Base description which applies to whole site

II. Toelichting begrotingsstaat inzake het agentschap

Domeinen Roerende Zaken

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën (slotwet)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie 2014

Slotwetmutaties (+ / –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

           
             

Totale baten

21.849

2.825

481

25.155

26.405

1.251

Totale lasten

21.849

– 854

340

21.335

22.148

814

Saldo van baten en lasten

0

3.679

141

3.820

4.257

437

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

210

210

Totale kapitaaluitgaven

300

3.290

250

3.840

4.561

721

Saldo baten & lasten (+ € 4,3 mln.)

De verklaring voor het hogere saldo (+ € 4.3 mln.) van baten & lasten ten opzichte van de ontwerpbegroting komt vooral door:

  • € 1,1 mln. te verklaren door hogere inkomsten bij het proces coördineren ontmanteling hennepkwekerijen. Meer afvalopbrengsten dan begroot en het uitvoeren van (niet begrote) bestuurlijke ruimingen.

  • € 0,9 mln. die DRZ ontvangt voor het proces hertaxatie BPM. In de begroting was geen rekening gehouden met deze opbrengst.

  • Hogere volumes voor zowel het proces vernietigen datadragers (+ € 1,2 mln) en het CJIB (+ € 0,9 mln).

Kapitaaluitgaven (+ € 4,3 mln.)

De oorzaak van de hogere kapitaaluitgaven is een eenmalige niet begrote uitkering aan het moederdepartement à € 3,3 mln. (afroming eigen vermogen) en hogere investeringen (+ € 1,0 mln.) dan begroot.

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën (Bijdragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000,–

Staat van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2014

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

50

885

835

64

Omzet overige departementen

17.977

21.484

3.507

20.994

Omzet derden

3.050

2.838

– 212

2.886

Rentebaten

30

57

27

40

Vrijval voorzieningen

742

1.141

399

217

Bijzondere baten

0

0

0

0

Exploitatie bijdrage

       

Totaal baten

21.849

26.405

4.556

24.201

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

6.116

6.399

283

5.536

– waarvan eigen personeel

5.881

6.113

232

5.238

– waarvan externe inhuur

30

113

83

207

– waarvan overige P-kosten

205

173

– 32

90

Materiële kosten

15.046

13.599

– 1.447

12.563

– waarvan ICT

1.025

1.042

17

1.182

– waarvan bijdrage aan SSO's

3.250

3.164

– 86

3.105

– waarvan overige materiële kosten

10.771

9.392

– 1.379

8.276

Afschrijvingskosten

       

– materieel

460

381

– 79

404

– immaterieel

227

80

– 147

123

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

0

337

337

1.952

– rentelasten

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

1.352

1.352

197

Totaal lasten

21.849

22.148

299

20.775

         

Saldo van baten en lasten

0

4.257

4.257

3.426

Toelichting saldo van baten en lasten ten opzichte van ontwerpbegroting 2014

Toelichting baten

Omzet moederdepartement (+ € 0,8 mln.)

De dienst Hertaxatie BPM voertuigen was niet begroot. DRZ is deze dienst in 2014 gaan uitvoeren voor de Belastingdienst en ontvangt daarvoor € 0,8 mln.

Omzet overige departementen (+ € 3,5 mln.)

De landelijke coördinatie van ontmantelingen van hennepkwekerijen draagt € 1,1 mln. meer bij. Dit wordt veroorzaakt door:

  • Het uitvoeren van Bestuurlijke ruimingen: DRZ is gestart met het uitvoeren van Bestuurlijke ruimingen in 2014. De opbrengst bedraagt € 0,5 mln., deze was niet begroot.

  • Opbrengst hennepafval: alleen de ontmantelbijdrage van de politie en OM was begroot. De meeropbrengst uit deze afvalstroom bedraagt € 0,6 mln.

Activiteiten voor het CJIB zoals opslag, taxatie en verkoop van voertuigen, dragen € 0,9 mln. meer bij dan oorspronkelijk begroot. Voornaamste oorzaak is een stijging van het volume met bijna 100% t.o.v. de begroting.

Het vernietigen van datadragers heeft € 1,3 mln. meer opgeleverd dan begroot; € 0,6 mln. hiervan is veroorzaakt door het wegwerken van oude partijen van voor 2014. Dienstverlening bij strategische verkopen en overtollige verkopen van meubilair via Rijksmarktplaats leveren € 0,2 mln. meer op.

Omzet derden (– € 0,2 mln.)

Oorzaak van de achterblijvende omzet derden zijn de lagere opgelden. De begroting was te hoog.

