Base description which applies to whole site

MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Moties
1A. Afgehandelde moties

Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Timmer, A.J.

31 575 VI, nr. 8

Motie over een evaluatie van de Wet LBIO. Drie jaar naar inwerkingtreding van dit wetsvoorstel deze wet in al zijn facetten te evalueren, waaronder ook het effect van deze wet op de WWB, en de resultaten van deze evaluatie daarvan naar de Kamer te sturen.

04-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2013] – Evaluatie inning partneralimentatie door het landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Burg, B.I. van der

Bontes, L.

32 015, nr. 33

Motie over verbreding van de meldplicht.

24-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2013] – Landelijke cijfers jeugdbescherming.

Raak, R.A.A.G.M. van

30 880, nr. 38

Motie over een sollicitatieprocedure voor regionale politiechefs.

07-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging benoemingen leden voormalige korpsleidingen.

Coruz C.

30 880, nr. 44

Motie over de werkgelegenheidseffecten.

28-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2012] – Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties.

Dijk, J.J. van

Gesthuizen, S.M.J.G.

29 838, nr. 36

Motie Gesthuizen / Jasper van dijk over onderzoek naar het functioneren van Buma/Stemra

11-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Onderzoek College van Toezicht over Buma-Stemra.

Peters, M.

29 838, nr. 39

Motie Peters over een «fair use» tarief.

20-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs-en naburige rechten.

Slob, drs A.

32 841, nr. 23

Motie over versterking van het brandpreventiebeleid.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Schouw, A.G.

29 279, nr. 135

Motie over onpartijdigheid bij de beoordeling van klachten.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

Peters, M.

31 766

Motie over tariefdifferentiatie en tarifering.

20-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs-en naburige rechten.

Kooiman,C.J.E.

Voortman, L.G.J.

24 170, nr. 131

Motie over aanwezigheid van deskundigen bij politieverhoor.

03-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Verhoor van personen met verstandelijke beperking, motie Kooiman/Voortman.

Recourt, J.

32 320, nr. 3

Motie over consumentenrechten tegen oneerlijke handelspraktijken.

20-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2013] – Tweede Kamer Voorstel van wet tot implementatie van de richtlijn consumentenrechten.

Kuiken, A.H.

Berndsen-Jansen, M.A.

29 628, nr. 301

Motie over functie van dierenpolitie als taakaccent.

14-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2012] – Dierenpolitie.

Kuiken, A.H.

Berndsen-Jansen, M.A.

29 628, nr. 306

Motie over een onderzoek naar politieagenten met PTSS.

15-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2012] – PTSS bij de politie.

Hachchi, W.

26 643, nr. 235

Motie over het openbaar maken van de uitwerking van de «responsible disclosure».

03-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-01-2013] – Kader voor Responsible Disclosure.

Dibi, T.

Berndsen-Jansen, M.A.

28 684, nr. 347

Motie over het vergroten van kennis over psychische aandoeningen.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2012] – Toezeggingen en motie naar aanleiding van AO en VAO actieprogramma criminele jeugdgroepen van 11 en 26 april 2012.

Berndsen-Jansen, M.A.

28 638, nr. 80

Motie over het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

20-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2012] – Voorstel van wet inzake de implementatie van de richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ (33 309).

Toorenburg, M.M.

29 452, nr. 150

Motie-Van Toorenburg c.s. over de privatisering.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013–2018.

Gesthuizen, S.M.J.G.

Schouw, A.G.

Ojik, drs. A. van

19 637, nr. 1580

Motie van het lid Gesthuizen c.s.; verzoekt de regering, samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek voorwaarden op te stellen waarin wordt bepaald dat een terugkeergesprek niet moet plaatsvinden wanneer er een medische belemmering is.

19-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2013] – Medisch onderzoek voor terugkeergesprek.

Dam, ir. M.H.P. van

Nieuwenhuizen-Wijbenga, C. van

32 175, nr. 44

Motie Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga; verzoekt de regering, de Kamer op 1 december te rapporteren over de aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend en tot dan toe op grond van de nieuwe criteria zijn beoordeeld en de Kamer in de gelegenheid te stellen om in de twee weken daarna over deze rapportage te debatteren, alvorens tot definitieve besluitvorming op de bedoelde aanvragen over te gaan.

14-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Maatregelen gezinsmigratie.

Sterk, W.R.C.

Nieuwenhuizen-Wijbenga, C. van

27 062, nr. 85

Motie Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga; verzoekt de regering, om te onderzoeken, nadat het nieuwe beleid ter stroomlijning van de toelatingsprocedures is ingevoerd, of ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ooit in het bezit zijn geweest van een amv-vergunning en jonger dan vijftien jaar waren op het moment van de asielaanvraag, in aanmerking kunnen komen voor toepassing van maatregelen in het nieuwe amv-beleid.

01-08-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-05-2013] – Herijking van het amv beleid.

Dijksma, S.A.M.

Dibi, T.

Schouw, A.G.

33 042, nr. 17

Motie Schouw c.s.; verzoekt de regering, met als reële mogelijkheid het COA niet langer als zelfstandig bestuursorgaan te laten voortbestaan, te verkennen hoe het COA, gelijk aan andere organisaties in de asielketen, onder directere verantwoordelijkheid van de minister is te brengen, en hierover eind 2012 aan de Kamer te rapporteren.

11-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2013] – ZBO-status COA.

Marcouch, A.

29 628, nr. 363

Motie over werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013.

Dijkhoff, K.H.D.M.

Marcouch, A.

29 628, nr. 364

Motie over een richtlijn over lidmaatschap van een outlawbikersbende.

29-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-03-2013] – Reactie op motie outlawbikers werkzaam binnen domein veiligheid en justitie.

Schouw, A.G.

33 400 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en justitie (VI) voor het jaar 2013.

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-04-2013] – Bekostiging College Bescherming persoonsgegevens.

Gesthuizen, S.M.J.G.

32 317, nr. 162

Motie over de voorwaarde dat Eurodac geen verkapt opsporingssysteem mag worden.

16-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – EURODAC-voorstel.

Schouw, A.G.

19 637, nr. 1608

Motie over het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures.

08-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-04-2013] – Beleidsvisie verdere stroomlijning toelatingsprocedures.

Marcouch, A.

Steur, G.A. van der

24 587, nr. 514

Motie over de nadere uitwerking van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013–2018.

Segers, G.J.M.

24 587, nr. 524

Motie over het in stand houden van een categorale opvang voor meisjes.

26-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2013] – Brief naar aanleiding van toezeggingen in het debat over het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen d.d. 6 juni jl.

Staaij, mr. C.G. van der

24 587, nr. 525

Motie over waarborgen dat er geen heenzendingen zullen plaatsvinden.

03-07-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013–2018.

Marcouch, A.

Steur, G.A. van der

24 587, nr. 528

Motie over het bieden van meer ruimte aan professionals.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013–2018.

1B. Openstaande moties

Indiener(s)

Kamerstuknr.

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Vroonhoven-Kok, mr. drs. J.N. van

Heerts, A.J.M.

32 021, nr. 12

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem.

10-07-2013 Door het WODC is een nulmeting verricht. Een tweede meting zal in de tweede helft van 2013 worden uitgevoerd. Een tussenrapportage wordt in de eerste helft van 2014 verwacht en aan de Tweede Kamer toegezonden.

Steur, G.A. van der

32 500 VI, nr. 22

Motie over herijking van het systeem van het beslagrecht.

04-07-2013 Conform brief aan de Tweede Kamer wordt gewerkt aan een beslagregister en een nieuwe regeling voor voorwerpen die niet beslagen mogen worden.

Steur, G.A. van der

32 185, nr. 12

Motie over kostenvergoedingen aan ISP's.

18-07-2013 De kostenvergoeding voor ISP’s wordt meegenomen in de WODC-evaluatie die vermoedelijk in de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Kuiken, A.H.

30 880, nr. 40

Motie over de informatiebehoefte van burgemeesters.

25-07-2013 Het onderzoek naar de informatiebehoefte is afgerond. Na het zomerreces wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Steur, G.A. van der

32 317, nr. 82

Motie over het Europees onderzoeksbevel.

04-07-2013 Het onderwerp van de motie maakt onderdeel uit van de nog lopende onderhandelingen over de ontwerprichtlijn EOB.

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

32 317, nr. 83

Motie over dubbele strafbaarheid en EOB.

04-07-2013 Het onderwerp van de motie maakt onderdeel uit van de nog lopende onderhandelingen over de ontwerprichtlijn EOB.

Gesthuizen, S.M.J.G.

32 317, nr. 85

Motie over flexibiliteit bij de uitvoering van onderzoeksbevelen.

04-07-2013 Het onderwerp van de motie maakt onderdeel uit van de nog lopende onderhandelingen over de ontwerprichtlijn EOB.

Gesthuizen, S.M.J.G.

32 317, nr. 86

Motie over proportioneel gebruik van het EAB.

04-07-2013 De motie is besproken met het Nederlandse lid van Eurojust en met een vertegenwoordiger van het arrondissementsparket Amsterdam. Waar nodig, vindt overleg plaats met betrokkenen over de proportionaliteit van de toepassing van het EAB.

Recourt, J.

32 317, nr. 87

Motie over evaluatie van de strafrechtelijke samenwerking.

04-07-2013 Deze zaak maakt onderdeel uit van de nog lopende onderhandelingen over de ontwerprichtlijn EOB.

Staaij, mr. C.G. van der

Slob, drs A.

29 628, nr. 308

Motie over betaald voetbal opnemen in het voorstel voor doorberekening van veiligheidskosten voor evenementen.

04-07-2013 De Tweede Kamer wordt hier in de tweede helft van 2013 nader over geïnformeerd.

Marcouch, A.

28 684, nr. 350

Motie over een pilot met ISD-maatregelen.

25-07-2013 Op drie (pilot)locaties (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) wordt een inventarisatie uitgevoerd met als doel te monitoren en te evalueren hoe invulling wordt gegeven aan het adviseren, vorderen, opleggen en uitvoeren van de ISD-maatregel voor de doelgroep jongvolwassen veelplegers. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe het huidige programma-aanbod binnen de ISD maatregel er uitziet en of het programma-aanbod zou moeten worden aangepast. De eindresultaten van deze inventarisatie worden eind van dit jaar verwacht.

Toorenburg, M.M.

24 587, nr. 468

Motie-Van Toorenburg c.s. over het verlofbeleid

29-07-2013 Bij de indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Elektronische Detentie zal het nieuwe verlofbeleid voor gedetineerden worden toegelicht. Het wetsvoorstel is inmiddels aan de Raad van State gezonden.

Bosman, A.

31 954, nr. 35

De motie Bosman; Verzoekt de regering in de nog in te dienen Rijkswet Personenverkeer een toelatings- en terugkeerregeling op basis van het principe van wederkerigheid op te nemen

11-07-2013 In het wetsvoorstel wederkerigheid (geagendeerd voor het najaar) zal deze motie worden meegenomen.

Schouw, A.G.

33 400 VI, nr. 49

Motie over Oegandese LHBT-asielzoekers

15-07-2013 De Kamer zal worden geïnformeerd wanneer de wet wordt aangenomen of er wijzigingen zijn.

Raak, R.A.A.G.M. van

33 400 VII

Motie over corruptie en andere ernstige integriteitschendingen door bestuurders in de publieke sector de strafeis te verdubbelen

18-07-2013 Reactie volgt in afstemming met Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar 2013 tenzij samenhang met drie lopende internationale evaluaties op het terrein van corruptie noopt tot een latere reactie nadat alle aanbevelingen uit deze evaluaties bekend zijn.

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

33 295, nr. 9

Motie over geen belemmering in de voorwaarden voor conservatoir beslag.

01-08-2013 04-07-2013 Het opstellen van de aanwijzing is in voorbereiding en de Kamer zal te zijner tijd hierover worden geïnformeerd.

Voordewind, V.S.

19 637, nr. 1624

Motie over IND registratie van vergunningaanvragen en toekenningen.

11-07-2013 De kamer wordt na een half jaar maar in ieder geval voor het kerstreces geïnformeerd.

Voortman, L.G.J.

Sjoerdsma, S.W.

19 637, nr. 1635

Motie over kleinschalige alternatieven voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

15-07-2013 De Tweede Kamer wordt voor het einde van het zomerreces geïnformeerd.

Maij, M.E.

19 637, nr. 41

Motie over opvang van amv's in pleeggezinnen.

11-07-2013 De Tweede Kamer wordt voor het einde van het zomerreces geïnformeerd.

Berndsen-Jansen, M.A.

31 753, nr. 59

Motie over ingaan op kosteneffecten in de toelichting bij toekomstige wetsvoorstellen.

19-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

31 753, nr. 61

Motie over ervaring opdoen met no cure no pay in enige vorm.

10-07-2013 Op 25/6 is de verordening door het College van Afgevaardigden aangenomen. De definitieve tekst wordt binnenkort verwacht, waarna een beoordeling kan plaatsvinden en hierover een brief aan de Tweede Kamer kan worden verstuurd.

Steur, G.A. van der

33 400 VI, nr. 96

Motie over de afwikkeling van klachten.

11-07-2013 Het streven is om een brief begin september 2013 naar de Tweede Kamer te sturen.

Steur, G.A. van der

33 400 VI, nr. 97

Motie over het beëindigen van de zwijgcultuur.

10-07-2013 Gesprek wordt voor eind augustus/begin september 2013 gepland.

Helder, L.M.J.S.

33 400 VI, nr. 104

Motie over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie.

11-07-2013 Vóór de Begrotingsbehandeling zal de brief naar de Tweede Kamer verzonden worden.

Steur, G.A. van der

33 400 VI, nr. 105

Motie over jaarlijkse rapporteren over de gemaakte fouten.

29-07-2013 Vóór de Begrotingsbehandeling zal de brief naar de Tweede Kamer verzonden worden.

Tongeren, L. van

26 956, nr. 162

motie over instelling van een bedrijfsbrandweer voor bedrijven waarvoor dit relevant is voor 31 december 2013.

30-07-2013 In december 2013 wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Segers, G.J.M.

29 754, nr. 221

Motie over een onderzoek naar financiële steun vanuit onvrije landen

15-07-2013 Wordt opgenomen in verzamelbrief die in september 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Berndsen-Jansen, M.A.

Recourt, J.

29 754, nr. 222

Motie over het in kaart brengen van best practices in gemeentelijk beleid tegen radicalisering.

15-07-2013 Wordt opgenomen in verzamelbrief die in september 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Recourt, J.

29 754, nr. 223

Motie over de moslimgemeenschap aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

15-07-2013 Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap.

Wordt opgenomen in verzamelbrief die in september 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Dijkhoff, K.H.D.M.

29 754, nr. 224

Motie over wijziging van artikel 15 van de Wet op het Nederlanderschap.

10-07-2013 Voorstel is in voorbereiding en de Tweede Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Dijkhoff, K.H.D.M.

29 754, nr. 225

Motie over onderzoek naar een stelsel van bestemmingsvisa.

15-07-2013 Wordt opgenomen in verzamelbrief die in september 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Helder, L.M.J.S.

24 587, nr. 513

Motie over het in stand houden van het oorlogsmonument Oranjehotel.

25-07-2013 Er vindt overleg plaats tussen Rijksgebouwendienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Stichting Oranjehotel over het te realiseren monument Oranjehotel.

Staaij, mr. C.G. van der

24 587, nr.526

Motie over het maximaal ruimte bieden aan vrijwilligerswerk.

31-07-2013 De motie is in behandeling. Er vindt overleg plaats met de betrokken partijen om invulling aan de motie te geven. De Tweede Kamer wordt hierover in het vierde kwartaal van 2013 geïnformeerd.

Voordewind, V.S.

Schouw, A.G.

19 637, nr. 1682

Motie over alternatieven voor visitaties.

31-07-2013 Deze motie wordt meegenomen in het wetgevingstraject over het nieuwe regime voor vreemdelingenbewaring. Aan dit traject zit een werkgroep gekoppeld die zich gaat bezig houden met de beleidsmatige vragen die spelen als het gaat om de inrichting van een nieuw regime (dus ook het gebruik van dwangmiddelen zoals visitatie). Het wetsvoorstel gaat dit najaar in consultatie.

Steur, G.A. van der

24 587, nr. 542

Motie over hergebruik van vrijgekomen gebouwen.

30-07-2013 De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft per brief van 25 juni 2013 (Vergaderjaar 2012–2013, Kamerstuk 31 490 nr. 122) de Tweede Kamer bericht over de huidige werkwijze van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf bij de afstoot van gebouwen. De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden over voortgang en uitwerking van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen, conform het verzoek van de VKC Veiligheid en Justitie van 4 juli 2013. Hierin zal ook aandacht zijn voor deze motie.

Schouw, A.G.

24 587, nr. 544

Motie over evalueren gebruik van meerpersoonscellen.

25-07-2013 Medio 2016 zal het gebruik worden geëvalueerd. Hiertoe zal in 2015 de voorbereiding worden opgepakt.

Schouw, A.G.

24 587, nr. 545

Motie over regionale plaatsing van stelselmatige daders.

25-07-2013 De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onlangs een inspectierapport over de uitvoering van de ISD-maatregel uitgebracht. Momenteel wordt bezien hoe om te gaan met de aanbevelingen van de Inspectie. Ook de regionale plaatsing van ISD-ers wordt hierin meegenomen.

Schouw, A.G.

24 587, nr. 546

Motie over onderbouwing van wijze waarop recidivevermindering wordt behaald.

25-07-2013 Bij het informeren van de Tweede Kamer over de betreffende recidivecijfers van het WODC zal op de motie worden ingegaan.

Toorenburg, M.M.

Tongeren, L. van

24 587, nr. 548

Motie over het separeren van gedetineerden wegens weigering meerpersoonscel.

25-07-2013 Ultimo 2014 zal de Tweede Kamer hierover worden bericht. Hiertoe zal in het najaar van 2013 de voorbereiding van de monitoring starten.

Tongeren, L. van

24 587, nr. 550

Motie over de kosten die bij de gemeenten terecht komen.

25-07-2013 De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden over voortgang en uitwerking van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen, conform het verzoek van de VKC Veiligheid en Justitie van 4 juli 2013. Hierin zal ook aandacht zijn voor deze motie.

Segers, G.J.M.

24 587, nr. 554

Motie over de gevolgen van de stapelingen van maatregelen.

25-07-2013 Medio 2016 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. Hiertoe zal in het najaar van 2015 de voorbereiding van de toetsing starten.

Toezeggingen
2A. Afgehandelde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

De Minister van Justitie zegt de toe de Tweede Kamer een voorstel toe te sturen over de invoering van het bestuursverbod.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2006] – AO Fraude.

