Base description which applies to whole site

05. Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Dienst Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan de benodigde integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe toezicht op rechtspersonen genoemd in de wet Controle op Rechtspersonen uit. Justis levert een bijdrage aan het artikelonderdeel 34.2 (preventieve maatregelen).

Tabel 05.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (€ x 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Baten

           

1.1 Omzet moederdepartement

17.435

16.374

15.871

12.212

11.651

11.091

10.876

1.2 Omzet overige departementen

115

1.790

275

275

275

275

275

1.3 Vooruit ontvangen moederdepartement 2012

– 2.477

2.477

0

0

0

0

0

1.4 Vooruit ontvangen moederdepartement 2011

600

0

0

0

0

0

0

1.3 Omzet derden

15.721

18.137

16.140

17.165

17.204

17.204

17.204

Totaal baten

31.394

38.778

32.286

29.652

29.130

28.570

28.355

               

2. Lasten

             

Apparaatskosten

30.827

38.768

32.276

29.643

29.123

28.563

28.348

Personele kosten

19.001

19.467

17.351

15.899

15.727

15.407

15.407

– waarvan eigen personeel

13.597

15.848

15.028

14.227

14.154

13.934

13.934

– waarvan externe inhuur

5.073

2.915

1.655

925

863

663

663

Materiële kosten

11.826

19.301

14.925

13.744

13.396

13.156

12.941

– waarvan apparaat ICT

3.634

5.445

4.885

3.703

3.653

3.413

3.198

– waarvan bijdrage aan SSO’s

6.334

6.596

6.596

6.596

6.596

6.596

6.596

Rentelasten

2

3

3

3

2

2

2

Afschrijvingskosten

130

7

7

6

5

5

5

– Materieel

130

7

7

6

5

5

5

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

84

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

84

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

31.043

38.778

32.286

29.652

29.130

28.570

28.355

               

Saldo van baten en lasten

351

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Algemeen

Binnen Justis lopen twee programma’s Flexibilisering Radar en Scherp & Efficiënt.

Flexibilisering Radar betreft de doorontwikkeling van het systeem Radar. Dit systeem is ontwikkelt binnen het project Herziening Toezicht Rechtspersonen. Dit herziene toezicht op rechtspersonen beoogt het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren.

Daarnaast loopt het programma Scherp & Efficiënt. Dit programma zorgt ervoor dat Justis één ICT landschap krijgt en aansluit bij de kabinetsdoelstelling om in 2017 digitaal te kunnen werken.

Baten

Omzet moederdepartement

In deze post is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker. Daarnaast is een extra bijdrage moederdepartement opgenomen, deze is ten behoeve van de programma’s Flexibilisering Radar en Scherp & Efficiënt en de dubbele huisvestingslasten in 2013 als gevolg van de verhuizing. De vooruit ontvangen post 2012 van € 2,5 mln. bestaat uit de projecten Radar, Scherp & Efficiënt en Verhuizing waarvoor diverse werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2013.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2013 en 2014 weergegeven.

Tabel 05.2 Omzet moederdepartement (€ x 1.000)

Product

2013

2014

Gratie

714

823

GSR

363

425

TRACK

4.255

4.941

Bibob

3.469

3.865

WPBR, BOA en WWM

2.823

2.594

Extra bijdrage moederdepartement

4.750

3.222

Totaal

16.374

15.871

Efficiencytaakstelling

In het Regeerakkoord Rutte/Asscher is een taakstelling op de apparaatsuitgaven van het Rijk opgenomen. Deze taakstelling wordt ingevuld door versobering en efficiencymaatregelen. Het aandeel van Justis is verwerkt in de omzet van het moederdepartement.

Tabel 05.3 Efficiencytaakstelling (€ x 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Efficiencytaakstelling

0

0

– 405

– 924

– 1.127

Omzet overige departementen 2014

In de regel omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven, maar welke door een ander departement worden gefinancierd.

Vanuit het Ministerie SZW ontvangt Justis een bijdrage van € 0,28 mln. voor het verstrekken van de VOG voor de kinderopvang.

Omzet derden 2014

Deze geraamde omzet betreft de bij derden in rekening te brengen tarieven en boetes voor onderstaande producten. In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2013 en 2014 weergegeven.

