Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.8 Afkortingen

A&O-fonds

Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMVB

Algemene Maatregel van Bestuur

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWIR

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

AZ

Algemene Zaken

BD

Belastingdienst

BES

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

BEW

Bevorderen Eigen Woningbezit

BIOS

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BRP

Basisregistratie Personen

BSN

Burger Service Nummer

BVO

Bruto vloer oppervlakte

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZ

Buitenlandse Zaken

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAVK

Commissie Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CFV

Centraal Fonds voor de Volkhuisvesting

CIVD

Commissie voor de Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten

COELO

Centrum voor onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CRM

Customer Relationship Management

DHC

Dienst Huurcommissie

DGOBR

Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

DigiD

Digitale identificatie

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWR

Digitale Werkplek Rijk

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DWM

De Werkmaatschappij

DJI

Dienst Justitiële inrichtingen

EC O&P

Expertisecentrum Organisatie & Personeel

EGO

Energiebesparing Gebouwde Omgeving

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

eNIK

Elektronische Nederlandse IdentiteitsKaart

EU

Europese Unie

EUKN

European Urban Knowledge Network

FCIB

Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven

FMH

FMHaaglanden

Fte

Fulltime-equivalent

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GBA-V

GBA-Verstrekkingen

HR

Human Resource

HRM

Human Resources Management

IAR

Individuele arbeidsrelatie

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IDMI

Identiteitsmanagement en Immigratie

IdM

Identitymanagement

IenM

Infrastructuur en Milieu

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

ITK

Indicator Technische Kwaliteit

IPO

Interprovinciaal Overleg

KBA

Kosten en Baten Analyse

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KEI

Kennis, Expertise- en innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing

LBA

Landelijke Vereniging Antidiscriminatievoorzieningen

LFMO

Landelijk Facilitair Management Overleg

LOM

Landelijk Overleg Minderheden

LSA

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken

LTV

loan-to-value

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

NICIS

Netherlands Institute for City Innovation Studies

Nirov

Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMI

Nederlands Migratie Instituut

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

JBZ Raad

Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGS

Oorlogsgravenstichting

OGP

Open Government Partnership

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OTP

Overheid Transactie Poort

PIVA

Personeelsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba

PKI

Public Key Infrastructure

POMO

Personeelsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek

PPS

Publiek Private Samenwerking

RANOV

Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet

Rgd

Rijksgebouwendienst

RNI

Register Niet-Ingezetenen

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon wettelijke taak

SBR

Standard Business Reporting

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEV

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

SSC-ICT

Shared Service Centrum-ICT

SSO

Shared Services Organisatie

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVO

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UvW

Unie van Waterschappen

VGB

Verklaring van geen bezwaar

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPT

Veiligheid Publieke Taak

VSO

Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel

VUT

Vervroegde Uittreding

VVA

VerblijfsVergunningAsiel

VVR

VerblijfsVergunningRegulier

VWN

Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WIB

Wet inburgering in het buitenland

Wiv

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

WOHV

Wet op het overleg huurders verhuurders

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence