Base description which applies to whole site

06. Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

Het GDI is de leverancier van generieke ICT-diensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. GDI draagt zorg voor de levering van standaard DWR-werkplekken en de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als rijksbrede voorziening) en bestuurs-neutrale applicaties en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Daartoe beschikt het GDI over professionals met kennis op het gebied van beveiliging, ERP, content-, document- en recordmanagement, keteninformatisering en complexe ICT-infrastructuren.

Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst heeft het kabinet besloten om te komen tot een Shared Service Center ICT Den Haag onder het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de realisatie van één ICT-infrastructuur en één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Doelstelling is dat het GDI zal opgaan in deze nieuwe SSC-ICT. Vooruitlopend op deze overgang zal het eigenaarschap van het GDI uiterlijk op 1 januari 2014 overgaan van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar BZK.

Meerjarige begroting van baten en lasten voor het jaar 2014

Tabel 06.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

           

Omzet moederdepartement

43.691

38.869

45.800

43.903

42.858

42.608

42.608

Omzet overige departementen

6.278

1.276

1.192

1.192

1.192

1.192

1.192

Omzet Derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

2.472

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

52.441

40.144

46.992

45.095

44.050

43.800

43.800

             

Lasten

             

Apparaatskosten

47.624

35.407

39.155

37.258

36.213

35.963

35.963

Personele kosten

31.713

23.693

27.469

25.572

24.527

24.277

24.277

– waarvan eigen personeel

13.614

15.503

14.798

14.798

14.798

14.798

14.798

– waarvan externe inhuur

18.099

8.190

12.671

10.774

9.729

9.479

9.479

Materiele kosten

15.911

11.714

11.686

11.686

11.686

11.686

11.686

– waarvan apparaat ICT

15.911

11.714

9.926

9.926

9.926

9.926

9.926

– waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

1.760

1.760

1.760

1.760

1.760

Rentelasten

205

196

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

3.274

4.541

7.737

7.737

7.737

7.737

7.737

– materieel

3.274

4.541

7.737

7.737

7.737

7.737

7.737

– waarvan apparaat ICT

3.195

3.195

7.658

7.658

7.658

7.658

7.658

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

2.712

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

2.712

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

53.815

40.144

46.992

45.095

44.050

43.800

43.800

               

Saldo van baten en Lasten

– 1.374

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Baten per groep van producten en diensten

Het GDI werkt met afspraken met opdrachtgevers over de dienstverlening en de kosten daarvan op basis van kostencomponenten, tarieven (P) en aantallen producten en diensten (Q).

Tabel 06.2 Omzet moederdepartement (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beheer (incl. opleidingen/SCC-ICT)

29.902

31.198

35.314

33.917

33.372

33.372

33.372

Projecten

13.789

7.671

10.487

9.987

9.487

9.237

9.237

Totale baten

43.691

38.869

45.800

43.903

42.858

42.608

42.608

Dit betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende agentschappen. Ten opzichte van de begroting 2013 verwacht het GDI enerzijds een stijging van de omzet op beheer, onder andere door het beheer van het nieuwe ERP-systeem, beheer van ketengerichte systemen ter verbetering van het grensmanagement, uitbreiding van het beheer voor de dienst Justis, en anderzijds een daling omdat opdrachtgevers in het kader van de efficiencytaakstelling minder budget hebben en daardoor kritischer naar hun beheeropdrachten kijken.

De omzet op projecten stijgt ten opzichte van de begroting van eerdere jaren door de verwachting meer in overeenstemming te brengen met de realisatie in de afgelopen jaren. Voor de jaren 2014–2018 is eveneens rekening gehouden met een vermindering van projectbaten als gevolg van de efficiencytaakstelling (zie onderstaande toelichting).

Efficiencytaakstelling

In het Regeerakkoord Rutte/Asscher is een taakstelling op de apparaatsuitgaven van het Rijk opgenomen. Deze taakstelling dient te worden ingevuld met efficiencymaatregelen. Binnen VenJ is tevens besloten tot een versnelling van deze taakstelling. Het aandeel van het GDI, inclusief versnelling (zie onderstaande tabel), is verwerkt in de omzet van het moederdepartement. Over de exacte invulling van de taakstelling worden door opdrachtgever (Ministerie van VenJ) en de opdrachtnemer (GDI) nadere afspraken gemaakt.

