Base description which applies to whole site

4. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid,

Artikel 40 Apparaat Bedragen x € 1.000
 

Stand vastgestelde begroting 2014

Stand

1e suppletoire

begroting

2014

Mutaties

2e suppletoire

begroting 2014

Stand

2e suppletoire

begroting

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

VERPLICHTINGEN

368.972

376.567

16.715

393.282

UITGAVEN

367.581

376.761

16.521

393.282

         

Personele uitgaven kerndepartement

202.782

187.862

2.001

189.863

• waarvan eigen personeel

158.022

143.102

2.001

145.103

• waarvan externe inhuur

5.800

5.800

 

5.800

Materiële uitgaven kerndepartement

102.055

105.902

10.273

116.175

• waarvan ICT

6.580

6.580

5.346

11.926

• waarvan bijdrage aan SSO’s (excl.DICTU)

22.052

25.753

 

25.753

• waarvan SSO DICTU

39.124

39.124

4.927

44.051

Personele uitgaven buitendiensten

41.889

56.486

6.503

62.989

• waarvan eigen personeel

39.199

53.796

6.503

60.299

• waarvan externe inhuur

2.690

2.690

 

2.690

Materiële uitgaven buitendiensten

20.855

26.511

– 2.256

24.255

• waarvan ICT

3.315

3.315

 

3.315

• waarvan bijdrage aan SSO’s

4.147

4.147

 

4.147

         

ONTVANGSTEN

14.943

31.682

7.847

39.529

Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven

Personele uitgaven kerndepartement

Op dit onderdeel heeft een herschikking van budget plaatsgevonden in verband met een onderschrijding van het budget Sociaal flankerend beleid. Deze is ingezet voor knelpunten binnen de organisatie. Per saldo is het budget bijgesteld met € 2 mln voor onder meer de inzet van topconsult, transforce, overgang van een aantal medewerkers van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties en additionele werkzaamheden FM-Haaglanden.

Materiële uitgaven kerndepartement

De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 10,2 mln hangt samen met de overheveling van het uitvoeringsbudget voor het ondernemingsdossier ICT, de verplichte omschakeling van Windows XP naar Windows 7 en Office 2010 en de bijdrage voor ICT aanpassingen van RVO.

Daarnaast is vanuit materieel kerndepartement de egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel € 16 mln overgeboekt naar het Ministerie van W&R. Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingstelsel per 1-1-2016 (2011–2012 TK, 31 490 nr. 75). Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. EZ lost nu bij 2e suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering af.

Personele uitgaven buitendiensten

De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met € 6,5 mln hangt samen met extra werkzaamheden bij het CPB voor tweeden voor additionele statistieken en de onderzoeksagenda motie Schouw, bij Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) voor toezichtwerkzaamheden bij olieputten en boorplatforms en bij ACM voor werkzaamheden voor de vervoerskamer.

Materiële uitgaven buitendiensten

De verlaging bij de uitgaven en verplichtingen met € 2,2 mln houdt verband met de overheveling van materieel budget naar het personele budget van CPB en ACM in verband met het uitvoeren werkzaamheden met personele inzet.

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten met € 7,8 mln hangt samen met de verwerking van desalderingen van eigen vermogen RVO en de bijdrage vanuit het arbeidsongeschiktheidsfonds.

Budgettaire gevolgen van beleid,

Artikel 41 Nominaal en onvoorzien Bedragen x € 1.000
 

Stand vastgestelde begroting 2014 (na nota van wijziging, amendementen en ISB)

Stand

1e suppletoire

begroting

2014

Mutaties

2e suppletoire

begroting 2014

Stand

2e suppletoire

begroting

2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

VERPLICHTINGEN

250

8.780

– 8.780

0

UITGAVEN

250

8.780

– 8.780

0

         

41.10 Prijsbijstelling

 

2.855

– 2.855

0

41.20 Loonbijstelling

 

5.592

– 5.592

0

41.30 Onvoorzien

250

0

0

0

41.40 Nog te verdelen

 

333

– 333

0

Toelichting

De prijsbijstelling en de loonbijstelling voor sociale lasten is bij de 2e suppletoire begroting toegedeeld aan de relevante onderdelen.

De nagekomen loonbijstelling op het onderdeel «Nog te verdelen» is eveneens toegedeeld aan het relevante onderdeel.

Licence