Base description which applies to whole site

5. Financiële informatievoorziening

De financiële informatie voor de bepaling van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg komt tot stand door een getrapte levering. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelen de informatie bij verzekeraars en instellingen en leveren deze geaggregeerd bij VWS aan. De definitieve resultaten (mee- en tegenvallers) van de zorguitgaven worden vaak in een laat stadium geconstateerd. Om de zorguitgaven beter te kunnen beheersen zet het Ministerie van VWS in op een betere aansluiting tussen de budgettaire cyclus en de informatievoorziening. Specifiek ten aanzien van de informatievoorziening betekent dit dat gezocht wordt naar betere aanwending van- en eventueel andere dan de tot nu toe gebruikte informatiebronnen, waaruit geput kan worden om de ontwikkeling van de zorguitgaven lopende het jaar te monitoren.

Verbetering van de informatievoorziening

Voor een goede werking van het zorgsysteem is een adequate informatievoorziening noodzakelijk, zowel in de langdurige als de curatieve zorg. Informatie is nodig voor cliënten om te kiezen, voor zorgaanbieders om zich te spiegelen, voor inkopers om te contracteren, voor ZBO’s om toezicht te houden, voor wetenschappelijk onderzoek en voor de overheid om beleid te maken. Adequate informatie is cruciaal gegeven de omvang van de informatieasymmetrie die kenmerkend is voor de zorgsector.

Informatie ligt deels bij publieke en deels bij private organisaties. Het verkrijgen van betrouwbare informatie is door versnippering en gebrek aan afstemming tot nu toe een moeizaam proces. Alle cruciale informatie voor de sturing en de werking van het stelsel moet belangeloos en kosteloos beschikbaar worden gesteld en openbaar en om niet toegankelijk zijn.

VWS neemt hierbij de regie door eisen te stellen aan de basisregistratie zodat relevante data actueel en uitwisselbaar zijn, waarbij de administratieve lasten worden beperkt door niet meer uit te vragen dan strikt noodzakelijk.

De afgelopen jaren heeft VWS een aantal stappen gezet om de financiële informatievoorziening te verbeteren. Daarnaast is in het rapport van de Taskforce Beheersing Zorguitgaven dat op 15 juni 2012 aan het parlement is gestuurd (TK 29 689, nr. 395) een aantal voorstellen gedaan om de informatievoorziening over de zorguitgaven verder te verbeteren en te versnellen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijlage bij dat rapport. Ook in de Tweede Kamer is de financiële informatievoorziening een punt van aandacht en zorg. In de motie Van der Veen is in dit kader aangedrongen om uiterlijk 1 december 2012 een plan van aanpak naar de Tweede Kamer te sturen om de financiële informatie over de zorguitgaven te verbeteren en te versnellen (TK 33 240-XVI, nr. 8). In dat plan van aanpak zal worden aangesloten bij de voorstellen van de Taskforce.

Ten slotte is in het kader van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord tussen VWS, ZN, NFU, ZKN en de NVZ overeengekomen dat instellingen aan VWS via zorgverzekeraars hun onderhanden werk zullen gaan rapporteren ( Dit betreft dbc’s die op het moment van rapporteren al zijn geopend, maar nog niet zijn gesloten). Daarmee ontstaat er veel sneller dan nu inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven binnen die sector.

Licence