Tabel 06.3 Efficiencytaakstelling (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Efficiencytaakstelling (versneld)

– 1.091

– 2.488

– 3.033

– 3.033

– 3.033

Omzet overige departementen

Het GDI verleent aan het Ministerie van BZK ICT-diensten voor P-Direkt en de BZK-aandelen in de exploitatie van de gemeenschappelijke ICT infrastructuur in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK, en de externe datacentra waarvan een deel aan het Ministerie van BZK wordt doorbelast.

Tabel 06.4 Omzet overige departementen (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beheer t.b.v. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.278

1.276

1.192

1.192

1.192

1.192

1.192

Projecten t.b.v. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

0

0

0

0

0

0

Totale baten

6.278

1.276

1.192

1.192

1.192

1.192

1.192

Rentebaten

Omdat op een positief rekening-courantsaldo geen rente wordt vergoed wordt geen rekening gehouden met rentebaten.

Lasten

Personele kosten

De verwachte omzet voor 2014 vereist een capaciteit van 280 fte. Op basis van continuïteit in de dienstverlening wordt voor 2015 tot en met 2018 voor alsnog van eenzelfde basiswerklast uitgegaan. Voor de jaren 2014–2018 is rekening gehouden met een vermindering van externe inhuur als gevolg van de efficiencytaakstelling. Hierdoor worden naar verwachting minder projectopdrachten verstrekt. Verder is uitgegaan van de huidige bezetting (199 fte) intern personeel, zonder rekening te houden met de afgesproken werving in 2013. Dit vooruitlopend op de verwachte overgang naar BZK.

Tabel 06.5 Personele kosten (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal personele kosten

31.713

23.693

27.469

25.572

24.527

24.277

24.277

– waarvan eigen personeel

13.614

15.503

14.798

14.798

14.798

14.798

14.798

– waarvan externe inhuur

18.099

8.190

12.671

10.774

9.729

9.479

9.479

Materiële kosten

Het GDI is gehuisvest in twee aangrenzende panden in Zoetermeer en beschikt daar over ruim 400 werkplekken voor de eigen organisatie, ICT-projecten van opdrachtgevers en collega ICT beheerorganisaties. Bij opdrachtgevers zoals het moederdepartement beschikt het GDI over werkplekken voor de ICT dienstverlening op locatie.

De automatiseringskosten betreffen de interne automatiseringskosten van het GDI, de onderhoudskosten van beheerde systemen en omgevingen, de kosten van het eigen datacentrum in Zoetermeer en het kostenaandeel van het GDI in het datacentrum van het Ministerie van Financiën. In het kader van het onderdeel «Eén ICT infrastructuur» van het programma Compacte Rijksdienst beschikt het GDI vanaf 2012 over een gemeenschappelijke datacentrum bij het Ministerie van Financiën, zodat consolidatie van de datacenters mogelijk is.

De bijdrage aan SSO’s bestaat uit de bijdrage aan de RGD voor de huur, servicekosten en onderhoud van de 2 door GDI gebruikte panden (ca. € 1,76 mln.).

Tabel 06.6 Materiële kosten (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal materiële kosten

15.911

11.714

11.686

11.686

11.686

11.686

11.686

– waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

1.760

1.760

1.760

1.760

1.760

– waarvan apparaat ICT

10.718

7.472

4.283

4.283

4.283

4.283

4.283

– waarvan overig

5.193

4.242

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Rentelasten

De post rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het Ministerie van Financiën. Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande leningen bedraagt 0,76%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn een gemiddelde over de verschillende investeringsjaren, op basis van lineaire afschrijving en een tijdsevenredige verdeling over het jaar.

De forse investering in 2012 vanwege de ICT in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK leidt in de loop vanaf medio 2013 tot hogere afschrijvingen.

Voor de diverse activaklassen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Tabel 06.7 Afschrijvingstermijnen

Activaklassen

Afschrijvingstermijn

Meubilair

10 jaar

Installaties

5 jaar

Kantoormachines

5 jaar

Overige inventaris

5 jaar

Netwerk

3 jaar

Technische Infrastructuur Software

3 jaar

Technische Infrastructuur Hardware

4 jaar

Werkpleksoftware

4 jaar

Werkplek Hardware

3 jaar

Licenties

3 jaar

Kasstroomoverzicht

Tabel 06.8 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening Courant RHB 1 januari

4.298

8.773

16

1.831

5.880

9.887

14.270

               

2. Totaal operationele kasstroom

9.892

– 5.679

6.075

7.832

7.789

7.750

7.737

             

3a. totaal investeringen

– 8.701

– 9.500

– 700

– 2.600

– 6.100

– 5.100

– 2.400

3b. totaal boekwaarden desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 8.701

– 9.500

– 700

– 2.600

– 6.100

– 5.100

– 2.400

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4b. eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

