Base description which applies to whole site

04. Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 opsporing en vervolging door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 04.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (€ x 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

70.587

68.323

66.501

65.662

63.465

60.705

59.618

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

8.440

6.818

6.900

7.000

7.100

7.200

7.300

Rentebaten

70

22

30

30

30

30

30

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

79.097

75.163

73.431

72.692

70.595

67.935

66.948

               

Lasten

             

Apparaatskosten

46.037

42.097

41.069

40.554

39.624

38.205

37.732

Personele kosten

43.417

39.613

38.585

38.070

37.140

35.721

35.248

– waarvan eigen personeel

41.477

38.215

37.885

37.470

36.640

35.221

34.748

– waarvan externe inhuur

1.940

1.398

700

600

500

500

500

Materiële kosten

2.620

2.620

2.484

2.484

2.484

2.484

2.484

– waarvan apparaat ICT

153

153

153

153

153

153

153

– waarvan bijdrage aan SSO’s

340

340

340

340

340

340

340

Rentelasten

345

500

500

500

500

500

500

Afschrijvingskosten

4.410

4.824

5.000

4.750

4.750

4.750

4.800

– Materieel

4.410

4.824

5.000

4.750

4.750

4.750

4.800

– waarvan apparaat ICT

229

400

400

400

400

400

400

– waarvan laboratoriumkosten

4.181

4.424

4.600

4.350

4.350

4.350

4.400

– Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Laboratoriumkosten

27.737

27.606

26.862

26.888

25.721

24.480

23.916

– waarvan bijdrage aan SSO’s

7.003

7.094

7.160

7.160

7.160

7.160

7.160

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

78.529

75.163

73.431

72.692

70.595

67.935

66.948

               

Saldo van baten en lasten

568

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

In de omzet van het moederdepartement zijn de nu bekende taakstellingen uit het Regeerakkoord Rutte/Asscher verwerkt: de taakstelling Rijksdienst (oplopend tot 8,9% in 2018) en de besparing in het kader van «doelmatiger strafrechtsketen». De voorbereiding van de realisatie van de met name uit het Regeerakkoord voortvloeiende taakstellingen is door het NFI ter hand genomen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 2014 en 2015–2018. Over de concretisering van de taakstelling 2014 wordt, in het kader van de opstelling van de Service Level Agreement 2014, in de eerste helft van 2013 gesproken met de afnemers van het NFI, politie en OM. Over de invulling van de taakstelling voor zowel 2014 als de jaren na 2014 worden, ook na overleg met politie en OM, in de tweede helft van 2013 richtinggevende keuzes gemaakt.

Tabel 04.2 Efficiency taakstelling (€ x 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Taakstelling

0

0

– 2.044

– 4.660

– 5.682

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling wordt verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente van deposito’s bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage voor termijndeposito’s (1 tot en met 12 maanden) is circa 0,55% (gebaseerd op rentepercentage 2012).

LASTEN

Tabel 04.3 Lasten (€ x 1.000)

Personele kosten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

– Eigen personeel

             

Kosten 1

41.477

38.215

37.885

37.470

36.640

35.221

34.748

Aantal fte's 2

555

545

540

535

520

500

495

               

– Externe inhuur

             

Kosten

1.940

1.398

700

600

500

500

500

Aantal fte's

11

10

9

8

7

7

7

               

– Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post

actief personeel

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

3

1

1

1

1

1

1

Totale kosten

43.417

39.613

38.585

38.070

37.140

35.721

35.248

1

Kosten eigen personeel zijn inclusief opleidingskosten en kosten woon-werkverkeer

2

De structurele formatie van het NFI is 560 fte. De formatie was en is in 2012 respectievelijk 2013 niet volledig bezet.

Personele kosten

De personele kosten zullen de komende jaren als gevolg van de bezuinigingen fors moeten dalen.

Omdat in eerdere jaren een voorziening voor FPU en een voorziening voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten voor postactief personeel opgenomen in 2013 tot en met 2017. Op 1 januari 2013 bedroeg de voorziening voor FPU € 0,04 mln. en de voorziening voor wachtgeld € 0,12 mln.; totaal € 0,16 mln.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa. Voor 2013 wordt voor de nieuwe leningen uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van circa 0,95% (gebaseerd op gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen aangegaan in 2012).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Tabel 04.4 Kasstroomoverzicht (€ x 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)

14.612

12.954

11.841

12.167

12.644

13.601

14.555

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

123

4.824

5.000

4.750

4.750

4.750

4.800

totaal investeringen

– 2.929

– 7.371

– 4.539

– 4.507

– 4.502

– 4.593

– 4.537

totaal boekwaarde desinvesteringen

– 9

0

0

0

0

0

0

                 

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.937

– 7.371

– 4.539

– 4.507

– 4.502

– 4.593

– 4.537

 

eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

Aflossingen op leningen

– 3.649

– 4.060

– 4.674

– 4.273

– 3.793

– 3.796

– 4.029

beroep op de leenfaciliteit

4.806

5.494

4.539

4.507

4.503

4.593

4.537

                 

4.