Tabel 05.4 Omzet derden (€ x 1.000)

Product

Aantal

Leges

PxQ

(x € 1.000)

2013

PxQ

(x € 1.000)

2014

Klantgroep

Naamswijziging

1.780

€ 835,00

1.486

1.486

Particulieren

Bibob

270

€ 500,00

143

135

Decentrale overheden

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)

500.000

€ 22,55

13.755

11.275

Particulieren, bedrijfsleven

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP) elektronisch

80.000

€ 24,55

1.473

1.964

Particulieren, bedrijfsleven

Verklaring omtrent gedrag (VOG RP)

2.000

€ 147,50

295

295

Particulieren, bedrijfsleven

GVA

5.000

€ 120,00

600

600

Bedrijfsleven

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (vergunningen)

600

€ 489,00

293

293

Bedrijfsleven

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (leidinggevenden)

800

€ 59,00

47

47

 

Wet wapen munitie (WWM)

290

€ 50,00

15

15

Bedrijfsleven

Bestuurlijke boetes

   

30

30

 

Totaal

   

18.137

16.140

 

Lasten

Personele kosten

De komende jaren wordt de ICT omgeving van Justis vernieuwd, waardoor minder administratief medewerkers nodig zijn. Het aantal fte’s daalt door de efficiency voortkomend uit deze vernieuwing.

Tabel 05.5 Personele kosten (€ x 1.000)
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ambtelijk personeel

             

gemiddelde loonsom (x € 1.000)

59

58

59

59

59

59

59

aantal fte's

233

269

253

242

240

238

238

Loonsom ambtelijk (x € 1.000)

13.744

15.749

14.893

14.171

14.061

13.941

13.941

               

Overige personeelskosten (x € 1.000)

5.257

3.718

2.458

1.728

1.666

1.466

1.466

Waarvan externe inhuur (x € 1.000)

5.073

2.915

1.655

925

863

663

663

               

Totaal (x € 1.000)

19.001

19.467

17.351

15.899

15.727

15.407

15.407

Tabel 05.6 Materiële kosten (€ x 1.000)
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Huisvesting

3.226

4.608

3.664

3.664

3.664

3.664

3.664

Bureaukosten

772

1.053

1.033

1.035

1.035

1.035

1.035

ICT

6.159

8.153

7.594

6.411

6.361

6.121

5.906

Overig materieel

1.669

5.487

2.634

2.634

2.336

2.336

2.336

               

Totaal

11.826

19.301

14.925

13.744

13.396

13.156

12.941

Huisvesting

De huisvestingskosten dalen vanaf 2014 ten opzichte van 2013. In 2013 zijn tijdelijk dubbele lasten betreffende de verhuizing naar de nieuwbouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen. De lasten stijgen in 2014 ten opzichte van 2012 door de nieuwe huisvesting van Justis.

ICT

Vanaf 2014 is de daling van de ICT-kosten zichtbaar. Deze daling komt doordat dubbele beheerlasten en de ontwikkelkosten voor de lopende programma’s aflopend zijn naar 2016 toe. In 2016 worden de programma’s afgerond.

Overige materieel

De overige materiële lasten laten na 2013 een dalende trend zien. Dit verloop komt doordat de lasten voor het vernieuwingsprogramma als overige materiële lasten zijn begroot. Deze dienen met de jaren nader gespecificeerd te worden.

Kasstroomoverzicht

Tabel 05.6 Kasstroomoverzicht (€ x 1.000)
 

Realisatie 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening Courant RHB 1 januari

9.306

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

               

2a Saldo baten en lasten

351

0

0

0

0

0

0

2b Afschrijvingen

130

0

0

0

0

0

0

2c Mutaties voorzieningen

– 23

– 281

– 16

– 16

– 16

– 6

0

2d Mutaties werkkapitaal

– 163

286

21

21

21

11

5

2. Totaal operationele kasstroom

295

5

5

5

5

5

5

               

3a totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

3b totaal boekwaarde desinvesteringen

86

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

86

0

0

0

0

0

0

               

4a eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4b eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4c aflossingen op leningen

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

4d beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

               

5. Rekening Courant RHB 31 december

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

9.682

Doelmatigheid

Tabel 05.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generiek Deel

             