Vrijval Voorziening (+ € 0,4 mln.)

Voor de overgang naar het Kas Verplichtingen Stelsel heeft DRZ de debiteurenstand herzien. Hierdoor valt de voorziening dubieuze debiteuren vrij. Dit was niet begroot. Daarnaast is in 2014 een gedeelte van de reorganisatievoorziening uit 2011 vrijgevallen in verband met afname van de reistijdcompensatie. De vrijval van de voorziening voor RGD-huren van Bleiswijk is conform planning. Zie ook het voorzieningenoverzicht bij de toelichting op de balans.

Toelichting lasten

Personele Lasten (+ € 0,3 mln.)

De ontwerpbegroting van DRZ is gebaseerd op een formatie van 101,8 fte. De formatie bedraagt 131,8 fte per 31 december 2014. In de loop van 2014 is gedeeltelijk invulling gegeven aan de stijging van de fte’s voor bijvoorbeeld het proces Hertaxatie BPM-voertuigen, inrichting applicatiebeheer en het CJIB. Hierdoor overtreffen de P-uitgaven het budget. Daarnaast is voor € 0,1 mln. meer uitgegeven aan uitzendkrachten dan begroot.

Materiële lasten (– € 1,5 mln.)

Mutaties in de materiële lasten betreffen het resultaat van de volgende posten:

Lagere ontmantelingskosten hennepkwekerijen

– € 0,8 mln.

Lagere huurkosten

– € 0,1 mln.

Lagere vernietiging- en opslagkosten in beslaggenomen partijen

– € 0,3 mln.

Diverse lagere kosten

– € 0,1 mln.

Lagere vernietigingskosten vuurwerk

– € 0,2 mln.

Afschrijvingskosten (– € 0,2 mln.)

Lagere afschrijvingskosten ontstaan met name door een niet uitgevoerde maar wel begrote investeringen in Beslagportaal 2.0.

Dotaties voorziening (+ € 0,3 mln.)

Oorzaak van de dotatie voorziening is de voorraad te vernietigen vuurwerk. Van een grote partij (207 ton) vuurwerk afkomstig van het ILT is pas eind november een beslissing gekomen voor vernietiging. Dit is niet meer gerealiseerd in 2014, waardoor de eindvoorraad per 31 december 247 ton vuurwerk bedraagt. De voorziening van de vernietigingskosten was niet begroot.

Bijzondere lasten (+ € 1,4 mln.)

De bijzondere lasten bestaan uit:

  • De reservering van het efficiencyresultaat voor het OM ad € 1,2 mln. In het convenant met het OM is een efficiencyafspraak gemaakt. DRZ reserveert een percentage van het resultaat voor het OM. Bepalend voor het percentage is de hoogte van het aandeel van het OM in de omzet van DRZ, exclusief omzet Hennep, ICT en Rijksmarktplaats.

  • Boekverlies activa ad € 0,2 mln. In 2014 heeft een aanpassing van de activaprocedure plaatsgevonden die is doorgevoerd in SAP. Dit resulteert in een boekverlies van € 0,2 mln.

Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)

Kasstroomoverzicht 2014

(bedragen x € 1.000)

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1. Rekening courant RHB 1/1 + stand depositorekeningen

5.518

5.518

0

       

2. Totaal operationele kasstroom

502

7.456

6.954

       

Totaal investeringen (-/-)

– 300

– 1.259

– 959

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

196

196

3 Totaal investeringskasstroom

– 300

– 1.063

– 763

       

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 3.290

– 3.290

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op de leenfaciliteit (+)

0

0

0

4 Totaal financieringskasstroom

0

– 3.290

– 3.290

5. Rekening courant RHB 31/12

+ stand depositorekeningen

5.720

8.621

2.901

Toelichting

Investeringen (– € 1 mln.)

In 2014 is geïnvesteerd in software (€ 31.000), verbouwingen (€ 342.000), heftrucks (€ 252.000), een messenset voor de shredder (€ 37.000), meubilair (€ 17.000), ICT-apparatuur (€ 125.000), autoklemmen (€ 36.000), voertuigen (€ 175.000), een kluis (€ 47.000), upgrade van een inbraakinstallatie (€ 42.000), botenbokken (€ 19.000) en diverse kleinere investeringen.

DRZ heeft de investeringen geïnvesteerd uit eigen middelen.

Uitkering moederdepartement (– € 3,3 mln.)

Er heeft een niet begrote uitkering aan het moederdepartement plaatsgevonden van € 3,3 mln.

Licence