Base description which applies to whole site

5.4 Subsidies

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Art.

Naam subsidie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Toelichting indien geen einddatum

2.2

International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

1.100

969

954

938

1

 

2016

2015

 
   

1.100

969

954

938

1

       
Licence