27-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2012] – Faillissementsfraude.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe nationaliteitsrechtelijke consequenties van het duo-moederschap te bespreken bij de reactie op het rapport van de commissie Kalsbeek.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2008] – Rijkswet Nederlanderschap; invoering verklaring verbondenheid.

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [16-01-2013] Tweede Kamer Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de striktere handhaving van het afficheringsverbod op internet te zullen betrekken bij de aanpak van internetcriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2008] – Plenair debat Ministers Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Jeugd & Gezin en Justitie: drugsbeleid.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2012] – Inventarisatie drugshandel via het internet.

Tijdens het AO van 1 april 2008 Wetsvoorstel tot wijziging van de Vw2000 tot omzetting van richtlijn 2004/83/EG (kwalificatierichtlijn) 30 925 zegt Staatssecretaris van Justitie toe dat de gevolgen van de nationaliteitseis van nareizende gezinsleden wordt betrokken bij discussie in de Tweede Kamer over de hardheidsclausule MVV-vereiste. De Eerste Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [01-04-2008] – Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (pbEU L 304) (30 925).

05-11-2008 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-10-2012]Toezegging beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 108.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe meenemen in reeds toegezegde inventarisatie van mogelijkheden, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het verbieden van gewelddadige films op Ýou Tube, etc.

Parlementaire Agenda punt [19-05-2008] – Rechtshandhaving en Internet (Cybercrime).

27-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-08-2012] – Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten.

Tweede Kamer informeren over resultaten onderzoek slachtoffer-dadergesprekken.

Parlementaire Agenda punt [11-02-2009] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid.

30-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2013] – Visie op slachtoffers.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Broekers-Knol, Van de Beeten, Strik en Holdijk, toe dat bij het verwerken van de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel in de Aanwijzingen voor de regelgeving acht zal worden geslagen op de inbreng van de Eerste Kamer, onder meer tijdens de plenaire behandeling van de nota.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2009] – Plenair debat 29 702 4e tranche Awbr + 31 124 Aanpassingswet 4e tranche Awbr en Nota keuze sanctiestelsel

(EK 31.700 VI, D) en (EK 31.700 VI, J).

06-09-2012 De Minister van Veiligheid en Justitie had aangekondigd de beleidsreactie voor de zomer (van 2012) te verzenden. Deze beleidsreactie heeft enige vertraging opgelopen en wordt nu voorzien voor het eind van 2012.

Spoedige indiening van het wetsvoorstel gebruik ANPR voor strafrechtelijke handhaving.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2010] – 3/2 Algemeen Overleg Minister van Justitie: kabinetsstandpunt advies commissie Brouwer-Korf en evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2013] – EK Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie.

Het functioneren van LEC te onderzoeken. De evaluatie van LEC EGG zal in 2010 plaatsvinden door het ministerie van Justitie, in overleg met het WODC (niet door het LEC zelf). Daarbij zullen ook gegevens over diversiteit bij het LEC worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [11-02-2010] – Algemeen Overleg Minister van Justitie en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: eergerelateerd geweld.

31-10-2012 Afgedaan met: Het WODC rapport is samen met de beleidsreactie op 26 september 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij vlamvertragers in woningtextiel: De Minister zal met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bespreken of het recent onderzoek van de EC aanleiding geeft om het Nederlandse standpunt op dit terrein aan te passen. Middels een gezamenlijke brief wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2010] – DGV: Algemeen Overleg Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd inzicht in het gebruik van anonieme aangifte.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – Algemeen Overleg Minister van Veiligheid en Justitie inzake onderwerpen op het terrein van straf(proces)recht.

12-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2012] – WODC onderzoek naar anonimiteit in het strafproces.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de Leden Van de Beeten, Westerveld en Quik-Schuijt, toe nog eens te kijken naar het neerslaan van de hogere tarieven voor griffierechten voor bedrijven op natuurlijke personen bij een proceskosten-veroordeling bij een verstekvonnis in incassozaken. De Minister van Justitie zegt tevens toe, te zullen kijken naar de technische punten die de heer Von Schmidt auf Altenstadt (in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging) heeft aangesneden. Dit alles zal de Minister meenemen in een wetsvoorstel waarin die punten gecorrigeerd kunnen worden.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – Plenaire behandeling 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken).

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2013] – Uw brief van 29 januari 2013 inzake toezegging ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieën zaken (T01226).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te rapporteren over de uitvoering van verhoogde strafmaat.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2011] – Algemeen Overleg Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak.

21-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2012] – Aanbieding onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een onderzoek komt naar de overwegingen van meewerkverplichtingen voor burgers op verschillende overheidsterreinen en in het bijzonder op het terrein van het grootschalig DNA-onderzoek (incl. België en Duitsland).

Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 168 DNA onderzoek bij veroordeelden // 1e termijn en antwoord.

28-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-02-2013] – Meewerkplicht grootschalig DNA-onderzoek.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd ook (iets meer dan) aandacht voor misstanden en mensenhandel in seksbranche buiten prostitutie. Uitgewerkte ideeën over aanpak dwang en uitbuiting bij internet en film.

Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

11-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2012] – Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012.

De minister van Justitie zegt toe bij de eerste wijziging van Boek 1 BW in artikel 247a een verwijzing te zullen opnemen naar artikel 815 lid 2.

Parlementaire Agenda punt [19-11-2008] – Huiselijk geweld.

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-01-2013] – EK Voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap.

De Minister van Veiligheid en Justitie bekijkt hoe de bewustwording ICT-gebruikers goed kan worden opgepakt en welke instrumenten daarvoor nuttig kunnen zijn. Denk aan een privacy bijsluiter, zoals aangedragen door D66.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie hebben wetsvoorstel Automatische Nummer Plaat Herkenning (ANPR) voor strafrechtelijke en bestuursrechtelijke doeleinden toegezegd.

3 februari 2010. Algemeen Overleg over het kabinetsstandpunt advies commissie Brouwer-Korf en evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. (31 051, nr. 7).

13-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2013] – EK Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie.

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over Noodprocedure zodra deze er ligt.

Parlementaire Agenda punt [18-05-2011] – Plenair Debat over politieonderzoek naar kindermishandeling.

06-09-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2012] – Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd evaluatie aan de Tweede Kamer te zenden hoe het staat met de voertuigbezetting en de opkomsttijden.

Parlementaire Agenda punt [28-01-2010] – Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten + Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Defensie.

27-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Variabele voertuigbezetting en brandweeronderwerpen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de toezending aan de Tweede Kamer van ontwerp-Algemene Maatregel van Bestuur inzake reclameregels en verslavingspreventiebeleid. Hierin zal misleidende reclame worden aangeboden, wordt een standaard «disclaimer» voorgeschreven bij het aanbieden van kansspelen, en wordt de zorgplicht voor aanbieders ingevuld.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – Plenair Wijziging wet op de Kansspelen 32 264.

14-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2012] – Tweede Kamer Voorhangprocedure ontwerpbesluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de pilot inzet particuliere instellingen voor Forensisch onderzoek wordt verlengd. Er is hiervoor 5 ton beschikbaar. De Tweede Kamer wordt voor zomerreces nader wordt geïnformeerd over eventuele structurele inschakeling van marktpartijen voor forensisch onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – Verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

06-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Standpunt over toekomst forensisch onderzoek.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over aanvaardbaar niveau van uitval van systemen en gegevensverlies bij de politie.

Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – Algemeen Overleg Informatievoorziening ICT politie 2011–2014.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-07-2012] – Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011–2014.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe zich te zullen beraden over het voorstel van de heer Marcouch om ouders bij een eerste strafrechtelijk contact van hun kind, direct al aan te spreken op hun opvoedingsverantwoordelijk.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe met het WODC te zullen spreken of er ruimte is in de onderzoeksagenda ten behoeve van onderzoek naar de rol van de ouders van kinderen die met de politie in aanraking komen.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen naar de Tweede Kamer over de sluiting op termijn van 24 overige zittingsplaatsen (te volgen proces en te hanteren criteria).

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Herziening Gerechtelijke Kaart (32 891).

17-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2012] – Sluitingsbeleid inzake 24 kantonlocaties.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief aan de Tweede Kamer te zenden over de poule van gespecialiseerde rechters (-plv) die landelijk ingezet kunnen worden (na contact met Raad voor de rechtspraak hierover).

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Herziening Gerechtelijke Kaart (32 891).

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een inrichtingsplan naar de Tweede Kamer te sturen. Naar aanleiding van aanrijtijdnorm van 15 minuten, op te nemen in inrichtingsplan kwartiermaker, maar ook op te nemen in toekomstige monitor korpschef aan de Minister. Specifiek ingaan op (on)mogelijkheden norm voor back up.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 882).

04-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – EK Voortgangsbericht vorming nationale politie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te zenden aan de Tweede Kamer met overzicht benoemingen huidige leden van de korpsleidingen. Wat is er met ze gebeurd, waar zijn ze terecht gekomen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 882).

07-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging benoemingen leden voormalige korpsleidingen.

De Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben toegezegd dat de VKC vertrouwelijk zal worden geïnformeerd over de mate van onafhankelijkheid van een onderzoeker die was betrokken bij twee herziene strafzaken en die nu het onderzoek naar meldingssysteem NFI heeft gedaan en over uitkomsten onderzoek Rijksrecherche na aangiften door forensisch arts.

Parlementaire Agenda punt [22-12-2011] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

13-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-07-2012] – Uitkomsten onderzoek Rijksrecherche naar aanleiding van aangifte.

De Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben toegezegd voor het zomerreces zal de Tweede Kamer evaluatierapport pilot ontvangen en worden geïnformeerd over eventuele structurele marktwerking forensisch onderzoek en mogelijke private rechtsvorm NFI.

Parlementaire Agenda punt [22-12-2011] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

06-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Standpunt over toekomst forensisch onderzoek.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Veiligheidsberaad weerbaarheid van brandweerpersoneel aan te kaarten en de veiligheidsregio's te enthousiasmeren om hieraan aandacht te geven.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – Algemeen Overleg Versterking professionele weerbaarheid.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een nader verdiepend onderzoek naar PTSS en de erkenning daarvan als beroepsziekte.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – Algemeen Overleg Versterking professionele weerbaarheid.

29-10-2012 De Kamer is per brief d.d. 26 oktober 2012 geïnformeerd over het onderzoek.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het drama in Almelo, waarbij een agent in opleiding met zijn dienstwapen iemand doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Hierbij wordt ook nader ingegaan op het beleid voor meenemen van het dienstwapen naar huis.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – Algemeen Overleg Versterking professionele weerbaarheid.

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-04-2013] – Uitkomst onderzoek schietpartij Almelo.

De minister heeft toegezegd een brief te sturen naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden tot en de wenselijkheid van het verhogen van de strafmaat voor witwassen en over contouren van het wetsvoorstel inzake de aftrekbaarheid van kosten bij de ontnemingsmaatregel en het boeteplafond.

Parlementaire Agenda punt [15-12-2011] – Algemeen Overleg Aanpak georganiseerde criminaliteit.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2012] – Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de inzet van deskundige leken als rechter te verkennen.

Parlementaire Agenda punt [01-02-2012] – Algemeen Overleg Rechterlijke Macht.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer in de eerst volgende voortgangsbrief te informeren over de onderwerpen: Evaluatie pilot Leaseweb, Virtuele kinderpornografie, Encryptie, Chemische castratie en landelijke (en Europese database) kinderpornografie.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2012] – Algemeen Overleg Voortgangsbericht over de aanpak van kinderpornografie.

04-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [02-10-2012] – Voortgang aanpak kinderpornografie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om samen met het beoogd bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid de lokale bestuurders nogmaals over de constructie en de werkzaamheden van het instituut te informeren.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij de aansturing en de vraagarticulatie van wat in het Instituut Fysieke Veiligheid nodig is, per ICT-project zal vormgeven en hij voelt de plicht de projecten in hun totaliteit te monitoren, er toezicht op houden en van tijd tot tijd te rapporteren. NB de minister zegt dat hij de volledige verantwoordelijkheid wil geven aan de veiligheidsregio's op elk ICT-dossier.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

12-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2012] – Informatievoorziening multidisciplinaire ICT projecten in het veiligheidsdomein.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de gezamenlijke agenda voor ICT-info van Veiligheid en Justitie en de veiligheidsregio's en per punt aangeven hoe het beheerd, uitgevoerd en gemonitord wordt.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

12-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2012] – Informatievoorziening multidisciplinaire ICT projecten in het veiligheidsdomein.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij een aanjagende rol zal spelen met betrekking tot (wetenschappelijk) onderzoek bij Instituut Fysieke Veiligheid en monitoren dat het niet versnipperd gebeurt.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de brandweer te stimuleren om meer aan adviestaak richting burgers te doen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

09-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om in zijn reguliere overleg met de VNG na te gaan op welke wijze inspraak door vrijwilligers wordt vorm gegeven en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 8411 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

19-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Inspraak van de brandweervrijwilligers in de Veiligheidsregio's.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd op basis van het resultaat van de door Veiligheid en Justitie gesubsidieerde pilot Rotterdam (project aanpak loverboys) zal medio 2012 worden beoordeeld of er met bepaalde bedrijfstakken afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat slachtoffers onder dwang dure goederen/diensten aanschaffen. De Kamer wordt over het resultaat van de pilot en eventuele afspraken met bedrijfstakken geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – Algemeen overleg met staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport inz. het ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2012] – Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren met een brief over klachtenprocedure.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Verslag Algemeen Overleg Rechterlijke Macht.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer met een brief te informeren over wrakingsprocedure.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Verslag Algemeen Overleg Rechterlijke Macht.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer met een brief te informeren over kwaliteit vonnissen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Verslag Algemeen Overleg Rechterlijke Macht.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een nationaal actieplan komt over huiselijk geweld.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – Algemeen Overleg Huiselijk Geweld.

16-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de uitkomsten van de eerste fase van het multidisciplinair onderzoek worden na het zomerreces (maar wel voor het herfstreces) aan de Kamer gezonden. In deze eerste fase wordt nadrukkelijk ook gekeken naar beschikbaar onderzoek waarin ingegaan wordt op de relatie tussen het celibaat en seksueel misbruik.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Minister Veiligheid en Justitie: Eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2012] – Literatuurscan Oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat klachten over de rol van de overheid (politie/OM/toezicht) rechtstreeks naar het departement worden gezonden, waar zal worden gekeken of dit aanleiding geeft tot nadere actie.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Minister Veiligheid en Justitie: Eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

15-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-03-2013] – Algemeen Overleg monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over de naar het departement gestuurde klachten over de rol van de politie en het OM en het optreden van de overheid (toezicht), en of dit aanleiding geeft tot nader onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Minister Veiligheid en Justitie: Eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

15-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-03-2013] – Algemeen Overleg monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het verzoek van de Kamer om de uitkomsten van de jaarlijkse monitoring van het rapport van de commissie Deetman toegezonden te krijgen, doorgeleiden aan de RK-kerk. De Minister zal deze rapportage, in geval van openbaarmaking, dan naar de Kamer sturen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Minister Veiligheid en Justitie: Eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [16-10-2012] Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief over de gegevens over kosten notaris bij koopovereenkomsten.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

23-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2012] – Kosten notariële tussenkomst onroerende zaken.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor de zomer een wetsvoorstel executieveilingen aan de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – Plenair debat 32 676 Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.

22-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2012] Tweede Kamer Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd onderzoek te doen naar veelplegers onder verkeersovertreders en de mogelijkheden te onderzoeken om hen uit de anonimiteit te halen. Daarbij zullen de voorstellen over de inzet van wijkagenten en gedragscursussen worden betrokken.

Parlementaire Agenda punt [15-03-2012] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

31-10-2012 Deze toezegging kan worden afgedaan met de brief over aanpak scooteroverlast en veelplegers die op 25/10 naar de Tweede Kamer is verzonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de resultaten van de geïntensiveerde handhaving in woonwijken.

Parlementaire Agenda punt [15-03-2012] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

25-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-07-2012] – Cijfers verkeershandhaving binnen de bebouwde kom.

Regeling van werkzaamheden: het lid Dibi (GL) heeft het kabinet gevraagd om een brief waarin wordt aangegeven hoe aan deze motie uitvoering gegeven gaat worden.

Regeling heeft plaatsgevonden op 13 maart 2012.

07-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs-en naburige rechten.

Toezegging reparatievoorstel ter verduidelijking en verbetering van het toepassingsbereik van het amendement Irrgang bij wetsvoorstel bestuur en toezicht (31 763).

plenaire vergadering Ie Kamer 31 763 Wetsvoorstel bestuur en toezicht.

14-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2012] – Wetsvoorstel 32 873 (reparatiewet Wet bestuur en toezicht).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer gezonden wordt over de resultaten van de «pilot Rotterdam'(waarbij loverboys worden aangepakt), waarin aandacht wordt geschonken of het wenselijk is om afspraken met bepaalde bedrijfstakken te maken om uitbuiting van slachtoffers van loverboys te voorkomen.

Parlementaire Agenda punt [15-03-2012] – VAO het ronselen van meisjes in jeugdzorginstelling door loverboys + staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2012] – Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat dhr. Van der Steur (VVD) een reactie krijgt op twee concrete vragen met betrekking tot het – als hamerstuk afgedane- wetsvoorstel aanpassing civiele verjaring (32 853) in de Memorie van Antwoorden bij dat wetsvoorstel aan Eerste Kamer.

Parlementaire Agenda punt [22-03-2012] – Plenair debat 32 890 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling en de vervolgingsverjaring.

14-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-07-2012] – Voorstel van wet houdende wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten (32 853).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de administratieve lasten: eerste tussendoelstelling moet dit jaar worden gerealiseerd: 5% lasten reductie t.w.v. 1000 FTE inzetbaar personeel.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

23-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2013] – Aanbieding Jaarverslag Nederlandse Politie – toezegging inzetbaarheid.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd over weerbaarheid: er komt een uitvoeringsrichtlijn met betrekking tot PTSS, hier komt een juridische erkenning voor.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

29-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2012] – PTSS bij de politie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met het College van Procureurs-Generaal zal overleggen hoe omgegaan kan worden als strafvonnissen afwijken van afgesproken normen zoals 200% strafeis bij geweld bij mensen met een publieke taak.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

21-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2012] – Aanbieding onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na te gaan of standaard de pluk ze wetgeving wordt ingezet door het OM, om financiële genoegdoening voor slachtoffers te realiseren.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2012] – Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de rapportage over het aanvalsprogramma ICT naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

14-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-07-2012] – Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011–2014.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Kamer een voortgangsbrief ontvangt met betrekking tot de stand van zaken dierenpolitie.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

29-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2012] – Dierenpolitie.

Regeling van werkzaamheden: het lid Bouwmeester (PvdA) vraagt om een kabinetsreactie op het rapport van de nationale ombudsman inzake overlijden in detentie. De brief moet ruim voor het AO gevangeniswezen van 25 april in de Tweede Kamer liggen.

