Base description which applies to whole site

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Art. nr.

Uitgaven 2014

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2014

 

5.032.290

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

 

5.111.554

     

Stand na Miljoenennota 2015

 

5.165.586

     

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota):

   

Toekomstfonds

12

25.000

ROM’s

12

– 20.000

Versterking BMKB-reserve

13

26.555

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

13

– 9.668

Kamer van Koophandel

13

10.000

Energie-akkoord

14

– 24.975

Carbon Capture and Storage (CCS) / Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD)

14

– 32.847

ETS-compensatie

14

– 19.500

Krediet aan ECN/NRG (Hoge Flux Reactor)

14

25.000

High Containment Unit

16

4.000

School als kenniscentrum

17

– 8.413

Bijdrage aan RVO

18

10.800

Pieken in de Delta

18

5.000

Aflossing egalisatievordering

40

16.047

Personeel kerndepartement

40

– 10.956

Overige mutaties

Div.

– 1.339

Totaal

 

– 5.296

Stand na 2e suppletoire begroting 2014

 

5.160.290

Toekomstfonds

Op de aanvullende post van de Rijksbegroting is een bedrag van € 25 mln geraamd voor het Toekomstfonds. Dit bedrag wordt bij de Najaarsnota toegevoegd aan beleidsartikel 12 (Innovatiefonds). Deze middelen worden gebruikt voor investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. Zoals gemeld in de nota van wijziging bij de begroting 2015 (TK, 34 000 XIII, nr. 11) blijven de gelden die in 2014 niet besteed worden beschikbaar voor het Toekomstfonds (artikel 19 van de EZ-begroting 2015).

ROM’s

De voorgenomen herschikking van kapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zal niet in 2014 plaatsvinden, waardoor er geen uitgaven aan de ROM’s plaatsvinden.

Versterking BMKB-reserve

De interne begrotingsreserve voor de regeling Borgstellingsfaciliteit Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt aangevuld met een bedrag van € 26,6 mln. Dit is bestemd voor de dekking van de te verwachten verliesdeclaraties in de komende jaren.

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Vanwege het beperkte gebruik van de GSF in de afgelopen jaren worden er geen schades verwacht.

Kamer van Koophandel

Dit betreft een eenmalige bijdrage van € 10 mln aan de Kamer van Koophandel ter gedeeltelijke compensatie van de transitievoorziening ten behoeve van de reorganisatie. Deze reorganisatie houdt verband met het opgaan van de 12 Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel NL en Syntens in één nieuwe organisatie (Kamerstukken II 2011/12, 32 004, nr 4).

Energie-akkoord

In het kader van het Energie-akkoord is in 2014 sprake van € 25 mln aan lagere uitgaven. Subsidietoezeggingen in het kader van de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) vinden laat in het jaar plaats en leiden niet meer tot kasuitgaven in 2014.

Carbon Capture and Storage (CCS) / Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD)

Dit betreft met name het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) waarvan de uitvoering niet in 2014 plaatsvindt, omdat de finale investeringsbeslissing nog niet genomen is. Het geraamde budget voor bevoorschotting kan daarom niet in 2014 benut worden.

ETS-compensatie

Het beroep op de Compensatieregeling Energie-intensieve bedrijven (ETS) lag lager dan het beschikbare bedrag. Hierdoor vallen de uitgaven € 19,5 mln lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit restant zal beschikbaar blijven voor uitgaven in 2015.

Krediet aan ECN/NRG (Hoge Flux Reactor)

Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) wordt door het Rijk een krediet verstrekt om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren (TK 2014–2015, 25 422, nr. 112). De voor 2014 voorgestelde verhoging van de uitgavenraming is bedoeld als eerste uitbetaling van dit krediet van € 82 mln.

High Containment Unit

Dit betreft een hogere bijdrage aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek in verband met het in stand houden van de High Containment Unit (hermetisch afgesloten onderzoeksruimte voor bestrijding besmettelijke dierziekten) van het Centraal Veterinair Instituut te Lelystad.

