Base description which applies to whole site

4.7 Lijst van afkortingen

AAU’S

Assigned Amount Units

ACER

Cooperation or Energy Regulators

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ACTAL

Adviescollege Toetsing Administratieve lasten

AT

Agentschap Telecom

AgNL

Agentschap Nederland

AI

Aviaire Influenza

AMM

Aanmerkelijke marktmacht

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

BBP

Bruto Binnenlands Product

BE

Bureau Erkenning

BEE

Biodiverstiteit, Ecosystemen en Economie

BES

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

BLD

Baten-lastendienst

BMKB

Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf

BNC

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BNP

Bruto Nationaal Product

BOL

Beroepsopleidende leerweg

BOP

Behoefteonderbouwingsplannen

BPF

Bioprocess Pilot Facility

BRIC

Brazilië, Rusland, India en China

BSE

Bovine Spongiforum Encephalopathy

BSIK

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

BSRI

Besluit subsidies regionale investeringsprojecten

BuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CA

Consumentenautoriteit

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBD

Convention on Biological Diversity

CBI

Centrum tot Bevordering van de Import

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS

Carbon Capture Storage

CEPT

Europese Commissie en de Europese Conferentie van administraties voor Post en Telecommunicatie

CIEP

Clingedael Inernational Energy Programme

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species

of Wild Flora and Fauna

CITO

Ontwikkeling examens en toetsing

CMS

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

COVA

Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten

CPA

Collectieve Promotionele Activiteiten

CPB

Centraal Plan Bureau

CPVO

Community Plant Variety Office

DGB&I

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie

DGETM

Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Markten

DGF

Diergezondheidsfonds

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

DIS

Defensie Industrie Strategie

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DLO

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DR

Dienst Regelingen

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

ECO

Economic Cooperation Organization

ECT

Energy Charter Treaty

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFSA

European Food Safety Authority

EGM

Effect Gerichte Maatregelen

EHEC

Enterohemorragische Escherichia coli

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EIA

Energie-Investeringsaftrek

EIF

Europees Investeringsfonds

EIM

Economische Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

EKV

Exportkredietverzekering

EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EMV

Elektromagnetische Velden

EOGFL

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

EOS

Energie Onderzoeksstrategie

ESA

European Space Agency

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESTEC

European Space Research and Technology Centre

ETC

Energy Charter Treaty

ETS

Emision Trading Scheme

ETSI

Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut

EU

Europese Unie

EVF

Europees Visserij Fonds

EZ

Voormalig Ministerie van Economische Zaken

FAB

functionele agrobiodiversiteit

FAO

Food and Agriculture Organization

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FEZ

Financieel Economische Zaken

FIB

Finance for International Business

FIOV

Financiëringsinstrument voor de oriëntatie voor de Visserij

G2G

Governance to Governance

GAN

Gegevensautoriteit Natuur

GD

Gezondheidsdienst voor Dieren

GKC

Groene Kennis Coöperatie

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

GSK

Gemeenschappelijk Strategisch Kader

GTI

Grote Technologishe Instituten

GVB

Gemeenschappelijk Visserij Beleid

GWWD

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

HACCP

Hazard Analysisand Critical Control Points

HAO

Hoger Agrarisch Onderwijs

HAS

Hogere Agrarische Scholen

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HCA

Human Capital Agenda

HFR

Hedge Fund Research

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HHI

Herfindahl Hirschman Index

HTSM

HighTech Systems & Materials

HTSM

High Tech Systemen en Materialen

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IA

Innovatoe Agenda Energie

IAC

Internationale Arbeidsconferentie

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICANN/GAC

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers/Governmental Advisory Committee

