Base description which applies to whole site

3.3 Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Motie ID

Kamerstuk

Indieners

Omschrijving

Stand van Zaken

2050

29 689, nr. 406

Voortman, L.G.J. (GL)

De motie-Voortman over een kabinetsreactie op het onderzoek naar taakherschikking. 

De Tweede Kamer zal hier in september 2012 over worden bericht.

1980

32 620, nr. 50

Veen, E. van der (PvdA)

De gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over voorwaarden voor experimenten.

In de brief van 26 juni 2012 over de huisartsenbekostiging is aangegeven dat aan deze motie wordt voldaan met een brief in september 2012.

1993

32 279, nr. 25

Arib, K. (PvdA), Smilde, M.C.A. (CDA)

De motie-Arib/Smilde over regionale zorgstandaarden voor geboortezorg.

Het resultaat wordt verwacht voor het einde van 2012 en zal daarna aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

1950

33 000-XVI, nr. 116

Bouwmeester, L.T. (PvdA), Bruins Slot, H.G.J. (CDA)

De gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester over kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

Opdracht wordt op korte termijn gegund. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek voor eind 2012 naar de Tweede Kamer gaan.

1921

33 000-XVI, nr. 45

Smilde, M.C.A. (CDA)

De motie-Smilde c.s. over de introductie van uitkomstfinanciering.

Na de zomer van 2012 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitkomstfinanciering.

1765

32 500-XVI, nr. 61

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over voortzetten van de bemiddeling en begeleiding van vrijwillig mentorschap.

Motie wordt in oktober 2012 afgehandeld, nadat er meer duidelijkheid is over de structurele financiering.

1865

29 509, nr. 36

Staaij, mr. C.G. van der (SGP), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Staaij over kinderpalliatieve zorg.

Uiterlijk in oktober 2012 zal er een brief hierover naar de Tweede Kamer worden gezonden.

1866

29 509, nr. 38

Leijten, R.M. (SP), Wolbert, A.G. (PvdA) 

De motie-Leijten/Wolbert over de Leidraad zorginkoop.

Uiterlijk in oktober 2012 zal er een brief hierover naar de Tweede Kamer worden gezonden.

1762

32 500-XVI, nr. 54

Agema, F. (PVV) 

De motie-Agema over clusteren van het onderzoek naar Alzheimer.

Motie zal worden meegenomen in dementiebrief die na de zomer aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

1650

32 123-XVI, nr. 64 

Sap, J.C.M. (GL)

De motie-Sap over zuinige en schone energie in de zorgsector

De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden vóór 1 januari 2013.

1815

30 597, nr. 175

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over geestelijke verzorging.

Het projectplan wordt begin juli vastgesteld, waarna in de tweede helft 2012 met de pilot wordt gestart. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel TK 33 243.

1928

33 000-XVI, nr. 59

Staaij, mr. C.G. van der (SGP) 

De motie-Van der Staaij c.s. over palliatieve sedatie.

Uiterlijk in oktober 2012 zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden.

2005

29 325, nr. 55 

Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Kooiman c.s. over uitbreiding van het aantal opvangplekken met begeleiding.

De motie over uitbreiding van het aantal opvangplekken met begeleiding wordt meegenomen in de volgende Voortgangsrapportage MO/VO en Zwerfjongeren. De Tweede Kamer ontvangt deze voortgangsrapportage uiterlijk 31 oktober 2012.

2006

29 325, nr. 58

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over begeleiding van kinderen in opvangcentra.

De motie over uitbreiding van het aantal opvangplekken met begeleiding wordt meegenomen in de volgende Voortgangsrapportage MO/VO en Zwerfjongeren. De Tweede Kamer ontvangt deze voortgangsrapportage uiterlijk 31 oktober 2012.

2007

29 325, nr. 59

Bouwmeester, L.T. (PvdA)

De motie-Bouwmeester c.s. over het informeren van de Kamer.

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage MO/VO en Zwerfjongeren. De Tweede Kamer ontvangt deze voortgangsrapportage uiterlijk 31 oktober 2012.

1900

29 538, nr. 127

Venrooy- van Ark T. (VVD)

De motie-Venrooy- van Ark c.s. over decentralisatie van de MEE-gelden.

Met de VNG en MEE Nederland en in overleg met de cliëntenorganisaties is een concepttransitieplan voor de gefaseerde overheveling van MEE-gelden naar de gemeenten voorbereid. Gelet op de nauwe samenhang met de diverse decentralisaties – waarvan het merendeel door de Tweede Kamer controversieel is verklaard – wordt besluitvorming over dit conceptplan aan het volgende kabinet overgelaten.

1917

33 000-XVI, nr. 35

Voortman, L.G.J. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA)

De motie-Wolbert/Voortman over bestrijden van eenzaamheid.

Overleg met partijen is gaande. Na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer over de uitvoering van deze motie een brief samen met het actieplan «Eenzaamheid».

2021

33 000-XVI, nr. 180 

Agema, F. (PVV), Gerbrands, K. (PVV) 

De motie-Gerbrands/Agema over kosten voor tijdelijk onderdak voor daders van huiselijk geweld.

De Tweede Kamer ontvangt eind oktober 2012 de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA), waarin de kosten voor tijdelijk onderdak voor daders van huiselijk geweld wordt meegenomen.

2022

33 000-XVI, nr. 181 

Agema, F. (PVV), Gerbrands, K. (PVV) 

De motie-Gerbrands-Agema over de richtlijn ouderenmishandeling.

De Tweede Kamer ontvangt eind oktober 2012 de voortgangsrapportage GIA waarin de richtlijn oudermishandeling wordt meegenomen.

2023

33 000-XVI, nr. 183

Voortman, L.G.J. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA) 

De motie-Wolbert/Voortman over het tegengaan van ouderenmishandeling.

De Tweede Kamer ontvangt eind oktober 2012 de voortgangsrapportage GIA waarin het tegengaan van ouderenmishandeling wordt meegenomen.

2024

33 000, XVI, nr. 184

Agema, F. (PVV), Venrooy- van Ark T. (VVD)

De gewijzigde motie-Venrooy-Van Ark/Agema over een meldplicht voor professionals.

De Tweede Kamer ontvangt eind oktober 2012 de voortgangsrapportage GIA waarin een meldplicht voor professionals wordt meegenomen.

2035

25 847, nr. 108

Klijnsma, J. (PvdA), Wolbert, A.G. (PvdA) 

De motie-Wolbert/Klijnsma over criteria voor de toewijzing van Valyskilometers.

Voor 1 oktober 2012 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van deze motie.

2034

25 847, nr. 107

Dijkstra, P.A. (D66) Venrooy- van Ark T. (VVD)

De gewijzigde motie-Venrooy-Van Ark/Dijkstra over een integrale visie op doelgroepvervoer.

Voor de begrotingsbehandeling VWS 2013 zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden.

2020

33 240-XVI, nr. 8

Veen, E. van der (PvdA)

De nader gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over een plan van aanpak.

Eind 2012 zal de Tweede Kamer hierover een brief ontvangen.

1690

22 894, nr. 243

Arib, K. (PvdA)

De motie Arib c.s. over een register voor banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers.

De motie wordt afgehandeld door zelfregulering. In het eerste kwartaal 2013 zal er een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

2028

31 839, nr. 208 

Burg, B.I. van der (VVD)

De motie-Van der Burg c.s. over tuchtmaatregelen in de jeugdzorg.

In september 2012 zal er een brief over onder meer de uitvoering van deze motie aan de Tweede Kamer worden gezonden.

2029

31 839, nr. 211

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Kooiman/Dijsselbloem over registratie van jeugdzorgwerkers in een beroepregister.

In september 2012 zal er een brief over onder meer de uitvoering van deze motie aan de Tweede Kamer worden gezonden.

2030

31 839, nr. 212

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Dijsselbloem/Kooiman over professionalisering van de jeugdzorg.

In september 2012 zal er een brief over onder meer de uitvoering van deze motie aan de Tweede Kamer worden gezonden.

2031

31 839, nr. 213 

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA), Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Dijsselbloem/Kooiman over verplichte bij- en nascholing voor werkenden in de jeugdzorg.

In september 2012 zal er een brief over onder meer de uitvoering van deze motie aan de Tweede Kamer worden gezonden.

 

31 839, nr. 228

Bruins Slot, H.G.J. (CDA)

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

De motie-Bruins Slot/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het principe van eigen kracht.

In de voortgangsbrief van september 2012 wordt de Tweede Kamer over de uitvoering van deze motie geïnformeerd.

1951

33 000-XVI, nr. 157 

Dille, W.R. (PVV)

De gewijzigde motie-Dille over de gegevensoverdracht.

De Tweede kamer wordt voor 1 september 2012 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

2025

31 839, nr. 222

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA)

De motie-Dijsselbloem c.s. over de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2027

31 839, nr. 224

Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Kooiman over jeugdzorginstellingen.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2039

31 839, nr. 226

Dibi, T. (GL)

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA)

De motie-Dibi/Dijsselbloem over de continuïteit in de jeugdzorg.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2040

31 839, nr. 227

Bruins Slot, H.G.J. (CDA), Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA)

De motie-Bruins Slot/Dijsselbloem over de topklinische zorg.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2042

31 839, nr. 229

Bruins Slot, H.G.J. (CDA), Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie-Bruins Slot/Kooiman over wettelijke mogelijkheden en beperkingen.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2043

31 839, nr. 230

Bruins Slot, H.G.J. (CDA)

De gewijzigde motie-Bruins Slot over verankering van de resultaten VVI.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2044

31 839, nr. 231

Dille, W.R. (PVV)

De motie-Dille over het integraal toezicht.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

2026

31 839, nr. 223

Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA)

De motie-Dijsselbloem over het gezag over kinderen.

In de voortgangsbrief stelsel, welke in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, zal worden aangegeven hoe de motie zal worden beantwoord.

1992

31 939, nr. 185

Bruins Slot, H.G.J. (CDA)

De motie-Bruins Slot over overleg met aanbieders socialenetwerksites.

