Base description which applies to whole site

2. Het beleid

Naast de uitvoeringsmutaties uit de Voorjaarsnota zijn in deze suppletoire begroting de financiële effecten van de nadere uitwerking van de WWB-maatregelen en de participatiewet alsmede de begrotingsafspraken ten aanzien van het TOG-kopje in de ramingen verwerkt.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven 2014

Artikelnr. 2014

Stand ontwerpbegroting 2014

33.755.888

alle

Nota van Wijziging

28.686

Div

Vastgestelde begroting

33.784.574

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Uitvoeringsmutaties BUIG

– 456.000

2

WWB-maatregelen en P-wet

11.000

2

Uitvoeringsmutaties TW

5.169

2

Naar GF armoede- en schuldenbeleid

– 70.000

2

Uitvoeringsmutaties Wajong en Re-integratie Wajong

19.480

4

Uitvoeringsmutaties KOT

– 79.352

7

Mutaties MKOB ter dekking maatregelen AOW

– 15.345

8

Uitvoeringsmutaties AKW

6.190

10

Uitvoeringsmutaties WKB

– 22.742

10

Besparingsverlies woonlandbeginsel en export

13.300

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

– 44.393

11

Mutaties Rijksbijdragen

235.580

12

Kasschuif huisvestingsbudget

– 38.605

96

Toedeling Eindejaarsmarge

63.745

99

Toedeling loonbijstelling 2014

18.013

99

Toedeling prijsbijstelling 2014

8.232

99

Diverse dekkingen en reserveringen

– 90.917

99

Overige mutaties

13.509

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

33.361.438

 

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten 2014

Artikelnr. 2014

Vastgestelde begroting 2014

1.766.181

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Diversen

– 690

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

1.765.491

 

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

19.687

 

– 1.274

18.413

       

Uitgaven:

19.665

 

– 1.274

18.391

– 432

– 282

– 307

– 317

                 

Subsidies

6.165

 

– 2.300

3.865

       
                 

Opdrachten

12.035

 

2.248

14.283

– 432

– 282

– 307

– 317

                 

Bekostiging

203

   

203

       
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

1.262

 

– 1.222

40

       
                 

Ontvangsten

39.039

   

39.039

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,274 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 2,300 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 2,300 miljoen).

Opdrachten (€ 2,248 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 2,300 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,056 miljoen).

 • 3. Een overboeking van € 0,140 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in het techniekpact «bevorderen ondernemerschap» en een bijdrage ad € 0,032 miljoen van VWS in de kosten van het haalbaarheidsonderzoek «persoonlijk dossier» (-/- € 0,108 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 1,222 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,090 miljoen).

 • 2. Er zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad ad € 0,900 miljoen, alsmede de bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP ad € 0,042 miljoen overgeboekt. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan de CTGB van € 0,190 miljoen verwerkt (-/- € 1,132 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

10.578.380

0

– 505.286

10.073.094

       

Uitgaven:

10.578.354

0

– 506.231

10.072.123

– 799.817

– 1.208.721

– 1.412.943

– 1.530.471

                 

Inkomensoverdrachten

10.194.899

0

– 440.329

9.754.570

– 710.005

– 1.118.297

– 1.322.378

– 1.439.871

BUIG

6.226.760

 

– 438.000

5.788.760

– 704.800

– 1.086.000

– 1.272.000

– 1.423.000

Bijstand zelfstandigen

51.362

   

51.362

       

Regeling Zuid Sudan

0

             

Participatiebudget

689.425

   

689.425

– 6.000

– 31.000

– 43.000

– 53.000

WSW

2.382.220

   

2.382.220

   

– 18.000

– 18.000

Toeslagenwet

542.526

 

5.169

547.695

– 5.297

– 780

11.149

54.381

AIO

229.547

 

– 7.245

222.302

6.345

– 265

– 275

 

Bijstand buitenland

1.600

   

1.600

       

Eenmalige uitkering koopkrachtpakket

70.000

   

70.000

       

Uitkeringslasten onderstand (CN)

999

 

7

1.006

7

8

8

8

Re-integratie (CN)

460

 

– 260

200

– 260

– 260

– 260

– 260

                 

Garanties

480

   

480

       
                 

Subsidies

283.900

 

11.921

295.821

1.189

242

85

 
                 

Opdrachten

98.771

 

– 77.823

20.948

– 91.001

– 90.666

– 90.650

– 90.600

                 

Bekostiging

304

   

304

       
                 

Ontvangsten

53.853

 

0

53.853

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 506,231 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (-/- € 438,000 miljoen)

 • 1. Het BUIG budget is op basis van de verwachte daling van de werkloosheid met -/- € 456,000 miljoen neerwaarts bijgesteld (-/- € 456,000 miljoen).