4c. aflossingen op leningen

– 2.117

– 3.077

– 4.260

– 3.783

– 3.783

– 3.367

– 3.367

4d. beroep op leenfaciliteit

5.400

9.500

700

2.600

6.100

5.100

2.400

4. Totaal financieringskasstroom

3.283

6.423

– 3.560

– 1.183

2.317

1.733

– 967

               

5. Rekening Courant RHB 31 december

8.773

16

1.831

5.880

9.887

14.270

18.640

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in (eventuele) voorzieningen en in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van de eigen kantoorautomatisering en de ten behoeve van opdrachtgevers beheerde infrastructuur, applicaties en werkplekvoorzieningen.

Tabel 06.9 Investeringen (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verbouwingen

0

0

0

0

0

0

0

Installaties

0

0

0

0

0

0

0

Meubilair

0

0

0

0

0

0

0

Kantoormachines

0

0

0

0

0

0

0

Audiovisuele middelen

0

0

0

0

0

0

0

Overige Inventaris

0

0

0

0

0

0

0

Werkplek Hardware

0

3.000

0

1.800

2.000

0

1.800

Technische Infrastructuur HW

3.600

5.000

600

800

3.600

5.000

600

Netwerk

1.800

1.000

0

0

0

0

0

Informatiesystemen

0

0

0

0

0

0

0

Werkplek Software

0

0

0

0

0

0

0

Technische Infrastructuur SW

0

0

0

0

0

0

0

Licenties

0

500

100

0

500

100

0

Totaal Investeringen

5.400

9.500

700

2.600

6.100

5.100

2.400

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom bestaat uit het beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van materiële activa.

Doelmatigheid

Als agentschap streeft het GDI naar een zo efficiënt mogelijk ICT beheer en doelmatigheidsverbetering van de dienstverlening. Optimale dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Dit komt tot uitdrukking in de uurtarieven en de prijzen van de componenten voor opdrachtgevers.

Het GDI streeft naar het kunnen aanbieden van lage uurtarieven. Hiervoor wordt gestuurd op productiviteit, verhouding tussen intern en extern personeel en inhuurtarieven. De toegenomen projectomzet leidt tot meer inhuur en een hoger uurtarief voor projecten. De vermindering van inhuur vanwege meerjarige beheeropdrachten heeft in 2012 geleid tot lagere uurtarieven voor beheer. Voor 2014–2018 streeft het GDI naar verdere beperking van de inhuur wat tot lagere uurtarieven leidt.

Doelmatigheid is meer dan lagere kosten. Uit een jaarlijkse meting in een onafhankelijke benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties, volgt de afwijking van de gemiddelde marktprijs. Hierin is rekening gehouden met vijf indicatoren die samen bepalend zijn voor de mate van doelmatigheid: volume, complexiteit, kwaliteit, productiviteit en kosten. De afwijkingen op deze indicatoren ten opzichte van de markt worden uitgedrukt in een gewogen gemiddelde percentage prijsafwijking. Het GDI streeft naar een gemiddelde prijsafwijking van 2%.

De beschikbaarheid van de systemen betreft daadwerkelijke toegang tot de systemen als percentage van de met opdrachtgevers afgesproken openingstijden. Deze norm is vanaf 2013 verlaagd naar 98%, omdat de hoge norm van 99,9% alleen haalbaar is tegen hogere kosten.

De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft het percentage van het aantal met opdrachtgevers afgesproken serviceniveaus dat daadwerkelijk wordt gehaald. Streven is deze norm gefaseerd te verhogen naar 97%.

De klanttevredenheid is een gemiddelde over diverse metingen naar de tevredenheid van klanten met het beheer, de projecten en de gebruikersopleidingen van het GDI.

Tabel 06.10 Doelmatigheidsindicatoren
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Generieke indicatoren

             

Gemiddeld uurtarief

103

103

102

100

99

99

99

Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten

n.b.

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

n.b.

1%

1%

1%

1%

1%

1%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

185

203

199

199

199

199

199

Aantal externe fte's

113

51

75

70

65

65

65

Aantal externe fte's in % van totale fte's

38%

20%

27%

25%

24%

24%

24%

Saldo van baten en lasten in % van de omzet

– 3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Specifieke indicatoren

             

Beschikbaarheid systemen

99,9%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Betrouwbaarheid dienstverlening

95,0%

95,0%

96,0%

96,0%

97,0%

97,0%

97,0%

Resultaat benchmarkvergelijking

2%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

Klanttevredenheid

7

7

7

7

7

7

7

Licence