Base description which applies to whole site

3.3 Paresto

Algemeen

De baten-lastendienst Paresto maakt deel uit van het Commando DienstenCentra als bedrijfsgroep Catering. Paresto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (Navo)-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1000)

realisatie 2011

begroting 2012

ramingen 2013

2014

2015

2016

2017

BATEN

             

Omzet moederdepartement

             

– omzet bedrijfsvoering

43 840

42 032

41 622

41 622

41 622

41 622

41 622

– omzet werkgeversbijdrage

42 388

41 113

35 794

34 491

34 491

34 491

34 491

Omzet overige departementen

             

Omzet derden

680

700

700

700

700

700

700

Rentebaten

94

49

42

44

44

44

44

Overige omzet

1 524

949

883

883

883

883

883

Bijzondere baten

             

Totaal baten

88 526

84 842

79 042

77 741

77 741

77 741

77 741

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

53 232

50 006

45 399

44 161

44 161

44 161

44 161

waarvan eigen personeel

51 137

48 589

43 982

42 744

42 744

42 744

42 744

waarvan externe inhuur

2 095

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

– materiele kosten

34 815

34 471

33 580

33 580

33 580

33 580

33 580

waarvan apparaat ICT

2 082

2 484

2 484

2 484

2 484

2 484

2 484

waarvan overige

32 733

31 987

31 096

31 096

31 096

31 096

31 096

Rentelasten

25

           

Afschrijvingskosten

             

– materieel

946

551

63

       

– immaterieel

             

– desinvesteringen

249

           

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

             

Totaal lasten

89 267

85 028

79 042

77 741

77 741

77 741

77 741

Saldo van baten en lasten

– 741

– 186

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement bestaat uit de omzet uit de lopende bedrijfsvoering en de omzet werkgeversbijdragen.

De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de defensieonderdelen in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden. In 2013 zijn taakstellingen verwerkt die voortvloeien uit verdere vraagversobering

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier (bedrijfskantines), niet regulier (vergaderingen en banqueting) en de omzet van de logistieke ondersteuning.

Opbrengst derden

De opbrengst derden betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt bij het CDC voor de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum.

Rentebaten

De rentebaten betreffen renteopbrengsten op basis van een uitstaand deposito en het rekening courant saldo bij het ministerie van Financiën.

Overige opbrengsten

Deze post betreft de retour ontvangen bedragen conform de contractuele afspraken met de grootste leverancier en de producentenbonussen van toeleveranciers.

Lasten

Personele kosten

In 2012 bestaat de personele sterkte van Paresto uit 1 010 vaste vte’n. Vanwege de reorganisatie fase 3 neemt in 2013 de personele sterkte af met 110 vte’n, wat de grote daling in personele kosten verklaart.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 85 procent uit de kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De ingrediëntkosten dalen vanaf 2013 vanwege taakstellingen uit het project PPS Kromhout en verdere vraagversobering. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor en het onderhoud van ICT, waaronder kassa’s.

Rentelasten

Rentelasten vloeien voort uit rentedragend, langlopend, vreemd vermogen tegen het door het ministerie van Financiën bepaalde tarief. In 2013 en verder worden geen investeringen en daardoor geen rentelasten meer verwacht.

Afschrijving materieel

De afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur van het Servicekantoor, kassa’s en overige materiële middelen. Vooruitlopend op uitbesteding zijn de meeste activa van Paresto versneld afgeschreven en zijn de afschrijvingskosten gestaag gedaald.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

realisatie 2011

begroting 2012

ramingen 2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening courant RHB 1 janauri (inclusief deposito)

15 777

19 949

11 286

11 349

11 349

11 349

11 349

               

2. Totaal operationele kasstroom

6 864

– 8 663

63

0

0

0

0

               

-/- totaal investeringen

– 59

           

-/- totaal boekwaarde desinvesteringen

249

           

3. Totaal investeringskasstroom

190

           
               

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 2 100

           

-/- eenmalige storting door moederdepartement

             

-/- aflossingen op leningen

– 782

           

+/+ beroep op leenfaciliteit

             

4. Totaal financieringskasstroom

– 2 882

           
               

5. Rekening courant RHB 31 december

19 949

11 286

11 349

11 349

11 349

11 349

11 349

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

             

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staan centraal de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting in het algemeen.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat van de bedrijfskantines, vergaderingen & banqueting en logistieke ondersteuning, de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Paresto is relatief kapitaalextensief. In de investeringskasstroom worden de investeringen en de desinvesteringen van ICT-middelen, kassa’s en overige materiële middelen opgenomen. In afwachting van het besluit over uitbesteding wordt vanaf 2013 naar verwachting niet meer geïnvesteerd.

Financieringskasstroom

In de regel wordt het beroep op de leenfaciliteit voor de geplande investeringen in vaste activa opgenomen in de financieringskasstroom. In 2011 zijn echter alle leningen afgelost en zijn geen nieuwe leningen aangegaan. Omdat er vanaf 2013 geen investeringen meer verwacht worden, wordt er naar verwachting ook geen beroep gedaan op de leenfaciliteit. De eenmalige uitkering in 2011 aan het moederdepartement betreft de uitkering van het teveel aan eigen vermogen conform de Regeling baten-lastendiensten 2011.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto dat stuurt op de bruto marge van de locaties. Hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Omschrijving generieke deel

             
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omzet verkopen (x € 1000)

43 840

42 032

41 622

41 622

41 622

41 622

41 622

Vte'n totaal

1 121

1 038

928

928

928

928

928

– waarvan in eigen dienst

1 085

1 010

900

900

900

900

900

– waarvan inhuur

36

28

28

28

28

28

28

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 0,8%

– 0,2%

0%

0%

0%

0%

0%

Omschrijving specifiek deel

             
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal locaties

125

112

110

110

110

110

110

Productiviteit per medewerker (omzet per vte)

39 082

40 520

44 886

44 886

44 886

44 886

44 886

% Ziekteverzuim

8,9%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

37,7%

37,7%

37,7%

37,7%

37,7%

37,7%

37,7%

Gasttevredenheid 1)

 

7,0

 

7,0

 

7,0

 

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (85 procent) bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet / aantal vte) en het percentage bruto marge (verbruik ten opzichte van de omzet).

Vooral in de productiviteit per vte zal Paresto haar doelmatigheid verbeteren. Dit is het gevolg van de lagere personele sterkte door de interne reorganisatie die loopt tot eind 2012. Door kritisch te kijken naar het logistieke concept en door de geconsolideerde sturing en controle op de ingrediëntinzet, kan Paresto naar verwachting het bruto marge percentage gelijk houden.

Licence