De Tweede Kamer wordt hierover in de volgende GIA voortgangsbrief geïnformeerd (najaar 2012).

1990

31 839, nr. 181

Burg, B.I. van der (VVD), Dille, W.R. (PVV)

De gewijzigde motie-Van der Burg/Dille over geïntegreerde zorg in gespecialiseerde instellingen.

In september 2012 vindt er een expertmeeting plaats over dit onderwerp. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

1945

31 839, nr. 150

Leijten, R.M. (SP)

De motie-Leijten over de kwaliteit van zorg.

VWS stuurt deze zomer een rapport naar de Tweede Kamer over de gang van zaken bij Zonnehuizen, waarin deze motie wordt meegenomen.

2013

31 016, nr. 30 

Gerbrands, K. (PVV)

De gewijzigde motie-Gerbrands over een bestuurderstoets voor alle bestuursfuncties in de zorg.

VWS stuurt naar verwachting in het najaar een brief over goed bestuur in de zorg aan de Tweede Kamer, waarin deze motie wordt meegenomen. 

2014

31 016, nr. 31

Gerbrands, K. (PVV)

De gewijzigde motie-Gerbrands over hoofdelijk aansprakelijk stellen van bestuurders.

VWS stuurt naar verwachting in het najaar een brief over goed bestuur in de zorg aan de Tweede Kamer, waarin deze motie wordt meegenomen.

2017

29 282, nr. 160

Leijten, R.M. (SP), Voortman, L.G.J. (GL)

De motie-Leijten/Voortman over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao.

De motie wordt ter kennis gebracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting wordt hier in het najaar van 2012 een brief over aan de Tweede Kamer verzonden.

2015

29 282, nr. 156

Uitslag, A.S. (CDA)

De motie-Uitslag over meer hoger opgeleiden in de ouderenzorg.

Overleg met externe partijen wordt voorbereid, in het najaar van 2012 gaat hierover een brief richting Tweede Kamer.

2016

29 282, nr. 157

Uitslag, A.S. (CDA)

De motie-Uitslag over het contracteren van verpleegkundig specialisten als hoofdbehandelaar.

Overleg met externe partijen wordt voorbereid, in het najaar van 2012 gaat hierover een brief richting de Tweede Kamer.

1916

27 529, nr. 85

Leijten, R.M. (SP)

De motie-Leijten over een wettelijk kader voor regionale dossiers.

Ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

1977

28 286, nr. 553

Ormel, H.J. (CDA)

De gewijzigde motie-Ormel c.s. over een plan van aanpak voor reductie van risico's door ESBL.

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer hierover begin september 2012 geïnformeerd.

1986

32 793, nr. 42

Ouwehand, mw. E. (PvdD)

De motie-Ouwehand over groene schoolpleinen.

Gesprekken met diverse partijen zijn gaande, waaronder met de Ministeries van OCW, EL&I en BZK. De onderwerpen worden in onze contacten met gemeentebesturen aan de orde gesteld. 

2009

33 026, nr. 5

Klijnsma, J. (PvdA

De motie-Klijnsma c.s. over de kabinetsreactie op het burgerinitiatief.

De resultaten van de evaluatie worden in het najaar 2012 verwacht. Kort daarna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

1887

30 234, nr. 46

Dekken, T.R. van (PvdA)

De motie-Van Dekken over een plan van aanpak meiden- en vrouwenvoetbal.

De KNVB is verantwoordelijk voor vrouwenvoetbal en derhalve ook voor het maken van een «plan van aanpak voor de bestendiging en versteviging van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland» zoals de motie vraagt. Naar verwachting zal de KNVB eind 2012 met een reactie komen. Kort daarna zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

1938

33 000-XVI, nr. 78

Dekken, T.R. van (PvdA), Dijkstra, P.A. (D66)

De motie-Van Dekken/Dijkstra over het behoud van medische kennis en ervaring.

Met Stichting Service Médical (SSM) is overlegd over het organiseren van een bijeenkomst met stakeholders over hoe de kennis en ervaring te borgen. SSM is daarmee bezig en verwacht een en ander voor het einde van 2012 te kunnen afronden. Kort daarna zal de Tweede Kamer hierover een brief ontvangen.

1886

30 234, nr. 45

Dekken, T.R. van (PvdA), Dijkstra, P.A. (D66)

De motie-Van Dekken/Dijkstra over een gedragscode.

De aanbevelingen van de expertgroep zullen uiterlijk eind 2012 in EU-verband besproken worden. Kort daarna zal de Tweede Kamer over de uitkomsten van de EU inzet worden geïnformeerd.

1771

32 371, nr. 15

Mos, R. de (PVV)

De motie-De Mos over sportbonden en overheidsbeleid.

Deze motie wordt meegenomen in het nieuwe evenementenbeleid dat uiterlijk begin 2014 van kracht wordt. Eind 2013 zal de Tweede Kamer hierover geïnformeerd worden.

1864

32 022, nr. 73

Straus, K.C.J. (VVD)

De gewijzigde motie-Straus over een evaluatie over drie jaar.

De Drank en Horecawet zal per 1-1-2013 in werking treden. De eerste evaluatie is voorzien voor 1-1-2016. De Tweede Kamer zal dan over de resultaten worden geïnformeerd.

1971

30 168, nr. 45

Dekken, T.R. van (PvdA) 

De motie-Van Dekken over 3V-bevorderende financieringsvoorwaarden.

In het VAO is gezegd dit thema in bespreking te brengen in de Interdepartementale Werkgroep Alternatieven voor Dierproeven.

Een stand-van-zaken brief zal naar verwachting in november 2012 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

1968

30 168, nr. 39

Ouwehand, mw. E. (PvdD) 

De gewijzigde motie-Ouwehand over dataopslag van proefdieronderzoek.

Het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) zal VWS eind 2012 de resultaten van de evaluatie en het advies doen komen. Kort daarna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

1967

30 168, nr. 38

Ouwehand, mw. E. (PvdD)

De motie-Ouwehand over «systematic reviews».

Begin april 2012 is er in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat VWS het UMC Radboud in overleg met het veld, zal ondersteunen in de implementatiestappen en in dit verband de contacten een vervolg (blijft) geven. Eind 2012/ begin 2013 wordt de Kamer geïnformeerd.

1879

29 689, nr. 337

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman- van Meppelen Scheppink c.s. over een pilot bilateraal CI.

De Tweede Kamer wordt hierover voor september 2012 geïnformeerd.

2018

29 689, nr. 399

Leijten, R.M. (SP) 

De motie-Leijten over de lage-ziektelastbenadering.

Komt aan de orde in de tweede rapportage betreffende lage ziektelasten. Deze zal eind 2012 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

2019

29 689, nr. 400

Voortman, L.G.J. (GL)

De motie-Voortman over onderzoeken van mogelijkheden van kostenefficiëntie door gebruik van een systeem als de NICE guidelines.

Komt aan de orde in rapport voorwaardelijke toelating. Deze zal in het eerste kwartaal van 2013 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

1972

29 689, nr. 374

Smilde, M.C.A. (CDA), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Smilde over de toegankelijkheid van websites van zorgverzekeraars.

Op dit moment vindt afstemming plaats met ZN. Het streven is de Tweede Kamer over de uitkomst hiervan in het najaar te informeren.

2051

29 689, nr. 408

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over vergoeding van dbc's.

Een brief aan ZN hierover is in voorbereiding, de Tweede Kamer ontvangt hiervan op korte termijn een afschrift.

2052

29 689, nr. 409

Voortman, L.G.J. (GL), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) 

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Voortman over een inspanningsverplichting voor zorgverzekeraars.

Een brief aan ZN hierover is in voorbereiding, de Tweede Kamer ontvangt hiervan op korte termijn een afschrift.

Toezeggingen bewindspersonen VWS

Toez ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

4035

Voor de zomer zal de Tweede Kamer een beeld worden verschaft van de initiatieven die van onderop (onder andere huisartsen en patiënten) zijn genomen (inclusief criteria en afspraken) om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de prijs te drukken (bijvoorbeeld minder doorverwijzingen).

AO Zorglandschap

15-2-2012

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder meer dat hier in september 2012 een brief over naar de Tweede Kamer gaat.

3808

De minister geeft opdracht aan het NZa voor een praktijk- en inkomensonderzoek huisartsenzorg met het verzoek de resultaten daarvan in de eerste helft 2012 op te leveren.

Toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer op 11-10-2011 over inkomensonderzoek huisartsenzorg (TK 29 247, nr. 151)

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder andere vermeld dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd zodra het rapport van de NZa gereed is. Naar verwachting is dit in het najaar 2012.

4120

De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de experimenten in het kader van de eerste lijn en de financiering.

Plenair debat Verloskunde

23-5-2012

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder andere vermeld dat hier in september 2012 een brief over naar de Tweede Kamer gaat.

4011

De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel verplichte ggz zullen naar verwachting voor de zomer van 2012 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

AO Dwang en Drang ggz

1-3-2012

De nota van wijziging met toelichting op de Wvggz wordt begin september aan de Raad van State gezonden en vervolgens samen met de nota naar aanleiding van het verslag in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

4078

Voor de zomer zal een concreet werkplan naar de Kamer worden gestuurd, waarin zal worden ingegaan op de te treffen maatregelen die ingezet zullen worden om de zorg en ondersteuning in de buurt te versterken.

AO Ziekenhuisbekostiging

21-12-2011

Vanwege de demissionaire status van het kabinet wordt vooralsnog geen nieuw werkplan gepresenteerd.

3820

Voor de zomer van 2012 stuurt de minister de Tweede Kamer een concreet werkplan en een tijdpad om de zorg en ondersteuning in de buurt daadwerkelijk te versterken.

Toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer op 14-10-2011 over zorg en ondersteuning in de buurt (TK 32 620, nr. 27)

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder meer dat vanwege de demissionaire status van het kabinet vooralsnog geen nieuw werkplan wordt gemaakt.

4012

De Tweede Kamer wordt na de zomer nader geïnformeerd over de normen voor de SEH.

AO Zwangerschap en Geboorte

7-3-2012

De Tweede Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd.

