Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014.

Daarna is in paragraaf 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

In paragraaf 2.2, «De productartikelen», wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de geplande oplevering van het project.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

In paragraaf 2.3, «Verdiepingsbijlage», wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

Licence