Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per artikel de belangrijkste verschillen van circa € 1,0 mln. of hoger, tussen de realisatie 2014 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2014 toegelicht.

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

In 2014 is € 264 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2014 en zijn er voor € 193 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 7 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Huurtoeslag

De uitgaven bij de Huurtoeslag zijn in 2014 ruim € 263 mln. hoger uitgekomen dan begroot. De oorzaak van deze overschrijding ligt in de groter dan verwachte toename van het aantal aanvragers, voornamelijk vanwege de slechte economische omstandigheden en een afname van het niet-gebruik.

Ontvangsten

De ontvangsten bij de huurtoeslag zijn ruim € 5 mln. meer dan begroot.

De overige ontvangsten worden ingezet voor de financiering van de geschillenbeslechting van DHC over 2014.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

In 2014 is € 62 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2014 en zijn er voor € 192 mln. minder/ aan verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Energiebesparing

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert in opdracht van het Ministerie van BZK activiteiten uit op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, woningbouw en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Bij de hiervoor beschikbaar gestelde projectmiddelen is sprake van een onderuitputting van € 3 mln., omdat de feitelijke betalingen niet blijken aan te sluiten bij de geraamde fasering. De projectmiddelen zullen grotendeels tot betaling komen in 2015.

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

Het voor het Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders in 2014 beschikbare budget ad € 57,8 mln. is in 2014 niet tot betaling gekomen en schuift door naar 2015. De aan dit revolverend fonds gestelde eisen vragen om een ambitieuze inzet van verhuurders en voldoende tijd om een project goed op te zetten en eventueel de cofinanciering rond te maken. Voor corporaties geldt daarbij ook dat zij hun renovatie- en financieringsplanning niet het hele jaar door wijzigen.

Stimuleringsregeling Energieprestatie verhuurders

Conform het Energieakkoord voor duurzame groei is in de jaren 2018 en 2019 in totaal € 400 mln. beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Energieprestatie verhuurders. In 2014 zijn er minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

In 2014 is € 1,5 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2014 en zijn er voor € 0,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 0,5 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Personeelssysteem ABD

Er is minder uitgegeven dan begroot doordat de overeenkomst voor vervanging ABIS (personeelsysteem ABD) in december gerealiseerd is, waardoor uitgaven worden doorgeschoven naar 2015. Voorts zijn er bij bedrijfsvoering Rijk verschillende overlopende verplichtingen, zoals de doorontwikkeling van het ICT-dashboard, de ontwikkeling van functiegroepen in het functiegebouw Rijk voor lage loonschalen en het professionaliseren van de inkoopfunctie.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

In 2014 is € 1,0 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2014 en zijn er voor € 2 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 3 mln. minder/meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

Er is meer verplicht en uitgegeven dan begroot voor zakelijke lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapslasten). Daartegenover staan lagere uitgaven voor Plan en Beheerkosten.

Ontvangsten

Er zijn meer ontvangsten dan geraamd dit wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten als gevolg van de verkopen van agrarisch en niet agrarische objecten. Deze ontvangsten zijn bij Najaarsnota gemeld. De totale ontvangsten zijn uiteindelijk alsnog gerealiseerd.

Licence