Base description which applies to whole site

3. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 50,3 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging zijn de extra middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor noodhulp (EUR 100 mln in 2014). Tegenover deze verhoging staan diverse verlagingen, met name op de sub-artikelen voor het Budget Internationale Veiligheid (BIV) en het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Onder invloed van de sterk gestegen instroom van asielzoekers heeft het kabinet in 2014 eenmalig EUR 375 mln beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen die aan het ODA-budget worden toegerekend. Deze ODA-middelen staan op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en leiden derhalve niet tot een mutatie op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Een eventueel surplus als gevolg van onderuitputting wordt naar 2015 meegenomen via de asielreserve op de begroting van Veiligheid & Justitie.

De verwachte ODA-prestatie komt in 2014 uit op 0,63% (exclusief het Dutch Good Growth Fund).

Hieronder volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2014 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Artikel 1

Het budget voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF) wordt met EUR 20 mln verlaagd wegens een lagere liquiditeitsbehoefte. Dit bedrag zal in latere jaren weer worden toegevoegd aan het fonds (via de eindejaarsmarge voor het DGGF). Daarnaast is sprake van een onderuitputting op de ODA- en non-ODA programma’s voor internationaal ondernemen.

Artikel 2

De uitgaven voor milieu en klimaat worden met EUR 10 mln verlaagd, met name vanwege vertragingen in een project in de Grote Meren-regio.

Artikel 4

Het reguliere budget voor noodhulp (sub-artikel 4.1) wordt verhoogd met EUR 13,3 mln. Voor de missie van het Nederlandse Joint Support Ship Karel Doorman bij de bestrijding van ebola in West-Afrika is in 2014 EUR 6,8 mln vrijgemaakt. Daarnaast wordt EUR 1,5 mln beschikbaar gesteld voor anti-ebola initiatieven door ambassades in de regio en door de recent benoemde speciale gezant ebola. Tenslotte wordt vanuit sub-artikel 4.3 EUR 5 mln overgeheveld ten behoeve van noodhulp in Zuid-Soedan.

Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) wordt EUR 22,8 mln overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie ter dekking van de kosten van de missie in Irak (sub-artikel 4.2).

Met het oog op de vele internationale crises besloot het kabinet afgelopen zomer EUR 570 mln extra beschikbaar te stellen voor een noodhulpfonds. Dit fonds is flexibel inzetbaar gedurende de kabinetsperiode (t/m 2017). In 2014 zal EUR 100 mln worden uitgegeven op het nieuwe sub-artikel 4.4.

Artikel 5

De verhoging van dit artikel betreft grotendeels een technische bijstelling. De mutatie wordt verklaard doordat de BNP-korting (die een gevolg is van de koppeling van het ODA-budget aan de geraamde ontwikkeling van het BNP) bij Najaarsnota voor EUR 60 miljoen is ingevuld. De nog te verdelen BNP-korting, die in de BHOS-begroting als een negatief bedrag wordt opgenomen op artikel 5.2, daalt daardoor van EUR 169 miljoen (Voorjaarsnota) naar EUR 109 miljoen (Najaarsnota), hetgeen leidt tot een verhoging van artikel 5.2.

Licence