC’s en plaatsing van statushouders

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

Afgedaan. In het besluitvormingspoces rond te sluiten azc’s zal het COA de desbetreffende provincie en gemeente attenderen op het beschikbaar zijn van deze panden, tenzij hierover reeds bestemmingsafspraken zijn gemaakt op regionaal of lokaal niveau. Hierbij zal verwezen worden naar de mogelijkheid om in deze panden, onder de gehele verantwoordelijkheid en voor rekening van de provincie en desbetreffende gemeente, vergunninghouders te huisvesten. Het initiatief tot de uitwerking van deze mogelijkheden is logischerwijs bij de provincie of gemeente belegd. Uiteraard kan het COA in het uitwerkings-en overgangsproces verder begeleiden en adviseren

De minister zegt toe in gesprek te blijven (via DT&V) met de Pauluskerk en de gemeente Rotterdam om bij te dragen aan een oplossing voor de groep van vreemdelingen die wil terugkeren naar herkomstland

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

Afgedaan. De toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

De minister zegt toe bij de behandeling van de terugkeerbrief specifiek in te gaan op vermindering van de caseload voor DT&V medewerkers

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII)

Afgedaan. De minister van I&A heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het plenair debat Implementatie terugkeerrichtlijn d.d. 6 december 2011

De minister zegt toe om meer druk uit te oefenen op Turkije met betrekking tot integriteit van de grenzen en de overname overeenkomst

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. BH)

De minister zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over de doorlooptijden van het COA onderzoek

Kamerdebat 17-11-2011 Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 042, nr. 5)

De minister zegt toe de reactie aan Eurocommissaris 30 dagen van tevoren per brief aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 93)

De minister zegt toe om naar aanleiding van het amendement de Tweede Kamer een brief te sturen die ingaat op de relatie tussen teruggang van fte’s bij IND en capaciteit beslismedewerkers en de wijze waarop de versnelling van procedures wordt gerealiseerd

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000 VII, nr. 109)

De minister zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag of er met de overheveling van nareizigers naar regulier extra drempels worden opgeworpen

Kamerdebat 27-04-2011

AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe, in de terugkeerbrief, die aan het begin van het zomerreces 2012 naar de Tweede Kamer komt, uitvoerig in te gaan op diverse aspecten van de nieuwe beleidsvisie, waarbij ook de financiële componenten en de geweldinstructie aan de KMar aan bod komen.

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1526)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de inzet, financieel, materieel en personeel, van Nederland aan Frontex

Kamerdebat 08-06-2011

AO JBZ-raad d.d. 9 en 10 juni 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 102)

De minister zegt toe de hele procesgang van de opvang van AMV's vanaf de aankomst op Schiphol schriftelijk aan de Tweede Kamer te doen toekomen, voor het zomerreces 2011

Kamerdebat 24-05-2011

AO Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 062, nr. 71)

De minister zegt toe diverse voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen inzake het immigratie- en integratiebeleid: -Circulaire waarmee verblijfsvergunning wordt ingetrokken na verblijf van 6 maanden in het buitenland in plaats van 9 maanden (voor Prinsjesdag 2011)

Kamerdebat 19-05-2011

Plenair debat Verantwoordingsdebat

Afgedaan. Op 6 oktober 2011 is WBV in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2011, nr. 17984)

De minister zegt toe diverse voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen inzake het immigratie- en integratiebeleid: Wetsvoorstel gebruik biometrische gegevens in de vreemdelingenketen

Kamerdebat 19-05-2011

Plenair Debat Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 111)

De minister zegt toe maatregelen te nemen en diverse voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen inzake het immigratie- en integratiebeleid: samenhangend pakket om procedurestapelen tegen te gaan, met ex-ante-uitvoeringstoets (in de loop van het jaar 2012)

Kamerdebat 19-05-2011

Plenair debat Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe de komende maatregelen diverse voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen inzake het immigratie- en integratiebeleid: AMvB waarin wordt geregeld dat minder vaak een uitzondering kan worden gemaakt op de hoofdregel dat reguliere aanvragen vanuit het buitenland moeten worden opgestart (voor Prinsjesdag)

Kamerdebat 19-05-2011

Plenair debat Verantwoordingsdebat

Afgedaan. Op 11 april 2012

Is het besluit houdende

wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf

in de Staatscourant gepubliceerd

(2012–147)

De minister zegt, ten aanzien van het Europees immigratiebeleid, toe in overleg te treden met Europese lidstaten en Europese autoriteiten over snellere bespreking van het Groenboek gezinshereniging

