Base description which applies to whole site

4.5 Verdiepingshoofdstuk

Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
A. Opbouw uitgaven artikel 11 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

232 037

214 252

195 103

190 020

187 546

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

– 1 400

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

550

– 180

– 195

– 175

– 175

 

Nieuwe mutaties:

           

Compensatie EU-statistieken

 

4 120

3 019

2 574

2 574

 

Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord

       

– 1 425

 

Overig

3 317

1 739

634

615

2 592

 

Stand ontwerpbegroting 2013

234 504

219 931

198 561

193 034

191 112

190 628

Toelichting

Compensatie EU-statistieken

Voor de productiekosten van de nieuwe verplichte EU-statistieken tranche 2012 en het EL&I-aandeel in de tranche 2013 wordt het CBS-budget verhoogd door middel van herallocatie binnen de EL&I-begroting.

Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013

Artikel 11 draagt naar rato bij aan het invullen van de aanvullende taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 met een velaging van de uitgaven voor onder andere Metrologie, frequentiebeleid en het CBS.

Overig

Betreft onder andere (per saldo) de ontvangen loonbijstelling en compensatie voor het werkgeversaandeel in de crisisheffing ABP door de diverse instellingen/diensten, inkomsten van PIANOo in verband met opdrachtverlening, compensatie van personele- en materiële kosten voor TenderNed en een correctie op een eerder aan het CBS doorberekende taakstelling (€ 1,8 mln in 2016).

B. Opbouw ontvangsten artikel 11 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

55 200

31 300

31 300

31 300

31 300

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

16 565

20 965

20 965

20 965

12 134

 

Nieuwe mutaties:

           

Overig

130

         

Stand ontwerpbegroting 2013

71 895

52 265

52 265

52 265

43 434

20 200

Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
A. Opbouw uitgaven artikel 12 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

814 158

693 108

588 998

476 468

378 484

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

6 240

– 239

– 1 166

– 1 513

– 1 523

 

Nieuwe mutaties:

           

TKI toeslag

 

90 000

90 000

90 000

90 000

 

Holst Centre

5 000

3 000

2 000

     

Cofinanciering Eureka en JTI

6 000

16 500

       

Herschikking/kasschuif

– 18 489

–10 029

26 073

19 623

18 126

 

Overig

2 801

3 424

3 235

2 835

561

 

Stand ontwerpbegroting 2013

815 710

795 764

709 140

587 413

485 648

444 548

Toelichting

Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

De TKI-toeslag is bedoeld om privaatpublieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te stimuleren. Deze samenwerking is vormgegeven in Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Binnen de TKI’s wordt op programmatische basis samengewerkt op terreinen, zoals belegd binnen de innovatiecontracten van de topsectoren.

Holst Centre

Voor de financiering van € 10 mln voor Holst Centre, een onafhankelijk onderzoekscentrum voor Draadloze Sensortechnologie en Flexibele Elektronica, wordt de rijksbijdrage voor het Nota Ruimteproject Brainport Avenue (artikel 18) van € 75 mln naar € 65 mln teruggebracht.

Cofinanciering Eureka en Joint Technology Initiatives (JTI)

Ten behoeve van cofinanciering van de innovatieprojecten EUREKA en JTI van de Europese Unie zijn cofinancieringsmiddelen vrijgemaakt door herallocatie binnen de EL&I-begroting.

Herschikking/kasschuif

In 2012 vindt een verlaging plaats van € 25,4 mln op het Lucht- en Ruimtevaartbudget ter compensatie van hogere uitgaven voor lucht- en ruimtevaart in 2011. De overige meerjarige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van de kasuitgaven over meerdere jaren (JTI’s, topsectoren en innovatieprogramma’s).

B. Opbouw ontvangsten artikel 12 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

45 172

43 782

46 436

51 882

52 930

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

           

Nieuwe mutaties:

           

Lucht- en Ruimtevaart

14 162

         

Luchtvaartkredieten

   

232

156

– 615

 

Rijksoctrooiwet

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013

61 334

45 782

48 668

54 038

54 315

56 733

Lucht- en Ruimtevaart

In verband met het opheffen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) worden de liquide middelen van het NIVR als ontvangst op de EL&I begroting opgenomen. De middelen worden toegevoegd aan het Lucht- en Ruimtevaartbudget en ingezet voor onder andere het Ozone Monitoring Instrument.

Rijksoctrooiwet

Op basis van de Rijksoctrooiwet wordt structureel circa € 2 mln aan hogere ontvangsten geraamd.

Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
A. Opbouw uitgaven artikel 13 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

242 178

339 258

281 619

270 890

261 531

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

1 400

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

60 936

7 160

4 724

5 136

3 936

 

Nieuwe mutaties:

           

BMKB

27 000

28 000

18 000

6 000

   

Beperking taakstelling NBTC

200

4 700

5 700

4 000

4 000

 

Desaldering Groeifinancieringsfaciliteit

– 8 000

– 8 000

– 8 000

– 8 000

– 8 000

 

Herschikking/kasschuif

– 7 600

– 6 900

– 12 400

– 17 800

– 17 400

 

Valorisatie

5 000

         

Overig

2 351

1 916

501

– 509

– 2 444

 

Stand ontwerpbegroting 2013

323 465

366 134

290 144

259 717

241 623

242 843

Toelichting

Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Als gevolg van de verslechtering van het economisch klimaat leiden in het verleden afgegeven garanties van de BMKB tot meer schadebetalingen in 2012 dan eerder geraamd. De verwachting is dat hiervoor in 2012 een bedrag van € 67 mln noodzakelijk is. Hiervan is € 40 mln bij Voorjaarsnota 2012 aan artikel 13 toegevoegd, thans wordt het resterende aandeel van € 27 mln geraamd. Ook voor de jaren 2013 tot en met 2015 worden meer schadebetalingen verwacht op afgegeven borgstellingen. Dekking is gevonden binnen het geheel van de EL&I begroting.

Beperking taakstelling Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)

Deze mutatie vloeit voort uit de toezegging aan de Tweede Kamer, tijdens de begrotingsbehandeling 2012, om de structurele korting op de subsidie aan het NBTC te beperken tot 50%.

Desaldering uitgaven en ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit

De Groeifinancieringsfaciliteit richt zich op het buffervermogen van bedrijven. Door de achterblijvende benutting van de Groeifinancieringsfaciliteit ten opzichte van de ramingen zijn de verplichtingen met € 85 mln verlaagd. Het gevolg is dat de uitgaven en ontvangsten jaarlijks met € 8 mln worden verlaagd.

Herschikking/kasschuif diverse projecten

Om de kosten van de geraamde hogere schadebetalingen van de BMKB-regeling voor de jaren 2013 tot en met 2015 en de beperking van de taakstelling NBTC te compenseren, vindt binnen het artikel op diverse andere onderdelen een versobering plaats, zoals bij de Groeifinancieringsfaciliteit.

Valorisatie

Dit betreft een overheveling van het Ministerie van OCW ten behoeve van het budget voor Valorisatie. Het Valorisatieprogramma is een gezamenlijk initiatief van ELI en OCW om de valorisatie-infrastructuur in en rondom kennisinstellingen in te richten, te versterken en te professionaliseren.

B. Opbouw ontvangsten artikel 13 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

105 811

101 760

75 515

74 127

61 997

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

241

241

241

241

241

 

Nieuwe mutaties:

           

Lagere ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit

– 8 000

– 8 000

– 8 000

– 8 000

– 8 000

 

Aanpassing afdracht JSF

– 1 375

– 1 402

– 7 845

– 9 503

– 8 056

 

Stand ontwerpbegroting 2013

96 677

92 599

59 911

56 865

46 182

47 162

Lagere ontvangsten Groeifinancieringsfaciliteit

Zie de toelichting onder de uitgaven bij de post desaldering Groeifinancieringsfaciliteit

Ontvangsten JSF

De mutatie betreft de actualisering van de raming van de afdrachten van de Nederlandse industrie uit behaalde omzet. De raming wordt neerwaarts bijgesteld in verband met de vertragingen in het productieprogramma, zoals ook gemeld in de jaarrapportage aan de Tweede Kamer over 2011.

Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
A. Opbouw uitgaven artikel 14 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 337 643

1 305 102

1 428 745

1 614 027

1 612 167

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 6 220

46 910

55 758

20 850

   

Nieuwe mutaties:

           

Kasschuif kernenergie

– 6 048

– 7 488

9 458

3 773

473

 

Kasschuif MEP/SDE

– 70 500

51 900

44 900

– 69 100

39 800

 

Wijziging uitfinanciering MEP/SDE

– 8 500

– 30 700

– 49 900

– 17 300

– 6 700

 

Wijziging uitfinanciering MEP/SDE

 

– 53 000

– 50 500

– 47 100

– 33 100

 

Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013

       

– 2 595

 

Overig

– 2 701

91

55

38

35

 

Stand ontwerpbegroting 2013

1 243 674

1 312 815

1 438 516

1 505 188

1 610 080

1 607 317

Toelichting

Kasschuif kernenergie

Eind januari hebben Delta en RWE/Essent (voorheen Energy Resources Holding/ERH) aan EL&I gemeld voorlopig geen vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een deel van de gereserveerde middelen voor de beoordeling en afwikkeling van de vergunningaanvraag hoeft daarom niet in 2012 en 2013 ingezet te worden. Voorgesteld wordt om de middelen beschikbaar te houden voor dit beleidsonderwerp en door te schuiven naar 2014–2016. In die jaren worden de middelen ingezet voor veiligheid en monitoring (zogenaamde GRS-activiteiten) rondom bestaande installaties en de nieuw te ontwikkelen onderzoeksreactoren bij het NRG in Petten (project Pallas) en het project Oyster bij het Reactor Instituut Delft.

Wijziging uitfinanciering en kasschuif MEP/SDE

De betalingen op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen in de periode 2012–2016 circa € 300 mln lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van een deel van de subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en door vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar 2018–2031. De vrijvallende middelen MEP/SDE worden aangewend voor het invullen van de taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 in de eerste jaren en ter dekking van de financiële problematiek op de EL&I-begroting. Met een – per saldo neutrale – kasschuif zijn de ramingen voor de jaren 2012 en 2015 verlaagd ten gunste van de jaren 2013, 2014 en 2015.

Aandeel in taakstelling Begrotingsakkoord 2013

Artikel 14 draagt naar rato bij aan het invullen van de aanvullende taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 met een verlaging van de uitgaven voor energie-innovatie.

Overig

De post «overig» betreft het saldo van:

  • De financiële bijdragen van EL&I via het Provincie- en Gemeentefonds aan de provincies Flevoland, Groningen, Drenthe en Limburg en de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Green Deal;

  • Toevoegen van loonbijstelling ten behoeve van diverse instellingen/diensten geraamd op artikel 14.

B. Opbouw ontvangsten artikel 14 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

12 249 911

10 994 911

9 544 911

9 244 911

9 158 911

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting

2012

– 370 000

1 450 000

2 450 000

2 350 000

1 850 000

 

Nieuwe mutaties:

           

Bijdragebesluit Kernenergie

   

2 500

2 500

2 500

 

Gasbaten

200 000

– 250 000

50 000

650 000

1 150 000

 

Gasbaten

500 000

550 000

750 000

750 000

1 100 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013

12 079 911

12 194 911

12 047 411

12 247 411

12 161 411

11 730 411

Toelichting

Bijdragebesluit Kernenergie

Het Bijdragebesluit Kernenergie wordt aangepast met kostendekkendheid als uitgangspunt. Naar raming zal dit met ingang van 2014 tot € 2,5 mln aan ontvangsten leiden.

Gasbaten

De raming van de aardgasbaten voor 2012 en verder is gebaseerd op het meest recente scenario van het CPB uit de concept-Macro-Economische Verkenning (concept-MEV). Hierbij wordt voor 2013 uitgegaan van een productievolume van 72 mld/m3 beursprijs voor aardgas van 23,9 ct/m3, Euro/dollarkoers van 1,25 en een olieprijs van 95 (Brent, $).

Beleidsartikel 15 Een sterke internationale concurrentiepositie
A. Opbouw uitgaven artikel 15 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

132 664

111 964

98 975

80 234

79 586

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

2 365

– 2 184

1 419

5 987

3. 726

 

Nieuwe mutaties:

           

Prijsbijstelling

2 112

1 878

1 833

1 803

1 782

 

Overige

446

446

446

446

446

 

Stand ontwerpbegroting 2013

137 587

112 104

102 673

88 470

85 540

79 774

Toelichting

Prijsbijstelling

Deze bijstelling betreft de prijsbijstellingstranche 2012, uitgekeerd binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

B. Opbouw ontvangsten artikel 15 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

11 815

14 315

9 315

1 815

1 815

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 3 352

   

3 352

   

Stand ontwerpbegroting 2013

8 463

14 315

9 315

5 167

1 815

1 815

Beleidsartikel 16 Concurrende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
A. Opbouw uitgaven artikel 16 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

555 985

495 707

443 064

428 904

427 824

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

31 038

526

209

– 220

– 136

 