 • 2. Verwerking van de financiële effecten van de nadere uitwerking WWB-wet en de Participatiewet op de WWB-raming (€ 18,000 miljoen). Dit betreft met name een half jaar uitstel van de WWB-wet. Een belangrijk onderdeel van de meerjarenreeks is het niet doorgaan van de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen naar de gemeenten.

 • 3. Door OCW is een bedrag van 2 maal € 5,0 miljoen (2015 en 2016) overgeboekt ter dekking van het amendement Hamer bij het wetsvoorstel hervorming kindregelingen.

Participatiebudget

Met ingang van 2015 zijn de financiele effecten van de nadere uitwerking van de Participatiewet verwerkt.

Toeslagenwet (€ 5,169 miljoen)

De volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in het volume van de Toeslagenwet. Deze toename is onder meer toe te schrijven aan hogere aantallen Wajong- en WAO-uitkeringen in 2014 en de doorwerking daarvan in de Toeslagenwet (€ 5,169 miljoen). In latere jaren wordt de doorwerking van de Participatiewet zichtbaar.

AIO (-/- € 7,245 miljoen)

 • 1. De SVB gaat controles naar buitenlands vermogen uitbreiden. Dit leidt tot een besparing op de uitkeringslasten AIO (-/- € 0,245 miljoen).

 • 2. Verwerking van de financiële effecten van een half jaar uitstel van het wetsvoorstel WWB-maatregelen op de raming van de uitkeringslasten AIO (-/- € 7,000 miljoen).

Uitkeringslasten onderstand (CN) (€ 0,007 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,007 miljoen)

Re-integratie (CN) (-/- € 0,260 miljoen)

Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de totale kosten van integrale projecten BES (€ 0,260 miljoen).

Subsidies (€ 11,921 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 2,866 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,054 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen Sectorplannen uit 2013 is € 10,0 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 10,000 miljoen).

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidies op artikel 2 is een budgettair neutrale kasschuif 2014 t/m 2017 verwerkt (-/- € 0,999 miljoen).

Opdrachten (-/- € 77,823 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (-/- € 2,866 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,297 miljoen).

 • 3. Er zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar het Gemeentefonds zijn 2 overboekingen verwerkt te weten: -/- € 70,0 miljoen (structureel vanaf 2015 € 90,0 miljoen) voor intensivering «Armoede- en Schuldenbeleid» en een decentralisatie uitkering van -/- € 0,500 miljoen voor Scholing van getroffen werknemers wegens faillissement Aldel. Naar Veiligheid en Justitie is -/- € 0,300 miljoen overgemaakt als SZW-bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van een zgn. «beslagregister». Een bijdrage van -/- € 0,600 miljoen is overgeboekt naar BZK voor de uitkeringen integrale projecten BES en tot slot is -/- € 0,260 miljoen aan Financiën beschikbaar gesteld voor de projecten «pensioen3daagse» en «bevorderen van financiële zelfredzaamheid» (-/- € 71,660 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

2.952.962

 

19.480

2.972.442

       

Uitgaven:

2.952.962

 

19.480

2.972.442

70.906

379.465

709.946

897.361

                 

Inkomensoverdrachten

2.803.717

 

42.725

2.846.442

       

Uitkeringslasten Wajong

2.803.717

 

42.725

2.846.442

47.320

313.263

631.583

818.455

                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

149.245

 

– 23.245

126.000

       

Re-integratie Wajong

149.245

 

– 23.245

126.000

23.586

66.202

78.363

78.906

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 19,480 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 42,725 miljoen)

 • 1. De volumeraming van de Wajong uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld (€ 42,725 miljoen).