4029

De minister hoopt in de zomer voorstellen voor de bekostiging van de eerste- en tweedelijnszorg in 2013 aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen.

AO Zorglandschap

15-2-2012

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder meer dat vanwege de demissionaire status van het kabinet vooralsnog geen nieuw werkplan wordt gemaakt.

3926

De minister stemt het punt van de vrije artsenkeuze af met de NMA en de evaluatiecommissie en zal de Eerste Kamer van de ontwikkelingen op de hoogte houden (T01109).

Schriftelijk overleg EK

3-11-2009

Eindrapportage wordt in september aan de Eerste Kamer gestuurd.

3927

De minister zegt de Eerste Kamer toe het punt van de administratieve lasten te betrekken bij de evaluatie (T01102).

Schriftelijk overleg EK

3-11-2009

Eindrapportage wordt in september aan de Eerste Kamer gestuurd.

3924

De minister zegt toe voor 1 juli 2012 de Eerste Kamer te berichten over een nieuw Macrobeheersingsinstrumentarium (T01408).

Plenaire behandeling Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG (TK 32 393)

28-11-2011

De minister heeft in een brief van 6 juli (TK 29 248, nr. 232) aangegeven dat zij de standpuntbepaling en besluitvorming over verstrekkende voorstellen van de commissie-Baarsma overlaat aan een volgend kabinet.

4039

De minister zal met de NVZ en NFU spreken over het onderzoeken en aanpakken van vermijdbare sterfte in ziekenhuizen door meer systematisch onderzoek en zal de resultaten hiervan nog deze zomer aan de Kamer mededelen.

Mondeling vragenuur

15 mei 2012

Resultaten worden voor het einde van de zomer aan de Tweede Kamer medegedeeld.

4058

De Tweede Kamer zal op de hoogte worden gehouden van het overleg met veldpartijen over verbeterde samenwerking tussen de ggz en de somatiek.

Begrotingsbehandeling VWS 2012

9-11-2011

Hiervoor is een basis gelegd in het Bestuurlijk akkoord met de geestelijke gezondheidszorg d.d. 18 juni 2012. Uitwerking volgt in najaar 2012, waarvan het resultaat aan de Tweede Kamer wordt bericht.

3393

Naar aanleiding van verzoek PvdA om Tweede Kamer te informeren over aansluiting volwassen geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in relatie tot lokale voorzieningen als er kinderen in het geding zijn.

Begrotingsbehandeling Jeugd en Gezin 3-11-2009

Bekeken wordt of dit punt kan worden meegenomen in de reactie op het OVV rapport over kindermishandeling, dat in het najaar 2012 verschijnt. Direct daarna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

4031

De Tweede Kamer zal een kabinetsreactie ontvangen met betrekking tot de publieke taak van de UMC's.

AO Zorglandschap

15-2-2012

De reactie wordt aan nieuw kabinet gelaten, zoals verkondigd in de brief van 6-7-2012 (TK 33 278, nr. 3).

4082

In maart zal de Tweede Kamer een uitgesplitste indicatie van de CVZ-cijfers betreffende de uitgaven over de huisartsenzorg in 2011 ontvangen. 

AO Huisartsenzorg

22-12-2011

Dekking overschrijding 2011 grotendeels aan de orde gesteld in het Huisartsenakkoord van juni 2012.

3824

Na het NZa-advies over substitutie van tweede naar eerste lijn zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de vervolgstappen in 2013.

Brief aan de Tweede Kamer op 14-10-2011 over zorg en ondersteuning in de buurt

(TK 32 620, nr. 27)

Rapporten zijn aangeboden aan Tweede Kamer met brief van 5 juli 2012 (TK 32 620, nr. 71). De minister neemt geen standpunt in vanwege demissionaire status van het kabinet.

3822

Na ontvangst van het NZa-advies over bekostiging eerstelijns diagnostiek zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de vervolgstappen per 2012 en 2013.

Brief aan de Tweede Kamer op 14-10-2011 over zorg en ondersteuning in de buurt

(TK 32 620, nr. 27)

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67) staat onder andere dat in september 2012 hierover een brief naar de Kamer gaat.

3954

Rapporten Algemene Rekenkamer door NZa laten meenemen in advies huisartsenzorg & integrale zorg.

AO Afstemming zorg Chronisch zieken

14-3-2012

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 TK 32 620, nr. 67) staat onder meer dat vanwege de demissionaire status van het kabinet vooralsnog geen nieuw werkplan wordt gemaakt.

4034

In het voorjaar zal de Tweede Kamer de reactie van de minister op het NZa-advies over de medische laboratoria ontvangen.

AO Zorglandschap

15-2-2012

Samenhang met de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 (TK 32 620, nr. 67). Minister neemt geen standpunt in vanwege demissionaire status van het kabinet.  

3952

De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden ten aanzien van de stand van zaken van het individueel zorgplan.

AO Afstemming zorg Chronisch zieken

14-3-2012

Naar verwachting zal de Tweede Kamer hier in het najaar van 2012 over worden bericht.

3857

De minister zal de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van de voorzitter, op de hoogte houden van de manier waarop de meest kwetsbare doelgroepen bij het heffen van een eigen bijdrage ggz kunnen worden ontzien en de Eerste Kamer informeren over de gevolgen van de uitvoering van de motie- Staaij/Bruins inzake de inperking van het risico op zorgmijding (T01375).

Mondeling overleg EK

5-7-2011

Gedeeltelijk voldaan met reactie op motie (afschrift brief 31/8 aan EK nr. 3078819) Dit wordt meegenomen in de monitor waarover tussentijds (september 2012) advies zal volgen. 

3955

Gesprekken met NZa om waar mogelijk, beleidsregels en bekostiging rondom innovatie sneller mogelijk te maken.

AO Afstemming zorg Chronisch zieken

14-3-2012

Naar verwachting zal de Tweede Kamer hier in het najaar van 2012 over worden bericht.

4009

In september 2012 zullen de eerste resultaten van de monitor naar de effecten van de invoering van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz op kwetsbare groepen naar de Kamer worden gezonden.

Brief van 27-2-2012 over de monitor eigen bijdrage ggz

(TK 25 424, nr. 162)

De Tweede Kamer wordt in september hierover geïnformeerd.

4030

De Tweede Kamer zal de beschrijving en de opzet van de experimenten op het gebied van de eerste- en tweedelijnszorg worden toegezonden.

AO Zorglandschap

15-2-2012

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 TK 32 620, nr. 67) staat onder andere dat in september 2012 hierover een brief naar de Tweede Kamer gaat.

4077

Financieringsalternatieven worden uitgewerkt, waarover de Tweede Kamer vervolgens wordt geïnformeerd.

AO Ziekenhuisbekostiging

21-12-2011

In de brief over de huisartsenbekostiging van 26 juni 2012 TK 32 620, nr. 67) staat onder andere dat in september 2012 hierover een brief naar de Tweede Kamer gaat. 

3674

Begin 2012 verschijnen de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de problematiek van de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtone jongeren in de forensische zorg en de ondervertegenwoordiging van deze jongeren in de gewone ggz.

AO Dwang en drang/ggz

16-3-2011

Het onderzoek van de Gezondheidsraad is nog niet afgerond. Verwacht wordt dat na de zomer de resultaten van dit onderzoek naar de Tweede Kamer gaan.

3672

De Kamer zal een nieuw streefcijfer voor vermindering van het aantal suïcides ontvangen op basis van onderzoek in andere Europese landen en na ontvangst van de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaliteit die in de zomer van 2011 uitkomt.

AO Dwang en drang/ggz

16-3-2011

De multidisciplinaire richtlijn suïcide wordt juli 2012 verwacht, waarna partijen de streefcijfers gaan bepalen waarvan het resultaat in het najaar 2012 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

3082

De minister zal schriftelijk antwoorden op de vraag of in de nieuwe wet meer aandacht zal worden besteed aan de kinder- en jeugdpsychiatrie.

AO Derde evaluatie Wet Bopz

2-10-2008

Dit wordt opgenomen in de nota van wijziging met toelichting op de Wvggz, die in de zomer aan de Raad van State wordt gestuurd en vervolgens in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

3839

De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk na een positief overleg met het veld een nota van wijziging ontvangen over het wetsvoorstel verplichte ggz.

AO ggz

29-9-2011

De nota van wijziging met toelichting op de Wvggz, wordt na de zomer aan de Raad van State gezonden en vervolgens in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

4021

De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel verplichte ggz zullen naar verwachting voor de zomer van 2012 naar de Kamer worden gezonden (zie ook 3079).

AO Dwang en Drang ggz

1-3-2012

De nota van wijziging met toelichting op de Wvggz, wordt na de zomer aan de Raad van State gezonden.

De nota naar aanleiding van het verslag wordt in het najaar naar de Tweede Kamer gezonden.

4027

De IGZ en GGZ Nederland zullen worden verzocht hun onderzoeken naar (een landelijk dekkend netwerk inzake) de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor psychiatrische patiënten met somatische problematiek die eind 2012 zouden zijn afgerond te vervroegen.

AO overlijden psychiatrische patiënt

13-3-2012

In september wordt de Tweede Kamer hierover bericht.

4028

Bij de rapportage over het onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor psychiatrische patiënten met somatische problematiek zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd in hoeverre het instellen van een denktank voor deze zorg een meerwaarde heeft.

AO overlijden psychiatrische patiënt

13-3-2012

Als de resultaten van het onderzoek naar het instellen van een denktank bekend zijn, wordt de Tweede Kamer hierover bericht. Naar verwachting is dit in het najaar van 2012.

3838

De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk na een positief overleg met het veld een nota naar aanleiding van het verslag ontvangen inzake het wetsvoorstel verplichte ggz.

AO ggz

29-9-2011

De nota van wijziging met toelichting op de Wvggz, wordt na de zomer aan de Raad van State gezonden en vervolgens in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

4020

Voor de begrotingsbehandeling zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de SOS-arts.

AO Huisartsenzorg

29-2-2012

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de stand van zaken.

3944

Duidelijkheid over eigen bijdrage 18+.