Totaal financieringskasstroom

1.157

1.434

– 135

234

709

797

508

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen

12.955

11.841

12.167

12.644

13.602

14.555

15.326

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorziening en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom bestaat in 2014 grotendeels uit vervangingsinvesteringen en zijn ter vervanging van volledig afgeschreven activa.

Doelmatigheid

Sinds 2009 wordt jaarlijks een Service Level Agreement (SLA) afgesloten tussen het NFI en politie en OM voor zaakonderzoek. Doel van de SLA is afstemming tussen vraag en aanbod.

Onderstaande tabel is gebaseerd op de productierealisatie 2012 en de productieafspraken 2013. Bij de opmaak van de SLA voor 2014 en de jaren daarna wordt rekening gehouden met het gegeven dat het NFI-budget krimpt. Aangezien de SLA-afspraken voor 2014 eerst in de loop van 2013 tot stand worden gebracht kan het volume-effect van de bezuinigingen in onderstaande tabel vooralsnog alleen technisch verwerkt worden. Dit is gedaan door het productievolume van alle productgroepen en de staf te verlagen naar rato van de geplande omzet 2013.

Tabel 04.5 Doelmatigheid
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Medisch Forensisch Onderzoek

             

Totaal aantal afdeling

2.893

5.930

5.784

5.710

5.519

5.280

5.186

Gemiddelde kostprijs afdeling

3.476

1.312

1.312

1.312

1.312

1.312

1.312

Omzet (PxQ x € 1.000)

10.055

7.782

7.590

7.493

7.243

6.929

6.805

               

Humane Biologische Sporen

             

Totaal aantal afdeling

41.566

56.013

54.631

53.939

52.135

49.872

48.981

Gemiddelde kostprijs afdeling

405

294

294

294

294

294

294

Omzet (PxQ x € 1.000)

16.823

16.458

16.054

15.850

15.318

14.654

14.392

               

Forensisch Chemisch Onderzoek

             

Totaal aantal afdeling

7.968

5.673

5.533

5.463

5.280

5.051

4.961

Gemiddelde kostprijs afdeling

807

1.612

1.612

1.612

1.612

1.612

1.612

Omzet (PxQ x € 1.000)

6.434

9.143

8.917

8.804

8.510

8.141

7.995

               

Wetenschap, Interdisciplinair onderzoek, Statistiek en Kennismanagement

             

Totaal aantal afdeling

28

45

44

43

42

40

39

Gemiddelde kostprijs afdeling

41.241

17.093

17.093

17.093

17.093

17.093

17.093

Omzet (PxQ x € 1.000)

1.155

769

750

741

716

685

673

               

Frontoffice

             

Totaal aantal afdeling

283

326

318

314

303

290

285

Gemiddelde kostprijs afdeling

11.160

11.303

11.303

11.303

11.303

11.303

11.303

Omzet (PxQ x € 1.000)

3.158

3.685

3.594

3.548

3.430

3.281

3.222

             

Microsporen

             

Totaal aantal afdeling

1.296

1.395

1.361

1.343

1.298

1.242

1.220

Gemiddelde kostprijs afdeling

6.331

6.689

6.689

6.689

6.689

6.689

6.689

Omzet (PxQ x € 1.000)

8.206

9.331

9.101

8.985

8.685

8.308

8.160

               

Digitale Technologie en Biometrie

             

Totaal aantal afdeling

1.237

1.378

1.344

1.327

1.283

1.227

1.205

Gemiddelde kostprijs afdeling

8.006

7.870

7.870

7.870

7.870

7.870

7.870

Omzet (PxQ x € 1.000)

9.903

10.845

10.577

10.443

10.094

9.656

9.483

               

Academy

             

Totaal aantal afdeling

5.190

10.271

10.018

9.890

9.560

9.145

8.982

Gemiddelde kostprijs afdeling

251

141

141

141

141

141

141

Omzet (PxQ x € 1.000)

1.304

1.448

1.412

1.394

1.348

1.289

1.266

               

Totaal aantal uren Academy

19.271

7.575

7.388

7.294

7.051

6.745

6.624

Gemiddelde kostprijs

240

220

220

220

220

220

220

Omzet (PxQ x € 1.000)

4.619

1.667

1.626

1.605

1.552

1.484

1.458

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal aantal

79.769

88.606

86.421

85.323

82.471

78.892

77.483

Totaal productiebudget

61.739

61.128

59.621

58.863

56.896

54.427

53.454

Projecten en overig budget

8.930

7.204

6.890

6.801

6.569

6.278

6.164

Totaal opbrengst moederdepartement

70.587

68.332

66.501

65.662

63.465

60.705

59.618

saldo B/L als % van de baten

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

aantal fte's

547

545

540

535

520

500

495

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

15

15

15

15

15

15

15

Percentage geleverde producten op tijd

91%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Licence