 • 2. Met ingang van 2015 zijn de financiële effecten van de nadere uitwerking van de participatiewet in de raming verwerkt. Belangrijkste onderdeel hiervan is het niet doorgaan van de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen naar gemeenten en in plaats hiervan een uitkeringsverlaging voor groep.

Re-integratie Wajong (-/- € 23,245 miljoen)

 • 1. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de re-integratie activiteiten van de arbeidongeschikt- heidsregelingen is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 23,245 miljoen.

 • 2. Met ingang van 2015 zijn de financiële effecten van de uitwerking van de participatiewet in de raming verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

32.444

 

6.787

39.231

       

Uitgaven:

32.444

0

6.787

39.231

4.963

4.951

– 72

– 95

                 

Inkomensoverdrachten

21.444

0

2.287

23.731

– 37

– 49

– 72

– 95

Uitkeringslasten IOW

21.280

 

2.287

23.567

– 37

– 49

– 72

– 95

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

164

 

0

164

       
                 

Subsidies

11.000

 

4.500

15.500

5.000

5.000

   
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 6,787 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 2,287 miljoen)

De raming van de IOW uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld. Deze bijstelling is enerzijds toe te schrijven aan de verwachte stijging van het beroep op een IOW-uitkering die hoger is dan voorzien ten tijde van de ontwerp begroting. Anderzijds is de gemiddelde jaaruitkering licht naar beneden bijgesteld (€ 2,287 miljoen).

Subsidies (€ 4,500 miljoen)

 • 1. Uitbreiding van de doelgroep van de subsidieregeling 55+ naar 50+ leidt tot een bijstelling van € 4,0 miljoen in 2014 en € 5,0 miljoen in 2015 en 2016 (€ 4,000 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,500 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

6.805

 

– 131

6.674

       

Uitgaven:

6.805

 

– 131

6.674

– 115

– 115

– 115

– 115

                 

Inkomensoverdrachten

6.805

0

– 131

6.674

       

Uitkeringslasten TAS

4.858

 

– 131

4.727

– 115

– 115

– 115

– 115

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)

1.947

   

1.947

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,131 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten TAS (-/- € 0,131 miljoen)

De loon- en prijsontwikkeling 2013 is abusievelijk 2 maal in de ramingen verwerkt. Dit wordt bij deze gecorrigeerd (-/- € 0,131 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

2.402.197

100.000

– 78.164

2.424.033

       

Uitgaven:

2.402.197

100.000

– 78.164

2.424.033

– 49.500

– 44.500

– 39.500

– 17.500

                 

Inkomensoverdrachten

2.383.815

100.000

– 79.352

2.404.463

       

Kinderopvangtoeslag

2.383.815

100.000

– 79.352

2.404.463

– 49.500

– 44.500

– 39.500

– 17.500

                 

Subsidies

7.559

 

615

8.174

       

Kinderopvang subsidies

7.559

 

615

8.174

       
                 

Opdrachten

4.948

 

– 427

4.521

       
                 

Bijdrage aan agentschappen

5.875

 

1.000

6.875

       

DUO

5.600

 

1.000

6.600

       

Justus

275

   

275

       
                 

Ontvangsten

1.413.397

   

1.413.397

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 78,164 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 79,352 miljoen)

 • 1. De raming van de KOT is op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst bijgesteld (-/- € 73,000 miljoen).

 • 2. Overboekingen naar het Ministerie van Financiën van € 1,952 miljoen voor de uitvoeringskosten terugwerkende kracht maatregel en € 4,400 miljoen voor de uitvoeringskosten 1 bank- rekeningnummer (-/- € 6, 352 miljoen).

Kinderopvangsubsidies (€ 0,615 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,575 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,040 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,040 miljoen).

Opdrachten (-/- € 0,427 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 1,000 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,573 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,573 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen (€ 1,000 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 1,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

1.053.343

 

– 14.785

1.038.558

       

Uitgaven:

1.053.343

 

– 14.785

1.038.558

56

55

57

56

                 

Inkomensoverdrachten

1.053.243

 

– 15.185

1.038.058

       

Uitkeringslasten MKOB

985.754

 

– 15.239

970.515

       

Overbruggingsregeling AOW

52.214

   

52.214

       

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)

15.275

 

54

15.329

56

55

57

56

                 

Opdrachten

100

 

400

500

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 14,785 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (-/- € 15,239 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten MKOB is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 0,106 miljoen).