Kamerdebat 19-05-2011

Plenair debat Verantwoordingsdebat

Afgedaan. Op 15 november 2011 is het Groenboek gezinshereninging gepubliceerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk of anderszins te informeren over de vraag in hoeveel gevallen de contra-expertise van de taaltoets leidt tot een bijstelling van het oorspronkelijke oordeel

Kamerdebat 17-05-2011

Voortzetting AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 augustus 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1444)

De minister zegt toe nader in te gaan op de vliegtuigtrapprocedure bij de behandeling van het Jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Kamerdebat 17-05-2011

Voortzetting AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1443)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van zijn gesprek met Eurocommissaris Malmström op 25 mei 2011

Kamerdebat 26-04-201

AO Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 32 317, nr. 61)

De minister zegt toe om met het WODC na te gaan in hoeverre de vraag naar pardonners in de bijstand en de kosten daarvan kan worden meegenomen in de evaluatie van de pardonregeling door het WODC. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie

Kamerdebat 19-11-2009

AO Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2012 per brief geïnformeerd (2011–2012, 31 018, nr. 58)

De minister zegt toe de nieuwe regelgeving inzake de glijdende schaal na een aantal jaren door het WODC te laten evalueren

Kamerdebat 27-01-2010

AO Glijdende schaal

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1494)

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te zenden over welke criteria er voor nareizigers gelden naast inkomen en huisvesting

Kamerdebat 30-11-2010

Begroting Immigratie en asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over de uitkomsten van het gesprek van 31 januari 2011 met het COC over de uitwerking van het voornemen tot inperking van gezinsmigratie tot gehuwde en geregistreerde partners

Kamerdebat 18-01-2011

AO Huwelijks- en gezinsmigratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 175, nr. 19)

De minister van Justitie zegt toe een zorgvuldige afweging te maken voor wat betreft de opslag van biometrische gegevens en het toekennen van rechten voor het raadplegen van het systeem

Uitgaande brief 07-07-2010

5 641 391 «Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 192, nr. 2)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van de motie Spekman inzake de Perspectief-aanpak van ex-amv'en te sturen

Planningsbrief 22/11/2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1461)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over de eerste ervaringen met de wijzigingen in de asielprocedure die sinds 1 juli 2010 van kracht zijn

Planningsbrief 22/11/2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1460)

De minister zegt toe de commissie uit te nodigen voor een werkbezoek aan de afdeling van de IND die de 1F-toetsing uitvoert

Kamerdebat 29-02-2012

Verzamel algemeen overleg I&A

Afgedaan. Tijdens de procedurevergadering I&A d.d. 7 maart 2012 is besloten dat de commissie akkoord gaat met een werkbezoek aan de afdeling van de IND die de 1F-toetsing uitvoert

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ervaringen met het uitnodigingsbeleid en een uitwerking en toelichting geven op het integratieperspectief daarbij

Kamerdebat 29-02-2012

Verzamel algemeen overleg I&A

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1502)

De minister zegt toe een gesprek aan te gaan met de voorzitter van de ACVZ over de zorgvuldigheid van de 1F-toets

Kamerdebat 29-02-2012

Verzamel algemeen overleg I&A

Afgedaan. Het gesprek met de voorzitter van de ACVZ heeft op 12 maart 2012 plaatsgevonden

De minister zegt toe Malström aan de orde te brengen of, bij de Commissievoorstellen in de herziene Dublinverordening, kan worden opgenomen dat Dublinoverdrachten niet mogen plaats vinden in strijd met fundementele mensenrechten

Kamerdebat 06-03-2012

AO JBZ-Raad 8 maart 2012 (deel I&A)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 april 2012 per brief geïnformeerd door de minister van V&J (TK 2011–2012, 32 317, nr. 116)

De minister zegt toe dat kinderen worden vrijgesteld van de inhuisregistratie op zaterdag en dat de inhuisregistratie voor volwassenen op zaterdag wordt verschoven naar het eind van de middag

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 344, nr. 86)

De minister zegt toe dat hij in de reactie op het rapport van de kinderombudsman zal ingaan op het recht op opvang voor kinderen in relatie tot Europese verdragen en richtlijnen / de resolutie van het Comité van Minister van de Raad van Europa

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1534)

De minister zegt toe een brief te sturen met daarin de gevolgen voor Nederland van de Hofzaak gevangenneming uitgeprocedeerde

Kamerdebat 08-12-2011

AO JBZ-Raad 13 en 14 december 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 december per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 420, H)

De minister zegt toe de Tweede Kamer begin 2012 over de uitkomsten van het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures te informeren, waarna bekeken wordt of alle reële mogelijkheden om de doorlooptijden te verkorten zijn benut

Brief aan de Tweede Kamer 19-12-2011

Reactie amendement Spekman Kamerstuk 33 000 VII nr. 31

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe in de driemaandelijkse monitor over INDIGO in te gaan op de punten die in de motie-Schouw zijn benoemd

Kamerdebat 20-12-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 100)

De minister zegt toe een afschrift van de reactie op de brief van veertig burgemeesters wat betreft de bevoegdheidsverdeling tussen Rijksoverheid en lokaal bestuur bij beëindiging van opvang en bij uitzettingen van vreemdelingen aan de Tweede Kamer te zenden

Brief aan de Tweede Kamer 02-04-2012

Verzoek om een brief met antwoord op vragen over het voorkomen van een uitzetting van een afghaan door de burgemeester van Giessenlanden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1519)

De minister zegt toe de Tweede Kamer op korte termijn te informeren over de wijze waarop hij gevolg zal geven aan de uitspraak van het EHRM

Antwoordbrief 17-02-2012

Kamervragen door de leden Spekman en Samsom (beiden PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) over een uitspraak van het Europese Hof over de vrijstelling van leges voor een verblijfsvergunning voor gezinsleven voor mensen in de bijstand

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 175, nr. 28)

De minister zegt toe de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Europese commissie van 17 november 2011 over het systeem naar de Tweede Kamer te sturen

Brief aan de Tweede Kamer 23-12-2011

De cameraondersteuning van MTV-controles van de Koninklijke Marechaussee (2000581304)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1492)

De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Strik, Meurs en Meulenbelt en Van de Beeten, toe dat de Eerste Kamer periodiek en voor het eerst na één jaar, zal worden geïnformeerd over de ervaringen die met de nieuwe wetgeving worden opgedaan (T01195)

Kamerdebat 18-05-2010

Voorstel Wijziging Vreemdelingenwet 2000 inzake aanpassen asielprocedure (2009–2010, nr. 29)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 17 oktober 2011 per brief geïnformeerd (EK 2011–2012, 31 994, H)

De minister zegt toe, bij gelegenheid, de JBZ raad van 7–8 maart 2012 te informeren naar het standpunt van de CIE over het hek dat Griekenland bouwt, met het oog op de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten ten aanzien van grenstoezicht en burgerrechten

Kamerdebat 16-02-2012

AO Behandelvoorbehoud inzake wetgevend voorstel betreffende de oprichting van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 1709)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over kosten van het position paper

Kamerdebat 15-02-2012

AO Groenboek gezinshereniging

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 113)

De minister zegt toe de Tweede Kamer half maart 2012 per brief te informeren over de wijziging van artikel 8 van de kwalificatierichtlijn

Kamerdebat 15-02-2012

AO Groenboek gezinshereniging

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 96)

De minister zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een brief te sturen met: – de antwoorden op de 15 vragen van de Europese Commissie over het Groenboek gezinshereniging – de cijfers ten behoeve van de Annex van het Groenboek gezinshereniging – een toelichting op de door de minister voorgestelde wijziging van artikel 4, vijfde lid, van de Kwalificatierichtlijn

Kamerdebat 24-01-2012

AO Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2012 (deel I&A)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 januari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 93)

De minister zegt toe een nadere schriftelijke toelichting te geven over de mogelijkheden tot terugkeer naar Somalië

Kamerdebat 15-05-2012

AO Situatie asielzoekers Ter Apel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1535)

De minister zegt toe extra inspanningen te zullen verrichten richting Irak dat een van de belangrijkste landen is in de terugkeerpraktijk

Kamerdebat 15-05-2012

AO Situatie asielzoekers Ter Apel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 29 344, nr. 89)

De minister zegt toe kwetsbare groepen een betere locatie aan te bieden en de Tweede Kamer daarover binnen twee weken te informeren

Kamerdebat 15-05-2012

Situatie asielzoekers Ter Apel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1536)

De minister zegt toe de Tweede Kamer na een eventuele beëindiging van de actie in Ter Apel te informeren

Kamerdebat 15-05-2012

AO Situatie asielzoekers Ter Apel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1536)

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer begin 2011 een reactie ontvangt op een vijftal verzoeken van de Algemene Commissie voor I&A inzake wenselijkheid van verdere behandeling van: herijking amv-beleid, visie op bescherming, voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling en twee brieven over medische problematiek en rechtsbijstand in vreemdelingenzaken

Planningsbrief 22-11-2010

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2012 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 70)

De minister zegt toe dat begin 2011 de Tweede Kamer een brief over invoering wetswijziging als gevolg van modern migratiebeleid ontvangt

