Base description which applies to whole site

4.8 EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel 4.8 Overzicht evaluaties

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
   

Beleidsdoorlichting G&VW en diverse deel-onderzoeken, gebundeld in eindrapport «Verantwoordelijk werken»1)

1

2009

2012

25 883, nr. 209

   

Arbowet 1)

1

2011

2012

25 883, nr. 209

   

Arbeidsmarkt 2)

1

2013

2013

 
   

Bijstand, TW en WSW

2

2017

2017

 
   

Arbeidsongeschiktheid

3

2016

2016

 
   

Jonggehandicapten

4

2017

2017

 
   

Werkloosheid

5

2014

2014

 
   

Ziekte en zwangerschap

6

2016

2016

 
   

Kinderopvang

7

2013

2014

 
   

Pensioenbeleid 1)

8

2011

2012

 
   

Oudedagsvoorziening

8

2017

2017

 
   

Nabestaanden

9

2012

2012

 
   

Tegemoetkoming ouders

10

2012

2013

 
   

Uitvoeringskosten

11

2015

2015

 
 

1b. Ander onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid

         
   

Evaluatie Arbeidstijdenwet. Titel eindrapport «Verantwoorde arbeidstijden?»

1

2011

2012

30 532, nr. 28

   

Evaluatie tenuitvoerlegging 24 EU arborichtlijnen

1

2012

2013

 
   

Evaluatie WIJ

2

2010

2011

33 035, nr. 1

   

Evaluatie Stagejobcoach

2

2011

2011

33 000-XV, nr. 66

   

Monitor en evaluatie experiment van werk naar werk

2

2011

2012

 
   

Evaluatie Meerjarige Aanvullende Uitkering

2

2011

2012

 
   

Evaluatie Participatieplaatsen gemeenten

2

2012

2012

 
   

Evaluatie Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

2

2012

2013

 
   

Experiment netto-effectiviteit re-integratie

2

2014

2014

 
   

Re-integratie ondersteuning

2

2014

2014

 
   

Evaluatie wet op gemeentelijke schuldhulpverlening

2

2016

2016

 
   

Evaluatie WIA

3

2010

2011

32 716, nr. 1

   

Evaluatie hybride stelsel WGA

3

2012

2012

 
   

Onderzoek WGA 80–100

3

2012

2012

 
   

Evaluatie IOW

5

2009

2011

32 729, nr. 1

   

Evaluatie deeltijd WW/WTV

5

2010

2012

 
   

Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid

5

2011

2011

29 544, nr. 341

   

Zelfstandig en zwangerschapsuitkering (ZEZ)

6

2012

2012

 
   

Evaluatie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

7

2011

2012

33 275, nr. 3

   

Evaluatie Wet kinderopvang

7

2015

2015

 
   

Evaluatie TOG

10

2013

2013

 
   

Evaluatie SUWI

11

2015

2015

 

2. Overig onderzoek

         
   

«Onderzoek naar zelfregulering op het terrein van arbeidomstandigheden»

1

2011

2012

 
   

Pilots Borgstellingsregeling starterskredieten

2

2008

2011

31 311, nr. 80

   

Experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders

2

2008

2011

29 544, nr. 342

   

Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009–2011 besteding, effecten en duurzaamheid

2

2010

2011

33 000-XV, nr. 66

   

Effecten Bestuurlijk Akkoord met gemeenten

2

2010

2011

26 448, nr. 462

   

Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening, evaluatie project en Spekman en Martijn-Ortega

2

2011

2012

33 000-XV, nr. 66

   

Evaluatie kinderen, armoede en sociale uitsluiting:

       
   

– langetermijneffect

2

2011

2011

24 515, nr. 205

   

– nameting aantal kinderen

2

2011

2011

24 515, nr. 210

   

– duur wachttijden shv

2

2011

2011

24 515, nr. 185

   

– brede toegankelijkheid schuldhulpverlening

2

2011

2011

24 515, nr. 192

   

Niet-gebruik inkomensvoorzieningen

2

2011

2011

29 544, nr. 342

   

Vervolgmeting Huishoudens in de rode cijfers

2

2012

2012

 
   

Monitor betalingsachterstanden, meting 2011

2

2012

2012

33 000 XV nr. 66

   

Vraag en aanbod arbeid en re-integratie laagopgeleiden

2

2012

2012

 
   

Onderzoek verdeelmodel WWB 2014

2

2012

2013

 
   

Participatiebudget (wettelijk)

2

2013

2013

 
   

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

3

2012

2012

 
   

Monitor Pilot Wajong Advies Voucher

4

2011

2011

33 000 XV nr. 66

   

Werkhervattingskansen vanuit de WW

5

2012

2012

 
   

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)

7

2013

2013

 
   

Voor- en nadelen doorsneepremie

8

2012

2012

 

1) Deze beleidsdoorlichting betreft een deel van dit artikel, omdat de beleidsdoorlichting nog op de artikelindeling van de begroting 2012 is gebaseerd.

2) De eerder uitgevoerde beleidsdoorlichting Arbowet en evaluatie Arbeidstijdenwet worden bij de doorlichting betrokken.

Licence