Base description which applies to whole site

6.9 Trefwoorden

4-jaren programma P-Direkt 89

Additionele taakstelling 5, 78, 86, 96, 100, 105, 106

Aedes 29, 135, 156

Afschrijvingskosten 78, 81, 85, 90, 92, 95, 99, 101, 103, 104, 114, 116

Afwegingskader Sourcing 59

Agentschap NL 28, 31, 35, 37

Agressie en geweld 52, 55, 137, 164

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 9, 22, 70

Ambtenarenwet 52

ANBO 8, 29, 34, 43, 46, 126, 135, 136, 146, 197

Apparaat-omzetindicator 112, 113

Arbeidsmarkt 4, 8, 11, 40, 41, 53, 54, 58, 59, 95, 207, 209

Arbeidsvoorwaarden 52, 54, 55, 57

Asiel 3, 4, 6, 9, 10, 40, 42, 43, 44, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 102, 105, 106, 136, 147, 148, 149, 158, 159, 160, 161, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 209, 210

Basisdienstverlening 94, 102

Basisregister 77, 80

Basisregistraties 46

Bedrijfsvoering Rijk 58, 59, 72, 83, 106, 171, 209

Bekostigingssystematiek 13, 84

Belastingdienst 15, 25, 32, 98, 120, 135, 154, 156, 174, 209

Belastingen en heffingen 107, 110

Beleidsterreinen 73, 134, 198

Benchmarkonderzoek 93

Bezuinigingen 8, 91, 171, 177

Bezuinigingstaakstelling 91

Bijdrage SSO 70, 71

BIOS 53, 206, 209

BPR Full Service 77

BSN 77, 78, 79, 80, 167, 209

B-taak 23

Bureau Forum Standaardisatie 86

CAVK 53, 54, 209

Centraal Fonds Volkshuisvesting 32, 175

Commissie gelijke behandeling 150

Contactcenter 89, 94

Corporate Real Estate Manager 107

De Werkmaatschappij 1, 3, 49, 59, 72, 95, 96, 97, 98, 209

De Woonbond 29

Democratische rechtsstaat 6, 9

Dienstverlening 7, 38, 57, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 110, 113, 127, 129, 130, 169

DigiD 48, 49, 86, 88, 89, 165, 209

Digikoppeling 48, 49, 86

Digilevering 48, 49, 86

Digimelding 48, 49, 86

Digipoort 86, 88

Diversiteit 10, 34, 107, 197, 203

Doc-Direkt 1, 3, 58, 59, 72, 80, 81, 82, 83, 126

Doorlooptijd 65, 68, 77, 88, 89, 105, 106, 117, 185, 187

Efficiencyslag 92

Eigen woningbezit 28, 29, 145, 201, 209

Electronic Purchasing Voorziening 86

Enterprise Architectuur Rijk 59

E-overheid 14, 46, 47

E-overheidsvoorzieningen 16, 47, 48, 49, 124

Europa-route 105

European Institute for Public Administration 54, 205

Externe inhuur 70, 71, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 105, 112, 114, 142

Facilitaire concerndienstverleners 98, 99

FMHaaglanden 1, 3, 72, 98, 99, 100, 101, 102, 209

Forum 42, 44, 204

GBA 42, 46, 47, 50, 51, 77, 78, 79, 80, 140, 151, 152, 155, 165, 167, 168, 169, 193, 209, 210

Gebruiksvergoeding 107, 108, 109, 110, 111

Gemeentefonds 14, 43, 51, 121, 122, 153, 166

Gemeenten 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 55, 80, 121, 122, 123, 133, 134, 138, 139, 143, 144, 147, 149, 156, 158, 161, 164, 165, 166, 173, 183, 184, 192, 194, 195, 199, 200, 209, 210

Generieke taakstellingen 96

Geweld 185, 192, 195, 199

Grondwet 9, 17, 34, 150

HR-kolom 92

HR-systemen 89

Huurcommissie 2, 3, 26, 28, 31, 32, 72, 113, 114, 115, 116, 117, 129, 155, 174, 175, 196, 209

Huurquote 29, 30

Huurtoeslag 12, 14, 15, 25, 28, 29, 30, 32, 120, 135, 157, 174, 175, 177, 196

Huurtoeslagontvangers 29

Huur-verhuurstelsel 61, 108, 109, 110

I-infrastructuur 58

Implementatie NUP 47

Indexcijfer 88, 97, 98

Informatiebeveiliging 48

Informatiehuishouding 81

Informatievoorziening 23, 50, 59, 67, 77, 80, 89, 141, 159, 193, 210

Integratiebeleid etnische minderheden 2, 197

Integriteit 52, 53, 133, 134, 137, 171, 185, 197, 206, 209

Intensiveringen 105

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst 96

Interim Rijk 96

Investeringen 11, 23, 35, 51, 60, 78, 79, 82, 84, 87, 90, 92, 97, 101, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 145