Planningsbrief 22-11-2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 september per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 77)

De minister zegt toe schriftelijke te reageren op het aantal zaken waarbij contra-expertise taalanalyse tot een andere uitkomst leidt

Kamerdebat 17-05-2011

Voortzetting AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 augustus 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1444)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te zenden over de zaak Safi en de aanleiding om hier af te wijken van het beleid

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 2891)

De minister zegt toe uit te laten zoeken wat de betekenis is van de lijst die de heer Fritsma op de site van de IND heeft aangetroffen en waarop dubieuze bedrijven als coffee shops en snackbars staan aan wie verblijfsvergunningen voor kennismigranten zijn afgegeven

Kamerdebat 08-06-2011

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 30 573, nr. 87)

De minister zegt toe een brief aan de Tweede Kamer te zenden met nadere informatie naar aanleiding van de schriftelijke vragen over de uitspraak van de RvS over de vreemdelingenbewaring van Irakezen

Kamerdebat 26-01-2011

AO Vreemdelingenbewaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 062, nr. 69)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren in de Terugkeerbrief, die de Tweede Kamer in mei 2011 zal ontvangen, over mogelijkheden om de kosten van uitzetting te verhalen op vreemdelingen

Kamerdebat 26-01-2011

AO Vreemdelingenbewaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

De minister zegt toe de terugkeerbrief in 2011 naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

De minister zegt toe te komen met de uitwerking strafbaarstelling illegaliteit

Kamerdebat 15-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1435)

De minister zegt toe dat het antwoord op de vraag (VVD) of de Pilot intensivering OVR landelijk kan worden uitgerold, meegenomen wordt in de visie op het politieel vreemdelingentoezicht

Kamerdebat 08-12-2010

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De minister I&A heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het AO Terugkeerrichtlijn d.d. 6 december 2011

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het illegalen-onderzoek van het WODC

Kamerdebat 16-12-2010

AO Opvang- en terugkeerbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1435)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de wijziging van het Vreemdelingenbesluit (verhoging van de termijn bij voortgezet verblijf van drie naar vijf jaar)

Kamerdebat 18-01-2011

AO Huwelijks- en gezinsmigratie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 175 nr. 21)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de groep die langer dan vijf jaar in de opvang zit bij de brief over Stroomlijning Toelatingsprocedures begin 2012 en eventueel bij de RVK

Kamerdebat 17-11-2011

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (33 000 VII) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1532)

De minister zegt toe het vervolgonderzoek passend wonen zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden, vergezeld van een kabinetsreactie daarop

Kamerdebat 10-11-2011

Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 062, nr. 74)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een uitwerking te sturen van het voornemen uit het regeerakkoord om de termijn waarna gezinsmigranten een zelfstandige verblijfsvergunning kunnen krijgen te verlengen van drie naar vijf jaar behoudens bijzondere omstandigheden, en zal hierbij ingaan op de motie van het lid Dibi (32 500 VI, nr. 55) en de eventuele gevolgen voor de positie van vrouwen

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Immigratie & Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 175, nr. 21)

De minister zegt toe in de tweede helft van het jaar de Tweede Kamer nader te informeren over de status van het Europees Actieplan voor amv’s

Kamerdebat 24-05-2011

AO AMV's

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 70)

De minister zegt toe schriftelijk te reageren op de opvangsituatie in Irak en op de status van het Europees actieplan

Kamerdebat 24-05-2011

AO Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 062, nr. 69)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor het einde van het jaar in te lichten over de voortgang van de ingebruikname van INDiGO, en over de gevolgen daarvan voor de invoering van de Wet modern migratiebeleid

Brief aan de Tweede Kamer 28-09-2011

(5710869/11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 100)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de procedure voor het terugdraaien van de visumvrijstelling door de Europese Commissie. Hierbij zal worden ingegaan op de vraag of hiervoor nieuwe wetgeving noodzakelijk is of gebruik kan worden gemaakt van bestaande wetgeving, en hoeveel tijd nodig is voor het terugdraaien van de visumvrijstelling

Kamerdebat 14-12-2010

AO Visumplicht Albanezen en Bosniërs

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2011 door de Staatssecretaris BuZa geïnformeerd (TK 2010–2011, 22 112, nr 1191)

De minister zegt toe nadere informatie te sturen over de uitzending van Eén Vandaag waarin de situatie van Tibetanen in bewaring is besproken

Kamerdebat 26-01-2011

AO Vreemdelingenbewaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1433)

De minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de gesloten opvangprocedure, inclusief cijfermatige gegevens

Kamerdebat 26-01-2011

AO Vreemdelingenbewaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 oktober per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637 nr. 1460)