Risicomeldingen

             

Kostprijs (x € 1)

3.725,75

6.791,76

9.076,16

8.871,33

8.688,99

8.266,63

8.266,63

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

4.831

3.254

3.953

3.524

3.593

3.436

3.369

Doorlooptijd:

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

               

TIV

             

Kostprijs (x € 1)

2.235,77

2.331,99

2.302,78

2.255,48

2.213,23

2.206,23

2.206,23

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.208

1.001

988

881

898

859

842

Doorlooptijd: Verstrekking A binnen 3 dagen

 

65

65

65

65

65

65

Doorlooptijd: Verstrekking B binnen 4 weken

 

75

75

75

75

75

75

Doorlooptijd: Verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

 

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

               

GSR

             

Kostprijs (x € 1)

852,22

955,81

936,57

905,41

877,58

872,97

872,97

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

529

363

425

448

438

416

409

Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 4 weken

95

95

95

95

95

95

95

Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 8 weken

71

95

95

95

95

95

95

               

Bibob

             

Kostprijs (x € 1)

17.443,26

17.889,30

17.527,51

15.335,91

15.863,14

15.781,64

15.781,64

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

5.581

3.612

4.000

3.633

3.684

3.478

3.406

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

45

60

60

60

60

60

60

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

n.v.t.

90

90

90

90

90

90

               

Gratie

             

Kostprijs (x € 1)

582,19

548,42

536,57

518,96

503,7

501,18

501,18

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.018

714

823

900

869

832

818

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

77

95

95

95

95

95

95

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

             

Kostprijs (x € 1)

16,35

16,35

17,62

17,08

16,64

16,57

16,57

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

11.362

15.228

13.239

13.279

13.279

13.279

13.279

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100

95

95

95

95

95

95

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

64

90

90

90

90

90

90

               

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

             

Kostprijs (x € 1)

89,71

111,44

109,33

105,91

102,86

102,35

102,35

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.105

295

295

295

295

295

295

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100

95

95

95

95

95

95

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

100

95

95

95

95

95

95

               

GVA

             

Kostprijs (x € 1)

 

118,35

116,12

112,51

109,28

108,75

108,75

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

 

600

600

600

600

600

600

Doorlooptijd

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

               

Continue screening kinderopvang

             

Kostprijs (x € 1)

n.v.t.

22,45

21,96

21,26

20,65

201,41

201,41

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

275

275

275

275

275

275

Doorlooptijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naamswijziging

Kostprijs (x € 1)

649,89

716,16

698,21

676,1

658,46

655,53

655,53

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.005

1.486

1.486

1.486

1.515

1.515

1.515

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

53

95

95

95

95

95

95

               

WWM beroepen

             

Kostprijs (x € 1)

8.670,20

7.404,68

7.271,58

7.056,00

6.863,45

6.831,54

6.831,54

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

 

760

738

720

782

720

720

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

35

70

70

70

70

70

70

               

WWM ontheffingen

             

Kostprijs (x € 1)

1.644,37

433,66

421,17

407,93

398,19

396,58

396,58

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

15

107

105

102

102

102

102

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

73

95

95

95

95

95

95

               

BOA, BOD en BOA cat. Besluiten

             

Kostprijs (x € 1)

138,93

138,34

135,63

131,8

128,54

128

128

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

2.868

1.232

1.089

850

776

738

701

Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1a)

100

95

95

95

95

95

95

Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1b/1c)

100

95

95

95

95

95

95

               

WPBR ondernemingen

             

Kostprijs (x € 1)

1.016,59

933,22

912,92

883,77

858,86

854,73

854,73

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

330

683

632

645

645

645

645

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

94

95

95

95

95

95

95

               

WPBR leidinggevenden

             

Kostprijs (x € 1)

525,08

355,52

346,6

335,23

326

324,47

324,47

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

48

313

304

296

296

296

296

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

78

95

95

95

95

95

95

               

Overig (WBP, EG-verklaringen en Bestuurlijke boetes)

 

114

112

110

110

110

110

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

66

95

95

95

95

95

95

Tabel 05.8 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generiek Deel

             

Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis

237

269

253

242

240

238

238

Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten

1%

0

0

0

0

0

0

Licence