Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Tot slot wordt onder 2.2 en 2.3 voor de (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.

Licence