AO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

9-2-2012

De Tweede Kamer ontvangt na de zomer hierover bericht. 

4010

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar bericht over de voortgang van het gesprek inzake de mogelijke meerwaarde van taakherschikking in de verloskunde.

VAO Zwangerschap en geboorte

15-3-2012

De Tweede Kamer zal hier voor het eind van het jaar over worden bericht.

3871

Verzoek om een gedetailleerd wetsvoorstel stelsel.

Wetgevingsoverleg Jeugd

19-12-2011

Wetsvoorstel is op 18 juli in consultatie gegaan. Einde consultatie is 18 oktober. In november/december, na verwerking opmerkingen consultatie, gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State. 

3942

Medewerking onderwijsinstellingen aan voorlichtingsprogramma's seksuele weerbaarheid.

AO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

9-2-2012

In de GIA-rapportage in het najaar 2012 zal de Tweede Kamer over de uitkomsten geïnformeerd worden.

3560

De minister voor Jeugd en Gezin zegt de Eerste Kamer op 15 juni 2010 toe de wet Kinderombudsman binnen een termijn van 5 jaar te evalueren.

Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel-Arib Wet Kinderombudsman (TK 31 831)

15-06-2010

Met de kinderombudsman wordt bezien hoe de evaluatie vormgegeven wordt. De Kamer ontvangt evaluatie binnen vijf jaar na inwerkingtreding.

3651

VWS gaat met Alzheimer Nederland en stuurgroep Brancherapport in gesprek om verklaringen resultaten ten aanzien van dementie te bespreken en waar mogelijk te verklaren.

AO AWBZ

23-3-2011

Voor de begrotingsbehandeling zal deze toezegging worden meegenomen in een algemene brief aan de Tweede Kamer over dementie/Alzheimer incl. deltaplan.

3769

Na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een brief over de leerstoel ethiek en spiritualiteit.

AO Palliatieve zorg

8-6-2011

Uiterlijk in oktober 2012 zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

3770

De Kamer wordt eind 2011 geïnformeerd inzake het stappenplan Bekostigingseffecten en de informatie over het verbeterprogramma, toekomstige financieringswijze/borging van palliatieve zorg in de Zvw c.q. AWBZ.

AO Palliatieve zorg

8-6-2011

Uiterlijk in oktober 2012 zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

3843

Over de resultaten van het plan Zorg voor mensen met dementie en mogelijke vervolgstappen zal de Tweede Kamer in het najaar van 2011 worden geïnformeerd.

Begrotingsbehandeling VWS 2012

9-11-2011

Voor de begrotingsbehandeling zal deze toezegging worden meegenomen in een algemene brief aan de Tweede Kamer over dementie/Alzheimer incl. deltaplan. 

3906

In mei zal de Tweede Kamer worden bericht over de resultaten van het, samen met de staatssecretaris van EL&I uit te voeren, onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van zorgboerderijen.

AO Pgb’s

22-12-2011

Toezegging zal worden meegenomen in een brief over de zorgcontractering van nieuwe aanbieders die eind september aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

4040

De Tweede Kamer zal een deltaplan dementie worden toegezonden.

Notaoverleg Landelijke nota Gezondheidsbeleid

5-3-2012

Het plan zal in september met de bewindslieden worden besproken.

Voor de begrotingsbehandeling zal deze toezegging worden meegenomen in een algemene brief aan de Tweede Kamer over dementie/Alzheimer incl. deltaplan.

3819

MEE: de Tweede Kamer krijgt het projectplan met betrekking tot transitie toegestuurd. Tevens wordt in het projectplan meegenomen de gevolgen voor vroeghulp van de MEE-organisaties.

AO Wmo en Thuiszorg

28-9-2011

Met de VNG en MEE Nederland en in overleg met de cliëntenorganisaties is een concepttransitieplan voor de gefaseerde overheveling van MEE-gelden naar de gemeenten voorbereid. Gelet op de nauwe samenhang met de diverse decentralisaties – waarvan het merendeel door de Tweede Kamer controversieel is verklaard – wordt besluitvorming over dit conceptplan aan het volgende kabinet overgelaten.

4007

De Tweede Kamer wordt over de wetswijziging met betrekking tot MOE-landers geïnformeerd.

AO Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang

21-3-2012

Dossier is controversieel verklaard.

3757

Impactanalyse naar aanleiding van ratificatie VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap.

Brief aan de Tweede Kamer op 1-7-2011 (TK 29 355, nr. 51)  

De Tweede Kamer ontvangt tweede helft september een voortgangsbericht ratificatie VN Verdrag Handicap.

3815

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd met het Professionaliseringsplan Wmo-werkplaatsen.

AO Wmo en Thuiszorg

28-9-2011

De Tweede Kamer ontvangt na het zomerreces het plan van aanpak professionalisering werkplaatsen.

3948

Voor het eind van het jaar ontvangt de Tweede Kamer een rapport met een plan voor de bestrijding van eenzaamheid.

Begrotingsbehandeling VWS 2011

8-11-2011

De Tweede Kamer ontvangt medio oktober een rapport met plan voor bestrijding van eenzaamheid.

4008

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de onderzoeken naar de kwaliteitsafspraken die gemeenten met aanbieders van hulp bij het huishouden maken en de wijze waarop deze kwaliteit geborgd wordt. De resultaten van de onderzoeken bespreekt de staatssecretaris VWS met de VNG en vertegenwoordigers van aanbieders, daarin neemt zij ook mee de resultaten van de CQ-meting huishoudelijke hulp over 2010.

Brief aan de Tweede Kamer op 9-12-2011 (TK 29 538, nr. 132)

De Tweede Kamer ontvangt eind september 2012 de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsafspraken die gemeenten met aanbieder van huishoudelijke hulp maken en de waarborging daarvan.

4074

Voor de zomer 2012 zal het ratificatiebesluit over het VN-verdrag in de ministerraad dienen, waarna bij instemming een wetgevingstraject zal volgen.

AO Valys doelgroepenvervoer

19-4-2012

De Tweede Kamer ontvangt tweede helft september het voortgangsbericht ratificatie VN-verdrag Handicap.

4075

De staatssecretaris van VWS zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Slagter-Rukema en Flierman, gemeenten schriftelijk te informeren over de aanbesteding van huishoudelijke verzorging (T01462).

Gezamenlijke plenaire behandeling initiatiefwetsvoorstellen Leijten tot wijziging van de Wmo

(TK 31 347, TK 31 353, TK 31 375)

6-3-2012

De Eerste Kamer, de gemeenten en Tweede Kamer worden eind september 2012 geïnformeerd over de aanbesteding van huishoudelijke verzorging.

4006

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de grensstrook over het MO-beleid met de Voortgangsrapportage MO.

AO Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang

21-3-2012

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 31 oktober 2012 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage MO/VO en Zwerfjongeren over grensstrook.

4014

In de halfjaarrapportage wordt de Tweede Kamer bericht inzake het instrumentarium en de verbeterpunten ter zake.

AO Rapport Beperkt weerbaar

8-2-2012

Deze toezegging wordt afgedaan met Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, die uiterlijk 31 oktober 2012 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. 

4015

De Kamer wordt nader bericht over lacunes inzake scholingsbeleid.

AO Rapport Beperkt weerbaar

8-2-2012

Deze toezegging wordt afgedaan met Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, die uiterlijk 31 oktober 2012 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

4016

In de eerstvolgende brief over geweld in afhankelijkheidsrelaties zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over alle bestaande instrumenten, de lacunes en mogelijke vervolgacties. Tevens zal daarin nader worden bericht over de toepassingspraktijk van VOG-verklaringen.

VAO Beperkt weerbaar

15-3-2012

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk 31 oktober 2012 de Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

4059

De Tweede Kamer kan een brief tegemoet zien over geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Begrotingsbehandeling VWS 2011

8-11-2011

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk 31 oktober 2012 de Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

4076

De Tweede Kamer ontvangt in oktober 2012 een volgende Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang en Zwerfjongeren.

VAO Maatschappelijke opvang

5-4-2012

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk 31 oktober 2012 de volgende Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang/Vrouwen Opvang en Zwerfjongeren.

4108

De Tweede Kamer zal nader antwoord ontvangen op de vraag over meer aandacht voor Indië tijdens de herdenking op 4 mei.

AO Oorlogsgetroffenen

28-6-2011

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vraag over meer aandacht voor Indië tijdens de herdenking op 4 mei.

3914

Elk half jaar wordt in de geïntegreerde rapportage over GIA gerapporteerd over het brede beleid met betrekking tot meldpunt en hulpverlening in het kader van commissie-Deetman.

Plenair debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

31-1-2012

Re- en dupliek debat Eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk

15-2-2012

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk 31 oktober 2012 de Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

4105

De Tweede Kamer zal een financieel overzicht van de kosten van Valys worden gezonden.

VAO Valys/Doelgroepenvervoer

6-6-2012

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over een financieel overzicht van de kosten van Valys.

3371

Mogelijkheden bekijken voor nadere oplossing van problemen bij het bruto/netto ontvangen van het pgb in de Wmo.

AO Wmo

14-10-2009

De Tweede Kamer wordt met de volgende voortgangsrapportage Langdurige Zorg (eind 2012) geïnformeerd over de oplossingen van problemen bij het bruto/netto ontvangen van de het pgb in de Wmo.

3889

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de lokale nuances ten aanzien van kwaliteitscriteria waarvoor het Transitie Bureau voorbeelden zal aandragen.

AO Wmo en Thuiszorg

28-9-2011

De Tweede Kamer wordt met volgende Voortgangsrapportage Langdurige Zorg (eind 2012) geïnformeerd over de lokale nuances ten aanzien van kwaliteitscriteria thuiszorg.

4005

De Tweede Kamer ontvangt het plan van de VNG en de Federatie Opvang over de invoering van het nieuwe stelsel vrouwenopvang (waaronder opvang van specifieke groepen).

AO Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang

21-3-2012

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk eind april 2013 het plan van de VNG en Federatie Opvang over de invoering van het nieuwe stelsel vrouwenopvang.

