Base description which applies to whole site

4.7 SUBSIDIEOVERZICHT

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het ministerie van SZW.

Binnen deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het ministerie van SZW.

Definitie subsidie

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel 4.7.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1 000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verle-ningen 2011

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kwaliteit arbeidsverhoudingen

212

308

515

515

515

515

515

4

2008

2013

geen

1

Stimulering veilig werken

1 198

           

308

2011

2

Stimulering leeftijdsbewust beleid

39

           

nvt

2010

2010

2

Raakvlak onderwijs arbeidsmarkt

377

99

70

       

7

2011

4

Scholing jonggehandicapten 1)

12 093

10 836

13 300

13 300

13 300

13 300

 

14

2012

2016

4

Stagejobcoach

748

           

nvt

2012

2011

4

Wajong adviesvouchers

628

1 015

         

639

2012

2011

7

Buitenschoolse opvang

108

           

nvt

2008

7

Kinderopvang

9 425

           

nvt

2009

97

Regeling bedrijfsverzamelgebouwen

37

           

nvt

2003

97

Regeling schoonmaakdiensten particulieren

5

           

nvt

2007

97

Stimuleringsregeling ID–banen

32

           

nvt

2007

 

TOTAAL

24 902

12 258

13 885

13 815

13 815

13 815

515

       

1) De regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

Tabel 4.7.2 Subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1 000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Arbeidsmarkt

4 546

6 744

5 316

5 221

3 975

4 524

4 524

       

1

Arbeidsmarkt

   

183

143

121

121

121

nvt

nvt

nvt

1

Inkomensbeleid

40

5

5

5

5

5

5

nvt

nvt

nvt

1

Bevordering arbeidsparticipatie

   

252

292

314

314

314

nvt

nvt

nvt

1

Arbeidsomstandigheden

4 304

6 556

4 816

4 621

3 375

3 924

3 924

11

nvt

nvt

nvt

1

Pensioenen

47

0

60

160

160

160

160

1

nvt

nvt

nvt

1

Aan het werk

145

62

         

nvt

nvt

nvt

1

Projectsubsidies

10

121

         

1

nvt

nvt

nvt

2

Bijstand, Toeslagenwet en SW

5 735

5 194

3 186

216

0

0

0

       

2

Bijstand, Toeslagenwet en SW

0

0

3 186

216

     

nvt

nvt

nvt

2

Subsidies doelgroepen

1 502

3 409

         

4

nvt

nvt

nvt

2

Bijstand

1 777

1 072

         

4

nvt

nvt

nvt

2

Re-integratie

1929

422

         

4

nvt

nvt

nvt

2

Sociale Werkvoorziening

527

291

         

2

nvt

nvt

nvt

4

Wajong Iedereen doet mee

1 500

             

nvt

nvt

nvt

7

Kinderopvang

6 347

10 500

7 668

7 550

7 550

7 550

7 550

3

nvt

nvt

nvt

98

Projectsubsidies

0

804

         

nvt

nvt

nvt

 

TOTAAL

18 128

23 242

16 170

12 987

11 525

12 074

12 074

       

Omdat het hier gaat om incidentele subsidies die vallen onder de Kaderwet subsidies SZW, zijn er geen afzonderlijke evaluatiemomenten voorzien

Licence