Base description which applies to whole site

4.1 ZBO’s en RWT’S

Tabel 4.1 Bijlage ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotings-

Artikel

Begrotings-

Raming 1)

(x € 1 mln)

Verwijzing

website

Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) inclusief BKWI

x

x

UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of WWB-uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en ontwikkelen.

11

1 766,6

www.uwv.nl en www.bkwi.nl

             

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

x

x

De SVB voert voor verschillende overheidsorganisaties regelingen en wetten uit. Voor het ministerie van SZW zijn dit de AOW, Anw, TOG, TAS, AIO, MKOB, Bijstand Buitenland, AKW en de Kindregelingen.

11

219,9

www.svb.nl

             

Inlichtingenbureau (IB)

 

x

Het IB ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen.

11

6,2

www.inlichtingenbureau.nl

             

Certificerende- en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden

 

x

Keuren en certificeren op het terrein van arbeidsomstandigheden.

1

0,0

divers

             

Bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen

x 2)

x

De bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen hebben als taak het uitvoeren van een bedrijfstak- of beroepspensioenregeling met verplichte deelname.

8

0,0

divers

1) Gedeeltelijk gefinancierd via premieheffing sociale verzekeringen.

2) Het betreft private deeltijd-zbo’s, waarbij de zbo-activiteiten slechts een klein deel van de werkzaamheden beslaan en er, als gevolg van de wet- en regelgeving, maar weinig beleidsruimte voor de uitvoerders is. Deze instanties blijven buiten de toepassing van de Kaderwet ZBO’s.

Licence