Regeling van werkzaamheden van 12 april 2012.

25-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2012] – Onderzoek Nationale ombudsman naar overlijden in detentie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over evaluatie effecten en resultaten actieprogramma problematische jeugdgroepen. Met betrokkenheid WODC.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

18-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-04-2013] – Voortgang in de aanpak problematische jeugdgroepen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over rapportage stand van zaken: a) Problematische jeugdgroepen – aantal aangepakte criminele jeugdgroepen van de 0 meting (89) – totaal aantal criminele jeugdgroepen (incl. nieuwe criminele jeugdgroepen) – aantal aangepakte criminele jeugdgroepen en – totaal aantal hinderlijke en overlast gevende jeugdgroepen Met betrokkenheid Bureau Beke (shortlist).

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

11-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over ingezette strafrechtelijke interventies (OM).

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

11-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over onderzoek naar betrokkenheid ouders.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren oer verschijningplicht.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

30-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over afwikkeling wetsvoorstel kinderbeschermingsmaatregelen.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

09-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Voorstel van wet herziening van de maatregelen van kinderbescherming (32 015).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er bezien wordt in hoeverre politievrijwilligers kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van thuiscontroles.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

29-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er signalen over radicalisering worden meegenomen bij het in kaart brengen van de risicofactoren.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de eisen die worden gesteld om over een politiewapen te beschikken, worden bezien bij de uitwerking van het aanvraagproces.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

29-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de risicofactoren deze zomer wordt gerapporteerd.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er gekeken word naar andere landen waarbij naar aanleiding van schietincidenten geen wetswijzigingen/maatregelen zijn genomen.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

26-09-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het hebben van meerdere wapens wordt meegenomen bij het in kaart brengen van risicofactoren.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er gekeken wordt op welke wijze inzicht kan worden gegeven in de gevallen waarin radicalisering tot intrekking of weigering van een wapenverlof heeft geleid, zonder dat de administratieve lasten hierdoor omhoog gaan.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

29-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de kostendekkende leges worden ingevoerd aan de hand van een berekening van de benodigde capaciteit.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

29-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2012] – Aanvraagproces en toezicht wapenverloven

Regeling van Werkzaamheden: het lid Van Toorenburg (CDA) vraagt om een brief van de Staatssecretaris over het verzoek van België om na ommekomst van het huurcontract van een Nederlandse gevangenis het huurcontract te mogen verlengen. In de brief moet ook in gegaan worden op de financiële consequenties van verlenging.

Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2012.

29-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2013] WODC rapport «Zeg maar Henk tegen de Chef», Ervaringen met het Belgische detentieregime in penitentiaire inrichting Tilburg

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd veel vragen schriftelijk spoedig te beantwoorden met het oog op efficiënte 1e termijn regering en daarna afronding debat.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2012] – Plenair debat 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt.

14-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-12-2012] Wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (wv 32 842).

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij wetsvoorstellen waarbij de keuze voor bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving aan de orde is, de keuze te motiveren met daarbij het debat in 2009 in de Kamer in het achterhoofd. Ook bij de wetgevingstoetsing door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal acht worden geslagen op wat in de Kamer naar voren is gebracht bij het debat over de nota keuze sanctiestelsel.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

14-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Tweede Kamer Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel – onderzoek Referentiekader geldboetes.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in juli 2012 de cijfers OTS en UHP over 2011 te zullen melden.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de zorg/macht van de gezinsvoogd samen met Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2013] – Landelijke cijfers jeugdbescherming.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de sector na te vragen of cijfers beschikbaar zijn ten aanzien van ingediende klachten tegen gezinsvoogden. Hij wees erop dat het om managementinformatie gaat en refereerde aan het ARK rapport als een van de problemen dat er geen zorgvuldige (uniforme) managementinformatie uit het BJZ-veld beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de zorg/macht van de gezinsvoogd samen met Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

18-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2013] – Landelijke cijfers jeugdbescherming.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de 2e Cyber Security Beeld Nederland op te leveren.

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Algemeen Overleg inzake Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Aanbieding Cyber Security Beeld Nederland 2.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd invulling te geven aan de motie «security breach notification».

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Algemeen Overleg inzake Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Meldplicht en interventiemogelijkheden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een onderzoek naar de aanvullende interventiemogelijkheden (conform toezeggingen Tweede Kamer brief Cyber Security 23 december jl.).

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Algemeen Overleg inzake Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Meldplicht en interventiemogelijkheden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een vernieuwde versie van het Crisisplan ICT aan de Tweede Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Algemeen Overleg inzake Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

13-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2012] – Crisisbeheersing in het digitale domein.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in gesprek te gaan met de beroepsgroep informatiebeveiliging.

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Algemeen Overleg inzake Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

18-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd op korte termijn persoonlijk in overleg te treden met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te bespreken op welke wijze aan nazorg een meer structureel karakter kan worden gegeven; dit mede naar aanleiding van de brief van de IJZ. De Tweede Kamer zal van de vorderingen op de hoogte worden gesteld.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

12-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor de begrotingsbehandeling de Tweede Kamer te informeren wat wordt verstaan onder «schrijnende gevallen» ten aanzien van de Regeling tegemoetkoming adoptiekosten.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de Centrale autoriteit van Colombia aan te dringen op informatie over de uitkomst van het door hen ingestelde onderzoek naar de beweringen van kinderroof (Telegraaf 19-4-2012). De Tweede Kamer zal daarvoor per brief met beleidsreactie worden geïnformeerd. Mocht het resultaat van het onderzoek daartoe aanleiding geven, zal desgewenst door een ambtelijke delegatie een werkbezoek worden gebracht aan Colombia.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd op korte termijn een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de adoptiesituatie in Uganda. Daarin zal uiteen worden gezet wat de bevindingen van het werkbezoek zijn en dat als gevolg daarvan de adopties mogelijk worden opgeschort.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd vanwege het feit dat nog geen formeel bericht is ontvangen over de uitkomst/stand van zaken van het CBI-onderzoek in India, zal de ambassadeur van India worden uitgenodigd voor overleg. Bij een in de loop van dit jaar door een ambtelijke delegatie aan India te brengen werkbezoek in het kader van draagmoederschap zal tevens met de autoriteiten worden gesproken over het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het najaar van 2012 door een ambtelijke delegatie wederom een bezoek aan China te brengen. Hierbij zal druk worden uitgeoefend om te worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van de Chinese autoriteiten naar mogelijke misstanden in Shaoyang.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er bij de Centrale autoriteit van Zuid-Afrika op zal worden aangedrongen dat het mogelijk wordt gemaakt voor paren van gelijk geslacht om te adopteren. Ook zal worden ingezet op het toelaten van een tweede vergunninghouder.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer tussentijds te informeren over de ervaringen met de proefprocedures in Haïti.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een schriftelijke reactie op te stellen over misgelopen adopties. Daarbij zal worden ingegaan op aantallen en de vraag of adoptiefouders afzien van een kind na het lezen van een kindrapport of na het zien van het kind.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheid van adoptie uit de Nederlandse Antillen.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

19-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2012] – Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de aangehouden motie over de meldplicht de uitwerking van de security breach notification in te gaan op de mogelijkheid van het melden van incidenten bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De uitwerking van de security breach notification zal voor de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd worden.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Verslag Algemeen Overleg Cyber Security & Privacy/Veiligheid Overheid websites.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Meldplicht en interventiemogelijkheden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de toezeggingen in het AO van 11 april jl. met betrekking tot het leveren van een landelijk beeld en overzicht van interventies blijven staan.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Verslag Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

11-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2012] – Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in zijn brief die voor het zomerreces aan de Kamer wordt gezonden ook informatie zal worden gegeven over de problematiek rondom MS-13 in Den Bosch.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Verslag Algemeen Overleg Actieprogramma Criminele Jeugdgroepen.

13-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2012] – Toezeggingen en motie naar aanleiding van AO en VAO actieprogramma criminele jeugdgroepen van 11 en 26 april 2012.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Schouw (D66) wil een debat over schending van privacy door het overmatig en onnodig afluisteren van telefoon. Bij het debat worden betrokken het WODC-rapport dat heden met kabinetsreactie naar de Tweede Kamer is gezonden. Tevens wordt verzocht de Kamervragen die over dit onderwerp zijn gesteld snel af te doen zodat ze betrokken kunnen worden bij het debat.

Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2012.

13-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-07-2012] – Antwoorden Kamervragen over online privacy.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het feitenonderzoek door overleg met betrokken partijen (bijv. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Vereniging Eigen Huis, de banken).

Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – Mondelinge vraag van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over hoge notariskosten (Nieuwsuur, 4 juni 2012).

13-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2012] – Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in september de nieuwe cijfers over straftoemeting naar de Tweede Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – Algemeen Overleg Veilige publieke taak.

21-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2012] – Aanbieding onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Regeling van werkzaamheden: Brief over de oproep om in Nederland te komen tot een Sharia -council vergelijkbaar met een dergelijke council in het VK.

Regeling van werkzaamheden van 12 juni 2012.

14-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Sharia-raad in Nederland.

Regeling van werkzaamheden: Aan de agenda wordt toegevoegd het VAO tbs.

Regeling van werkzaamheden 21 juni 2012.

29-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst justitiële inrichtingen 2013–2018.

Regeling van werkzaamheden: Het lid CÖRÜZ (CDA) vraagt om een brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het filmpje dat op het internet rondwaart waarin een politieagent van het korps Rotterdam-Rijnmond een kennelijk dronken man hard tegen de grond werkt en hardhandig aanpakt.

Regeling van werkzaamheden 21 juni 2012.

17-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2012] – Optreden politieagente Rotterdam-Rijnmond.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de opmerkingen van KLOKK en SP-lid worden gecheckt en besproken met Deetman en Peijs. Tweede Kamer wordt op de hoogte gesteld van de uitkomsten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2012] – Mondelinge vraag van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «KLOKK schort bestuurlijk overleg met het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht, voorheen Hulp en Recht, op» (Persbericht van de Stichting KLOKK op 8 juni 2012).

17-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [16-07-2012] – Samenwerking tussen KlOKK en Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over stand van zaken uitbreiding categorale opvang.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2012] – Plenair debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen.

03-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2012] – Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer in september te informeren over de stand van zaken doorstroming opvang.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2012] – Plenair debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen.

03-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2012] – Toezeggingen debat mensenhandel 12 juni 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dit najaar een voortgangsrapportage over de geïntegreerde aanpak van outlawbikers toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit.

21-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-08-2012] – Brief voortgangsrapportage geïntegreerde aanpak outlawbikers.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dit najaar met een definitieve reactie te komen op de initiatiefnota «Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen» (De Groot en Recourt).

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit.

28-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2012] – Instelling van een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor de zomer de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsbrede aanpak.

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2012] – Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Tweede Kamer in juli de laatste cijfers ontvangt inzake uithuisplaatsingen.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de zorg/macht van de gezinsvoogd samen met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2013] – Landelijke cijfers jeugdbescherming.

Regeling van Werkzaamheden: het lid DIBI (GroenLinks) verzoekt om een brief, met het oog op een debat, van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie op grote schaal de wet overtreedt bij bescherming van persoonsgegevens (Bits of freedom). In de brief moet verder in gegaan worden op de mogelijkheid om een jaarlijkse controle in te voeren en niet meer bevoegdheden toe te kennen tot een en ander op orde is. Tevens wil de heer Dibi een overzicht ontvangen van alle databanken van de rijksoverheid. Het lid Van Toorenburg wil graag in de brief antwoord hebben op de vraag hoe hetgeen in Nederland gebeurt met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zich verhoudt tot de EU-regels en Richtlijnen.

Uitgaande brief [23-10-2012] – Onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming.

10-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-10-2012] – Onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming.

Regeling van werkzaamheden: het lid Berndsen (D66) rappelleert op schriftelijke vragen t.w. de inzet van studenten bij internetpatrouilles.

Regeling van werkzaamheden van 4 juli 2012.

12-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2012] – Antwoorden Kamervragen over de inzet van studenten bij internetpatrouilles.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Berndsen (D66) rappelleert op schriftelijke vragen t.w. de behandeling van slachtoffers van zedenmisdrijven.

Regeling van werkzaamheden op 4 juli 2012.

14-08-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2012] – Antwoorden Kamervragen over de behandeling van slachtoffers van zedenmisdrijven.

Regeling van Werkzaamheden: het lid KUIKEN (PvdA) vraagt om een brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de gemeente Utrecht overlast gevende scooterrijders niet harder mag aanpakken. In de brief moet ook in gegaan worden op het feit dat de minister de motie die bij ernstige verkeersovertredingen inbeslagname mogelijk moet maken, naast zich neer legt. Tevens moet in gegaan worden op de wijze waarop de motie Bashir/Aptroot uitgevoerd zal gaan worden.

Regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012.

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-10-2012] – Aanpak scooteroverlast en veelplegers in het verkeer.

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Minister of Staatssecretaris een gesprek zal aangaan met de voorzitter van het College gerechtelijke deskundigen en de Kamer nader berichten.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Mondelinge vraag van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de minister, over het bericht dat gerenommeerde deskundigen worden geweerd uit het deskundigenregister (Telegraaf, 29 juni 2012).

31-10-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-11-2012] – Kritische deskundigen geweerd uit rechtszaal.

De Staatssecretaris heeft toegezegd een aanvulling op het antwoord op de Kamervragen van het lid Recourt (herkomst gegevens achterhalen die bij een promotieonderzoek naar anonimisering zijn gebruikt) te sturen aan de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Algemeen Overleg Herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

25-07-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2012] – Antwoorden Kamervragen op vraag Recourt (PvdA) over herkomst gegevens promotieonderzoek naar anonimisering.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer na 31 juli te informeren over de wachtlijstgegevens jeugdbescherming.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2012] – Algemeen Overleg Toezicht Pleegzorg.

10-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2013] – Landelijke cijfers jeugdbescherming.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het onderwerp penitentiaire scherpte uitgebreid te bespreken in de volgende gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2012] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

25-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-01-2013] – Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de antwoorden op de Kamervragen van het lid Helder (PVV) over de verlofmogelijkheden van Volkert van der G. rond 5 juli aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2012] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2012] – Antwoorden Kamervragen over het vervroegde verlof van Volkert van der Graaf.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een vervolgbrief te sturen aan de Tweede Kamer inzake verdere concretisering van de maatregelen waarmee uitvoering zal worden gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer «prestaties in de strafrechtketen» incl. het antwoord op de vraag van Lid Helder of registratie plaatsvindt van strafvermindering als gevolg van termijnoverschrijding van de redelijke termijn.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2012] – Algemeen Overleg Prestaties in de Strafrechtketen.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de kamer in september 2012 zal worden bericht inzake de uitwerking van aangifte op nummer.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2012] – Algemeen Overleg Veilig werken in de zorg/Onderzoek geweld tegen hulpverleners in de GGZ.

05-09-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-09-2012] – Aangifte onder nummer.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd over de werkgelegenheidsaspecten Oost-Nederland; onderzoeken of koppeling servicecentra (politie en Defensie) mogelijk is en gevraagde onderzoeken naar meldkamers doen.

Parlementaire Agenda punt [02-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [14-12-2012] – Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Gesthuizen (SP) vraagt de Minister om een brief met een reactie op de berichtgeving in het NRC Handelsblad van 28 september jl. over de schorsing van advocaat-generaal Van S. in verband met de verdenking van fiscale fraude. Zij vraagt de Minister daarbij niet in te gaan op het strafrechtelijk onderzoek maar stil te staan bij het niet screenen door het OM, het niet handelen na eerste signalen en het toestaan van een onverenigbare functie.

Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2012.

01-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-10-2012] – Berichtgeving NRC over advocaat-generaal.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Oskam (CDA) vraagt de Staatssecretaris om een brief met een reactie op de uitspraak van het EVRM inzake de verlenging van de tbs-maatregel en de gevolgen voor de rechtspraak in Nederland.

Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2012.

19-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2013] – Onderzoek Taskforce tbs naar (mogelijke) gemaximeerde tbs.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een gesprek met de Joodse instellingen over de beveiliging.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Voortgang beveiliging joodse instellingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een gesprek met gemeentebesturen over de beveiliging.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Voortgang beveiliging joodse instellingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor 1 september aan de Tweede Kamer over de vervolgacties.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Voortgang beveiliging joodse instellingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer (voor de begrotingsbehandeling) met daarin: a. Een feitelijke rapportage van wat er gebeurd voor zover dit vanuit veiligheidsoverwegingen verantwoord is. b. Cijfers c. Conclusie.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2012] – Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen.

26-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2012] – Voortgang beveiliging joodse instellingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd n.a.v. verzoek Bouwmeester om het waterbedeffect tussen Limburg en Noord-Brabant mee te nemen in de Kamerbrief later deze maand.

Parlementaire Agenda punt [02-10-2012] – mondelinge vraag van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Geen gemeente lijkt de wietpas nog te willen» (Volkskrant.nl, 28 september 2012).

20-11-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2012] – Coffeeshopbeleid.

Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe uiterlijk voor 5 december, samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te informeren over de situatie ten aanzien van de hacker van het Groene Hart ziekenhuis.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

12-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2012] – Toezegging over informatie hack Groene Hart Ziekenhuis.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een overzicht te sturen van de situatie in andere landen als het gaat om de scheiding van politie en justitie.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen over de nadere uitwerking KEI.

Uitgaande brief [11-06-2013] – Tweede Kamer Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [11-06-2013] – Tweede Kamer Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het OM om inzicht te vragen of thans vervolgingszaken in Nederland spelen ten aanzien Nederlandse verdachten van verkrachting van kinderen in vakantielanden.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij zal zoeken naar mogelijkheden om mensen vanuit detentie zo goed mogelijk terug te geleiden naar een baan.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

26-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2013] – Antwoorden Kamervragen over het bestrijden van recidive en het aan het werk zetten van ex-gedetineerden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Reactie boek «Recht van Spreken» voor het einde van het jaar naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

30-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2013] – Visie op slachtoffers.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal de mogelijkheid om boete inkomsten aan te wenden ten behoeve van het CBP bespreken met de Voorzitter van het CBP.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

16-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-04-2013] – Bekostiging College Bescherming persoonsgegevens.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer z.s.m. te informeren over de uitwerking van de eis van een duurzame en exclusieve relatie in het kader van gezinsmigratie en of meerderjarige kinderen onder het gezinsmigratiebeleid vallen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

27-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Maatregelen gezinsmigratie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer de resultaten van nog te voeren overleg met de KMAR te sturen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

05-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging uitbreiding MTV.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe dat de voortgangsrapportage Indigo in januari 2013 bevat ook een inventarisatie van de consequenties van de vertraagde invoering voor de verschillende processen, welke groepen hier last van hebben, en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

20-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2013] – Vierde voortgangsrapportage INDIGO

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe dat in de uitwerking van het kinderpardon zal ook worden ingegaan op de vraag of hiermee criminelen een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

27-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Kamerbrief regeling langdurig verblijvende kinderen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamervragen Kasanovic zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

13-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-12-2012] – Antwoorden Kamervragen over de moord op een door Nederland afgewezen Servische asielzoeker na terugkeer in het land. van herkomst

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd naar aanleiding van de zaak Kasanovic bereidt te zijn lessen te trekken voor de toekomst en de Kamer vertrouwelijk te informeren over de verbeterde procedure; eind volgende week wordt de Kamer geïnformeerd wanneer deze brief volgt.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-12-2012] – Antwoorden Kamervragen over de moord op een door Nederland afgewezen Servische asielzoeker na terugkeer in het land van herkomst.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd z.s.m. de Kamer te informeren over de spoedprocedure met betrekking tot wijziging Vb in verband met gezinsmigratie.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

27-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Maatregelen gezinsmigratie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren rond de jaarwisseling over de uitwerking van de regeling voor lang verblijvende kinderen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

27-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Kamerbrief regeling langdurig verblijvende kinderen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over het ambtsbericht met betrekking tot Somalië.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

14-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2012] – Beleidswijziging Somalië.

Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe om voor 1 maart 2013 te komen met een brief aan de Tweede Kamer over de herbezinning van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (WRP, 32 211).

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

21-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2013] – EK Herbezinning wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voorafgaand aan het AO JBZ raad van 5/12 de Tweede Kamer te informeren over hoe in Europa, en in hoeverre andere landen, hun buitengrenzen bewaken en of we van de «best -« en «bad practices» kunnen leren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-12-2012] – Schengenvoorstellen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te onderzoeken of de geldigheid van medische verklaringen bij vreemdelingen verlengd kan worden naar 6 weken.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

27-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Motie Spekman-procedure (opvang medisch).

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om nog voor het Kerstreces de Kamer te informeren over ontwikkelingen van de 15c status van Somalië.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

14-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2012] – Beleidswijziging Somalië

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een quickscan te doen naar effecten van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand voor wat betreft de toegankelijkheid tot rechtshulp en het recht, en er alles aan doen de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

18-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2013] – Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te berichten over de uitkomsten van het overleg met MinSZW over het verzoek om vreemdelingen die ene verblijfsvergunning hebben gekregen toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2013] – Toelating tot de arbeidsmarkt.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor maart 2013 de Kamer te informeren op welke wijze het mogelijk, ook in Europees verband, is het MTV effectief te kunnen laten functioneren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging uitbreiding MTV.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om voor de voorjaarsnota met scenario's en een keuze te komen ten aanzien van bezuinigingen op de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

24-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2013] – Tweede Kamer Aanbieding jaarverslag Rechtspraak 2012.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van de pré-infractiepilot richtlijn vrij verkeer.

Vindplaats PA 201666 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2012] – Toezegging tijdens AO JBZ-Raad 24/10.

De minister zegt toe een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de effectiviteit van de gezinslocaties met betrekking tot terugkeer (najaar 2012).

Vindplaats PA 201467 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2012] – Terugkeer van gezinnen vanuit gezinslocaties.

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de opzet van het onderzoek naar het misbruik van de bedenktijd van de B9 regeling.

Toegezegd in de uitgaande brief «verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel» d.d. 21 juni 2012.

17-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Brief inzake toezegging onderzoek oneigenlijk gebruik van de B9 regeling.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Schrijver (PvdA) en Strik (GL) toe te zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met ambassades van bevriende mogendheden bij het indienen van een mvv-aanvraag voor Nederland (T01505).

Vindplaats PA 201557 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

31-07-2013 Afgedaan met Brief inzake toezegging samenwerkingsmogelijkheden ambassades.

De minister van Justitie zegt toe bij WODC-onderzoek naar de gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en rechtsvergelijkend (EU) perspectief een bericht hierover aan de Kamer te zenden.

Vindplaats PA 128508 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Tweede Kamer Kabinetsreactie WODC onderzoek gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving.

De minister zegt toe de Tweede Kamer (over een jaar) te informeren over de verhuiscijfers die COA registreert over verhuizingen die plaatsvinden nadat een gezin met kinderen vanuit de POL naar het AZC is gehuisvest inclusief de oorzaak van de verhuizing.

Vindplaats PA 201296 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

18-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2013] – Aantal verhuizingen van gezinnen met kinderen.

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de effecten van zijn nieuwe beleid, inzake het beperken van vreemdelingenbewaring ten aanzien van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Vindplaats PA 201546 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

20-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2012] – Kamerbrief monitoring nieuw beleid beperking bewaring alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De minister zegt toe de suggestie, om burgerescorte in te zetten bij begeleiding van vertrek, te onderzoeken.

Vindplaats PA 201376 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-03-2013] – Inzet private escorts bij gedwongen vertrek.

De minister zegt toe, na beëindiging van de Taskforce VRIS, de Tweede Kamer spoedig te informeren over de resultaten daarvan.

Vindplaats PA 201244 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

09-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-04-2013] – Tweede Kamer Rapportage Vreemdelingenketen januari-december 2012.

De minister van Justitie zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid van de Beesten, toe een onderzoek te laten verrichten door het WODC naar de gelaagdheid en het historisch perspectief van het vreemdelingenrecht en daarbij de rechtsvergelijking met andere EU-lidstaten te betrekken (T01231).

Wet Modern Migratiebeleid (32 052, 2009–2010, nr. 35).

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2013] – EK Kabinetsreactie WODC onderzoek gelaagdheid vreemdelingenregelgeving.

De minister zegt toe een visie over het COA als ZBO of agentschap op te stellen en daarin de relatie tot de IND en DT&V te betrekken.

Vindplaats PA 201600 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2013] – ZBO-status COA.

De minister zegt toe, na het verschijnen van het nieuwe ambtsbericht Irak, de Tweede Kamer te informeren over hoe hier mee om zal worden gegaan.

Vindplaats PA 201602 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2012] – Landgebonden asielbeleid Irak.

De minister zegt toe het concept Voorschrift Vreemdelingen 2000 aan de Tweede Kamer te zenden.

Vindplaats PA 128582 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

29-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-03-2013] – Voorschrift Vreemdelingen 2000 in het kader van het moderne migratiebeleid.

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het aantal aanvragen dat er ligt op 1 december 2012 onder het huidige (nieuwe) beleid.

Vindplaats PA 201659 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

27-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2012] – Maatregelen gezinsmigratie.

De minister zegt toe bij Frontex navraag te zullen doen naar de landen die weigeren mee te doen aan de Frontex-vluchten; de Tweede Kamer zal over het resultaat hiervan worden geïnformeerd in de toegezegde brief over de strategische landenbenadering.

Vindplaats PA 201467 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2012] – Toezegging over gezamenlijke terugkeervluchten van Frontex.

De minister zegt toe de uitkomsten van een nadere analyse wat betreft de antecedentenverklaring naar de Kamer te zenden.

Toegezegd in uitgaande brief «Antecedentenverklaring bij eerste aanvraag van een verblijfsvergunning» d.d. 2 juli 2012.

12-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2012] – Antecedentenverklaring bij eerste verblijfsaanvraag.

De minister zegt toe over het individuele geval die geweigerd is aan de grens Guinee opheldering te vragen waarom de reisdocumenten niet in orde waren en waarom het gezin is teruggestuurd en zal de Tweede Kamer hierover informeren.

Vindplaats PA 201654 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

18-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2012] – Vertrouwelijke Toelichting op grensweigering van een Guinees gezin.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de begroting 2013 van de Nationale politie in januari 2013 aan de Tweede Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2012] – Algemeen Overleg Politie-onderwerpen.

31-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2013] – Begroting 2013 Nationale Politie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in het jaarverslag Nederlandse Politie de volgende cijfers worden meegenomen: – ziekteverzuim per korps (en de oorzaken van verschillen tussen korpsen) en tussen operationele sterkte en niet-operationele sterkte. – de aanwezigheid van de wijkagent in de wijk.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2012] – Algemeen Overleg Politie-onderwerpen.

23-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2013] – Aanbieding Jaarverslag Nederlandse Politie – toezegging inzetbaarheid.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over de richtlijn bevriezing en confiscatie: in het JBZ verslag van de Raad zal worden ingegaan op het EESC rapport van juli 2012.

Parlementaire Agenda punt [24-10-2012] – Algemeen Overleg JBZ-raad 25–26 oktober 2012.

20-12-2012 Afgedaan met Uitgaande brief [12-11-2012] – Tweede Kamer Verslag JBZ- Raad 25 en 26 oktober 2012.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor maart 2013 de Kamer te informeren op welke wijze het mogelijk, ook in Europees verband, is het MTV effectief te kunnen laten functioneren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

05-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging uitbreiding MTV.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om per brief een reactie te geven op de ingediende amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen, alsmede een Duitse artikel en het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2012] – Wetgevingsoverleg 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling).

20-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen (32 512).

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de brief in reactie op motie Verhoeven/Oosenbrug over censuur en blokkering van websites (omdat dat onderwerp niet aan de orde is gekomen in AO) voor 17 december 17 uur.

Parlementaire Agenda punt [11-12-2012] – VAO auteursrechten.

16-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Brief in reactie op de motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over blokkering en censuur.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren door middel van een brief over «een aantal verschillende punten, zoals artikel 6:22 en de relativiteitstheorie». Met dat laatste doelde de minister op het voorgestelde art. 8:69a Awb.

Parlementaire Agenda punt [11-12-2012] – Plenair debat 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht).

20-12-2012 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2012] – Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (32 450): het passeren van gebreken en het relativiteitsvereiste.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het voorjaar het Rapport «Staat van de rampenbestrijding» van de Inspectie Veiligheid en Justitie te doen toekomen.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2012] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

24-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2013] – Staat van de Rampenbestrijding 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief over meldkamers, politie, OM en de zittende magistratuur te sturen.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2012] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

17-01-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2012] – Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd zijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te vragen de Tweede Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop hij invulling wil geven aan adoptienazorg conform de aanbeveling van de Inspectie jeugdzorg.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2012] – Algemeen Overleg Interlandelijke adopties.

13-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2013] – Rapport Inspectie Jeugdzorg Casusonderzoek interlandelijke adoptie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij zijn ambtgenoot van Financiën te informeren of er mogelijkheden zijn om adoptieouders financieel tegemoet te komen in de kosten van adoptie.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2012] – Algemeen Overleg Interlandelijke adopties.

13-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2013] – Rapport Inspectie Jeugdzorg Casusonderzoek interlandelijke adoptie.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd contact op te nemen met het Jeugd-OM om te bezien of nagegaan kan worden in hoeverre bij de strafmaat echt rekening wordt gehouden met de strafverhoging bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2012] – Algemeen overleg Justitiële Jeugdinrichtingen.

22-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [28-02-2013] – Antwoorden Kamervragen over signalen van misstanden in justitiële jeugdinrichtingen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer in de eerst volgende voortgangsbrief te informeren over de onderwerpen: Financiering Stop It Now, de actiedagen op luchthavens, het CBA Kinderpornografie, INDIGO en de effectiviteit van onze internationale aanpak van kinder- sekstoerisme. Verder zal hij ingaan over mogelijke oplossingen die voortkomen uit maatschappelijk ondernemen.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Voortgang Aanpak kinderpornografie.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd aan de Tweede Kamer dat hij met zijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal overleggen over de financiering van Stop It Now.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Voortgang Aanpak kinderpornografie.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het voorjaar een kamerbrief over strategisch landenbeleid te doen toekomen. Deze brief is reeds toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2012] – Algemeen Overleg Migratie en Ontwikkeling met Minister voor Buitenlandse Handel.

07-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-03-2013] – Strategische landenbenadering migratie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen over de toestanden in Teylingereind.

Regeling van werkzaamheden van 17 januari 2013.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-03-2013] – Incidenten in Justitiële Jeugdinrichtingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt aan mevrouw Van Toorenburg toe het College van procureurs-generaal om een opvatting over het initiatiefvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers te vragen en om de Tweede Kamer van deze opvatting in kennis te stellen.

Parlementaire Agenda punt [17-01-2013] – Plenair debat 30 538 Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers.

07-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-04-2013] – Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30 538).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de volgende rapportage over meldingen RADAR een specifieke indeling naar soorten meldingen te maken.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-01-2013] – Herziening toezicht op rechtspersonen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd middels de voortgangsbrief wetgevingsprogramma dit voorjaar de Kamer nader te informeren over een rechtsvergelijkend onderzoek aangaande stille bewindvoering.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

03-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Wetgevingsprogramma Herijking Faillissement.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer in het voorjaar van 2013 nader te informeren over een gesprek met het notariaat.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

09-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Besluit positionering centraal aandeelhoudersregister.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het voorjaar de Kamer nader te informeren over maatregelen naar aanleiding van de commissie-Kortmann.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

03-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Wetgevingsprogramma Herijking Faillissement.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te bezien van effecten op het vestigingsklimaat door instelling centraal aandeelhoudersregister meenemen bij de uitwerking.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

01-08-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Besluit positionering centraal aandeelhoudersregister.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat eerdere inbreng van VVD ten aanzien van initiatiefnota centraal aandeelhoudersregister met minister van EZ.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

09-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Besluit positionering centraal aandeelhoudersregister.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in overleg met de VNG te bezien of gemeenten met het bestaande instrumentarium uit de voeten kunnen (denk hierbij aan: APV, Gemeentewet en afsteektijden vuurwerk).

Parlementaire Agenda punt [19-12-2012] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2011–2012 en consumentenvuurwerk.

12-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2013] – Algeheel Beleid Jaarwisseling 2012–2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer in de toepassing van supersnelrecht en ZSM tijdens de jaarwisseling. Hierbij worden meegenomen de omstandigheid dat het dossier snel klaar en beschikbaar moet zijn, ook voor de advocaat van de verdachte en de positie van slachtoffer.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2012] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2011–2012 en consumentenvuurwerk.

19-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2013] – Algeheel Beleid Jaarwisseling 2012–2013.

De Staatssecretaris heeft toegezegd aan Kooiman (SP) Plan van aanpak voor maatwerk door het CJIB t.a.v. daders die wel willen maar echt niet kunnen betalen.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering in verband met introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte t.b.v. het slachtoffer 33 295.

29-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2013] – Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen over kwaliteit rechtspraak aan Tweede Kamer. Daarin wordt stand van zaken roadtrip Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van Leeuwarder Manifest meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2013] – Mondelinge vraag van het lid De Wit (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ook de hoogste rechter waarschuwt voor te hoge werkdruk onder rechters (NRC, 4 februari 2013).

22-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2013] – Kwaliteit rechtspraak.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het WODC onderzoek uit 2011 over boetes naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

25-02-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2013] – Rapport verkeersboetes.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de politie registratie inclusief ICT aanpassingen eind 2013 in orde is.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013.

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de vordering van de EU onderhandelingen over EUROSUR met name voor wat betreft de privacy, financiën en de rolverdeling tussen lidstaten en Frontex en eventuele substantiële wijzigingen in de geannoteerde agenda en verslag van de JBZ-raad.

Vindplaats PA 201454 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.

15-10-2012 Afgedaan met: De Tweede Kamer is op 12 oktober 2012 per brief geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met Meld Misdaad Anoniem overleg voeren over de mogelijkheid om anonieme melding via een website te doen.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen met zijn zienswijze op het veiligheidsdomein. Daarin wordt ingegaan op de rol en taken, bevoegdheden BOA's, politie, KMAR en toezichthouders. Daarin ook opnemen aantallen BOA's en de kosten ervan. Brief zal afgestemd zijn met diverse partners zoals de NP en de VNG.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2013] – Samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de rapporten Vogelzang en Wallage uiterlijk in april inclusief reactie naar de Tweede Kamer te sturen. Rapport inspectie aangaande locatie Rotterdam mogelijk eerder beschikbaar. Gaat vooral om de kwaliteit van de politieacademie.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

28-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-04-2013] – Beleidsreactie op het adviesrapport Wallage over de Politieacademie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in gesprek te gaan over de mogelijkheid een financiële bijdrage te leveren aan de vrijwilligers bij het PTSS loket (stichting Vranckx).

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

04-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Stand van zaken toezeggingen en moties ten behoeve van het AO Politieonderwerpen d.d. 26 juni 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het jaarverslag NP de verhouding inzetbaarheid van oudere werknemers en aspiranten op te nemen, ook in relatie tot de inzetbare sterkte. De Minister zal een en ander tevens analyseren en voor- en achteruitijken.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

23-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2013] – Aanbieding Jaarverslag Nederlandse Politie – toezegging inzetbaarheid.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het jaarverslag het ziekteverzuim te analyseren, uitgesplitst naar operationele en niet operationele sterkte en naar werksoort.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

23-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2013] – Aanbieding Jaarverslag Nederlandse Politie – toezegging inzetbaarheid.

De Minister heeft toegezegd de Kamer te informeren over recidive monitor.

Parlementaire Agenda punt [07-02-2013] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

26-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Recidive, pakkans, strafhoogte.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in het Eurodac voorstel is opgenomen dat bij de evaluatie zal worden nagegaan of raadpleging van Eurodac heeft geleid tot stigmatisering en dat hij zich zal inzetten voor het zo veel mogelijk tegengaan van stigmatiserende effecten en wanneer het Eurodac voorstel op de agenda van de Raad staat dat hij het thema stigmatisering onder de aandacht brengt van de Europese Commissie ook als uit de evaluatie blijkt dat er op dit punt zorgen zijn over het raadplegen van Eurodac voor strafrechtelijke doeleinden, hij zal zich er voor inzetten om de verordening aangescherpt te krijgen.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2013] – Algemeen Overleg Eurodac.

08-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – EURODAC-voorstel.

De Minister heeft toegezegd een brief te sturen over criminaliteitscijfers (pakkans / opheldering).

Parlementaire Agenda punt [07-02-2013] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

28-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Recidive, pakkans, strafhoogte.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om voor 1 maart een brief te sturen met een visie op gemeenschappelijke EU aanmeldcentra (zoals de SP het noemt een alternatief Dublin systeem) in een reactie op een plan dat de SP fractie in Brussel zou hebben ingebracht hierover.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2012] – Algemeen Overleg JBZ-raad 6–7 december 2012.

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [02-05-2013] – Visie op Europees asielstelsel.

Regeling van Werkzaamheden: Het Lid Helder (PVV) heeft naar aanleiding van een uitzending van De Vijfde Dag, waarin sprake zou zijn van een liegende officier van justitie, een 30 ledendebat aangevraagd. Daarbij wilt zij ook een brief, naast de door haar gestelde schriftelijke vragen, over dit onderwerp. Ook het lid De Wit (SP) heeft Kamervragen gesteld. Hierin wilt het lid een feitelijk relaas, zodat er een goed overzicht komt van wat er is gebeurd.