2810

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken/uitkomsten project homo-ouderen.

Vervolg debat Ouderenbeleid

6-2-2008

De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk eind september 2013 de eindrapportage over de stand van zaken/uitkomsten van het project homo-ouderen. 

4113

De minister zegt toe een brief te versturen over lopende Wob-verzoeken en hoeveel beslag dat legt op VWS.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS

20-6-2012

De Tweede Kamer zal eind 2012 hierover een brief ontvangen.

3428

Transport medicijnen naar ontwikkelingslanden. De minister komt hierop terug bij de voorbereiding van de Europese Raad van Volksgezondheidsministers. Zij zal bij haar collega's navragen waar precies het probleem zit en in hoeverre de ministers van Volksgezondheid behulpzaam kunnen zijn. Ook zal de minister dit bij de commissie aankaarten.

Verslag plenaire vergadering begrotingsbehandeling VWS

17-11-2009

Deze toezegging wordt meegenomen in een brief in het najaar van 2012.

4065

Epoëtines: de minister gaat bezien of deze middelen toch nog in 2013 kunnen worden overgeheveld. De Tweede Kamer wordt hier middels een brief over geïnformeerd voor september.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De Tweede Kamer zal voor september 2012 een brief ontvangen.

4045

Consequenties van een standaardcontract voor alle niet-verzekerde zorg waarin zou moeten zijn geregeld dat bij problemen mensen kosteloos opnieuw worden geholpen.

VAO PIP Borstimplantaten

26-4-2012

In de brief van 2 juli jl. (TK 32 805, nr. 15) is de Tweede Kamer over de toezegging geïnformeerd. In de zomer van 2012 komt de minister met een reactie op het voorstel.

4073

De minister zendt de herhaalstudie naar medicatiegerelateerde opnames door.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

Brief wordt in oktober naar de Tweede Kamer verzonden.  

4069

De minister informeert de Tweede Kamer schriftelijk over contractresearch organisaties (CRO's) die mogelijk reclame maken.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

4070

De minister informeert de Tweede Kamer schriftelijk over de stand van zaken van de Seeding Trials.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

4042

Over de planning van het SCENIHR-rapport zal de minister de Tweede Kamer schriftelijk informeren.

AO PIP Borstimplantaten

12-4-2012

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

4043

In de zomer komt de werkgroep met haar eerste bevindingen over de invulling van een implantatenregistratie en complicaties.

AO PIP Borstimplantaten

12-4-2012

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

4061

Verspilling: De minister stuurt de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar een inventarisatie van mogelijke oplossingen om verspilling van geneesmiddelen en verband- en hulpmiddelen tegen te gaan, met bijbehorende voor- en nadelen. Dit zijn zowel beleidsvoorstellen als voorstellen uit de praktijk.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

Er wordt gewerkt aan een actieplan, dat zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer in het najaar van 2012.

4063

Marktscan farmacie NZa inclusief specifieke aandacht voor prestatie 11 én bevraging van verschillende groepen (zorgverzekeraars, apothekers, patiënten) zullen eind dit jaar aan de Tweede Kamer gezonden.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

NZa is met het onderzoek gestart. Afronding vindt plaats in november. De marktscan zal daarna aan de Tweede Kamer worden toegezonden, waarschijnlijk in december 2012.

4071

De minister zal de CGR vragen in hoeverre zij het beeld dat artsenbezoekers onoorbare zaken doen in strijd met de code, herkennen. De Tweede Kamer ontvangt hierover schriftelijk bericht.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

4112

De minister zal binnenkort met Sanquin spreken over de mogelijkheden die er eventueel zijn om MSM onder voorwaarden bloed te laten doneren zonder dat de veiligheid van het bloed in het geding komt. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.

Brief van 29-5-2012 over motie bloeddonatie MSM

(TK 30 420, nr. 173)

In september zal er overleg plaatsvinden met Sanquin. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2012 geïnformeerd.

3908

De minister zal een werkgroep instellen met onder andere vertegenwoordigers van fabrikanten van implantaten, zorginstellingen, medisch specialisten en de IGZ om te bezien voor welke implantaten een dergelijk systeem is aangewezen en hoe een dergelijk systeem organisatorische vorm dient te krijgen. De minister verwacht dat deze werkgroep eind 2012 haar bevindingen bekend zal maken. 

Brief van 22-12-2011 over Veilige toepassing medische technologie

(TK 33 000-XVI, nr. 148

De Tweede Kamer wordt voor eind 2012 schriftelijk geïnformeerd.

3752

De minister komt volgend jaar bij de Tweede Kamer terug over de vorderingen in het begrijpelijker maken van de bijsluiter.

AO Geneesmiddelenbeleid

25-5-2011 

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Dan is naar verwachting ook de uitkomst bekend van het onderzoek dat DG Sanco in de EU heeft laten verrichten naar de begrijpelijkheid van bijsluiters.

4044

De minister gaat in gesprek met de beroepsgroepen om de gedragscode van de industrie voor medische hulpmiddelen te onderschrijven. 

AO PIP Borstimplantaten

12-4-2012

Alle beroepsgroepen zijn schriftelijk geïnformeerd. Gesprekken met betrokken partijen staan gepland en worden gevoerd. Voor het einde van het jaar zal er een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

4067

Aanpak vervalsing geneesmiddelen: de minister zal de Tweede Kamer begin 2013 informeren over de voortgang van de activiteiten uit het actieplan. 

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

Huidige beleidsagenda vervalste medische producten strekt zich uit tot 2013. Stand-van-zaken brief volgt eerste kwartaal 2013.

4072

De minister zal de Tweede Kamer informeren over het tijdpad waarlangs patiëntregistraties (met betrekking tot alle nieuwe dure geneesmiddelen) worden uitgerold.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De Tweede Kamer zal hier in het najaar van 2012 over worden geïnformeerd.

4062

GGG: Op gezette tijden zal de minister de resultaten van de door de GGGraad geselecteerde projecten aan de Tweede Kamer melden.

AO Geneesmiddelenbeleid

21-6-2012

De eerste voortgangsrapportage wordt in 2013 verwacht en zal aan de Tweede Kamer worden gezonden.

3907

Eind 2012 zal de minister de Tweede Kamer informeren over onderzoek borging continuïteit beschikbaarheid geneesmiddelen.

VAO Geneesmiddelenbeleid

16-6-2011

Begin 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van de werkgroep die de vraagstukken van continuïteit in beeld brengt.

3909

Toezegging jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden naar Eerste Kamer (T11056).

Nota naar aanleiding van het verslag

27 april 2010

De eerstvolgende rapportage zal naar verwachting voor 1-1-2013 naar de Eerste Kamer worden gezonden. 

4107

De staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen over de stand van zaken rond de screening van gastouders in het buitenland en de wijze waarop onderwijs in het buitenland is geregeld.

Verzamel AO Jeugd

13-6-2012

Op dit moment vindt overleg plaats met Jeugdzorg-Nederland en de Inspectie Jeugdzorg. Voor 1 september zal de Kamer een brief ontvangen.

4055

De staatssecretaris zal de inspectie verzoeken voor het eind van het jaar te komen met een rapportage over de betrouwbaarheid (accorderen) van de meldingen van Bureau Jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. In dezelfde brief zal worden bericht over de twee bureaus die ten tijde van het inspectie onderzoek onvoldoende scoorden.

Verzamel AO Jeugd

13-6-2012

Voor het eind van het jaar wordt de Kamer per brief over deze toezegging geïnformeerd.

4056

De staatssecretaris heeft toegezegd dat de Tweede Kamer voor het einde van het jaar bericht ontvangt over het rapporteren van suïcidepogingen.

Verzamel AO Jeugd

13-6-2012

Voor het eind van het jaar wordt de Tweede Kamer over deze toezegging per brief geïnformeerd.

4057

De heer Dijsselbloem heeft gevraagd hoe de Inspectie Jeugdzorg omgaat met instellingen die voortdurend niet aan de eisen van de inspectie voldoen (hij noemde de SGJ als voorbeeld). Wanneer grijpt de inspectie in en welke instrumenten heeft zij om in te grijpen. De heer Dijsselbloem heeft eveneens gevraagd naar de werkwijze en het handhavinginstrumentarium van de Inspectie Jeugdzorg. Hierbij zal specifiek worden ingegaan op de casus SGJ.

Verzamel AO Jeugd

13-6-2012

Voor het eind van het jaar wordt de Tweede Kamer over deze toezegging per brief geïnformeerd.

3851

Toezegging Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen (30 644) (T00969).

De minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie Quik-Schuijt c.s., toe dat voor de lacunes in de rechtspositieregelingen van jeugdigen een aanvullende regeling zal worden getroffen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in afwachting van de harmonisatie van de rechtspositieregeling in de gesloten jeugdzorg, de BOPZ en de LVG, zoals reeds toegezegd in de motie Çörüz in de Tweede Kamer. 

Plenaire behandeling Wijziging van de Wet op de jeugdzorg; gesloten jeugdzorg (30 644) (Eerste Kamer)

18-12-2007 

De commissie VWS van de Eerste Kamer heeft op 15 november 2011 besloten dat de status van deze toezegging openstaand blijft, hoewel de toezegging wel aan de orde is gekomen in de beleidsbrief «Geen kind buitenspel». De nieuwe deadline is 1 januari 2013. 

4095

Reactie op vijfpuntenplan van mw. Kooiman (SP).

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Het vijfpuntenplan van mw. Kooiman is meegenomen in overleg met provincies van 9 juli jl. Voor 1 oktober wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

3912

VWS overlegt ook met slachtoffers van de RK-kerk (KLOKK) en geeft stand van zaken in GIA brief weer.

Plenair debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

31-1-2012

Re- en dupliek debat eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

15-2-2012 

Met enige regelmaat vindt overleg met KLOKK plaats. De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk 31 oktober 2012 de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.

3832

De uitkomsten van het onderzoek door de inspectie naar verantwoord wachten zal met de Tweede Kamer worden gedeeld als deze er is.