Nieuwe mutaties:

           

Loonbijstelling

1 638

1 454

1 381

1 349

1 342

 

Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit

12 000

10 000

       

Desalderingen

10 585

– 6 100

– 5 500

– 4 000

– 4 000

 

Taakstelling begrotingsakkoord

       

– 1 940

 

Herschikking t.b.v. uitvoeringskosten NVWA en DR

1 495

8 755

3 675

798

– 6 585

 

Medebewindskosten

– 4 500

4 500

       

Overige

– 1 673

2 555

1 049

– 292

– 286

 

Stand ontwerpbegroting 2013

606 568

517 397

443 878

426 539

416 219

413 622

Toelichting

Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit

Als gevolg van de verslechtering van het economisch klimaat leiden in het verleden afgegeven garanties via de borgstellingsfaciliteit tot extra schadebetalingen in de agrarische sector. De benodigde bedragen worden onttrokken aan de interne begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit.

Desalderingen

De meerjarige desaldering vanaf 2013 betreft een technische correctie op een vorig jaar ten onrechte doorgevoerde meerjarige desaldering voor de ontvangsten uit hoofde van onder andere leges mest, leges Grondkamers en sectorbijdragen voor het I&R systeem runderen en artikel 68 van het GLB.

Herschikking ten behoeve van uitvoeringskosten NVWA en DR

Tijdens het begrotingsonderzoek (24 november 2011) is toegezegd om de uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten NVWA, DR en de Rijksrederij meerjarig in overeenstemming te brengen met de vastgestelde opdrachtenpakketten. In dit kader zijn de budgetten voor uitvoeringskosten van de NVWA structureel met € 10 mln verhoogd en van de Dienst Regelingen met stuctureel € 8 mln. Om dit te kunnen realiseren, heeft binnen de artikelen 16 en 17 een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. De in de tabel gepresenteerde reeks betreft de compensatie die daartoe is verleend ten laste van artikel 17.

Medebewindskosten

Bij de Health Check in 2009 van het Europees landbouwbeleid werd uitgegaan van een forse afname van de exportrestituties vanaf 2013. Op basis hiervan werd het budget medebewind, benodigd voor de uitvoering van deze taken, vanaf 2013 aanzienlijk verlaagd. Doordat de Europese Commissie inmiddels besloten heeft het systeem van exportrestituties langer te handhaven vindt een budgetverschuiving plaats van € 4,5 mln naar 2013.

B. Opbouw ontvangsten artikel 16 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

336 897

336 897

331 797

330 297

330 297

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

3 581

782

482

482

482

 

Nieuwe mutaties:

           

Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit

12 000

10 000

       

Desalderingen

10 585

– 6 100

– 5 500

– 4 000

– 4 000

 

Lagere landbouwheffingen

– 50 000

– 50 000

– 50 000

– 50 000

– 50 000

 

Stand ontwerpbegroting 2013

313 063

291 579

276 779

276 779

276 779

276 779

Schadebetalingen borgstellingsfaciliteit en desalderingen

Zie toelichting onder de uitgaven.

Lagere landbouwheffingen

De daling houdt verband met de afgenomen invoer van landbouwproducten als gevolg van de lagere economische groei. Tegenover deze lagere ontvangsten staan ook lagere afdrachten aan de Europese Unie op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
A. Opbouw uitgaven artikel 17 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

780 891

774 936

769 445

757 401

753 595

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

– 8 151

2 728

       

Nieuwe mutaties:

           

Begrotingsakkoord MBO

 

3 190

9 015

19 996

15 138

 

Taakstelling begrotingsakkoord

   

– 2 500

– 2 900

– 4 482

 

Herschikking

Onderwijs

– 1 495

– 8 755

– 3 675

– 798

6 585

 

Loonbijstelling

3 511

3 470

3 445

3 391

3 374

 

Natuur- en milieueducatie

 

1 500

1 500

1 500

1 500

 

Overig

295

– 494

106

106

106

 

Stand ontwerpbegroting 2013

775 051

776 575

777 336

778 696

775 816

773 843

Toelichting

Begrotingsakkoord Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO):

  • Niet invoeren MBO-leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostiging

    In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten af te zien van het invoeren van een leeftijdsgrens van 30 jaar voor bekostiging MBO. Hierdoor blijft de publieke bekostiging voor MBO-studenten van 30 jaar en ouder gehandhaafd.