Regeling van Werkzaamheden van 28 februari 2013.

15-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2013] – Brief over Bredase zedenzaak.

Regeling van Werkzaamheden: Het lid Van der Staaij (SGP) heeft gerappelleerd op de brief die is toegezegd naar aanleiding van de motie Van der Staaij (SGP) tijdens de begrotingsbehandeling aangaande een plan voor het terugdringen van mensenhandel en prostitutie. Er is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling dat voor 1 maart 2013 een integraal plan zou worden gestuurd over het terugdringen mensenhandel en prostitutie, rappel om de brief donderdag voor 12:00 aan de kamer te sturen.

Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2013.

21-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2013] – Tweede Kamer Mensenhandel en herbezinning wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de voorzitter van de ACVZ te vragen of het advies over het buitenschuldbeleid versneld kan worden en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

08-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2013] – ACVZ-advies over buitenschuldbeleid.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer om nader te informeren over verhuizingen van asielzoekerskinderen, waarbij wordt ingegaan op de procedurele noodzaak van verhuizingen met name aan he begin en aan het eind van de asielprocedure (COL, POL,GL).

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2013] – Toezegging AO 14 februari opvang inzake verhuizingen gezinnen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie inzake het overlijden van de heer Dolmatov ook ingegaan is op de asielprocedure.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

16-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-04-2013] – Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd nogmaals te kijken naar de positie van Christenen in Pakistan en de Tweede Kamer hierover in te lichten.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

28-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2013] – Asielbeleid ten aanzien van Pakistaanse christenen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om de Tweede Kamer per brief te informeren over het Plan van aanpak beïnvloeding EU inzake gezinsmigratie, over de criteria zoals die gelden voor gezinsmigratie en over het beleid inzake nareis.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

14-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2013] – Criteria gezinsmigratie en handhaving

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd of het koppelen van systemen of onderzoek door de IND vanuit de posten van nut kunnen zijn bij het weren van criminelen.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2013] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2013 Het koppelen van informatiesystemen en de inzet van Immigration Liaison Officers (ILO's).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd per brief te reageren op de amendementen op het wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112).

Parlementaire Agenda punt [26-02-2013] – Plenair debat 33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden).

18-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-03-2013] – Wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden 33 112 reactie op de amendementen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij de zorgen die in de Kamer leven over dit voorstel, met name over het risico van stigmatiseringen indirecte discriminatie zal inbrengen in de Raad als daartoe de gelegenheid is.

Parlementaire Agenda punt [28-02-2013] – VAO Eurodac.

15-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – EURODAC-voorstel.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat als uit de evaluatie blijkt dat dat er op dit punt zorgen zijn over het raadplegen van Eurodac voor strafrechtelijke doeleinden hij zich ervoor zal inzetten om de verordening aangescherpt te krijgen.

Parlementaire Agenda punt [28-02-2013] – VAO Eurodac.

08-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – EURODAC-voorstel.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over voortgang onderhandelingen solidariteitsclausule in GA en uitkomst onderhandelingen MFK met betrekking tot solidariteitsfonds.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

22-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2013] – EU-voorstel solidariteitsclausule.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de toezegging overgenomen van de Minister van I&A naar aanleiding van vragen van de leden Strik en Kox betreft gerelateerd aan de politieke besluitvormingsmomenten voor de bewindspersonen in de JBZ-Raad, de relevante Raadsdocumenten toe zal zenden met betrekking tot door de commissie voor behandeling geselecteerde dossiers. Hij zal alleen openbare documenten toezenden. Deze zullen los van de geannoteerde agenda worden verzonden (T01384).

AO JBZ Raad d.d. 15 juni 2013.

16-07-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging op vragen van leden Strik en Kox d.d. 15 juni 2010.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd schriftelijk te reageren op de brief van het CBP.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

13-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2013] – Tweede Kamer Rapportage 1e kwartaal 2013 EU regelgeving gegevensbescherming.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen aan de Tweede Kamer over informatievoorziening aangaande implementatie strafrechtelijke regelgeving.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

26-03-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [18-03-2013] – Implementatie strafrechtelijke regelgeving EU.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer per brief te informeren over de mogelijkheden rond eventueel verruiming MTV.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

09-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2013] – Toezegging uitbreiding MTV.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een overleg te voeren met de Rvdr over de uitoefening van toezicht en de zwarte lijst voor slecht presterende bewindvoerders, en de Kamer per brief te informeren over de uitkomst.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054).

06-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2013] – Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief over het vernieuwde dreigingsrisico voor de beveiliging van joodse instellingen na het verschijnen van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Uitgaande brief [24-05-2013] – Toezegging inzake beveiliging van joodse instellingen n.a.v. AO Discriminatieonderwerpen.

24-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [24-05-2013] – Toezegging inzake beveiliging van joodse instellingen n.a.v. AO Discriminatieonderwerpen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Algemene informatie over het EHRM in de jaarlijkse rapportage van de minister van Buitenlandse Zaken toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – Dertigledendebat over uitspraken van het EHRM die nationale wetgeving doorkruisen.

13-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2013] – Toezeggingen inzake het hervormingsproces EHRM.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief aan de kamer inzake het (oude) project Justitie in de Buurt in relatie tot de nieuwe manier van werken door het OM.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – Algemeen Overleg Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie.

13-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2013] – Relatie tussen Justitie in de buurt en het locatiebeleid van het openbaar ministerie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het kader van het KEI-project een brief over verwijzing en voeging te sturen.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – Plenair debat 33 126 Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade.

01-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2013] – Tweede Kamer Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van CDA voor pilot inzet ANPR voor controle op notoire alcoholmisbruikers.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2013] – Algemeen Overleg Beleidsvisie ANPR.

04-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-06-2013] – ANPR en alcoholmisbruik in het verkeer.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om en nabij 1 april het Masterplan Dienst justitiële inrichtingen worden aangeboden. In de begeleidende brief over het masterplan Dienst justitiële inrichtingen wordt aandacht besteed aan de onderwerpen detentiefasering en de rol van (Z) BBI's en arbeid in detentie.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2013] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

29-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2013] – Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd nogmaals scherp te kijken naar de procedure rondom beveiligingsmaatregelen bij vervoer van ingeslotenen/ bezien of deze verantwoordelijkheid lager kan worden neergelegd en hierover de Kamer te berichten.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2013] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

29-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2013] – Toezeggingen en moties sanctietoepassing.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd vanuit het departement zal bezien worden op welke manier en door wie het beste contact kan worden opgenomen met Twitter met als doel om te kijken hoe kinderpornografisch materiaal zo snel mogelijk van sociale media (in dit geval Twitter) verwijderd kan worden. Een mogelijk voorbeeld is het gebruik van PhotoDNA, zoals Facebook momenteel al gebruikt.

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Mondelinge vraag van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de minister, over het bericht dat via Twitter misdrijven worden gepleegd zoals het verspreiden van kinderporno (Spitsnieuws.nl, 22 maart 2013).

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de zaken van ex-Perspectievers, die na afloop van het project in gemeentelijke opvang terecht zijn gekomen, individueel worden beoordeeld. Daarbij wordt bekeken of de beslissing binnen de overgangsregeling genomen kan worden, of dat de vreemdeling in aanmerking komt voor de discretionaire bevoegdheid. Daarbij moet in alle gevallen voldaan zijn aan de hoofdvoorwaarden van de regeling, met uitzondering van de voorwaarde «onder toezicht van de Rijksoverheid».

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

04-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2013] – Situatie van gezinnen voor 27 juli 2010 n.a.v. toezegging plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om de Kamer per brief te informeren over het standpunt met betrekking tot de gezinnen die voor 27 juli 2010 op straat werden gezet en in gemeentelijke opvang terecht zijn gekomen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

10-04-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2013] – Situatie van gezinnen voor 27 juli 2010 n.a.v. toezegging plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de recente recidivecijfers aan de kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Reclassering.

27-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Recidive, pakkans, strafhoogte.

De Staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de 24-uurs nazorg (DEMO).

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Reclassering.

16-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2013] – 24-uurs nazorg.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een reactie te geven op een door mevrouw Helder genoemd artikel in het Tijdschrift voor Criminologie.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Reclassering.

26-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Recidive, pakkans, strafhoogte.

De Staatssecretaris van Veiligheid en justitie heeft toegezegd nader te kijken naar de mogelijkheden van Eigen Kracht-conferenties voor de resocialisatie van ex-gedetineerden en de Tweede Kamer hierover te berichten.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Reclassering.

30-07-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [25-06-2013] – Toezeggingen en moties sanctietoepassing.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over het aantal van 140 verdwijningen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) uit de COA opvang in 2011.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

03-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [03-06-2013] – Toezegging AO d.d. 13 maart 2013 inzake verdwijningen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te infomeren over de genomen maatregelen n.a.v. rapport Inspectie Jeugdzorg over veiligheid in proces opvanglocatie-amv.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

05-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-01-2013] – Reactie op rapport Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in procesopvanglocaties.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheid tot het in mindere mate honoreren van verhuisverzoeken mits dit de beheersbaarheid bij het COA niet schaadt.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

17-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-05-2013] – Toezegging inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen op eigen verzoek.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over aantallen en analyse van vreemdelingen die gebruik maken van de Motie Spekman.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

27-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2013] – Motie Spekman-procedure (opvang medisch).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het rapport van de Rampenbestrijding van inspectie Veiligheid en Justitie voor de zomer aan de Tweede Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2013] – Algemeen Overleg Brand Chemie Pack.

24-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2013] – Staat van de Rampenbestrijding 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren in de volgende voortgangsbrief over het overleg met zijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de gezamenlijke inzet op de vergroting van de expertise op het gebied van trauma's van slachtoffers kinderpornografie (onderzoek slachtoffers Amsterdamse zedenzaak).

Parlementaire Agenda punt [16-04-2013] – Mondelinge vraag van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ruim een derde van alle wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat (Nos.nl, 9 april 2013).

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te Tweede Kamer te informeren in de volgende voorgangsbrief over wat er gedaan wordt om er voor te zorgen dat kinderpornografisch materiaal verwijderd wordt van Nederlandse servers.

Parlementaire Agenda punt [16-04-2013] – Mondelinge vraag van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ruim een derde van alle wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat (Nos.nl, 9 april 2013).

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in zijn volgende voortgangsbrief aandacht te besteden aan de Nederlandse databank van zowel kinderporno als erkende niet-kinderporno en de uitwisseling met de Europese landen.

Parlementaire Agenda punt [16-04-2013] – Mondelinge vraag van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ruim een derde van alle wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat (Nos.nl, 9 april 2013).

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2013] – Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen met een reactie op motie inzake verwesterde Afghaanse meisjes en amendementen- van het lid Gesthuizen inzake termijnen nareis.

Parlementaire Agenda punt [15-04-2013] – Wetgevingsoverleg • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met herschikking gronden voor asielverlening (33 293).

17-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2013] – Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33 286).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het IND-rapport over fraude en misbruik reisdocumenten aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [15-04-2013] – Wetgevingsoverleg • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met herschikking gronden voor asielverlening (33 293).

17-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2013] – Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33 286).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een reactie te geven op aangekondigde amendementen op wetsvoorstel vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528).

Parlementaire Agenda punt [15-04-2013] – Wetgevingsoverleg • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming bevoegdheden i.h.k.v. het vreemdelingentoezicht (32 528) • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met herschikking gronden voor asielverlening (33 293).

09-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2013] – Reactie amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528).

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief naar de Tweede Kamer te sturen over effectiviteit van straatcoaches.

Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2013

14-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2013] – Antwoorden Kamervragen over het mislukken van de linkse methode van pappen en nathouden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in juni een brief te zenden over positie BOA's KMAR in veiligheidsdomein (herhaling van toezegging uit AO januari).

Parlementaire Agenda punt [24-04-2013] – Algemeen Overleg Haren.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2013] – Samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Fritsma (PVV) verzoekt om een debat over versoepeling van het asielbeleid en de moties die het partijcongres van de PvdA daaromtrent heeft aangenomen. Er is geen steun voor een debat, wel voor een dertigledendebat (nog in te plannen), met een aanvullende brief met een termijn van één week (21 mei) waarin de staatssecretaris aangeeft of het kabinet doorgaat met de invoering van de Vreemdelingenwet en hoe de aangenomen moties van de PvdA zich verhouden tot het Regeerakkoord.

Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2013.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [15-05-2013] – Versoepeling vreemdelingenbeleid.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is bereid om voor contact tussen overheidsinstanties verantwoordelijk voor de asielprocedure en beschermingsprogramma's voor getuigen bij internationale tribunalen, aanvullende procedurele waarborgen op te nemen bij de asielprocedure. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal de Kamer over de uitkomst hiervan berichten.

Toezegging is gedaan in een brief aan de Kamer ID 67123.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2013] – Procedurele waarborgen asielprocedure.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een algemene visie opgesteld over de inrichting van het vreemdelingentoezicht. Hierover zal de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer binnenkort informeren.

Toezegging is gedaan in een brief aan de Kamer ID 67833.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2013] – Landgebonden asielbeleid China.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer op korte termijn te informeren of het ambtsbericht China 2012 aanpassing behoeft.

Toezegging is gedaan in een brief aan de Kamer ID 69064.

16-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2013] – Landgebonden asielbeleid China.

Regeling van werkzaamheden: het lid Wilders (PVV) aangekondigd om volgende week het op afgelopen dinsdag door het lid Fritsma (PVV) aangevraagde 30-ledendebat over versoepeling van het asielbeleid en de moties die het partijcongres van de PvdA daaromtrent heeft aangenomen in te zullen plannen. Het lid Klaver (GL) heeft verzocht om een langere, betere brief voor dit debat, en het lid Buma (CDA) wil hierin verwoord zien welk effect de PvdA-moties hebben op het Regeerakkoord.

Regeling van werkzaamheden 16 mei 2013.

21-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-05-2013] – Antwoorden Kamervragen over een humaan asielbeleid.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Fritsma (PVV) rappelleert op de brief waarin de staatssecretaris gevraagd wordt aan te geven of het kabinet doorgaat met de invoering van de Vreemdelingenwet en hoe de aangenomen moties van de PvdA zich verhouden tot het Regeerakkoord, en wil deze brief woensdag 21 mei voor 17:00 uur hebben.

Regeling van Werkzaamheden van 21 mei 2013.

22-05-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [21-05-2013] – Humaan vreemdelingenbeleid.

Regeling van Werkzaamheden: het lid Kooiman (SP) vraagt om uiterlijk donderdag 30 mei om 12.00u een brief over het «afbraakplan ED».

Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2013.

25-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2013] – Berichtgeving in de Telegraaf over het Masterplan Dienst justitiële Inrichtingen.

Regeling van Werkzaamheden: Het lid Oskam (CDA) vraagt een brief en een debat over «de situatie bij het OM.

Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2013.

01-08-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2013] – Verzamelbrief actualiteiten en jaarbericht Openbaar Ministerie (OM).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal de Eerste Kamer na publicatie het Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire doen toekomen waarin de aangekondigde beleidswijziging inzake de «feitelijke gezinsband» is uitgewerkt.

Uitgaande brief [30-05-2013] – Beantwoording vervolgvragen inzake nareisbeleid.

17-06-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2013] – Vijfde voortgangsrapportage INDiGO.

Regeling van werkzaamheden: het lid Van Toorenburg (CDA) vraagt om een second opinion en duiding va het masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen, naar aanleiding van de reactie van enkele burgemeesters. Het debat, dat gepland stond op 4 juni, wordt uitgesteld; de deadline van de brief hangt af van de nieuwe datum voor het debat. Een alternatief plan uit het veld dat komende week wordt verwacht, zal bij het debat worden betrokken.

Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2013.

25-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2013] – Berichtgeving in de Telegraaf over het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met het College te spreken over fouten en lessen en aandacht te vragen voor de zorgen van de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2013] – Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder).

01-08-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2013] – Verzamelbrief actualiteiten en jaarbericht Openbaar Ministerie (OM).

De Minister van Veiligheid en justitie heeft toegezegd binnen twee weken een brief naar de Kamer te sturen met daarin een overzicht van de zaken die spelen bij OM en FIOD op het gebied van zorgfraude.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2013] – Plenair debat over de fraude in de zorg.

24-07-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [12-06-2013] – Fraude in de zorg.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in gesprek te gaan met de brancheorganisaties in de detailhandel n.a.v. geuite ontevredenheid over aanpak en aangiftebeleid vermogenscriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2013] – Brief naar aanleiding van klacht ondernemers over opvolging aangifte door politie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het wetsvoorstel FINEC voor de zomer aan de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

31-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2013] Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de minister in gesprek gaat met de brancheorganisaties in de detailhandel n.a.v. geuite ontevredenheid over aanpak en aangiftebeleid vermogenscriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

11-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2013] – Brief naar aanleiding van klacht ondernemers over opvolging aangifte door politie.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd brief te sturen met daarin nadere uitleg over de dekking van 69 miljoen, bezettingen FPC's van de afgelopen 5 jaar met duidelijk uitleg waarom ten aanzien van de FPC's bepaalde keuzes zijn gemaakt. (is verzonden op 11 juni 2013).

Parlementaire Agenda punt [06-06-2013] – Masterplan Dienst justitiële inrichtingen 2013–2018.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [11-06-2013] – Brief naar aanleiding van toezeggingen in het debat over het Masterplan Dienst justitiële inrichtingen d.d. 6 juni jl.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd brief te sturen met een aangepast Masterplan met daarin onder meer een andere invulling van ED, een nieuwe lijst van te sluiten inrichtingen, scherper aangeven waarom de ene inrichting sluit en de ander niet, aandacht voor kwetsbare regio's, aandacht voor de uitgebrachte rapporten met alternatieven, een alternatief voor de versobering van het GW.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2013] – Masterplan Dienst justitiële inrichtingen 2013–2018.

01-08-2013 Afgedaan met Uitgaande brief [19-06-2013] – Masterplan Dienst justitiële inrichtingen 2013–2018.

Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat de Minister van Veiligheid en Justitie de kamer zal berichten over het aandeelhoudersregister.

AO 18 juni 2013 inzake ING en ABN AMRO.

03-07-2013 Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2013] – Wetgevingsprogramma Herijking Faillissement.

2B. Openstaande toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat bij de algehele herziening van het Wetboek van Strafvordering wordt bezien of een definitiebepaling nodig is van «gegevens» en van «geautomatiseerd werk», zoals ook in het Wetboek van Strafrecht.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II).

04-07-2013 Dit onderwerp wordt bezien in het kader van het wetsvoorstel bestrijding cybercrime dat in mei 2013 in consultatie is gezonden.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de motie Teeven over opneming van twee kinderen op een beginseltoestemming te betrekken bij het tweede wetsvoorstel.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2007] – 30 551 Wijz. Boek 1 van het BW; verkorting adoptieprocedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (Eerste termijn).