School als Kenniscentrum

Dit betreft een vertraging in de uitfinanciering van reeds aangegane verplichtingen op de regelingen Praktijkleren en groene plus. De uitgaven verschuiven naar de komende jaren.

Bijdrage aan RVO

De bijdrage aan de RVO wordt verhoogd met € 10,8 mln. Deze bijdrage is bedoeld voor zowel de uitvoeringskosten van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) als de investeringskosten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van het nieuwe collectieve stelsel voor ANLb per 1 januari 2016. In het kader van het Natuurpact en de implementatie van het nieuwe GLB hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over dit transitietraject naar een efficiënter en effectiever stelsel voor ANLb.

Pieken in de Delta

Dit betreft de uitfinanciering op de reeds aangegane verplichtingen in het kader van het project Pieken in de Delta.

Aflossing egalisatievordering

Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK, 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken en departementen voortijdig de egalisatievordering moeten aflossen. Met deze mutatie wordt het deel van EZ van de egalisatievordering aan BZK betaald.

Personeel kerndepartement

Op personele uitgaven wordt minder uitgegeven dan geraamd, onder andere op de post sociaal flankerend beleid.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Art. nr.

Ontvangsten 2014

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2014

 

12.733.810

Stand na 1e suppletoire begroting 2014

 

12.344.090

     

Stand na Miljoenennota 2015

 

11.796.676

     

Belangrijkste suppletoire mutaties (Najaarsnota):

   

ROM’s

12

– 20.000

Garantiefaciliteit Scheepnieuwbouwfinanciering (GSF)

13

– 9.668

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

13

6.000

Ontvangsten RVO

14

2.900

Afghanistan-project en project «access to seeds»

16

7.386

Projecten energietransitie

16

3.150

Ontvangsten Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

16

2.789

Landinrichtingsrente

18

3.034

Overige mutaties

Div.

– 516

Totaal

 

– 4.925

Stand na 2e suppletoire begroting 2014

 

11.791.751

ROM’s

De voorgenomen herschikking van kapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zal niet in 2014 plaatsvinden, waardoor er geen ontvangsten van de ROM’s plaatsvinden.

Garantiefaciliteit Scheepnieuwbouwfinanciering (GSF)

Vanwege het beperkte gebruik van de Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) worden de ontvangsten naar beneden bijgesteld.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Tegenover lagere premieontvangsten van € 3 mln vanwege de lager dan geraamde benutting in de afgelopen jaren staat een verhoging van de raming als gevolg van een onttrekking uit de begrotingsreserve voor de GO van € 9 mln ter dekking van de verwachte schades. Per saldo is sprake van € 6 mln hogere ontvangsten.

Ontvangsten RVO

De hogere ontvangsten houden verband met verrekeningen met het agentschap RVO.

Afghanistan-project en project «acces to seeds»

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken levert een bijdrage aan een onderzoeksproject in Afghanistan (€ 6,7 mln). Dit onderzoek heeft als doel landbouwontwikkeling in Afghanistan te bevorderen. In het kader van het convenant Samenwerking op het gebied van voedselzekerheid levert het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bijdrage voor het project «access to seeds» (€ 0,7 mln).

Projecten energietransitie

In verband met een afrekening van de bijdrage van het Productschap Tuinbouw (PT) aan energieregelingen tot en met 2009 wordt de ontvangstenbegroting met € 3,2 mln verhoogd. Deze ontvangsten worden ingezet voor de overnamekosten door EZ van het PT-aandeel in het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN).

Ontvangsten Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

De hogere ontvangsten houden verband met meer aflossingen van aan DLO verstrekte leningen en hogere bijdragen van derden voor onderzoeksprojecten die door EZ aan DLO worden verstrekt.

Landinrichtingsrente

De hogere landinrichtingsrente houdt verband met het feit dat in 2013 vertraging is ontstaan bij het innen van de landinrichtingsrente. De betreffende bedragen zijn in 2014 ontvangen.

Licence