Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3. De niet-beleidsartikelen

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EL&I geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de buitendiensten van EL&I (NMa, CA, CPB, SodM en PIANOo). Met ingang van de begroting 2013 worden daarbij de uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd.

Tevens bevat dit artikel een raming voor de bijdragen aan baten-lastendiensten voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EL&I.

Apparaatsuitgaven kerndepartement en buitendiensten

Bedragen x € 1 mln
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VERPLICHTINGEN

443,0

462,9

408,9

383,0

354,8

347,7

337,5

UITGAVEN

451,0

463,9

408,9

381,6

353,4

346,2

336,0

               

Personele uitgaven kerndepartement

231,0

261,9

234,9

216,6

200,5

196,2

189,1

– waarvan eigen personeel

207,2

202,7

181,7

164,6

156,9

154,1

151,3

– waarvan externe inhuur

16,2

18,4

16,5

15,2

14,1

13,8

13,3

Materiële uitgaven kerndepartement

148,0

129,9

107,2

105,0

94,2

91,6

89,0

– waarvan ICT1

32,6

11,3

5,6

5,3

5,4

5,5

5,5

– waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU)

44,8

49,5

40,2

39,1

29,9

29,0

29,0

– waarvan SSO DICTU1

24,0

24,7

21,4

21,2

21,1

21,0

21,0

Personele uitgaven buitendiensten

52,0

52,7

47,7

41,8

40,8

40,5

40,2

– waarvan eigen personeel

49,2

49,1

44,0

39,0

38,0

37,0

36,0

– waarvan externe inhuur

2,5

2,5

2,3

2,0

2,0

1,9

1,9

Materiële uitgaven buitendiensten

20,0

19,0

19,1

18,2

18,0

17,9

17,8

– waarvan ICT

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

– waarvan bijdrage aan SSO’s

3,9

4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

               

ONTVANGSTEN

16,0

19,1

15,0

14,9

14,9

14,8

14,8

1

Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaan uit de ICT–uitgaven geraamd onder de post materiele uitgaven kerndepartement en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting

Personele uitgaven kerndepartement en buitendiensten

Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de buitendiensten. Met ingang van de begroting 2013 zijn de ramingen voor ambtelijk personeel en de ramingen voor externe inhuur apart gespecificeerd.

Materiële uitgaven kerndepartement en buitendiensten

Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen. Dit omvat onder andere huisvesting, opleidingen, communicatie, ICT en dergelijke. Met ingang van de begroting 2013 zijn de uitgaven voor ICT en bijdrage aan shared service organisaties (SSO’s) apart zichtbaar gemaakt. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven (onderhoud, licenties en vervanging). De bijdragen aan SSO’s betreffen onder andere P-direkt, de Rijksgebouwendienst (RGD) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De bijdrage aan de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is bestemd voor ICT-dienstverlening aan het kerndepartement. Het betreft hier werkplekservices, infrabeheer en applicatieservices.

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen met name doorbelastingen aan de uitvoerende diensten voor onder andere facilitaire kosten huisvesting, functioneel beheer ICT- en P-systemen.

Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten EL&I

De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor EL&I weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie en de buitendiensten alsmede de apparaatskosten van de baten-lastendiensten en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze (gedeeltelijk) via de Rijksbegroting gefinancieerd worden) weergegeven60.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief BLD’s, ZBO’s en RWT’s

Bedragen x € 1 mln
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Departement

             

– Kerndepartement (beleid + staf)

379,0

391,8

342,1

321,6

294,7

287,8

278,1

Buitendiensten:

             

– Centraal Planbureau (CPB)

14,0

13,5

13,1

12,3

12

12

12

– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa/ACM)

44,0

43,2

40,0

37,3

36,3

36,0

35,8

– Consumentenautoriteit (CA/ACM)

7,0

6,7

6,5

4,5

4,4

4,4

4,2

– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

6,0

6,7

6,6

5,4

5,4

5,3

5,3

– PIANOo (exclusief Programma)

2,0

1,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2. Baten-lastendiensten

             

– Agentschap NL

249,1

243,6

212,9

184,4

173,6

170,3

167,7

– Agentschap Telecom

28,4

29,6

30,7

30,3

30,3

29,5

29,4

– Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

270,5

216,2

215,7

205,5

200,6

199,2

197,9

– Dienst Landelijk Gebied

116,4

106,3

91,1

77,2

70,9

68,9

68,8

– Dienst Regelingen

157,0

123,0

131,1

127,2

119,8

114,3

120,6

– DICTU

110,1

101,7

121,0

119,5

118,9

118,6

118,4

3. ZBO’s en RWT’s

             

– Centraal Bureau voor de Statistiek

186,0

190,0

         

– Stichting COVA

 2,2

3,7

         

– VSL incl. Verispect

13,7

13,7 

         

– Raad voor de Accreditatie

10,1

11,0

         

– Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

16,7

16,7

         

– Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit

0,9

0,5

         

– TNO

567,0 

492,0

         

– SBB (Staatsbosbeheer)

66,7

62,0

         

– Raad voor de Plantenrassen

1,1

0,9

         

– CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen)

8,7

9,0

         

– Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

246,0 

234,8 

         

In de ramingen voor personele en materiële uitgaven voor EL&I (inclusief baten-lastendiensten en ZBO’s) is meerjarig de apparaatstaakstelling verwerkt uit hoofde van het Regeerakkoord 2012–2015, zoals toegelicht in de begroting 2012 (TK, 33 000 XIII, nr 2, blz. 152–153).

Tabel apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal

Budgettaire gevolgen (x € 1 mln)

Beleidsterrein/DG/artikel

2013

Beleidsartikel(en) waarop het DG werkzaam is

Totaal apparaat

104,6

 

– DG Energie, Telecom en Mededinging

17,1

11 en 14

– DG Bedrijfsleven en Innovatie

20,6

12 en 13

– DG Internationale Betrekkingen

18,4

15

– DG Agro

27,9

16 en 17

– DG Natuur en Regio

20,6

18

Toelichting

Dit betreft de personeelsuitgaven van de vijf beleidsdirectoraat-generalen. Materiële kosten daarvan worden verantwoord op het onderdeel materieel kernministerie.

41 Nominaal en onvoorzien

Dit niet beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien

Bedragen x € 1 mln
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VERPLICHTINGEN

31,4

29,8

25,1

21,5

19,9

19,3

UITGAVEN

31,4

29,8

25,1

21,5

19,9

19,3

             

41.10 Prijsbijstelling

31,1

29,5

24,8

21,2

19,6

19,0

41.20 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

41.30 Onvoorzien

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Prijsbijstelling

De prijsbijsellingstranche 2012 is bij Miljoenennota toegevoegd aan de EL&I-begroting. De verdeling van de prijsbijstelling 2012 zal bij Najaarsnota 2012 in de begroting verwerkt worden. De structurele prijsbijstellingstranche vanaf 2013 zal bij Voorjaarsnota 2013 toegedeeld worden aan de relevante organisatieonderdelen. De loonbijstellingstranche 2012 voor sociale lasten en de inkomensafhankelijke toeslag zorgverzekeringswet is bij deze ontwerpbegroting reeds meerjarig toegevoegd aan de relevante begrotingsartikelen.

60

In de tabel zijn de personele en materiële apparaatskosten van de baten–lastendiensten,ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EL&I gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende begrotingen van de Baten–lastendiensten en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht. Conform de begroting van OCW zijn de onderwijsinstellingen niet meegenomen (AOC’s, HAS en WU).

Licence