 • 2. Ter dekking van de vervroegde inwerkingtreding van de tweewoningen regel in de AOW is de tegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) per 1 maart 2014 extra verlaagd (-/- € 15,345 miljoen).

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (€ 0,054 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,054 miljoen).

Opdrachten (€ 0,400 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten «afschaffen partnertoeslag» en «twee woningen maatregel in de AOW» (€ 0,400 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

964

 

4

968

       

Uitgaven:

964

 

4

968

5

5

5

5

                 

Inkomensoverdrachten

964

0

4

968

       

Uitkeringslasten AWW (CN)

964

 

4

968

5

5

5

5

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,004 miljoen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (CN) (€ 0,004 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,004 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

4.486.790

28.686

– 3.252

4.512.224

       

Uitgaven:

4.486.790

28.686

– 3.252

4.512.224

– 52.990

– 117.166

– 110.906

– 120.972

                 

Inkomensoverdrachten

4.486.790

28.686

– 3.252

4.512.224

       

Uitkeringslasten AKW

3.140.485

47.000

17.740

3.205.225

– 690

4.618

7.650

1.130

Uitkeringslasten WKB

1.320.387

– 18.314

– 20.992

1.281.081

– 55.300

– 128.826

– 125.598

– 129.144

Uitkeringslasten TOG

21.858

   

21.858

       

Kopje TOG uitkeringen

4.060

   

4.060

3.000

7.042

7.042

7.042

                 

Ontvangsten

251.967

 

– 803

251.164

– 6.000

– 15.288

– 24.415

– 29.161

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,252 miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,803 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (€ 17,740 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van volumeprognose 2014 van de SVB, daarnaast is een correctiereeks uitgeboekt. Het aantal geboorten is conform CBS bevolkingsprognose licht gedaald. Tijdens de Begrotingsafspraken 2014 is besloten om leeftijdsdifferentiatie (AKW) te handhaven, en de reeds ingeboekte besparing met exact hetzelfde bedrag terug te draaien. Hierdoor is een verschilreeks ontstaan die nu is uitgeboekt (€ 6,190 miljoen).

 • 2. Besparingsverlies als gevolg van uitstel wetsvoorstel einde export AKW/WKB buiten de EU (€ 3,750 miljoen).

 • 3. Reservering voor incidenteel besparingsverlies (terugbetalingen) als gevolg van het wetsvoorstel woonlandbeginsel (€ 7,800 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (-/- € 20,992 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld voor lager geraamde uitkeringslasten (CEP). Het geraamde aantal huishoudens dat vanwege een laag of middeninkomen in aanmerking komt voor de WKB daalt ten opzichte van vorige raming (-/- € 22,742 miljoen).

 • 2. Besparingsverlies als gevolg van uitstel wetsvoorstel einde export AKW/WKB buiten de EU (€ 0,750 miljoen).

 • 3. Reservering voor incidenteel besparingsverlies (terugbetalingen) als gevolg van het wetsvoorstel woonlandbeginsel (€ 1,000 miljoen).

Kopje TOG uitkeringen

Vanaf 2015 komen alleenstaanden ook in aanmerking voor het TOG-kopje. Als gevolg van begrotingsafspraken 2014 blijft het TOG-kopje vanaf 2016 bestaan.

Ontvangsten (-/- € 0,803 miljoen)

 • 1. Ten opzichte van de vorige raming komen minder huishoudens in aanmerking voor WKB, hierdoor dalen ook de terugontvangsten (-/- € 0,803 miljoen).

