Base description which applies to whole site

3. Baten-lasten agentschap

BPR

Met ingang van dit jaar is de geldigheidsduur van Nederlandse reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 tot 10 jaar. Deze langere geldigheidsduur leidt tot vijfjaarlijkse schommelingen in het aantal aangevraagde (verlenging) reisdocumenten en tot grote schommelingen in de prijs die burgers zouden betalen voor deze documenten. Om dit te voorkomen heeft het Kabinet besloten de tarieven voor het rijksdeel gemiddeld over 10 jaar kostendekkend te laten zijn. Dit houdt in dat alle kosten die het Rijk gedurende 10 jaar maakt, worden toegerekend aan alle reisdocumenten die in deze periode worden uitgegeven. Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de documenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt forse schommelingen van de tarieven voor burgers. Om deze egalisatie via de tarieven van BPR te faciliteren, is bij agentschap BPR een egalisatierekening gevormd. De egalisatierekening dient alleen ter opvang van de prijsfluctuaties ten gevolge van de verlenging van de geldigheidsduur reisdocumenten voor volwassenen en wordt in principe tot 2023 ingesteld.

Vanaf 9 maart 2014 heeft BPR een egalisatierekening op haar balans waardoor schommelingen in de prijs die burgers betalen voor de reisdocumenten als gevolg van de 10-jarige geldigheid worden voorkomen.

Licence