Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

18.381.232

18.450.614

277.801

18.728.415

           

Uitgaven:

18.381.232

18.485.389

277.801

18.763.190

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.841

2.841

257

3.098

           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       

1.

Kosten Waarderingskamer

1.951

1.938

0

1.938

           

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

       

1.

Budget A+O-fonds

6.301

6.301

0

6.301

2.

Bijdrage aan VNG

7.298

6.511

8.350

14.861

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

7.464

         

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15.663.259

15.666.088

-29.866

15.636.222

2.

Integratie-uitkeringen

1.620.603

1.667.361

93.530

1.760.891

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.072.515

1.126.885

205.530

1.332.415

         

Ontvangsten:

18.381.232

18.485.389

277.801

18.763.190

         

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

   

92

 

2.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18.381.232

18.485.389

277.709

18.763.190

Licence