AO (verzamel)Jeugdzorg

26-10-2011

De Tweede Kamer wordt hierover voor 1 oktober 2012 geïnformeerd.

4090

De Tweede Kamer informeren over of er bij de IGZ naast de meldingen die bekend waren ten tijde van het verzenden van de brief aan de Kamer nog andere meldingen over de Stichting de Terebint en De Loot zijn gedaan.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

In het najaar zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd per brief.

4096

De Tweede Kamer informeren waarom het sommige provincies wel lukt om wachtlijsten weg te werken en andere niet.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Deze toezegging wordt meegenomen in de wachtlijstbrief van september 2012.

4097

De Tweede Kamer informeren over hoe het kan dat provincies die veel (eigen) middelen inzetten toch niet goed presteren op het gebied van wachtlijsten.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Deze toezegging wordt meegenomen in de wachtlijstbrief van september 2012.

4098

De Tweede Kamer informeren over of de zorg voor KOPP/KVO-kinderen kan zonder indicatie. 

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Deze toezegging wordt meegenomen in de wachtlijstbrief van september 2012.

4093

Informatie aan Tweede Kamer verstrekken waarom het twee jaar duurt voordat het protocol netwerkpleegzorg wordt ingevoerd.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Toezegging wordt meegenomen in de een brief over de inspectie die in december 2012 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

3579

De Tweede Kamer in de loop van deze kabinetsperiode informeren over het voornemen uit het Regeerakkoord betreffende de maatregel jeugdzorgbrede eigen bijdrage.

Eerste termijn Tweede Kamer Plenaire behandeling begroting 2011

9-11-2010

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2012 geïnformeerd bij brief.

3872 

Voortgangsbrief inzake eigen bijdrage, outcomecriteria en gegevensoverdracht (motie-Dille).

Wetgevingsoverleg Jeugd

19-12-2011

Teksten zijn inmiddels aangeleverd en worden verwerkt in de septemberbrief. 

3911

VWS checkt met enige regelmaat bij de verantwoordelijke voor de hulp aan de slachtoffers van de Rk-kerk (mw. Peijs) of de hulpverlening goed verloopt.

Re- en dupliek debat eindrapport van de Commissie- Deetman over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk

15-2-2012

Plenair debat over het eindrapport van de Commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

31-1-2012

Met enige regelmaat wordt bij Stichting Hulp en Recht nagegaan hoe de hulpverlening verloopt. In het najaar zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het oordeel van de slachtoffers over de hulpverlening.

3913

Orthodox-protestants milieu wordt meegenomen in het multidisciplinaire onderzoek.

Plenair debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

31-1-2012

Re- en dupliek debat Eindrapport van de Commissie Deetman over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk

15-2-2012

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd over de onderzoeksresultaten.

3941

Lacune 18+ onderzoeken, gaat mee in de behandeling van het stelsel.

AO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

9-2-2012

De Tweede Kamer ontvangt hierover bericht na de zomer. 

4026

De eerste resultaten van het Movisie-onderzoek zullen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

AO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

9-2-2012

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd over de eerste resultaten van het onderzoek.

4086

De tweede Kamer ontvangt medio het kerstreces 2012 het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg/Tuchtrecht.

AO Kwaliteit van de Jeugdzorg/macht Gezinsvoogd

18-4-2012

Dit wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid voor het kerstreces aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

4094

Informatie verstrekken aan Tweede Kamer over het uitvoeren van een telefonische veiligheidscheck door de pleegzorgorganisatie.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

Deze toezegging wordt meegenomen in de brief over de inspectie die in december aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

4106

Toezenden van stappenplan/een programma voor de professionalisering.

VAO Kwaliteit van de Jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd

6-6-2012

Het verzoek met betrekking tot een stappenplan wordt bij de stuurgroep Kalsbeek neergelegd. Gestreefd wordt eind van 2012 de Tweede Kamer het stappenplan toe te sturen.

4092

Toezenden van het vervolgonderzoek (start medio 2012) van de Inspectie Jeugdzorg naar de werking van de afspraken uit het schematisch protocol netwerkpleegzorg.

AO Pleegzorg/Wachtlijsten

27-6-2012

De Inspectie Jeugdzorg start in oktober met haar vervolgonderzoek. Het rapport wordt in het eerste kwartaal 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

3932

Verder en dieper onderzoek naar inzichten in de specifieke problematiek van meisjes en jongens in het kader van de loverboy problematiek en de meest geschikte behandeling: meenemen in onderzoek herhaald slachtofferschap.

AO JeugdzorgPlus

29-2-2012

Onderzoek naar herhaald slachtofferschap wordt voorbereid. De eerste resultaten zijn begin 2013 bekend en zullen in de loop van het eerste kwartaal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

3943

Onderzoek naar herhaald slachtofferschap van slachtoffers loverboys.

AO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

9-2-2012

Onderzoek naar herhaald slachtofferschap wordt voorbereid. De eerste resultaten zijn begin 2013 bekend en zullen in de loop van het eerste kwartaal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

3877

Jaarlijks zal de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over het actieplan «Kinderen Veilig» ontvangen.

AO Kindermishandeling

15-12-2011

Inmiddels is toegezegd dat er halfjaarlijks gerapporteerd gaat worden over alle GIA-onderwerpen. De eerste voortgangsrapportage is voorzien voor 31 oktober 2012.

4018

Reactie op radioprogramma Argos van 3 maart 2012, waarin hoogleraar Klein van het iBMG uit Rotterdam een voorstel deed om bestuurders veel meer te betrekken bij het toezicht op de zorg.

AO IGZ

28-2-2012

VWS stuurt naar verwachting in het najaar een brief over goed bestuur in de zorg aan de Tweede Kamer, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

3923

De minister komt met een notitie over goed bestuur in de zorg.

AO IGZ

28-2-2012

VWS stuurt naar verwachting in het najaar een brief over goed bestuur aan de Tweede Kamer, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

3921

De minister stuurt een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer, waarin wordt meegenomen of de processen goed worden toegepast bij de klokkenluidersregeling.

AO IGZ

28-2-2012

De toezegging wordt meegenomen in het onderzoek IGZ dat naar verwachting eind september naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

4019

Medio 2012 zal de Tweede Kamer een standpunt over een eventuele aanpassing van het medische beroepsgeheim in het kader van de Wet BIG worden toegezonden op basis van een in mei te ontvangen rapport.

Brief van 2 juli 2012 over uitstel onderzoek medisch beroepsgeheim (TK 33 000-XVI, nr. 192)

De Kamer is eind juni geïnformeerd dat dit standpunt uiterlijk in het najaar van 2012 uit gaat.

3009

De juridische en inhoudelijke mogelijkheden van de afspraken uit het Coalitieakkoord (vorige kabinet) over de Wet afbreking zwangerschap worden momenteel uitgewerkt.

Algemene Politieke Beschouwingen

17-9-2008

Dit wordt meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet afbreking zwangerschap.

2803

De Tweede Kamer zal worden bericht over de eerste uitkomsten van de richtlijn abortushulpverlening.

Afbreking zwangerschap/levensbeëindiging bij pasgeborenen

19-3-2008

Subsidie is verleend. De Tweede Kamer zal worden bericht over de eerste resultaten. Richtlijn wordt in 2012 verwacht.

216

Wetsvoorstel inzake gebruik van lichaamsmateriaal (zeggenschap)

Planningsbrief van 18-5-2004

VWS/04/25/LS)

In juni 2012 heeft de minister van VWS aan de Tweede Kamer bericht dat het aan het volgende kabinet is om de keuzes te maken ten aanzien van de wijze waarop eerder door het veld ingebrachte visies over een conceptvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL) zouden moeten worden «vertaald» in een wetsvoorstel voor de WZL en of er überhaupt een WZL nodig is (TK 33 000-XVI, nr. 178).

2830

De Tweede Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden van voorkerntransplantatie. 

Vervolg AO Ethiek

11-3-2008

Zodra het Rapport over Mens-dier combinaties (Universiteit Nijmegen) is ontvangen, zal deze toezegging worden meegenomen in een reactie aan de Tweede Kamer op dit rapport. Het rapport wordt rond het najaar 2012 verwacht.

2807

De Tweede Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over het gebruik van lichaamsmateriaal voor commerciële doeleinden.

Vervolg AO Ethiek

11-3-2008

Het werk aan het voorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (WZL) ligt voorlopig stil. In juni 2012 heeft de minister van VWS aan de Tweede Kamer bericht dat het aan het volgende kabinet is om de keuzes te maken ten aanzien van de wijze waarop eerder door het veld ingebrachte visies over een conceptvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zouden moeten worden «vertaald» in een wetsvoorstel voor de WZL en of er überhaupt een WZL nodig is.

3058

Stappen zetten in de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (goedkeuringswet).

Beleidsbrief ethiek

7-9-2007

Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat het goedkeuringswetsvoorstel gelijk met het wetsvoorstel ter wijziging van de Wmo wordt ingediend. Momenteel wordt wel bezien welke consequenties ratificatie van het verdrag met zich mee zal brengen. Afhankelijk hiervan zal concept wetsvoorstel en memorie van toelichting worden opgesteld. De keuze om een goedkeuringswetsvoorstel in procedure te brengen is aan het volgende kabinet.

3423

In 2010 zullen er voorbereidingen worden getroffen voor de volgende evaluatie van de euthanasiepraktijken en euthanasiewetgeving. Daarbij zal ook meer de rol van verpleegkundige en verzorgende worden betrokken.

Begrotingsbehandeling VWS

10-11-2009

Evaluatie wordt uitgevoerd. De resultaten worden najaar 2012 verwacht. Eerst zal er een brief met resultaten naar de Tweede Kamer gaan. Daarna volgt een standpunt.

3522

Er komt medio 2011 een evaluatie van praktijk en melding van levensbeëindiging bij pasgeborenen (commissie-Hubben). De Tweede Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over de uitkomsten.

Tweede termijn melding publicatie besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap.

10-2-2010 

Evaluatie wordt uitgevoerd. De resultaten worden najaar 2012 verwacht. Eerst zal er een brief met resultaten naar de Tweede Kamer gaan. Daarna volgt een standpunt.