De minister zegt toe de Tweede Kamer vóór het zomerreces 2011 een brief te sturen over de criteria voor de beoordeling of sprake moet zijn van vreemdelingenbewaring, na overleg met o.a. Amnesty International

Kamerdebat 26-01-2011

AO Vreemdelingenbewaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

De minister zegt toe schriftelijk te reageren op het rapport Huiskerken in de woestijn als verboden oasen van het platform Christen asielzoekers Iran

Kamerdebat 17-05-2011 Voortzetting AO Wijzigingen asielprocedures

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 september per brief geïnformeerd (2010–2011, 19 637, nr. 1456)

De minister zegt toe het WODC-onderzoek inzake dataverzameling in de zomer 2011 naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 24-05-2011

AO Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1461).

De minister zegt toe voor het kerstreces 2012 een brief te sturen met nadere toelichting wat betreft cameratoezicht binnen Schengen

Kamerdebat 08-12-2011

AO JBZ-Raad 13 en 14 december 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1485)

De minister zegt toe begin 2012 de Tweede Kamer verder te informeren over de resultaten van de pilot en over de maatregelen die dan genomen zullen worden met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders

Brief aan de Tweede Kamer 07-07-2011

(19 637, nr. 1442)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1524)

De minister zegt toe de hele procesgang van de opvang van AMV’s vanaf de aankomst op Schiphol schriftelijk aan de Tweede Kamer te doen toekomen, voor het zomerreces 2011

Kamerdebat 24-05-2011 AO Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 27 062 nr. 71)

De minister zegt toe in de in 2011 te verwachten Terugkeerbrief in te gaan op het voornemen uit het RA om de terugkeer van gezinnen met kinderen prioritair te maken bij de uitvoering van het terugkeer- en uitzetbeleid

Kamerdebat 26-11-2010

Begroting Immigratie en Asiel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 19 637, nr. 1436)

De minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de motie CU/PvdA inzake leges in het kader van Momi

Kamerdebat 08-12-2010

AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 30 573, nr. 73)

De minister zegt toe een terugkoppeling te geven van het gesprek met Utrecht over hun beslissing om bepaalde groepen op te vangen (voor het zomerreces 2012)

Kamerdebat 21-03-2012

AO Opvang en terugkeer

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 mei 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 19 637, nr. 1541)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen met daarin uitleg waarom het gebruik van PNR-gegevens van belang is

Kamerdebat 06-03-2012

AO JBZ-Raad 8 maart 2012 (deel I&A)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317, nr. 111)

De minister zegt toe te komen met een analyse van de vier genoemde onderzoeken. De uitkomsten van de analyse zullen worden meegenomen in de brief met de uitkomsten van het gesprek die minister Opstelten op 14 februari 2012 zal voeren met burgemeesters, OM en Politie van een aantal gemeenten waar homostellen zijn weggepest

Kamerdebat 08-02-2012

AO Het wegpesten van homostellen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 maart 2012 per brief door minister VenJ geïnformeerd (TK 2011–2012, 27 017, nr. 92)

De minister zegt toe na te gaan hoe in andere EU-landen de taalplicht is geregeld

Kamerdebat 11-10-2011

Mondelinge vraag van het lid VAN KLAVEREN (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel, bij afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht «Duizenden Turken eisen geld inburgeringscursus terug» (Elsevier, 11 oktober 2011)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 086, nr. 6)

De minister zegt toe de Tweede Kamer zo snel mogelijk informatie over het al dan niet aannemen als A-punt van de JBZ-raadsconclusies inzake integratie (niet alleen voor derde-landers maar ook voor EU-onderdanen) te doen toekomen

Kamerdebat 08-12-2011

AO JBZ-Raad 13 en 14 december 2011

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2011 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 32 317 nr. 97)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voorafgaande aan de stemming over het wetsvoorstel een brief te sturen over twee onderwerpen, namelijk over het openstellen van de sociale leenfaciliteit voor anderen dan diegenen die verplicht zijn in te burgeren en over de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden

Kamerdebat 11-04-2012 Vervolg Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33 086)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2012 per brief geïnformeerd. (TK 2011–2012, 33 086, nr. 46)

De minister zegt toe de inburgering in de hulpverleningsketen te blijven volgen (in verband met huiselijk en eergerelateerd geweld)

Kamerdebat 19-01-2011

AO Inburgering

Afgedaan. De informatie over de hulpverleningsketen in de inburgeringscafés is doorgegeven aan de daar aanwezige gemeenten en zij hebben het rapport van Regioplan digitaal ontvangen

Licence