ICT

Informatie Communicatie Technologie

IEA

International Energy Agency

IFI

Internationale Financiële Instelling

IGF

Internet Governance Forum

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IPBBE

Interdepartementaal Programma Biobased Economy

IPC

Innovatieprestatiecontract

IPO

Interprovinciaal Overleg

IRHP

Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek

ITKB

Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep

ITU

International Telecommunications Union

IUS

Innovation Union Scoreboard

IVN

Vereniging voor natuur- en milieueducatie

JI

Joint Implementation

JSF

Joint Strike Fighter

KBB

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

KNAW

Koninklijke Nederlandse Agrarische Wetenschappen

KP7

Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KvK

Kamer van Koophandel

KVP

Klassieke Varkenspest

LEI

Landbouw-Economisch Instituut

LNG

Liquified Natural Gas

LNV

Voormalig Ministerie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

LWOO

Leerweg Ondersteunende Onderwijs

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

Mbs

Megabit per seconde

MEI

Marktintroductie en innovatie

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MER

Milieueffectrapportage

MEV

Macro-Economische Verkenning

MFK

Meerjaren Financieel Kader

MIA

Milieu- Investeringsaftrek

MJA

Meerjarige Afspraken

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKZ

Mond- en Klauwzeer

MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen

NAP

Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

NCP

Nationaal Contactpunt

NEN

Nederlands Normalisatieinstituut

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NFP

Nationaal Frequentieplan

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

NL

Nederland

NLD

Nederland DistributieLand

NL-OC

Nederlands Octrooicentrum

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratoruim

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMB

Nieuw Mestbeleid

NME

Natuur en Milieueducatie

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NRF

New Regulatory Framework

NRG

Nuclear Research Group

NSR

Nationaal Strategisch Referentiekadr

NTC’S

Non-trade concerns

NTIO

Netherlands Trade & Investement Office

NURG

Nadere Uitwerking Rivierengebied

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

O&O

Onderwijs en Ondernemen

OBN

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OD

Operationele Doelstelling

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OEPS

Overgangswet ElektriciteitsProductieSector

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OIE

Office Internationale des Epizoöties

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale

OPTA

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

P4G

Package4Growth

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PBL

Plan Bureau voor de Leefomgeving

PBO

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

PCT

Patent Cooperation Treaty

PESP

Programma Economische Samenwerking Projecten

PGO

Particuliere Gegevens Organisatie

PIANOo

Professioneel en Innovatief Aanbesteden Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers

PIB

Partners for International Business

PKB

Planologische kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB

Particulier Natuurbeheer

POP

Plattelandsontwikkelingsprogramma

PPP

Purchasing power parity

PPS

Publiek-private samenwerking

PRIMA

Programma ImplementatieICT-agenda

PRW

Programma naar een Rijke Waddenzee

PSAR

Preliminary Safety Analysis Report

PSO

Programma Samenwerking Oost-Europa

PUM

Programma Uitzending Managers

R&D

Research and Development

R&TTE

Richtlijn voor radio- en randapparatuur

RDA

Research & Development Aftrek

RDN

Regeling Draagvlag Natuur

RGD

Rijksgebouwen Dienst

RLS

Regeling Landbouwsubsidies

ROA

Rijksoverheid Architectuur

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROM

Regionale Ontwikkleingsmaatschappijen

RvA

Raad voor Accreditatie

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke taak

S&O

Speur en Ontwikkelingswerk

SBB

Staatsbosbeheer

SBIR

Small Business Innovation Research

SBL

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

SBR

Standard Business Reporting

SBU

Stichting Bevordering Uitvoer

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SIB

Starters International Business

SIDN

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

SKE

Subsidieprogramma Kennis Exploitatie

SNL

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

SNP

Samenwerkingsverband Nationale Parken

SodM

Staatstoezicht op de Mijnen

SSO

Shared Service Organisatie

STW

Stichting voor de Technische Wetenschappen

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TCBB

Technische Commissie Bodembeweging

TEEB

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

TF

Transitiefaciliteit

TKI

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TNS

Taylor Nelson Sofres

TOP

Technische Ontwikkelprojecten

TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathies

TTF

Title Transfer Facility

TTI

Technologisch Topinstituut

TWA

Technisch Wetenschappelijk Attachées

UDV

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

UKP

Unieke Kansen Programma

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

UPU

Universal Postal Union

V&J

Ministerie van Veiligheid & Justitie

UVD

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

VAMIL

Regeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen

VBO

Voortgezet Beroeps Onderwijs

VGI

Voedings- en genotmiddelenindustrie

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOA

Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten

VP

Plenaire vergadering

VSL

Van Swinden Laboratorium

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgeveingsrecht

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WCIT

World Conference International Telecommunications

WILG

Wet Inrichting Landelijk Gebied

WTO

World Trade Organisation

WU

Wageningen Universiteit

WUR

Wageningen Universiteit Researchcentrum

Wva

Wet voorraadvorming aardolieproducten

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Licence