4048

Voor 1 juli 2012 zal de Tweede Kamer een brief ontvangen over een verdergaande coördinatie van het beleid rond het toetsen van wetenschappelijk onderzoek op risico's voor de samenleving.

VAO Vogelgrieponderzoek

19-4-2012

Tijdens het VAO over het vogelgrieponderzoek van het Erasmus MC op 19 april 2012 is deze toezegging gedaan door de staatssecretaris EL&I. De brief zal begin september aan de Tweede Kamer worden verzonden.

4038

Een brief aan de Tweede Kamer, waarin wordt aangegeven op welk orgaan gevraagd zal worden zich te verdiepen in het vraagstuk van verplichte anticonceptie.

Mondelinge vragenuur

17-4-2012

Deze brief zal in het najaar 2012 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

4110

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Graus (PVV) zegt de minister toe te onderzoeken of er binnen ZonMw, de topsectoren of de EU, mogelijkheden zijn om onderzoek naar prebiotica, probiotica en fythotherapie mogelijk te maken. De minister zal de Tweede Kamer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

AO Dierziekte en antibiotica in de veehouderij

5-7-2012 

De brief aan de Tweede Kamer wordt in overleg met het Ministerie van EL&I opgesteld.

4111

Er zal door de minister van VWS en de staatssecretaris Bleker voor het plenaire debat over Q-koorts een actuele stand van zaken van een aantal specifieke zaken rond de Q-koorts aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

AO Dierziekte en antibiotica in de veehouderij

5-7-2012 

Nog niet duidelijk voor wanneer plenaire debat Q-koorts geagendeerd wordt. Naar verwachting vindt dit plaats na het aantreden van een nieuw kabinet.

4050

In overleg met de minister zal de Tweede Kamer een plan worden voorgelegd voor een hooggeplaatst orgaan ter beoordeling van het ethische vraagstuk van verplichte anticonceptie voor mensen die wellicht ongeschikt zijn als ouder.

Mondelinge vragenuur

17-4-2012

Dit wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

3846

Bij de eerstvolgende wijziging van de WMO zal worden ingegaan op het wettelijk verankeren van het melden van bijwerkingen voor niet-geneesmiddelen.

Behandeling wijziging Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (TK 31 452)

20-4-2011

Dit wordt meegenomen in het wetsvoorstel ter wijziging van de WMO in verband met verruiming onderzoek met kinderen.

3890

De in het najaar 2012 te verwachten resultaten van het evaluatieonderzoek naar de Euthanasiewet zullen naar de Kamer worden gezonden.

AO Euthanasie

30-11-2011

De resultaten van het evaluatieonderzoek worden in najaar 2012 verwacht.

4036

De Tweede Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd inzake de VN-reactie.

VAO Euthanasie

8-2-2012

De reactie van de VN is tot op heden nog niet ontvangen.

2424

Naast het in het Regeerakkoord toegezegde onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus, vindt er ook onderzoek plaats naar de psychosociale gevolgen van adoptie.

Regeringsverklaring

1-3-2007

ZonMw voert de onderzoeken uit. De uitkomst van deze onderzoeken is te verwachten tussen 2010 en 2016. Resultaten van het eerste onderzoek zijn op 30 mei aan de Tweede Kamer verzonden (TK 31 265, nr. 40) en de resultaten van het tweede onderzoek op 3 november 2011.

3953

In het actieprogramma «Long Alliantie NL» is aangegeven dat met initiatiefnemers gesproken zal worden over eventuele belemmeringen en dat gesprek wordt naar Tweede Kamer teruggekoppeld.

AO Afstemming zorg Chronisch zieken

14-3-2012

Overleg met LAN over actieprogramma heeft plaatsgevonden, vervolg afspraak in september 2012. Daarna volgt terugkoppeling naar Tweede Kamer.

3931

In de begroting zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd over de samenwerking met andere ministeries inzake een integraal beleid voor preventie.

Notaoverleg Landelijke nota Gezondheidsbeleid

5-3-2012

Tijdens de begrotingsbehandeling zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd.

2857

De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het eventueel opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet publieke gezondheid.

Behandeling Wetsvoorstel Publieke Gezondheid (31 316) (TK)

15-5-2008 

De discussie over het eventueel opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet publieke gezondheid is nog gaande. De Tweede Kamer zal naar verwachting eind 2012 per brief worden geïnformeerd.

3929 

De Tweede Kamer zal een standpunt ontvangen over een aan de Gezondheidsraad te vragen advies over de voorwaarden waaraan de full body scan moet voldoen als mensen deze zelf, op eigen kosten, willen laten maken. Hierin wordt onder andere ingegaan op het laten verrichten van scans door ziekenhuizen buiten de reguliere uren, de vervolgkosten en de aanprijzende spotjes.

Notaoverleg Landelijke nota Gezondheidsbeleid

5-3-2012

Op 19 juni jl. is een adviesaanvraag naar de GR gegaan. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd. GR is nu aan zet. Het advies wordt eind 2013 verwacht.

4037

De Tweede Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau met betrekking tot het onderzoek naar het gemodificeerde vogelgriepvirus (blz. 17).

AO Vogelgriep / onderzoek Erasmus MC

8-3-2012

Deze toezegging is doorlopend en dit zal steeds gebeuren.

3966

In het najaar van 2012 zal de Tweede Kamer het eerste rapport van het CBS over de sportsatellietrekening worden toegezonden.

AO Informele Sportraad (EU)

6-10-2011

De brief zal eind augustus 2012 aan de Tweede Kamer worden gezonden.  

3983

Na het overleg van de KNVB met de Duitse voetbalbond begin 2012 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over zowel het vrouwenvoetbal van de KNVB als een eventuele aanscherping via dat gesprek.

WGO Sport

28-11-2011

De KNVB is verantwoordelijk voor vrouwenvoetbal en daarom ook voor het maken van een «plan van aanpak voor de bestendiging en versteviging van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland», zoals de motie vraagt. De KNVB is dan ook gevraagd om aan te geven wat de stand van zaken is van dit onderwerp. Als de reactie van de KNVB binnen is zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

3984

In 2016 zal de Tweede Kamer worden bericht over het kabinetsbesluit inzake het al dan niet uitbrengen van een bid op het organiseren van de Olympische Spelen in 2028.

WGO Sport

28-11-2011

De Tweede Kamer is inmiddels geïnformeerd over de keuze van de naamgevende stad. Het verdere traject loopt tot 2016. De Tweede Kamer zal tussentijds steeds worden geïnformeerd.

3795

De Tweede Kamer zal, na overleg met Duitsland, worden geïnformeerd over een plan van aanpak ter versteviging van het vrouwenvoetbal naar Duits model.

AO Sportbeleid

29-6-2011

De KNVB is verantwoordelijk voor vrouwenvoetbal en daarom ook voor het maken van een «plan van aanpak voor de bestendiging en versteviging van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland», zoals de motie vraagt. De KNVB is dan ook gevraagd om aan te geven wat de stand van zaken is van dit onderwerp. Zodra de reactie van de KNVB binnen is zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

3982 

De informatie die de taskforce «Belemmeringen sport en bewegen in de buurt» (taskforce-Hoes) oplevert, zal naar de Tweede Kamer worden gezonden. 

WGO Sport

28-11-2011

Dit zal worden meegenomen in de brief «Sport en Bewegen in de Buurt» die dit najaar aan de Kamer zal worden gezonden.

3480

In de komende vijf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe vervoersregeling gehandicapten teamsporters. Mochten er redenen zijn om aan te nemen dat deze nieuwe vervoersregeling niet goed werkt, wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de Tweede Kamer.

Wetgevingsoverleg Sport

7-12-2009

De vervoersregeling voor teamsporters met een beperking is vanaf 1 januari 2010 in beheer en uitvoering door het Fonds Gehandicaptensport. De vervoersregeling, zoals die bestond, is hierbij onveranderd voortgezet. In 2012 zal de vervoersregeling zorgvuldig geëvalueerd worden. Hierbij wordt met betrokken partijen gekeken of het vervoer onder dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden. In oktober 2012 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. 

3979

Voor 1 juni 2012 zal de Tweede Kamer een samen met de ministers van BZK en VenJ op te stellen inventarisatie ontvangen van de mogelijkheden om de verkoop van leeftijdsgebonden producten (alcohol, wapens, games en films) via internet zo in te richten dat de naleving wordt verbeterd. Deze inventarisatie zal zo mogelijk worden voorzien van maatregelen. Tevens zal hierbij worden ingegaan op de uitkomsten van de via de staatssecretaris van VWS te agenderen gesprekken met ouderenbonden over alcohol en ouderen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.

AO Alcohol

9-2-2012 

De brief zal eind augustus 2012 aan de Tweede Kamer worden gezonden.  

3976

Eind 2012 zal de Tweede Kamer worden bericht over de uitkomsten van de door het NKCA uit te voeren evaluatie van relevante databanken voor dierproefonderzoek.

VAO Dierproeven

8-2-2012

Het Nationaal kenniscentrum alternatieven voor dierproeven (NKCA) zal VWS eind 2012 de evaluatie en het advies doen toekomen. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

3747

De Tweede Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen bij het tegengaan van uitstel van het handelsverbod voor cosmetica met dierproeven in EU-verband.

AO Dierproevenbeleid

26-4-2011

Zodra het voorstel uit de EU er is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

3987

De Tweede Kamer zal worden bericht over mogelijkheden tot verbreding van het in Utrecht gebruikte huisdierencodicil.

AO Dierproeven

8-12-2011

Het wachten is op de evaluatie van Proefdier Vrij. Deze evaluatie gaat niet apart naar de Tweede Kamer, maar wordt meegenomen in de reactie over mogelijkheden tot verbreding van het in Utrecht gebruikte huisdierencodicil. Wanneer deze reactie naar de Kamer gaat, hangt af van wanneer het rapport van Proefdier Vrij wordt ontvangen.

2515

De minister zal kijken naar verschil accijns sigaretten en shag; dit mogelijk aanpakken als er gedragseffecten zijn.

