Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

De verdiepingsparagraaf (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.

In de paragraaf agentschappen (zie punt 2.5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

Licence