03-07-2013 Besloten is tot deprioriteren, mede gelet op andere Regeerakkoord-onderwerpen zoals de nieuwe Jeugdwet en scheiden zonder rechter.

Minister van Justitie zegt toe dat bij de toetsing van de regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen wordt gekeken wat de meerwaarde van deze regeling ten opzichte van andere methodes is.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

04-07-2013 De Eerste Kamer heeft de toezegging als openstaand laten registreren tot 01-01-2018.

Bij de toetsing van de wet zal worden nagegaan hoe wordt omgegaan met de kwestie van de ontlastende informatie als er geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

04-07-2013 In 2016 zal worden begonnen met het tweede evaluatieonderzoek betreffende Wet afgeschermde getuigen.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden om in Nederland een kansrijke vervolging in te stellen voor feiten die in Nederland niet al deel uitmaakten van de vervolging. Zodra de desbetreffende beslissingen zijn genomen en de strafzaken respectievelijk uitleveringszaken over de toepassing van het beoogde nieuwe WOTS-verdrag zijn afgedaan zal de Kamer worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2008] – Kinderpornozaak Brazilië.

22-07-2013 Op het moment dat het verdrag in werking is getreden, zal de Tweede Kamer nader over deze zaak worden geïnformeerd.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een onderzoek te doen naar de werkingssfeer van Hoofdstuk.13 van de Telecommunicatiewet in verband met bepaalde internetdiensten als Yahoo en Hotmail.

Parlementaire Agenda punt [14-05-2008] – 31 145 Plenair debat Minister van Justitie/Staatssecretaris EZ: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

30-07-2013 Dit onderwerp is onderdeel van de WODC-evaluatie van de wet bewaarplicht. Het concepteindrapport is gereed. Verzending van rapport en beleidsreactie volgt naar verwachting in het derde kwartaal van 2013.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe (zoals ook toegezegd in de brief van 27 mei 2008 aan de Tweede Kamer) met het OM te spreken over een evaluatie in deze zaak. Toegezegd is dat dit niet alleen een zelfevaluatie betreft maar dat ook door externen moet worden meegekeken. Exacte vorm wordt nog mede bezien in relatie tot de discussie over de inrichting van de herzieningsprocedure.

vragenuurtje 27 mei 2008 van De Wit naar aanleiding van het bericht «Justitie blunderde in Putten».

11-07-2013 De evaluatie zal beginnen als de zaak (Puttense moordzaak) onherroepelijk is. Er is nog geen onherroepelijke uitspraak.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat mede aan de hand van de evaluatie, die zal plaatshebben zodra de afronding van deze strafzaak dat toelaat, bekeken zal worden wat verder nog past ten opzichte van de twee veroordeelde personen.

vragenuurtje 27 mei 2008 van De Wit naar aanleiding van het bericht «Justitie blunderde in Putten».

11-07-2013 De evaluatie zal beginnen als de zaak (Puttense moordzaak) onherroepelijk is. Er is nog geen onherroepelijke uitspraak.

De Minister van Justitie zegt toe de EK schriftelijk te informeren over de evaluatie van het ouderschapsplan die drie jaar na inwerkingtreding van de wet plaatsvindt.

Plenair debat van 18 november 2008 inz. Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30 145).

03-07-2013 WODC is gestart met het evaluatieonderzoek.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie van het register in 2014 bezien of de beëdigingscriteria voldoen.

Parlementaire Agenda punt [20-01-2009] – Plenair debat Wetsvoorstel 31 116 Wet deskundige strafzaken.

18-07-2013 Halverwege 2014 wordt de rapportage verwacht en zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe over enkele jaren met een evaluatie te komen van de effecten van de wet bestuurlijke lus, met aandacht voor internationale rechtsvergelijking.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2009] – 31 352 initiatief-Vermeij/Koomans/Neppérus; Wet bestuurlijke lus Awb.

04-07-2013 De evaluatie vindt naar verwachting plaats in 2013.

Aparte schaderegeling in snelrechtzaken.

Parlementaire Agenda punt [11-02-2009] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid.

04-07-2013 Dit onderwerp zal worden geregeld in een afzonderlijk wetsvoorstel dat naar verwachting eind 2013 in consultatie zal worden gezonden.

Evaluatie geldschuldentitel.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2009] – Plenair debat 29 702 4e tranche Awbr + 31 124 Aanpassingswet 4e tranche Awbr en Nota keuze sanctiestelsel (EK 31 700 VI, D) en (EK 31 700 VI, J).

04-07-2013 Naar verwachting wordt de evaluatie in september 2013 afgerond.

Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe een brief te sturen inzake de mogelijkheid van een aparte rechtsgang t.b.v. de schadevergoedingsclaim van het slachtoffer.

Parlementaire Agenda punt [29-09-2009] – Algemeen Overleg Ministers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Justitie: Evaluatie super snelrecht jaarwisseling.

04-07-2013 Dit onderwerp zal worden betrokken bij het wetsvoorstel over de aparte schaderegeling, dat naar verwachting eind 2013 in consultatie zal worden gezonden.

De Minister van Justitie heeft toegezegd dat in 2012/2013 een evaluatie naar de werking van de LSP wordt uitgevoerd.

Parlementaire Agenda punt [29-09-2009] – Algemeen overleg Ministers Economische Zaken/Justitie: Dienstenwet (31 579).

04-07-2013 De planning is om de evaluatie af te ronden op 1 september 2013.

De Kamer schriftelijk informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie Weekers c.s. (2006, nr. 30 164, 19) over de realisering van een conceptwetsvoorstel over vergoeding schade van strafvorderlijk optreden.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2010] – Algemeen Overleg Ministers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Justitie 11e voortgangsrapportage Terrorismebestrijding.

31-07-2013 De voorbereiding van het wetsvoorstel is getemporiseerd.

De Minister van Justitie heeft toegezegd de procesevaluatie van het vernieuwde reclasseringstoezicht naar de Tweede Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [18-02-2010] – Algemeen Overleg Reclassering.

29-07-2013 De procesevaluatie naar het vernieuwde reclasseringstoezicht door het WODC wordt eind 2013 gestart. De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Minister van Justitie heeft toegezegd dat bij het reisverbod als bijkomende maatregel ontneming wordt betrokken bij de uitwerking van de beleidsvoornemens zoals vervat in de brief «Vergroting slagvaardigheid van het strafrecht».

Parlementaire Agenda punt [15-04-2010] – Plenair debat 32 194 Wijziging Wetboek van Strafrecht; verruiming mogelijkheden voordeelontneming.

04-07-2013 In het najaar van 2012 is de beleidsreactie aan de Tweede Kamer gezonden. Bezien wordt op welke wijze en op welke termijn de aanbevelingen in wetgeving kunnen worden vormgegeven.

De EK heeft ingestemd met het Wetsvoorstel inzake de invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken. In verband met de kritische opmerkingen heeft de Minister van Justitie de volgende toezegging gedaan. Het wetsvoorstel zal na vijf jaar worden geëvalueerd.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – Plenaire behandeling 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken).

15-07-2013 WODC is in mei 2013 gestart met nulmeting. Publicatie in 2014.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voorbereidingen voor een nieuw wetsvoorstel immateriële schade, in te dienen uiterlijk in 2012, waarbij mogelijkheden worden bezien van aparte schadevergoeding zittingen bij rechtbanken.

Parlementaire Agenda punt [24-03-2011] – Wetsvoorstel 32 363 Wet Schadefonds geweldsmisdrijven.

31-07-2013 Een voorontwerp van wet wordt zomer 2013 op www.internetconsultatie.nl gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de evaluatie van de werking en effecten van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

19-11-2012 In 2015 zullen voorbereidende handelingen plaatsvinden zodat deze toezegging in 2016 gestand kan worden gedaan.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het percentage gevallen waarin geen tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden (zonder gegronde reden) wordt meegenomen in de dit jaar uit te voeren doorlichting.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

29-07-2013 Inzicht in dit percentage blijkt nader onderzoek te vergen. Dit wordt meegenomen in de procesevaluatie, die eind 2013 zal starten.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om begin 2012 de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken «verbeterde politieregistratie» met betrekking tot 12-minners.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2011] – Mondelinge vraag van het lid Van der Burg (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat criminaliteit door kinderen jonger dan 12 jaar niet wordt geregistreerd terwijl er sprake is van winkeldiefstal, wapenbezit en straatroof (GPD bladen, 25 maart 2011).

04-07-2013 Het onderzoek naar de verbetering registratie 12-minners door de politie liep tot en met 1 oktober 2012. De Kamer wordt in de tweede helft van 2013 per brief over de resultaten geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een evaluatie uit te voeren van de hele wet Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, inclusief amendementen.

Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.

03-07-2013 Evaluatie wordt uitgevoerd drie jaar nadat de wet in werking is getreden, 01-01-2016.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat te zijner tijd er een Algemene Maatregel van Bestuur met technische randvoorwaarden digitalisering burgerlijke stand komt.

Parlementaire Agenda punt [14-06-2011] – Wetvoorstel 32 444 elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

03-07-2013 De Algemene Maatregel van Bestuur is in voorbereiding, in afwachting van de verdere behandeling van het wetsvoorstel in de EK. Een pilot met elektronische verwerking van overlijdensaangiften loopt tot najaar 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij het informeren Tweede Kamer over de mogelijkheden inning boetes en dwangsommen in het buitenland.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – Plenair Wijziging wet op de Kansspelen 32 264.

01-08-2013 Er vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijkheden om bestuurlijke boetes in het buitenland te innen. Gestreefd wordt de Kamer hierover voor eind 2013 nader te berichten.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat bij de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen worden opgenomen: a) een vergunningstelsel voor kansspelen op internet; b) een regeling met betrekking tot een transparante procedure voor het gunnen van vergunningen; en c) een regeling met betrekking tot centraal bezoekregister. Tevens wordt in dat kader bezien: a) een wettelijke basis voor aanpak illegale aanbieders via blokkeren van betalingsverkeer en websites; en b) een verslavingsfonds, c) verplichting tot permanente waarschuwing voor verslavingsrisico.

Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – Plenair Wijziging wet op de Kansspelen 32 264.

04-07-2013 Wetsvoorstel bevindt zich in de consultatiefase.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij het Kabinet dat hij zich zal inspannen dat in een Europese regeling wordt opgenomen dat slechts de rechter over het leggen van conservatoir beslag mag beslissen.

Parlementaire Agenda punt [15-09-2011] – Algemeen Overleg JBZ-raad 22-23 september 2011 te Brussel.

03-07-2013 Onderhandelingen zijn gaande.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat politie zal bij ongevallen de betrokken bestuurders standaard controleren zal op drugsgebruik.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2011] – Mondelinge vraag van het lid De rouwe (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat duizenden mensen dagelijks stoned achter het stuur zitten (Telegraaf, 27 september 2011).

31-07-2013 Het wetsvoorstel zal niet eerder dan op 1 juli 2014 in werking treden. Na de inwerkingtreding zal aan de toezegging uitvoering worden gegeven.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat over twee jaar een inventarisatie zal plaatsvinden waarbij betrokken wordt of het instrument moet worden uitgebreid naar het strafrecht.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2011] – Wetsvoorstel 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) + 32 612 Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

04-07-2013 De toegezegde inventarisatie is pas aan de orde medio 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe in overleg met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te bezien of er in de wet een regeling moet komen die het voor alle rechterlijke ambtenaren, belast met rechtspraak, in zijn algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te zijn/worden van een van beide Kamers en hierover de Tweede Kamer te berichten.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-07-2013 Hierover zal de Kamer te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er evaluatie komt van effecten wetswijziging & aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar na inwerkingtreding van wet.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

24-07-2013 Te zijner tijd zal de benodigde informatie worden verzameld om de effecten van de wetswijziging en van de aanscherping van de strafvorderingsrichtlijn te kunnen evalueren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de reeds toegezegde evaluatie na drie jaar wordt gecombineerd met de evaluatie van de wet voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidsstelling (kamerstukken 32 319).

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod.

19-11-2012 Te zijner tijd zal de benodigde informatie worden verzameld om de effecten van de wetswijziging te kunnen evalueren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe dat in de evaluatie van het rechterlijk gebieds- of contactverbod expliciet wordt bekeken of zich gevallen voordoen waarbij elektronisch toezicht gewenst zou zijn.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

10-07-2013 Wordt meegenomen in evaluatie na 1-4-2015 (drie jaar na inwerkingtreding van de wet).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om met de Minister te bespreken of het gewenst is de (vrijheid beperkende) sancties breder te evalueren en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod.

10-07-2013 Wordt meegenomen in evaluatie na 1-4-2015 (drie jaar na inwerkingtreding van de wet).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een concept Algemene Maatregel van Bestuur over detentieonderbreking van illegale vreemdelingen toe te zenden aan EK en Tweede Kamer en daarin aandacht te schenken aan niet-uitzetbare illegale vreemdelingen, in overleg met Minister voor Immigratie en Asiel.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod.

04-07-2013 De ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur inzake detentieonderbreking zal zo spoedig mogelijk nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake opheffing samenloop (Kamerstukken II 32 882) heeft aanvaard, aan de beide Kamers der Staten-Generaal worden gezonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer een brief te sturen, waarin het totale complex van de artikelen 57 t/m 63 nog eens zal worden bekeken in het licht van een analyse van het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 oktober. Minister zal niet met voorstel komen.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2011] – Mondelinge vraag van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de rechter het strafmaximum van 30 procent bij meerdaadse samenloop niet uit te leggen vindt (NRC, 11 november 2011).

04-07-2013 Op 8 december 2011 is een brief aan de Tweede Kamer verzonden (Tweede Kamer 2011/12, 29 279, nr. 129). Daarin is een wetenschappelijk onderzoek toegezegd. Dit onderzoek loopt nog. Na afronding van het onderzoek (naar verwachting zomer 2013) zal een wetsvoorstel in voorbereiding worden genomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te monitoren hoe het loopt met het voegen van zaken voor schadevergoeding.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2011] – Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak.

30-07-2013 De staatssecretaris heeft met de ketenpartners besloten tot het starten van drie verbetertrajecten, gericht op het herinrichten van ketenwerk-processen in de justitiële slachtofferzorg. Bij dit verbetertraject is gestart met het formuleren van de Keten Prestatie Indicatoren. Op basis daarvan zal een monitor worden ingericht. Los daarvan start na de zomer de voorbereiding van de beleidsdoorlichting van het slachtofferbeleid en een evaluatie van de wet Versterking Positie van het Slachtoffer. In deze evaluatie wordt ook aandacht besteed aan het voegen in het strafproces. De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2014 over de uitkomsten van de doorlichting en wetsevaluatie geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het stappenplan cultuurverandering.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 882).

27-06-2013 Voortgang cultuurtransitie wordt meegenomen in de voortgangsrapportage aan de Kamer in september en december 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd aan de Tweede Kamer een overzicht van eventueel gesloten bureaus in periodieke rapportages.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 882).

04-07-2013 Dit aspect wordt meegenomen in de voortgangsrapportage aan de Kamer in het najaar 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in de jaarlijkse rapportage over integriteit bij de politie wordt gerapporteerd over de mate waarin agenten steun ervaren van hun leidinggevende.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – Algemeen Overleg Versterking professionele weerbaarheid.

11-07-2013 Er wordt een separaat onderzoek uitgevoerd waar in het najaar 2013 over wordt gerapporteerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft het voorschrijven van de organisatorische en personele scheiding voor de vergunningverlening en toezicht in beleidsregels toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

29-07-2013 Op basis van de nieuwe kabinetsplannen en het (eerste) jaarverslag Kansspelautoriteit, worden nieuwe beleidsregels voorbereid. Gestreefd wordt in het najaar 2013 de beleidsregels gereed te hebben.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de publicatie van geanonimiseerde sanctiebeschikkingen door kansspelautoriteit toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

29-07-2013 De kansspelautoriteit beraadt zich nog over de wijze van openbaarmaking van sanctiebesluiten en de Tweede Kamer wordt daar te zijner tijd over geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de beide kamers te informeren over de planning van de kansspelwetgeving.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

04-07-2013 Wetsvoorstel bevindt zich in de consultatiefase.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de brief een visie op Europese ontwikkelingen civielrecht en procesrecht te presenteren, mede gelet op te verwachten groenboeken Europees burgerlijk recht en minimumnormen burgerlijk procesrecht.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2012] – Algemeen Overleg Europese ontwikkelingen op het terrein van Civiele Recht.

03-07-2013 De Kamer zal worden geïnformeerd nadat het debat heeft plaatsgevonden over de in juni 2013 aan de Kamer gezonden subsidiariteitsbrief van het kabinet. De groenboeken zijn (nog) niet verschenen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de aanvullende brief over rol comité van Ministers.

Parlementaire Agenda punt [01-02-2012] – Hervormingen van Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de toetreding van de EU tot het EVRM.

04-07-2013 De minister van BZ heeft het voortouw bij het opstellen van de toegezegde brief.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's gekeken zal worden naar: – het verantwoordelijksheidsstelsel Instituut Fysieke Veiligheid met betrekking tot wettelijke taken en gemeenschappelijke werkzaamheden – de congruentie van de veiligheidsregio's – de verschillen in bijdragen tussen gemeenten, de financieringsgrondslag en de financieringssystematiek.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

23-04-2013 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2013, nadat de Evaluatiecommissie haar advies aan de Minister heeft aangeboden, een kabinetsreactie. De genoemde onderwerpen worden hierin meegenomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er regelmatig toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de wettelijke taken door het Instituut Fysieke Veiligheid en stuurt hierover 1 x per jaar een transparante monitor aan de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

08-04-2013 Het Instituut Fysieke Veiligheid wordt in 2013 opgericht. De Tweede Kamer wordt in maart 2014 geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de omvang en vormgeving van het algemeen bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid en het toezicht op het Instituut Fysieke Veiligheid wordt meegenomen in de evaluatie van het Instituut Fysieke Veiligheid door een onafhankelijke commissie.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

08-04-2013 De Tweede Kamer zal over 5 jaar, eind 2016, bij de evaluatie van het instituut worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in te grijpen bij Algemene Maatregel van Bestuur als zelfregulering in de sector eind 2012 niet tot resultaten heeft geleid.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – Plenaire behandeling Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766).

03-07-2013 In de parlementaire behandeling is aangegeven dat enige tijd na de inwerkingtreding van de wet kan worden bezien of verder ingrijpen in de governance nodig is. De wet is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de wet na 3 jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – Plenaire behandeling Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766).

03-07-2013 De evaluatie zal plaatsvinden nadat de wet drie jaar heeft gewerkt.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel aanpassing toegezegd inzake art. 507a Rv.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

03-07-2013 Wetsvoorstel is in voorbereiding.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een onderzoek gebiedsaanpak criminaliteit (Marcouch).

Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – Plenair debat 32 676 Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.

18-07-2013 Het onderzoek naar de haalbaarheid om te komen tot een voorstel voor een sluitingsbevoegdheid loopt nog. De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om te monitoren + rapporteren effect amendementen Hennis/Cörüz en Bontes (nrs. 11 en 12) (uitbreiding reikwijdte wet).

Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – Plenair debat 32 676 Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.

10-07-2013 De monitoring van de toepassing zal starten in december 2013. Aan de Tweede Kamer zal hierover worden gerapporteerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de ««grote kamer»« (art. 8:10a lid 4 Awb).

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

04-07-2013 Dit wordt conform toezegging over een aantal jaren ter hand genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie aandacht te besteden aan de cijfers over die nadeelcompensatie (financiële gevolgen voor de overheid) en aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

04-07-2013 De aanpassingswet nadeelcompensatie is in ambtelijke voorbereiding. In de toelichting zal aandacht worden besteed aan genoemde aspecten.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te verzonden naar de Tweede Kamer over evaluatie van toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties.

23-01-2013 In 2016 zullen voorbereidende handelingen plaatsvinden zodat deze toezegging in 2017 gestand kan worden gedaan.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat bij de evaluatie van kaderbesluit 2008/947/JBZ door de Europese Commissie aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het loslaten van het nationaliteitscriterium in de praktijk.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties.

04-07-2013 De evaluatie van het kaderbesluit 2008/947/JBZ is pas in 2014 aan de orde.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in het kader van de administratieve lasten toegezegd dat er een verzamelwet reductie administratieve lasten komt.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

25-07-2013 Het voornemen is om het wetsvoorstel voor het einde van het reces naar de Kamer te sturen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat bij de IOOV rapportage wordt ingegaan op de capaciteit van de politie voor korpscheftaak Wet wapens en munitie.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen a/d Rijn.

07-06-2012 Onderzoek start eind 2012.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat, indien een overval op een 55+er is gepleegd, extra aandacht besteed wordt aan slachtoffer-dadergesprekken.

Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – Mondelinge vraag van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Trend: overval op ouderen» (Metro, 10 april 2012).

24-07-2013 Er worden initiatieven ingezet om slachtoffer-dadergesprekken onder de aandacht te brengen. Na de zomer wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er voldoende mankracht beschikbaar zal worden gesteld voor een effectief toezicht door de Kansspelautoriteit.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

24-07-2013 In het jaarverslag van de kansspelautoriteit over 2012 staat dat de aandacht van de kansspelautoriteit de afgelopen periode vooral is uitgegaan naar het opbouwen van de organisatie om haar te equiperen voor haar taken, zoals de regulering van de markt, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, het geven van voorlichting aan bedrijven en burgers en het leggen van contacten met alle betrokken partijen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de toepassing van de lex silencio positivo op kansspelautomatenvergunningen te betrekken bij de reeds toegezegde evaluatie van de Dienstenwet, te verwachten in 2013.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit.

29-07-2013 De evaluatie vindt vermoedelijk plaats in 2013.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie.

03-07-2013 Het Regeerakkoord Rutte/Asscher heeft geleid tot herprioriteren, waardoor scheiden zonder rechter voorrang krijgt. Geen voorstel in 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te bezien of in Nederland na 1 jaar EU PNR al kan worden geëvalueerd.

Parlementaire Agenda punt [25-04-2012] – Algemeen Overleg JBZ-raad 26–27 april 2012.

27-05-2013 Voordat de evaluatie plaats kan vinden, dient de richtlijn te worden aangenomen en geïmplementeerd. Hier kan enige tijd overheen gaan. De Tweede Kamer wordt tussentijds geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de uitkomsten monitoring van de toepassing van de wet in NL aan de Kamer te verzenden met in het bijzonder aandacht voor toepassing art. 552aaa, derde lid, Sv.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 717 Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures.

11-07-2013 De Tweede Kamer zal 1 jaar naar de inwerkingtreding van de wet per 1-7-2013 geïnformeerd worden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het plan van aanpak van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over herinrichting proces schadevergoeding naar de Tweede Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – Algemeen Overleg Veilige publieke taak

26-07-2013 De staatssecretaris heeft met de ketenpartners besloten tot het starten van drie verbetertrajecten, gericht op het herinrichten van de ketenwerk-processen in de justitiële slachtofferzorg. Eén daarvan is gericht op schadevergoeding en schadeverhaal. De drie keten verbetertrajecten zijn inmiddels samengebracht in een overkoepelend implementatietraject, waarin de beoogde verbeteringen meer in samenhang worden doorgevoerd. De focus ligt in deze fase op het organiseren van het schadeverhaal in de ZSM-werkwijze. Een overkoepelend plan van aanpak is nog in voorbereiding.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd herhaald dat de Tweede Kamer vóór het eind van het jaar 2012 geïnformeerd zal worden over de onderzoeksresultaten van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de KWAS

Parlementaire Agenda punt [29-05-2012] – Mondelinge vraag van het lid Elissen (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over ingebouwde «achterdeurtjes» in computerchips uit China (Nos.nl, 28 mei 2012)

08-04-2013 De Tweede Kamer zal in de tweede helft 2013 geïnformeerd worden over de resultaten.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in gesprek te treden met de beroepsgroepen makelaars/taxateurs over de mogelijke functiescheiding en eventuele herinvoering van de beëdiging van taxateurs, en koppelt daarover terug aan de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

30-07-2013 In de volgende voortgangsrapportage over het beleidsprogramma t.b.v. de aanpak misbruik vastgoed, zal hierover aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. Termijn: waarschijnlijk 2e kwartaal 2014.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dit jaar de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de expertgroep met betrekking tot de Italiaanse maffia

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

30-07-2013 Nadere informatie aan Tweede Kamer zal worden gecommuniceerd in aanbiedingsbrief bij verantwoordingsrapportage zware criminaliteit die in september 2013 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe de Kamer te informeren over de wijze waarop bankenteam het incident heeft geanalyseerd en of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2012] – Mondelinge vraag van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Cybercriminelen stelen miljoenen van zakelijke rekeningen» (Rd.nl, 26 juni 2012).

31-07-2013 De Tweede Kamer zal dit najaar geïnformeerd worden.

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar 2012 over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de wrakingsprocedure.

Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012.

30-07-2013 De Tweede Kamer zal in het najaar van 2013 worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd al bij de EK toegezegde evaluatie van de wet, dat alle vraagpunten over de reparatiewet tijdens wgo (gevolgen regeling, effectiviteit) betrokken.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b).

03-07-2013 Wetsevaluatie kan op z’n vroegst begin 2016 aan de orde zijn.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

04-07-2013 Deze toezegging wordt niet eerder dan in 2017 ten uitvoer gebracht.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de vastgestelde algemene huisregels binnen het gevangeniswezen naar de leden van de VKC te sturen.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2012] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

01-08-2013 De nieuwe algemene huisregels zijn aan de RSJ voor advies voorgelegd en dat advies is medio mei 2013 ontvangen. Dit RSJ advies wordt momenteel in de huisregels verwerkt. Tevens wordt goed gekeken naar de samenhang met de Wet Forensische Zorg. Vaststelling van de algemene huisregels is op dit moment voorzien uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar en nadien zal spoedig verzending aan de VKC plaatsvinden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de evaluatie Oost-Nederland de ervaringen van burgers nadrukkelijk te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [02-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

14-08-2012 Dit aspect wordt meegenomen in de evaluatie.

Kamer informeren over de voortgang van herstelbemiddeling en daarbij betrekken mogelijkheid van toevoeging van NMI-gecertificeerde mediators in pilots mediation in strafzaken.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd over de voortgang.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd aan de hand van de pilot wordt in 2013 besloten over de toetsing van civiele vonnissen. Aan de hand van de visitatie zal de minister hier kritisch en constructief naar kijken. Voor de visitatie 2014 de Kamer te informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

22-07-2013 Voor de visitatie 2014 zal de Kamer geïnformeerd worden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren nadat hij het standpunt en aanbevelingen van de Rvdr heeft ontvangen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

30-07-2013 In behandeling. Er komt een brief in het najaar 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Rvdr vragen om bij het onderzoek, de mogelijkheid om wraking in hoger beroep te behandelen, mee te nemen (Oskam) + de mogelijkheid om bij wraking niet-rechters te betrekken (Recourt).

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 De uitkomst wordt in het najaar van 2013 aan de Tweede Kamer gemeld.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor 1 april 2013 het wetsvoorstel disciplinaire maatregelen in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 De consultatie is per 1 juli afgerond. Wordt geagendeerd in het ambtelijk voorportaal september 2013.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te overwegen om aan de verkeersboete een bijdrage van een of enkele euro's te koppelen ten behoeve van slachtoffers doordat schadefondsgeweldsmisdrijven uitbreiden met ernstige verkeersongelukken.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

29-07-2013 Dit wordt onderzocht. De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor 1 april 2013 het wetsvoorstel voor regulering van online kansspelen in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

29-07-2013 Consultatie heeft plaatsgevonden en de termijn is op 21 juli verstreken. De ingezonden reacties worden momenteel bestudeerd en indien nodig verwerkt. Streven is het wetsvoorstel dit najaar naar de Raad van State te sturen voor advies.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ervaringen met langdurig/levenslang toezicht op zedendelinquenten.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

30-07-2013 De Ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Na verwerking zal het advies van de Raad van State, zal het wetsvoorstel naar verwachting voor 1 januari 2014 worden ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel staan ook de verschillende voorbeelden opgenomen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de eerste helft van 2013 de Kamer het wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden CBP toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-07-2013 De nota van wijziging, waarin de boetebevoegdheid CBP wordt geregeld, is in het nader rapport van 25 juni 2013 aangekondigd en wordt op korte termijn aangeboden aan de Kamer.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om samen met Minister van Veiligheid en Justitie te kijken naar de mogelijkheid tot bezuiniging op financiering rechtsbijstand bij asielzaken en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 Wordt bezien in het kader van de stelselherziening rechtsbijstand (eind 2013).

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Kamer tijdig geïnformeerd wordt indien fraude het noodzakelijk maakt de bedenktermijn bij aangifte mensenhandel te verkorten van 3 naar 1 maand.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

31-07-2013 De Kamer wordt het 1e kwartaal 2014 geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe dat hij zal trachten te achterhalen hoeveel geld we mislopen t.a.v. bekeuringen doordat die malafide autoverhuurbedrijven vaak de gegevens niet goed registreren.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

10-07-2013 Dit zal worden meegenomen in verzamelbrief verkeer die voor einde reces 2013 naar de Kamer wordt gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over hoe de€ 105 mln. zal worden geïnvesteerd.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

11-07-2013 Aangehouden in afwachting van nadere besluitvorming. De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te informeren over de effecten wanneer @migo Boras een jaar draait (zomer 2013).

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

01-08-2013 De Tweede Kamer wordt in september (is 1 jaar na invoering) geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd ten behoeve van Wetsvoorstel directe tenuitvoerlegging de cijfers over vrijspraak in hoger beroep na veroordeling in eerste aanleg mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling ministerie van Veiligheid en Justitie.

04-07-2013 Het wetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging is in voorbereiding en zal naar verwachting na de zomer in consultatie worden gebracht.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP), toe de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie over de implementatie van de Terugkeer richtlijn in de EU-lidstaten aan de Kamer te doen toekomen. (T01489).

Vindplaats PA 201401 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

01-08-2013 De Europese Commissie brengt uiterlijk 24 december 2013 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de richtlijn en stelt daarbij zo nodig wijzigingen voor. De staatssecretaris zal de Kamer na het verschijnen van dit verslag informeren.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Lokin-Sassen (CDA) en Strik (GroenLinks), toe de Kamer na drie jaar een evaluatie te doen toekomen over de effectiviteit en mogelijke ongewenste effecten van de gekozen maatregelen bij de implementatie van de Terugkeerrichtlijn. (T01488).

Vindplaats PA 201401 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

11-07-2013 De Eerste Kamer wordt eind 2014 geïnformeerd.

De minister zegt toe vanaf 1 januari 2011 de periodieke rapportage in de Rapportage Vreemdelingenketen, over de inzet van het handhavingsinstrumentarium en alle andere maatregelen om regelovertreding tegen te gaan, op te nemen.

Vindplaats PA 128582 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

01-08-2013 Deze toezegging wordt meegenomen in de volgende Rapportage Vreemdelingenketen.

De minister zegt toe de Tweede Kamer binnen twee weken na afloop van de komende Koninkrijksconferentie schriftelijk te informeren over de uitkomsten op het terrein van het interlandelijke (inclusief de BES-eilanden) verkeer van personen en goederen, en daarbij ook in te gaan op het punt van wederkerigheid.

Vindplaats PA 201430 bij Delphi van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

01-08-2013 In het wetsvoorstel wederkerigheid dat in het najaar wordt behandeld, zal deze toezegging worden meegenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om vanaf 2014 de begroting van de NP mee te zenden met de begroting van het Ministerie Van Veiligheid en Justitie.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2012] – Algemeen Overleg Politie-onderwerpen.

08-05-2013 De begroting 2014 van NP wordt meegezonden met de begroting van Veiligheid en Justitie.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij op het moment dat hij van plan zou zijn tot een beleidsmatige verhoging van de boetes te besluiten, hij eerst het effect van die verhoging op de verkeersveiligheid en op het gedrag van de agent zal onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2012] – Mondeling Overleg inzake het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven (Tweede Kamer 29 398, 339) + de voortgang van de wetsvoorstellen 33 368 (reparatiewet nationale politie) en 33 451 (wijziging Wro).

30-07-2013 Op 30 juli 2013 zijn er geen verdere ontwikkelingen te melden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd raadsman bij politieverhoor: binnenkort komt het kabinet met een beleidsreactie op het onderzoek van de Erasmusuniversiteit (afgerond november 2012).

Parlementaire Agenda punt [24-10-2012] – Algemeen Overleg JBZ-raad 25–26 oktober 2012.

31-07-2013 De beleidsreactie is in voorbereiding.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat evaluatie van 135 lid 7 twee jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2012] – Wetgevingsoverleg 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling).

03-07-2013 Wetsvoorstel ligt ter behandeling in de EK.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een verzoek te doen aan monitoring commissie om bewustwording nieuwe wetgeving te bevorderen.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2012] – Wetgevingsoverleg 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling).

03-07-2013 Er moet eerst een nieuwe monitoring commissie worden benoemd. Dat gebeurt najaar 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben toegezegd nogmaals met de ambassadeur van India te spreken over de wens geïnformeerd te worden over de uitkomst van het CBI-onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2012] – Algemeen Overleg Interlandelijke adopties.

24-07-2013 Er hebben 2 gesprekken plaats gevonden in NL met de ambassadeur van India (10–3-’13) en

de Minister of Law and Justice van India (20–6-’13).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat medio 2013 de business case forensische opsporing gereed is inzake o.m. 10 onderzoeksruimten politie in samenhang met werkzaamheden NFI (ook voor derden) en particuliere onderzoeksinstituten. Over de business case zal een door de Minister van Veiligheid en Justitie in te stellen commissie nader adviseren.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2012] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

11-07-2013 De Kamer wordt in het najaar 2013 nader geïnformeerd.

De minister heeft toegezegd het gebruik aanwijzingsbevoegdheid mee te nemen bij evaluatie over drie jaar.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2012] – Plenair debat 33 368 Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen.

04-07-2013 De evaluatieopdracht is in de tweede helft van 2013 gereed. Het aspect van aanwijzingsbevoegdheid wordt hierbij betrokken.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een interim-regeling financiering inschakeling particuliere bureaus komt voor geheel 2013.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2012] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

11-07-2013 Met het OM is een regeling getroffen die het mogelijk maakt dat in geheel 2013 een beroep kan worden gedaan op extra gelden voor de inschakeling van particuliere forensische onderzoeksbureaus voor politie en officieren van justitie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er geen onomkeerbare investeringen worden gedaan in onderzoeksruimten van de politie zolang er geen besluit is genomen over de business case forensische opsporing.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2012] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

08-05-2013 De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd. Dit wordt meegenomen in de beleidsreactie op de business case forensische opsporing, in het najaar 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van de registratie van opsporingsambtenaren in de eliminatiedatabank van het NFI ter voorkoming van dwaalsporen in het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2012] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

25-07-2013 De Kamer zal hierover nader worden geïnformeerd in de beleidsreactie business case forensische opsporing, in het najaar 2013.

De minister heeft toegezegd dat in een voortgangsrapportage de melding wordt gemaakt van wat bij Algemene Maatregel van Bestuur en wat bij ministeriële regeling wordt geregeld.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2012] – Plenair debat 33 368 Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen.

27-06-2013 De voortgangsrapportage wordt uiterlijk eind 2013 naar de Kamer gezonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het voorjaar wordt de Kamer nader geïnformeerd over hoe voorstellen van hoogleraar Hilverda te inzake het niet voeren van een deugdelijke administratie te betrekken bij aanpassing in wetgeving.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

04-07-2013 In het najaar zal een conceptwetsvoorstel bestrijding faillissementsfraude in consultatie worden gezonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over monitoren hoeveel zaken politie en OM oppakken.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2012] – Algemeen Overleg Faillissementsfraude.

22-07-2013 Op basis van de uitkomsten van de regionale afspraken wordt een landelijk beeld gevormd. De Kamer ontvangt hierover voor het eind van het jaar 2013 bericht.

Minister van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie hebben toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie. Ik verwacht dat ik in 2013 met een resultaat kan komen.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2013] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 621 Aanvulling Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten).

31-07-2013 Eerste ronde meetings heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan worden in het najaar vervolgbijeenkomsten ingepland.

Minister Veiligheid en Justitie heeft toegezegd tijdens het algemeen overleg clubpas op 13 december voor januari 2014 een brief te sturen waarin is opgenomen: 1 een inventarisatie van initiatieven en experimenten gemeenten 2 de resultaten van onderzoek naar (kleinschalige) wietteelt in Europa en de VS 3 een reactie p een artikel van Schilder en Brouwer in het Nederlands Juristenblad van december 2012 4 een overzicht van lokaal maatwerk 5 een overzicht van het afstandscriterium in gemeenten.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2012] – Algemeen Overleg Clubpas.

31-07-2013 Voor Kerstreces 2013 ontvangt de Kamer een brief over het cannabisbeleid waarmee diverse toezeggingen waaronder deze worden afgedaan.

De Staatssecretaris heeft toegezegd na te gaan hoe het OM slachtoffers van misdrijven kan helpen bij het leggen van civielrechtelijk beslag mocht het strafrechtelijk beslag worden opgeheven.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering in verband met introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte t.b.v. het slachtoffer 33 295.