AO Tabak

3-7-2011

Door het vallen van kabinet zijn accijnsplannen uitgesteld en dus ook deze toezegging. Dit wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

3748

In het najaar zal het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de dierproeven ter implementatie van de EU-richtlijn (2010/EU/63) aan de ministerraad worden voorgelegd.

AO Dierproevenbeleid

26-4-2011

Bij brief van 3 juli 2012 (TK 32 336, nr. 6) is aangegeven dat het wetsvoorstel rond het einde van het kerstreces aan de Kamer zal worden aangeboden. 

3990

De Tweede Kamer zal worden bericht over het antwoord van het NKCA op de vraag naar een ambassadeur (gezicht) voor internationale activiteiten op het terrein van alternatieven voor dierproeven.

AO Dierproeven

8-12-2011

Bij brief van 13 april 2012 (TK 32 336, nr. 5) is aangegeven dat de oriëntatie en voorbereidingen worden voortgezet en dat de Tweede Kamer op de hoogte zal worden gehouden.

3993

De inventarisatie van tabaksingrediënten wordt via de site van het RIVM ontsloten en toegankelijk gemaakt.

Notaoverleg Landelijke nota Gezondheidsbeleid

5-3-2012

De openbaarmaking zal eind 2012 plaatsvinden op de site van het RIVM.

3623

De Tweede Kamer wordt tweemaal per jaar geïnformeerd over de naleving van het rookverbod. De NVWA rapporteert in juni en november aan VWS over de nalevingpercentages van de natte horeca, het aantal bedrijfsbezoeken en het aantal opgelegde maatregelen. Met deze informatie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

AO Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

19-1-2011

In juni 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd; in november zal de Tweede Kamer wederom op de hoogte worden gesteld.

3994

Monitoring algemene trends en effectenbeleid in kader actieplan dierproeven en alternatieven.

Brief van 28-12-2011 inzake reactie n.a.v. het Algemeen Overleg Dierproeven 8 december 2011

(TK 32 336, nr. 3)

NKCA heeft recent de opdracht op zich genomen om informatie te verzamelen ten behoeve van een systeembeschrijving, dat het mogelijk maakt zowel op het terrein van dierproeven als op het gebied van alternatieven de ontwikkelingen systematisch te volgen en in kaart te brengen. Naar verwachting zal de Tweede Kamer begin 2013 nader worden geïnformeerd.

3988

De Tweede Kamer zal een beleidsplan inzake vermindering van het aantal in voorraad gedode dieren worden toegezonden, na ontvangst van de inventarisatie en voorstellen van de NVWA in 2013.

AO Dierproeven

8-12-2011

Eerst in 2012 inventarisatie en voorstellen NVWA daarna rol VWS.

VWS zal haar reactie naar de Tweede Kamer sturen na ontvangst van de resultaten van het onderzoek van de NVWA (begin 2013).

3259

De staatssecretaris SZW vragen in hoeverre VWS gemeenten kan verzoeken zich proactief op te stellen na verzending van tweede-maandsbrieven.

Met SZW bespreken of schuldhulpverleningstrajecten met spoed kunnen worden aangevat vanaf de tweedemaandsmelding (Eerste Kamer, T01057).

Plenaire benadeling wetsvoorstel structurele wanbetalers

23-6-2009

AO Evaluatierapport wanbetalersregeling

16-2-2012

In het AO wanbetalers van 16–2 is gemeld dat in het voorjaar gesprekken met SZW plaatsvinden in kader van activiteiten in preventieve fase, waarbij het gaat om samenwerking tussen zorgverzekeraars, gemeenten en schuldhulpverlening. In overleg met SZW is besloten dit punt te bespreken in het overleg tussen de partijen die betrokken zijn bij het Convenant inzake preventie wanbetaling Zvw. Dit overleg wordt gepland in september 2012. Daarna zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd over de uitkomst van het overleg.

3962

VWS zal de Stichting De Ombudsman wederom vragen -VWS heeft het namelijk al gedaan- jongeren als een belangrijke doelgroep te blijven zien.

AO Evaluatierapport wanbetalersregeling

16-2-2012

Deze toezegging wordt meegenomen in de Verzekerdenmonitor 2012, voorzien in septemeber 2012.

4051

Implementatie evaluatierapport buitenlandtaak CVZ.

Brief van 31-5-2012 over Evaluatie buitenlandtaak CVZ

(TK 32 620, nr. 63)

De komende jaren loopt dit traject. In de Verzekerdenmonitor 2012 wordt de Tweede Kamer over de stand van zaken geïnformeerd, voorzien in september 2012.

3702

De minister zegt toe na te gaan hoe de VWS-verzekerdenmonitor kan worden heringericht, zodat duidelijk wordt om welke groepen onverzekerden het gaat. 

Wetsvoorstel opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (TK 32 150)

15-2-2011

Afwikkeling van de toezegging is deels gerealiseerd in de verzekerdenmonitor 2011 (1-8-2011 naar de Tweede Kamer gezonden). Voor het overige zal dit gebeuren in de verzekerdenmonitor 2012, voorzien in september 2012.

4101

Met het oog op de continuïteit van de uitvoering van de AWBZ bereidt de staatssecretaris thans de concessieverlening aan de zorgkantoren voor 2013 voor. Zoals te doen gebruikelijk ontvangt de Tweede Kamer te zijner tijd een afschrift van de daartoe strekkende Aanwijzing Zorgkantoren.

Brief van 24-6-2012 inzake tweede voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg (TK 30 597, nr. 255)

De Tweede Kamer heeft in augustus 2012 een afschrift van de Aanwijzing Zorgkantoren ontvangen (Staatscourant 2012, 17683).

3712

In de AMvB de uitzonderingssituatie opnemen dat verzekerden met een indicatiebesluit voor palliatief terminale zorg buiten Nederland ten laste van de AWBZ zorg kunnen inroepen.

Wetsvoorstel TK 32 154 wetsvoorstel AWBZ zorg buitenland

Voorhangprocedure bij de Tweede Kamer loopt.

3713

De minister zal de zorgverzekeraars vragen de in rekening gebrachte tarieven goed te monitoren en haar te informeren indien er aanwijzingen zijn dat de in rekening gebrachte tarieven, bijvoorbeeld gelet op het niveau van de salarissen in het desbetreffende land, niet reëel kunnen zijn. 

Wetsvoorstel TK 32 154 wetsvoorstel AWBZ zorg buitenland

Voorhangprocedure bij de Tweede Kamer loopt.

3960 

Met de convenantpartijen zal worden overlegd over de schuldhulpverlening in Nederland, waarover de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd c.q. waarover wetgeving zal worden voorgesteld.

AO Evaluatierapport wanbetalersregeling

16-2-2012

Het streven is de Tweede Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2012 te informeren.

3961 

In het najaar zal wetgeving tot aanpassing van de Zvw op het onderwerp wanbetalers bij de Tweede Kamer worden ingediend.

AO Evaluatierapport wanbetalersregeling

16-2-2012

Het streven is de Tweede Kamer hierover uiterlijk in het najaar van 2012 te informeren.

3451 

Overigens is het voornemen om op grond van de uitvoeringspraktijk van zowel de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, als het nu voorliggende wetsvoorstel, te bezien of en in hoeverre nadere maatregelen voor eventuele recidiverende wanbetalers of onverzekerden nodig zijn.

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel TK 32 150

10-2-2010

Voor wat betreft de onverzekerden zal de minister voldoen aan de toezegging bij de evaluatie van de wet, binnen drie jaar na inwerkingtreding (planning 30-11-2013).

Voor wat betreft de wanbetalers wordt dit meegenomen in de wetgeving inzake wanbetalers (planning najaar 2012).

2850 

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen ter zake van de ratificatie door Turkije van het met Nederland gesloten sociale zekerheidsverdrag. 

AO Masterplan buitenland

29-5-2008

Het volgende kabinet zal een besluit nemen over de afwikkeling van de opzegging van het verdrag, naar verwachting in het voorjaar van 2013.

4103 

Brief met de onderzoeksresultaten over nieuwe vereveningscriteria.

Brief van 28-6-2012 over het ex ante risicovereveningsmodel 2013

(TK 29 689, nr. 403)

De Tweede Kamer wordt hierover voor het zomerreces van 2013 geïnformeerd.

3510 

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer van de bezwaar- en beroepprocedures op de hoogte te houden bij de evaluatie van de wet.

Mevrouw Smilde heeft aangegeven dat het haar goed lijkt dat er een beeld wordt geschetst hoe het in de praktijk gaat met de bezwaar- en beroepprocedure.

Wijziging AWBZ en Zorgverzekeringswet; opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering, TK 32 150

15-5-2010

De minister zal voldoen aan de toezegging bij de evaluatie van de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding.

3511

De minister heeft toegezegd recidive van onverzekerd zijn bij de evaluatie van de wet te betrekken. De minister zal bezien of gegevens daarover aanleiding geven de boete voor recidivisten te verhogen.

Wijziging AWBZ en Zorgverzekeringswet; opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering, TK 32 150

15-5-2010

De minister zal voldoen aan de toezegging bij de evaluatie van de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding.

4114

Jaarlijks in juni de Tweede Kamer informeren over het ex ante risicovereveningsmodel Zvw voor het volgende jaar.

AO Risicoverevening

3-7-2012

In juni 2013 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

4115

Jaarlijks in september wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de ex post compensaties in de risicoverevening Zvw.

AO Risicoverevening

3-7-2012

In september 2012 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

4116

In juni 2013 de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar het opnemen van een vereveningscriterium gebaseerd op AWBZ-indicaties.

AO Risicoverevening

3-7-2012

In juni 2013 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

4117

In juni 2013 de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar het opnemen van «student» als vereveningscriterium.

AO Risicoverevening

3-7-2012

In juni 2013 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

4125

Reactie op verzoek om wachtlijstcijfers door Leijten (SP).

AO Toekomst AWBZ

4-7-2012

Rond Prinsjesdag wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de (informatie over) de ontwikkeling van de wachtlijst in de sectoren verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg.

Licence