Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 3,9 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 36,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,07 mln. lager dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenkader wordt verhoogd ten gevolge van onder andere de volgende redenen:

 • Er is een meerjarige verplichting van € 12,5 mln. aangegaan voor het medegebruik van faciliteiten, gebouwen en terreinen van de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

 • Een meerjarige verplichting van € 4,5 mln. is aangegaan ten behoeve van het instellen van een landelijk bureau voor regioburgemeesters. De aangegane verplichting leidt tot een overschrijding van € 3,8 mln.

 • In 2014 zijn meerjarige vergoedingen overeenkomsten voor € 29,5 mln. gesloten met zes telecomproviders. Het betreft een overeenkomst voor een vergoeding voor kosten die de providers maken voor het tappen van gegevens. Door het aangaan van deze meerjarige verplichting vindt een overschrijding plaats van € 18,1 mln. van het oorspronkelijke verplichtingenbudget

32 Rechtsbijstand en rechtspleging

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 2,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 9,9 mln. lager dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Ontvangsten

Het ontvangstenkader wordt met € 10,2 mln. verlaagd door tegenvallende griffieontvangsten. Het aantal zaken op het terrein van civiel en bestuur is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd, waardoor de griffieontvangsten ook lager zijn.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 7,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 69,6 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 54,9 mln. hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het uitgavenkader wordt verlaagd ten gevolge van onder andere de volgende redenen:

 • Openbaar Ministerie: vanwege een vertraging in de aanbesteding van trajectcontrolesystemen en flitspalen is er sprake van een onderuitputting van € 5 mln.

 • Er is circa € 6,9 mln. minder uitgegeven aan externe inhuur wat in lijn is met de bezuinigingsdoelstellingen van het Openbaar Ministerie (OM).

 • Kleinere mutaties (< € 4 mln.) die hoofdzakelijk het gevolg zijn van de herschikking van het budget in het kader van de richtlijnen van Verantwoord Begroten.

Verplichtingen

Het verplichtingenkader is verhoogd ten gevolge van:

 • Apparaatsuitgaven OM: OM is een meerjarige verplichting van € 13 mln. aangegaan in het kader van lease van voertuigen.

 • In 2014 is naar aanleiding van de motie Staaij een meerjarige verplichting van € 12 mln. aangegaan voor de uitstapregeling prostituees.

 • De proces verbaal-vergoeding stopt per 1 januari 2015. Voor het jaar 2014 is nog een juridische verplichting om de gemeentes te compenseren voor deze vergoedingsregeling. Hiervoor is in 2014 een verplichting aangegaan van € 12 mln., deze wordt in 2015 uitbetaald.

 • Stichting Thuiskopie: De Staat en Stichting Thuiskopie hebben op 8 december 2014 een schikking getroffen in hun geschil over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007–2012. VenJ betaalt € 33,5 mln. aan de stichting. Het geld is bedoeld voor de rechthebbenden, zoals auteurs, componisten en beeldend kunstenaars. De verplichting hiervoor is in 2014 aangegaan maar de kasbetaling vindt plaats in 2015.

 • Verkeershandhaving OM: voor de plaatsing van een nieuw traject controle systeem (TCS) en flitspalen zijn er voor € 21 mln. meerjarige verplichtingen aangegaan. Dit leidt tot een overschrijding van € 15,6 mln. van het oorspronkelijke verplichtingenbudget.

Ontvangsten

Het ontvangstenkader wordt per saldo verhoogd ten gevolge de volgende redenen:

 • Afpakken: het OM heeft een meerjarige schikking getroffen met SBM Offshore van US$ 240 mln. In 2014 is hiervan het eerste deel van € 80 mln. (US$ 100 mln.) ontvangen. Hiervan heeft € 56 mln. betrekking op «Afpakken» en € 24 mln. op «Boeten en Transacties». Tevens is op het «reguliere» Afpakken € 9 mln. meer gerealiseerd dan geraamd.

 • Boeten en Transacties (B&T): de ontvangsten zijn vanwege de lagere dan verwachte in- en uitstroom van WAHV-zaken lager uitgevallen dan geraamd. Het totale tekort op B&T was € 103,7 mln. Het dreigende tekort is in 2014 bij de tweede suppletoire begroting 2014 gedekt voor € 70 mln. Na de Najaarsnota was het tekort op de WAHV-zaken (B&T) € 33,7 mln. Door de getroffen schikking met SBM Offshore (meevaller € 24 mln. op B&T) is het saldotekort op B&T € 10,5 mln.

34 Sanctietoepassing

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 10,2 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 7,6 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,2 mln. lager dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het uitgavenkader wordt verlaagd onder andere door de volgende redenen:

 • Het aantal WAHV-zaken is lager uitgevallen dan geraamd waardoor er € 7 mln. minder is ontvangen aan administratiekostenvergoeding. Hierdoor is de bijdrage aan het CJIB ook verlaagd met € 7 mln.

 • Verder doen op dit artikel onderdeel alleen kleine mutaties (< € 5 mln.) voor, zoals:

  • Een aantal projecten (onder andere op het gebied van reclassering) is doorgeschoven naar 2015;

  • Er zijn minder tegemoetkomingen aan slachtoffers uitgekeerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ontvangsten

De verlaging van het ontvangstenkader wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere ontvangsten van administratiekostenvergoedingen (€ 7 mln.) als gevolg van het achtergebleven aantal WAHV-zaken.

35 Jeugd

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 6,8 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 380,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 mln. lager dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het uitgavenkader wordt verlaagd als gevolg van een aantal kleine mutaties (< € 5 mln.), zoals:

 • Raad voor de Kinderbescherming: er zijn minder kosten gemaakt voor tolken en vertalers door een lagere instroom. Tevens zijn diverse projecten vertraagd, voornamelijk op ICT-gebied

 • De uiteindelijke doeluitkering voor jeugdreclassering viel lager uit dan vooraf was voorzien door afgenomen criminaliteit.

Verplichtingen

 • Het verplichtingenkader wordt verlaagd in het kader van de decentralisatie van de justitiële jeugdzorg. De daarvoor beschikbare middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds. Door de overheveling van het kasbudget in 2015, is er in 2014 geen verplichting meer aangegaan voor het jaar 2015. Dit leidt tot een onderuitputting van € 362,8 mln.

 • De jaarbijdrage 2015 aan Halt wordt pas in 2015 verplicht. Hierdoor is er een onderuitputting van € 10,5 mln. op het verplichtingenbudget 2014 opgetreden.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 2,6 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 4,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,4 mln. hoger dan bij Najaarsnota begroot.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2014 € 14,7 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 8,7 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,4 mln. hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Het uitgavenkader op dit artikelonderdeel wordt verlaagd ten gevolge van diverse kleine mutaties. Zo zijn er:

 • Minder bijdragen verstrekt dan geraamd op het onderdeel versterking vreemdelingenketen door minder aanvragen voor subsidies in 2014.

 • Het aantal vervoersbewegingen van vreemdelingen is verminderd door het vertrekproces efficiënter in te richten. Het aantal vertrekkende vreemdelingen is in 2014 (tijdelijk) verminderd. Hierdoor is de realisatie lager dan begroot.

 • Er is € 2,7 mln. overgebleven op het asiel budget omdat de bijdrage aan BZK voor het faciliteitenbesluit (in het kader van nieuwe locaties) pas in 2015 zal plaatsvinden.

Licence