I-strategie Rijk 58

Jaarrapport Integratie 44

Jeugd 7, 17, 41, 44, 79, 123, 168, 197, 198, 199

Justitie 55, 73, 98, 127, 141, 147, 153, 157, 160, 162, 170, 182, 187, 188, 203, 204, 210

Kenniscentrum Europa 18

Kiesraad 17, 18, 19, 20, 70, 72, 196

Kieswet 17

Klokkenluiders 52, 137, 164, 206

Kwaliteitswinst 90

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken 50, 203, 210

Leenfaciliteit 7, 14, 15, 79, 82, 84, 87, 92, 97, 101, 104, 111, 116, 122, 132, 192

Legesderving 103

Legeshuis 103

Legesopbrengst 103

Legestaakstelling 103

Levensloop 76

Logius 1, 3, 47, 49, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

MijnOverheid 48, 49

Moederbijdrage 103

Nationaal Archief 81

Naturalisatie 1, 3, 10, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 102, 103, 104, 105, 106, 163, 182, 209

Nederlands Genootschap van Burgemeesters 53

OM 55, 68, 69, 122, 123, 130, 156, 178, 192, 208, 209, 210

Omzet departementen 108

Onderhoud 19, 42, 43, 52, 60, 61, 63, 69, 73, 84, 107, 108, 109, 110, 129, 132, 141, 173, 201

Open data 46, 48

Participatiebudget 43, 199, 200

Paspoort 51, 79, 80, 125, 133, 141, 151, 152, 166

Paspoortwet 46, 51, 151, 152

P-Direkt 1, 3, 7, 72, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 127

P-Direkt-keten 89

Percentage leegstand 112, 113

Personele kosten 78, 81, 82, 83, 85, 90, 92, 95, 99, 100, 103, 112, 114, 115

P-Lien verbeterprojecten 92

PPS constructie 99

Processpecifieke kosten 104

Productgroepen 100

Programma Burgerschap 50, 205

Provincies 6, 7, 13, 17, 20, 34, 39, 55, 140, 152, 155, 166, 194

Randstad 34, 140, 166, 169

RANOV regeling 106

Regeerakkoord 9, 12, 91, 103, 105, 106, 114, 144, 145, 157, 175, 190, 203

Regeldruk 7, 8, 16, 46, 47, 48, 124, 138, 193

Reisdocumenten 1, 3, 16, 47, 49, 50, 51, 69, 72, 77, 78, 79, 80, 124, 125, 166, 167, 209

Reisdocumentenketen 77

Rekening-courantsaldo 97

Remigratiewet 11, 40, 41, 44, 45, 136

Rentelasten 78, 81, 85, 90, 92, 95, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 114, 116

Rijksgebouwendienst 2, 3, 7, 60, 61, 62, 72, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 130, 141, 171, 180, 210

Rijkshuisvesting 1, 7, 16, 60, 61, 106, 107, 108, 111, 126, 171, 180, 194, 196

Rijksportaal Personeel 94

Servicelevels 86, 93

Services 89, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 210

Shared service organisatie 7, 59, 70, 71, 80, 97, 129

Signaleringsregister 77

Standard Business Reporting 84, 86, 210

Stedenbeleid 2, 199

Stelselcatalogus 48

Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 54

Stichting VACpunt Wonen 29

Taakstelling 14, 44, 58, 82, 83, 86, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 122, 123, 127, 129, 131, 132, 163, 181

Taakstellingsbedragen 98

Terugkeer vreemdelingen 66, 69

Topinkomens 54, 137

Topmanagementgroep 57, 72

Turfmarkt 147 102

Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte 117

Veilige Publieke Taak 8, 53, 54, 55, 164, 205

Veiligheidsonderzoeken 22, 23, 24

Vereniging van Gemeentesecretarissen 50

Verkiezing 17, 18, 19, 20, 21, 118, 153, 164, 169, 183, 196

Verkiezingsproces 19, 20, 169

Vijfkeerblauw 96

Vluchtelingenwerk Nederland 42, 66, 203, 204, 208, 210

VNG 11, 17, 18, 19, 29, 37, 47, 49, 50, 51, 133, 145, 152, 164, 166, 169, 194, 210

Vreemdelingenbewaring 63, 66, 69, 149, 158, 183, 189, 191

VUT-fonds 1, 14, 15, 76, 132

Woningcorporaties 12, 25, 27, 135, 144, 145, 146, 156, 157, 172, 173, 175, 178, 180

Woningvoorraad 12, 25, 34, 177

Woningwet 12, 27, 34, 144

Licence