 • 2. De voorgenomen intensivering van de kindbedragen is gehalveerd. Dit leidt vanaf 2016 tot lagere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

481.338

0

– 40.832

440.506

       

Uitgaven:

481.338

0

– 40.832

440.506

21.387

22.428

– 12.607

– 18.574

                 

Bijdrage aan ZBO's

481.338

0

– 40.832

440.506

21.387

22.428

– 12.607

– 18.574

Uitvoeringskosten UWV

377.056

 

– 44.393

332.663

20.588

21.629

– 13.406

– 19.273

Uitvoeringskosten SVB

97.888

 

2.802

100.690

700

700

700

600

Uitvoeringskosten IB

5.750

 

453

6.203

99

99

99

99

Landelijke Cliëntenraad

644

 

306

950

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,832 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV, inclusief BKWI (-/- € 44,393 miljoen)

 • 1. Uitbreiding van de doelgroep van de subsidieregeling 55+ naar 50+ leidt tot hogere uitvoeringskosten (€ 6,000 miljoen).

 • 2. De financiële effecten van de uitwerking van de participatiewet zijn in de ramingen verwerkt. Voor het UWV leidt deze verwerking tot lagere herbeoordelingen (-/- € 40,0 miljoen) en frictiekosten (-/- € 2,9 miljoen) in 2014 (-/- € 42,900 miljoen).

 • 3. Budgetneutrale herschikking tussen de begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (-/- € 8,487 miljoen).

 • 4. Structurele kosten van de volume-effecten IOW als gevolg van de maatregelen WWZ (€ 0,700 miljoen).

 • 5. Incidentele uitvoeringskosten voor bemiddeling en scholing van werknemers vanwege faillissement Aldel (€ 0,338 miljoen).

 • 6. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,217 miljoen).

 • 7. Overboeking naar EZ als bijdrage in de kosten van de financiering van het nationaal handelsregister (-/- € 0,261 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB (€ 2,802 miljoen)

 • 1. Overboeking naar de SVB op grond van het SZW-handhavingsprogramma (€ 0,712 miljoen).

 • 2. Bijdrage van de SVB in de financiering van het programma elektronische identiteitskaart

(-/- 0,210 miljoen).

 • 3. Uitvoeringskosten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (€ 1,600 miljoen).

 • 4. Business case toezicht; uitbreiding vermogenscontroles in het buitenland (€ 0,100 miljoen).

 • 5. Uitvoeringskosten in verband met de uitbreiding van de doelgroep TAS (€ 0,600 miljoen).

Uitvoeringskosten IB (€ 0,453 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,453 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad (€ 0,306 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,306 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

11.102.706

0

235.580

11.338.286

       

Uitgaven:

11.102.706

0

235.580

11.338.286

329.642

348.837

366.974

387.468

                 

Bijdrage aan sociale fondsen

11.102.706

0

235.580

11.338.286

       

Rijksbijdrage:

               

in kosten heffingskortingen AOW

1.695.200

 

306.100

2.001.300

332.700

352.700

371.900

393.200

vermogenstekort Ouderdomsfonds

9.141.000

 

– 67.900

9.073.100

       

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

207.654

 

579

208.233

1.079

167

– 1.022

– 1.884

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

8.879

 

301

9.180

363

470

596

652

zwangere zelfstandigen

49.973

 

– 3.500

46.473

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 235,580 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rb in kosten heffingskortingen AOW (€ 306,100 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP 2014 bijgesteld met € 306,100 miljoen.

Rb vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 67,900 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP 2014 bijgesteld met -/- € 67,900 miljoen.

Rb tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,579 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,579 miljoen).

Rb tegemoetkoming Anw-gerechtigden (€ 0,301 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB aangepast (€ 0,301 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen (-/- € 3,500 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (-/- € 3,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

121.521

 

2.271

123.792

       

Uitgaven:

121.521

 

2.271

123.792

6.000

6.000

3.000

3.000

                 

Inkomensoverdrachten

35.303

 

5.000

40.303

       

Remigratieregeling

33.803

 

5.000

38.803

5.000

5.000

3.000

3.000

Inburgering

1.500

   

1.500

       
                 

Subsidies

6.762

 

2.074

8.836

       

Forum

5.730

   

5.730

       

Landelijk overleg minderheden

0

   

0

       

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

   

1.032

       

Overige subsidies

0

 

2.074

2.074

       
                 

Opdrachten

23.821

 

– 4.803

19.018

       

