Base description which applies to whole site

4. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 40 Apparaat

Bedragen x € 1.000
 

Stand vastgestelde begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

VERPLICHTINGEN

368.972

7.595

376.567

18.541

16.284

17.063

16.586

UITGAVEN

367.581

9.180

376.761

20.126

17.869

18.648

18.166

               

Personele uitgaven kerndepartement

202.782

– 14.920

187.862

– 5.171

– 7.428

– 6.649

– 7.126

• waarvan eigen personeel

158.022

– 14.920

143.102

– 5.171

– 7.428

– 6.649

– 7.126

• waarvan externe inhuur

5.800

 

5.800

       

Materiële uitgaven kerndepartement

102.055

3.847

105.902

7.235

7.235

7.235

7.235

• waarvan ICT

6.580

 

6.580

       

• waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU)

22.052

3.701

25.753

7.389

7.389

7.389

7.389

• waarvan SSO DICTU

39.124

 

39.124

       

Personele uitgaven buitendiensten

41.889

14.597

56.486

14.342

14.342

14.342

14.337

• waarvan eigen personeel

39.199

14.597

53.796

14.342

14.342

14.342

14.337

• waarvan externe inhuur

2.690

 

2.690

       

Materiële uitgaven buitendiensten

20.855

5.656

26.511

3.720

3.720

3.720

3.720

• waarvan ICT

3.315

 

3.315

       

• waarvan bijdrage aan SSO’s

4.147

 

4.147

       
               

ONTVANGSTEN

14.943

16.739

31.682

16.425

16.380

16.380

16.380

Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven

Personele uitgaven kerndepartement

De verlaging van de personele uitgaven en verplichtingen met € 14,9 mln hangt grotendeels samen met enkele meevallers die worden ingezet voor de bekostiging van het Groen Onderwijs (€ 11,7 mln) en met de overheveling van personeelsbudget van € 3,5 mln naar het materiële budget voor de uitvoering bij de SSO’s (Shared Service Organisatie) FMH (Facilitair Management Haaglanden) en het IUC (Inkoop uitvoeringsCentrum) naar het agentschap RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Materiële uitgaven kerndepartement

De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 4,1 mln hangt grotendeels samen met de overheveling van personeelsbudget naar het materiële budget voor de uitvoering bij de SSO’s FMH en het IUC.

Personele uitgaven buitendiensten

De verhoging van de personele uitgaven en verplichtingen met € 14,6 mln bij de buitendiensten hangt samen met de structurele inbedding van een desaldering in de begroting van EZ van het voormalige ZBO Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) in de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

Materiële uitgaven buitendiensten

De verhoging van de materiële uitgaven en verplichtingen met € 5,6 mln bij de buitendiensten hangt samen met de structurele inbedding van een desaldering van € 3,7 mln in de begroting van EZ van het voormalige ZBO OPTA in de ACM en met de betaling van € 1,9 mln door de ACM voor het Ministerie van I&M van een schadevergoeding loodsen voor te lage tariefstelling van de loodsen.

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten met € 16,7 mln hangt samen met de hierboven vermelde desaldering van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de overgang van het voormalige ZBO OPTA naar de ACM.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

Stand vastgestelde begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting 2014

Stand 1e suppletoire begroting 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

VERPLICHTINGEN

250

8.530

8.780

– 40.932

– 44.740

– 45.062

– 45.888

UITGAVEN

250

8.530

8.780

– 40.932

– 44.740

– 45.062

– 45.888

     

0

       

41.10 Prijsbijstelling

 

2.855

2.855

1.342

959

964

622

41.20 Loonbijstelling

 

5.592

5.592

5.143

5.318

4991

4.507

41.30 Onvoorzien

250

– 250

0

– 250

– 250

– 250

– 250

41.40 Nog te verdelen

 

333

333

– 47.167

– 50.767

– 50.767

– 50.767

Toelichting

Prijsbijstelling en loonbijstelling

De bij eerste suppletoire begroting uitgedeelde prijs en loonbijstelling zal bij de begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan de relevante onderdelen.

Nog te verdelen

Op de post Nog te verdelen is de taakstelling «Rijksbrede herschikking subsidies bedrijfsleven» uit de Begrotingsafspraken 2014 opgenomen. Deze zal bij begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan de relevante onderdelen. De nagekomen loonbijstelling op het onderdeel nog te verdelen zal bij de begrotingsvoorbereiding 2015 toegedeeld worden aan het relevante onderdeel.

Licence