  • MBO verkorten onderwijs (vereenvoudiging kwalificatiestructuur/ kwaliteitsverbeteringen)

    Om de ambities uit het actieplan «Focus op vakmanschap» te realiseren is het wetsvoorstel «Bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs» ingediend. Met het oog op een goed invoeringstraject worden de ombuigingen en intensiveringen op de diverse onderdelen van dit actieplan met 1 jaar uitgesteld.

Taakstelling begrotingsakkoord

De taakstelling uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt ingevuld overeenkomstig de verlaging van de bekostiging op WO, HBO en MBO bij het Ministerie van OCW.

Herschikking

De budgetten op dit artikel zijn verlaagd om de uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten NVWA, DR en de Rijksrederij meerjarig in overeenstemming te brengen met de vastgestelde opdrachtenpakketten.

Natuur- en milieueducatie

Ten laste van het begrotingsonderdeel Burgereducatie op beleidsartikel 18 Natuur en regio vindt een verhoging plaats voor het project Natuur- en milieueducatie.

B. Opbouw ontvangsten artikel 17 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

75

75

75

75

75

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

46

         

Stand ontwerpbegroting 2013

121

75

75

75

75

75

Beleidsartikel 18 Natuur en regio
A. Opbouw uitgaven artikel 18 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

837 888

740 597

526 220

383 834

339 748

 

Mutatie amendement 2012

640

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

7 487

– 708

– 47 001

– 14 038

– 12 077

 

Nieuwe mutaties:

           

Loonbijstelling

1 873

1 672

800

686

667

 

Taakstelling begrotingsakkoord

 

 

 

 

– 582

 

Decentralisatie naar PF en GF

– 47 634

– 25 586

– 25 813

– 18 629

– 12 875

 

Desalderingen

– 12 405

– 12 405

 

 

 

 

Kasschuif Zuidasdok

9 100

– 9 100

 

 

 

 

Natuurakkoord

10 800

 

 

 

 

 

Financiering Holst Centre

– 5 000

– 3 000

– 2 000

 

 

 

Overige

605

– 1 733

– 4 253

– 1 711

– 1 701

 
             

Stand ontwerpbegroting 2013

803 354

689 737

447 953

350 142

313 180

304 902

Toelichting

Decentralisatie naar Provinciefonds (PF) en Gemeentefonds (GF)

Het rijksbeleid ten aanzien van het herstructureren van bedrijventerreinen is gewijzigd. Uit het convenant tussen VNG, IPO en het Rijk vloeit onder meer voort dat waar mogelijk en wenselijk de beschikbare rijksmiddelen worden gedecentraliseerd. Het gaat onder andere om de bedrijventerreinen «Port Valley stadshavens Rotterdam» en het project OLV-Greenport voor de verbetering van de aansluiting van Greenport Aalsmeer en veilingcomplex Flora Holland op de logistieke gebiedsontwikkeling van Schiphol. Daarnaast worden de nog niet verplichte middelen voor de Zuiderzeelijn overgeheveld naar de noordelijke provincies.

Desalderingen

In verband met het Natuurakkoord lopen bijdragen van het Ministerie van I&M voor verdrogingsbestrijding en voor waterbodemonderzoek niet langer via de begroting van EL&I. Daarom worden zowel de uitgaven en ontvangsten van de EL&I begroting verlaagd met € 12,4 mln voor 2012 en 2013. Het betreft bijdragen van I&M voor verdrogingsbestrijding (€ 3,6 mln) en bijdragen voor waterbodemonderzoek (€ 8,8 mln).

Kasschuif Zuidasdok

Om de afspraken met betrekking tot decentralisatie van het project Zuidasdok (Haarlemmermeer) te kunnen realiseren is een kasschuif nodig van 2013 naar 2012.

Natuurakkoord

Ter nakoming van de afspraken van het Natuurakkoord met de provincies wordt het te decentraliseren deel van dit artikel met € 10,8 mln verhoogd.

Financiering Holst Centre

Ten behoeve van de financiering van het onderzoeks- en innovatiecentrum Holst Centre wordt voor de periode 2012 tot en met 2014 € 10 mln overgeheveld naar artikel 12. Compensatie vindt plaats door de bijdrage aan het Nota Ruimte project Brainport Avenue te verlagen met € 10 mln door bepaalde onderdelen van dit project te schrappen.