Inburgering

10.127

 

– 700

9.427

       

Integratie

11.994

 

– 4.103

7.891

1.000

1.000

   

Remigratie

1.700

   

1.700

       
                 

Bijdrage aan agentschappen

9.300

   

9.300

       

Dienst uitvoering onderwijs

9.300

   

9.300

       
                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.090

 

0

9.090

       

Centraal orgaan opvang asielzoekers

9.090

   

9.090

       
                 

Leningen

37.245

 

0

37.245

       

Dienst uitvoering onderwijs

37.245

   

37.245

       
                 

Ontvangsten

4.425

   

4.425

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,271 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Remigratieregeling (€ 5,000 miljoen)

Volumemutatie als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens van 45 naar 55 jaar per 1 juli 2014 (€ 5,000 miljoen).

Overige subsidies (€ 2,074 miljoen)

Het beschikbare budget voor dit nieuw gecreëerde subartikelonderdeel is door middel van budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 overgeboekt (€ 2,074 miljoen).

Inburgering (-/- € 0,700 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 0,700 miljoen).

Integratie (-/- € 4,103 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 1,374 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,100 miljoen).

 • 3. Overboeking naar het Gemeentefonds als SZW-bijdrage in de kosten van de pilot participatieverklaring 2014 (-/- € 0,629 miljoen).

 • 4. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de frictiekosten Forum is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,000 miljoen.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

285.829

0

– 25.095

260.734

       

Uitgaven:

285.829

0

– 25.095

260.734

44.649

6.013

6.513

4.713

                 

Eigen personeel

172.407

 

8.469

180.876

6.618

6.666

7.377

5.901

                 

Inhuur personeel

1.458

 

1.684

3.142

– 211

– 250

– 250

– 250

                 

Overig personeel

2.735

 

0

2.735

       
                 

Materieel

13.355

 

2.243

15.598

– 622

– 634

– 667

– 717

                 

ICT

14.587

 

– 2.589

11.998

– 3.460

– 3.149

– 2.969

– 2.814

                 

Bijdrage aan SSO's

81.287

 

– 34.902

46.385

42.324

3.380

3.022

2.593

                 

Ontvangsten

3.500

 

113

3.613

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 25,095 miljoen bij de uitgaven en € 0,133 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 8,469 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,772 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,288 miljoen).

 • 3. Er zijn 6 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 2,350 miljoen en € 1,700 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB fraude» en het «zorgdeclaratiefonds» door ISZW en € 0,171 miljoen salariskosten expertisecentrum zorgfraude. Naar VWS is € 0,100 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van een medewerker. Naar BZK is € 0,295 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van het werkgeverschap bewindslieden en € 0,040 miljoen in verband met een wijziging van de financiering van inspectiewerkzaamheden naar fraude bij de wachtgeldregeling (€ 3,786 miljoen).

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,123 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,123 miljoen).

 • 5. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 0,500 miljoen).

Inhuur personeel (€ 1,684 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,776 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,577 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,218 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).

 • 4. De gerealiseerde ontvangsten ISIS mogen worden ingezet ten behoeve van inhuur externen ISIS (zie ook ontvangsten) (€ 0,113 miljoen).

Materieel (€ 2,243 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 1,220 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,213 miljoen).

 • 3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Financiën en VWS zijn bijdragen ontvangen van resp. € 1,006 miljoen en € 1,419 miljoen in de materiële kosten van de beheers- organisatie van de gezamenlijke financiële administratie. Naar EZ is € 0,081 miljoen overgeboekt als bijdrage in de budgetfinanciering van het nationale handelsregister. Tot slot is € 0,094 miljoen overgeboekt naar W&R in verband met de jaarlijkse bijdrage aan de ICBR (€ 2,250 miljoen).

ICT (-/- € 2,589 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 4,591 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,772 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 1,310 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 1,310 miljoen).

 • 4. Een overboeking naar EZ € 0,080 miljoen als SZW-bijdrage in de budgetfinanciering van het nationale handelsregister (-/- € 0,080 miljoen)

Bijdrage aan SSO's (-/- € 34,902 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 4,263 miljoen).

 • 2. Omdat de verhuizing naar de Resident is uitgesteld naar 2015, wordt het voor de afkoop van het huidige pand beschikbare bedrag verschoven naar 2015 (-/- € 38,605 miljoen).

 • 3. Er zijn 2 overboekingen naar W&R verwerkt voor de jaarlijkse bijdrage aan de ICBR € 0,021 miljoen en € 0,041 miljoen voor arbeidsmarkt communicatie. Naar BZK is een overboeking van € 0,498 miljoen verwerkt. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen de egalisatievordering voortijdig af te lossen (-/- € 0,560 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,113 miljoen)

De gerealiseerde ontvangsten ISIS worden ingezet ten behoeve van inhuur externen ISIS (zie punt 4 Inhuur personeel) (€ 0,113 miljoen).

Artikel 98 Algemeen.

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

48.804

0

– 1.671

47.133

       

Uitgaven:

48.804

0

– 1.725

47.079

193

183

208

218

                 

Subsidies

0

 

5

0

       
                 

Opdrachten

30.605

 

– 11.137

19.468

193

183

208

218

Handhaving

18.359

 

– 13.333

5.026

– 99

– 99

– 99

– 99

Opdrachten overig

12.246

 

2.196

14.442

292

282

307

317

                 

Bekostiging

2.400

 

225

2.625

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.400

 

225

2.625

       
                 

Bijdrage aan mede-overheden

0

 

5.462

5.462

       

Verzameluitkering SZW

0

 

5.462

5.462

       
                 

Bijdrage aan agentschappen

13.599

 

3.720

17.319

       

Agentschap SZW

13.090

 

3.720

16.810

       

Agentschap NL

109

 

0

109

       

Agentschap Dienst Regelingen

400

 

0

400

       
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

 

0

2.200

       

Financiën

2.200

 

0

2.200

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,725 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Handhaving (-/- € 13,333 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 naar «verzameluitkering SZW «-/- € 5,462 miljoen en -/- € 1,300 miljoen naar «voorlichtingscampagnes» (-/- € 6,762 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (-/- € 2,195 miljoen), overige directies (-/-€ 1,210 miljoen), UWV, SVB en IB (-/- € 0,650 miljoen) (-/- € 4,055 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,466 miljoen).

 • 4. Een overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in het project elektronische identiteit (-/- € 1,050 miljoen).

Opdrachten overig (€ 2,196 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 1,300 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,456 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,440 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,440 miljoen).

Bekostiging (€ 0,225 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten RCN (€ 0,225 miljoen).

Verzameluitkering SZW (€ 5,462 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 5,462 miljoen).

Agentschap SZW (€ 3,720 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen (€ 2,021 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 1,699 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 1,699 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

(Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

181.517

– 100.000

– 15.769

65.748

       

Uitgaven:

181.517

– 100.000

– 15.769

65.748

– 16.387

– 1.959

10.595

36.273

                 

Overige beleidsuitgaven

181.517

– 100.000

– 15.769

65.748

– 16.387

– 1.959

10.595

36.273

Onvoorzien

181.517

– 100.000

– 15.769

65.748

– 16.387

– 1.959

10.595

36.273

Loonbijstelling

0

   

0

       

Prijsbijstelling

0

   

0

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 15,769 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (-/- € 15,769 miljoen)

 • 1. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 63,745 miljoen).

 • 2. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2014 (€ 18,013 miljoen).

 • 3. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2014 (€ 8,232 miljoen).

 • 4. Toedeling van de toegekende Eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 14,960 miljoen).

 • 5. Naar het Gemeentefonds is voor 2014 is een overboeking van € 5,000 miljoen verwerkt in verband met uitvoeringskosten kostendelersnorm (-/- € 5,000 miljoen).

 • 6. Een overboeking van OCW ter compensatie van hogere WWB uitgaven als gevolg maatregelen in de partnertoeslag Studiefinanciering (€ 7,175 miljoen).

 • 7. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 90,917 miljoen).

 • 8. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,057 miljoen).

 • 9. Vanaf 2015 zijn de tijdelijk op artikel 99 geparkeerde mutaties in het kader van de participatiewet naar de respectievelijke begrotingsartikelen overgeboekt.

Licence