B. Opbouw ontvangsten artikel 18 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

112 175

126 119

86 370

91 369

76 282

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

116

 

 

 

 

 

Nieuwe mutaties:

           

Desalderingen

– 12 405

– 12 405

       

Stand ontwerpbegroting 2013

99 886

113 714

86 370

91 369

76 282

66 282

Desalderingen

Zie de toelichting onder de uitgaven.

Niet-beleidsartikelen
Artikel 40 Apparaat
A. Opbouw uitgaven artikel 40 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

448 738

424 811

398 883

373 350

368 175

 

Mutatie amendement 2012

– 640

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

14 462

– 8 480

– 7 177

– 5 862

– 5 877

 

Nieuwe mutaties:

           

Loonbijstelling

1 422

1 331

1 345

1 300

1 334

 

Taakstelling Begrotingsakkoord 2013

     

– 3 000

– 5 000

 

Taakstelling HGIS

 

– 1 300

– 1 300

– 1 300

– 1 300

 

Overig

– 132

– 7 418

– 10 186

– 11 107

– 11 147

 
             

Stand ontwerpbegroting 2013

463 850

408 944

381 565

353 381

346 185

336 033

Toelichting

Taakstelling Begrotingsakkoord 2013

Op dit artikel is een deel van de taakstelling uit het begrotingakkoord verwerkt, structureel oplopend tot € 7 mln per jaar. De taakstelling zal gerealiseerd worden door een beperking van de inkoopuitgaven.

Taakstelling HGIS

Op het budget van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een structurele ombuiging vanaf 2013 verwerkt. Deze taakstelling is ingevuld bij de uitgaven van de Agrarische Vertegenwoordiging buitenland.

Overig

Deze reeks vanaf 2013 is voornamelijk het gevolg van meevallende kosten voor bestaande FPU+ regelingen. Deze middelen worden ingezet ter dekking van financiële problematiek op de EL&I begroting, in het bijzonder voor de compensatie van teveel aan EL&I toebedeelde prijsbijstellingstranche 2011 ad € 9 mln (zie artikel 41).

B. Opbouw ontvangsten artikel 40 (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

15 544

14 959

14 959

14 959

14 959

 

Mutatie NvW 2012

 

 

 

 

 

 

Mutatie amendement 2012

 

 

 

 

 

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

3 236

68

– 16

– 85

– 141

 

Nieuwe mutaties:

 

 

 

 

 

 

Overig

278

 

 

 

 

 

Stand ontwerpbegroting 2013

19 058

15 027

14 943

14 874

14 818

14 818

Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien
A. Opbouw uitgaven artikel 41 ( x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

– 8 788

– 8 788

– 8 788

– 8 788

– 8 788

 

Mutatie NvW 2012

           

Mutatie amendement 2012

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

17 005

11 228

10 520

10 029

9 690

 

Nieuwe mutaties:

           

Prijsbijstelling 2012

31 196

29 523

24 800

21 214

19 617

 

Prijsbijstellingstranche 2011

 

9 038

9 038

9 038

9 038

 

Verdeling loonbijstelling

– 11 577

– 11 838

– 11 130

– 10 639

– 10 300

 

Geparkeerde taakstelling VJN 2012

3 610

610 

610

610

610 

 

Stand ontwerpbegroting 2013

31 446

29 773

25 050

21 464

19 867

19 240

Toelichting

Prijsbijstelling 2012

Bij Miljoenennota is de structurele prijsbijstelling toegevoegd aan de departementale begrotingen. De verdeling over de betrokken organisatieonderdelen zal respectievelijk bij Najaarsnota 2012 (deel 2012) en Voorjaarsnota 2013 (2013 en verder) plaatsvinden.

Prijsbijstellingstranche 2011

Bij Voorjaarsnota 2011 is abusievelijk te veel prijsbijstelling (€ 9 mln per jaar) aan EL&I toegedeeld. Deze reeks moest worden gecorrigeerd en daarom is binnen de EL&I begroting ruimte vrijgemaakt om deze negatieve reeks te compenseren. Dekking is vooral gevonden binnen artikel 40.

Verdeling loonbijstelling

De loonbijstellingstranche 2012 voor sociale lasten en inkomens afhankelijke bijdrage zorgtoeslag wordt met deze mutatie naar de relevante artikelen voor de EL&I-begroting verdeeld.

Geparkeerde taakstelling VJN 2012

Met deze mutatie is invulling gegeven aan de taakstelling uit de Voorjaarsnota 2012 die nog niet was verwerkt over de artikelen.

Licence