26-07-2013 In het onlangs gestarte implementatietraject voor het wetsvoorstel conservatoir beslag is dit één van de, in een werkproces uit te werken, punten. De wetswijziging treedt op 1 januari 2014 in werking, dan zal duidelijk zijn hoe dit onderdeel vorm krijgt en kan de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris heeft toegezegd na drie jaar werking het wetsvoorstel (slachtofferbeslag) te zullen evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering in verband met introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer 33 295.

15-07-2013 Toezegging speelt over drie jaar. In 2015 worden voorbereidingen getroffen om de wet te evalueren.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in overleg met het OM te bekijken of de boetes voor opvoeren van scooters kunnen worden verhoogd.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

10-07-2013 Tweede Kamer zal in verzamelbrief over verkeer worden geïnformeerd. Gaat voor einde reces 2013 naar de Tweede Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de implementatie van de veelpleger aanpak te kijken naar integrale aanpak dus ook op andere terreinen dan verkeer.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

10-07-2013 Brief gaat voor einde reces 2013 naar Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de voortgang van de NP word gemonitord en dat de Kamer hier tweemaal per jaar over wordt geïnformeerd, waarbij nadrukkelijk ook aandacht zal zijn voor verandering van cultuur.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

11-07-2013 Dit wordt conform toezegging uitgevoerd. De Kamer wordt eind september en voor het kerstreces geïnformeerd, tot 2015.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de begroting een overzicht te sturen van het boetesysteem waarbij ook aandacht zal zijn voor eventuele mogelijkheden van differentiatie van boetes. Hoe loopt het systeem en wat is de effectiviteit op de verkeersveiligheid.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

10-07-2013 Dit zal worden meegenomen in de begroting 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen over beleidskader opnemen telefoongesprekken gedetineerden.

Parlementaire Agenda punt [07-02-2013] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

24-07-2013 De Kamer zal voor 1 september 2013 worden geïnformeerd.

De Minister heeft toegezegd een brief te sturen over stand uitvoering pilot twee fasen strafproces.

Parlementaire Agenda punt [07-02-2013] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

29-07-2013 De Tweede Kamer wordt na de zomer bericht over het onderzoek naar tweefasen door de RUG (zie verslag van AO, 33 552, nr. 4)

Regeling van Werkzaamheden: Het lid Helder (PVV) wil dat het bericht dat veroordeelden pas na veertien maanden in de cel terechtkomen onderdeel maken van het debat over veroordeelden die nog steeds vrij rondlopen. Het lid Van Der Steur (VVD) heeft over deze kwestie op 27–2 Kamervragen gesteld en zou die willen hebben beantwoord voor het debat. De Voorzitter probeert het debat volgende week in te plannen.

Regeling van Werkzaamheden van 28 februari 2013.

29-07-2013 Het debat is nog niet ingepland. Hierop wordt gewacht. De antwoorden op de Kamervragen waaraan gerefereerd wordt zijn op 27 maart 2013 aan de Tweede Kamer gezonden (kenmerk: 362582).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het beleggingsverbod niet in werking te laten treden totdat er meer duidelijkheid is uit Brussel.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2013] – Plenair debat 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.

03-07-2013 Onderhandelingen in Brussel lopen nog, derhalve is het beleggingsverbod nog niet in werking getreden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de mogelijkheid tot nadere samenwerking cbo's uit art. 21 niet voor de evaluatie of zoveel eerder als de richtlijn er mocht komen.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2013] – Plenair debat 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.

03-07-2013 Richtlijn is er nog niet.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de toezegging overgenomen van de Minister van I&A om de Kamer te rapporteren naar aanleiding van deze motie de mogelijkheden van de Wet Bibob in dit verband wil onderzoeken. Is het in dat verband mogelijk dat bestuursorganen rechtmatig tegen aannemers zeggen: met jou gaan we niet in zee, gelet op jouw geschiedenis?

VAO integriteit van 6 maart 2013.

12-07-2013 Voor het eind van het reces zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren zodra er een standpunt is op de regeling vermogende vreemdelingen. Daarbij wordt dan ook informatie verstrekt over de regelingen in anderen landen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

01-08-2013 Kamer wordt voor het einde van het zomerreces geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de kamer plan van aanpak krijgt voor gezinsmigratie

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 7–8 maart 2013 te Brussel.

11-07-2013 Het voornemen is om de Kamer in het najaar nader te informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Tweede Kamer bij gelegenheid van het reguliere AO JBZ wordt geïnformeerd over de Nederlandse inbreng in het EU-overleg en substantieel nieuwe elementen in het Commissievoorstel

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud: Verordening insolventieprocedures – COM(2012)744.

03-07-2013 Het voorstel wordt besproken in het AO JBZ voorafgaand aan de JBZ-raden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat Nederland zich blijft inzetten voor adequate maatregelen t.b.v. fraudebestrijding, conform het besprokene in het AO (wederzijdse inzage in registers en voorkoming oneigenlijke verplaatsingen centrum van de belangrijkste activiteiten).

Parlementaire Agenda punt [06-03-2013] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud: Verordening insolventieprocedures – COM(2012)744.

03-07-2013 Wordt ingebracht in de onderhandelingen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de werking van de wet na drie jaar geëvalueerd wordt. Tussentijds met SZW monitoren inzake bijzondere bijstand.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054).

03-07-2013 De evaluatie zal plaatsvinden nadat de wet drie jaar heeft gewerkt.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat na afronding van dit wetsvoorstel aanvragen met inventarisatie knelpunten en leemten levenstestament.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054).

10-07-2013 Toezegging wordt ter hand genomen na inwerkingtreding van betreffende wet.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met BPBI en FIN een gesprek aan te gaan over vrijstelling van vergunningsplicht voor afsluiten basisverzekeringen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054).

03-07-2013 Financiën zal vrijstellingen van bepaalde vergunningsverplichtingen verzorgen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief over aanwijzing lead plaintiff.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – Plenair debat 33 126 Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade.

03-07-2013 In voorbereiding in combinatie met het wetsvoorstel collectieve schadevergoeding in geld.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd geen onomkeerbare beslissingen nemen ten aanzien van locatiebeleid Veiligheid en Justitie totdat integraal overzicht Rijkshuisvesting van minister Blok aan Kamer is gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – Algemeen Overleg Locatiebeleid politie, meldkamers, rechtspraak en openbaar ministerie.

31-07-2013 Wordt uitgevoerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de kosten van uitrol ANPR voor de politieorganisatie in beeld gebracht zullen zijn voordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2013] – Algemeen Overleg Beleidsvisie ANPR.

31-07-2013 Brief gaat in september naar de Kamer.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een onderzoek komt naar het tegengaan van verslaving en de resultaten van de verslavingszorg in het GW.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2013] – Algemeen Overleg Gevangeniswezen.

25-07-2013 Een schriftelijke reactie is in voorbereiding en wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het WODC-onderzoek naar de mogelijk om per tbs-instelling de recidive te berekenen onverwijld wordt uitgevoerd. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over het resultaat van het onderzoek geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2013] – AO tbs.

29-07-2013 De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Kamer na anderhalf jaar na de ingebruikneming van de handleiding voor verplichte aangifte van strafbare feiten over de resultaten van de verbeteringen wordt geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2013] – AO tbs.

29-07-2013 De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2014 geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd evaluatie van de wet vijf jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet herziening ten nadele.

04-07-2013 De Wet herziening ten nadele treedt op 1-10-2013 in werking. De evaluatie is in 2018 aan de orde.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in de uitvoering van de compensatieregelingen Veiligheid en Justitie gevallen van ernstig psychisch of fysiek geweld zonder seksueel misbruik volgt.

Parlementaire Agenda punt [27-03-2013] – Algemeen Overleg inzake commissie Samson.

02-05-2013 Regelingen zijn operationeel vanaf september 2013, Cie SGM zal eerste periode nodig hebben om een inschatting te kunnen maken van de zaken. Daarmee zal naar verwachting in de GIA-rapportage van eind 2013 een eerste indruk gegeven kunnen worden van de uitvoering van de regelingen en daarbij een indruk van de zaken waarin uitsluitend sprake is van geweld.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet over de effecten ervan in de gemeenten waar vergunningen aan growshops zijn verleend (ongeveer twintig).

Parlementaire Agenda punt [27-03-2013] – Plenair debat 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (antwoord regering/re- en duplieken).

11-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd aan het einde van dit jaar in de al toegezegde brief over de afspraken die met de Tweede Kamer zijn gemaakt op het terrein van de drugsbeleid meenemen de «losse eindjes» van de uitvoering van het rapport Van de Donk.

Parlementaire Agenda punt [27-03-2013] – Plenair debat 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (antwoord regering/re- en duplieken).

31-07-2013 Voor Kerstreces 2013 ontvangt de Kamer een brief over het cannabisbeleid waarmee diverse toezeggingen waaronder deze worden afgedaan.

De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat hij bij een volgende gelegenheid de Kamer rapporteert op het gebied van de wet BIBOB.

VAO integriteit van 6 maart 2013.

12-07-2013 Voor het eind van het reces zal er een brief naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om aan de Kamer te rapporteren over de aanmeldingen, inwilligingen en afwijzingen het kader van de overgangsregeling en daarbij, indien mogelijk, ook de afwijzingsgronden op te nemen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen

11-07-2013 Kamer wordt in september geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om de definitieve regeling in de Rapportage Vreemdelingenketen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

01-08-2013 De definitieve regeling wordt in de eerstvolgende Rapportage Vreemdelingenketen opgenomen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat op het moment dat de Kamer wordt geïnformeerd over de overgangsregeling, waar mogelijk, ook te rapporteren over de kosten.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen

11-07-2013 Kamer wordt in september geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de Kamer per brief te informeren over de implicaties van artikel 8 EVRM, inzake gezinshereniging, op basis van onderzoek naar de jurisprudentie rondom artikel 8. De toezegging richt zich op de vraag of de huidige jurisprudentie ruimte biedt om gezinsleden die schuldig zijn aan mensenrechtenschendingen en zware mishandeling uit te sluiten van gezinshereniging in het kader van 8EVRM.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Plenair debat regeling langdurig verblijvende kinderen.

01-08-2013 Kamer wordt in september geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de evaluatie wet leeftijdsgrens een groep van deskundigen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA in verband met het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33 351).

10-07-2013 Dit wordt conform toezegging over een aantal jaren ter hand genomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van het onbepaald laten van het geslacht en daarbij o.m. kijken naar internationale gevolgen (reizen). Tweede Kamer per brief betrekken bij het onderzoeksvoorstel.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA in verband met het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33 351).

31-07-2013 De Tweede Kamer heeft nadere informatie gevraagd over het onderzoek en zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om een tweede monitorrapportage van Deetman naar de Tweede Kamer te zenden eventueel met een reactie.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

13-05-2013 Deetman wordt in december 2013 verwacht. Een reactie hierop kan dan pas gegeven worden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer indien mogelijk te berichten over voorlopige bevindingen van de ACVZ inzake buitenschuld.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

31-07-2013 Brief wordt voor Prinsjesdag naar de kamer verzonden.

De Minister van veiligheid en Justitie heeft toegezegd het onderzoeksrapport van de Cie OM archieven kort na uitkomen naar de Tweede Kamer te zenden met een reactie.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

10-07-2013 De Tweede Kamer zal in het najaar van 2013 worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met de Rooms katholieke kerk in gesprek te gaan en de vragen van de Tweede Kamer onder de aandacht van de kerk te brengen en in overleg te bezien of tot een nadere definitie afbakening van fysiek en psychisch geweld kan worden gekomen.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

10-07-2013 De kamer zal voor het najaar van 2013 geïnformeerd worden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren of het mogelijk is verbeteringen aan te brengen in de facilitering van (het regime voor) kinderen in de gezinslocaties.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

01-08-2013 Brief wordt voor Prinsjesdag naar de kamer verzonden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over cijfers met betrekking tot isolatie en bezien of verbetering noodzakelijk/mogelijk is.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

01-08-2013 Deze toezegging wordt meegenomen in het wetsvoorstel wederkerigheid dat naar verwachting einde van het jaar naar de Tweede Kamer gaat.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer nader cijfers te verstrekken over grensdetentie. Preciezer dan de eerder verstrekte gemiddelden (indien mogelijk).

Parlementaire Agenda punt [13-03-2013] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

01-08-2013 Brief wordt voor Prinsjesdag naar de kamer verzonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in beleidsregel van het College van procureurs-generaal zal worden neergelegd dat herziening ten nadele op grond van een novum alleen zal worden aangevraagd bij misdrijven waarbij opzettelijk de dood van een en ander is veroorzaakt.

Parlementaire Agenda punt [09-04-2013] – Stemming> Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet herziening ten nadele.

11-07-2013 Het OM bereidt een aanwijzing voor inzake de toepassing van de wettelijke bepaling. Inwerkingtreding wet is voorzien op 1 oktober 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat in het ontwerpbesluit inzake de bewaarregeling van DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesproken personen zal worden opgenomen dat deze gegevens niet zullen worden bewaard wanneer naar het oordeel van het Openbaar Ministerie vaststaat dat de vrijgesproken persoon het misdrijf onmogelijk kan hebben begaan.

Parlementaire Agenda punt [09-04-2013] – Stemming> Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet herziening ten nadele.

09-07-2013 De Eerste Kamer heeft de nadere brief van de minister op 25-06-2013 voor kennisgeving aangenomen.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de zorg voor kinderen van niet gedocumenteerde ouders in verband met strafbaarheidsteling van illegaliteit. Het gaat om zowel minderjarigen (gevaren, risico's, effecten) als meerjarigen (in verband met onderwijs en stages).

VAO Jeugd d.d. 11 april 2013 (De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was niet uitgenodigd. Alleen de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was aanwezig).

11-07-2013 De toezegging wordt verwerkt in de nota naar aanleiding van het verslag strafbaarstelling van illegaal verblijf.

De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt namens de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie opheldering bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam over de uitspraak dat door nieuwe methodiek aantal OTS en UHP afnemen maar dat dat negatieve financiële consequenties heeft. De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens het AO toegezegd dat Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie met BJAA zoeken naar een oplossing. (NB meenemen waarschuwing Van der Burg (VVD) dat oplossing geen extra geld mag kosten).

Parlementaire Agenda punt [11-04-2013] – VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties.

27-06-2013 Middels een brief zal de Tweede Kamer na het zomerreces en voor het verzamel AO-Jeugd van 6 november, worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren wanneer evaluatie PIVA aan de Kamer wordt gezonden. Daarin wordt de evaluatie van de nieuwe werkwijze Medifirst meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

11-07-2013 De evaluatie van PIVA vindt plaats in de tweede helft van 2013. De resultaten hiervan worden eind 2013 begin 2014 verwacht. De evaluatie en de Kabinetsreactie zullen ook begin 2014 met de Kamer worden gedeeld.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over het al dan niet wenselijk zijn van het plaatsen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in pleeggezinnen kleinschalige opvang direct na instroom in Nederland.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

01-08-2013 Het rapport IJZ van Nidos moet worden afgewacht (verschijnt eind 201) kamer wordt begin 2014 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij het rapport van de Cie Winsemius over de business case naar de behoefte van de inzet van forensisch pediatrische expertise bij de politie en OM afwacht.

Parlementaire Agenda punt [27-03-2013] – Algemeen Overleg Kindermishandeling.

31-07-2013 Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een geanonimiseerd overzicht toe te zenden van onnodige en/of zinloze procedures.

Parlementaire Agenda punt [15-04-2013] – Wetgevingsoverleg • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming bevoegdheden i.h.k.v. het vreemdelingentoezicht (32 528) • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met herschikking gronden voor asielverlening (33 293).

04-07-2013 Dit overzicht wordt op korte termijn aan de Kamer aangeboden.

De Staatssecretaris heeft toegezegd de gevolgen herschikking asielgronden voor discretionaire bevoegdheid uiteen te zetten.

Parlementaire Agenda punt [15-04-2013] – Wetgevingsoverleg • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) • Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met herschikking gronden voor asielverlening (33 293).

04-07-2013 Aan deze toezegging kan pas gevolg worden gegeven als de maatregel meetoetsen is ingevoerd. Naar verwachting is dit in de loop van 2014.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over de kaders voor een wetswijziging zodat, na ouderlijke partnerdoding of een ernstig geweldsdelict, het initiatief tot omgang bij het kind komt te liggen.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2013] – Slachtofferbeleid.

30-07-2013 Naar verwachting zal het parlement dit najaar worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal de Tweede Kamer informeren over zijn beleid ten aanzien van Tibetaanse asielzoekers, na afloop van het vertrekmoratorium.

Uitgaande brief [26-04-2013] – Landgebonden asielbeleid China.

11-07-2013 Deze toezegging wordt pas actueel als het besluit- en vertrekmoratorium is afgelopen. Dat zal niet eerder zijn dan in november 2013.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen over bond voor verzekeraars (of opgetreden kan worden namens een groep slachtoffers).

Parlementaire Agenda punt [24-04-2013] – Algemeen Overleg Haren.

24-07-2013 Deze toezegging maakt onderdeel uit van een breder plan om een effectief schadeverhaal op de dader door derden-belanghebbenden, waaronder verzekeraars, mogelijk te maken. In opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt hiervoor op korte termijn een project ingericht dat de belemmeringen in kaart brengt en advies uitbrengt over mogelijke oplossingsrichtingen en aanpassingen die hiervoor nodig zullen zijn. Zodra meer duidelijkheid bestaat ten aanzien van de belemmeringen en mogelijke oplossingen voor collectief schadeverhaal door verzekeraars namens een groep slachtoffers, zal ik uw Kamer hierover schriftelijk informeren.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer verder via de Rapportage Vreemdelingenketen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de bezetting bij het COA.

Uitgaande brief [21-12-2012] – Ontwikkelingen in de opvang bij het COA

01-08-2013 Ontwikkelingen worden meegenomen in de eerst volgende Rapportage Vreemdelingenketen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voornemens te zijn, met betrekking tot de stand van zaken tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid deze evaluatie uit te voeren, na een jaar gebruik van dit formulier. Afhankelijk van de onderzoeksduur zal Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer zo spoedig mogelijk in 2014 berichten.

Uitgaande brief [07-01-2013] – Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid.

11-07-2013 Onderzoek zal in oktober/november 2013 worden gestart.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond de noodzakelijke uitzetting van een Iraakse eermoordenaar de Kamer informeren.

Uitgaande brief [14-01-2013] – Antwoorden Kamervragen over de stand van zaken rond de noodzakelijke uitzetting van een Iraakse eermoordenaar.

01-08-2013 Hoger beroep in deze zaak loopt nog. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan. Veiligheid en Justitie houdt dit nauwlettend in de gaten.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bereid te reageren op de aanbevelingen in het rapport «Hoelang duurt het nog voordat we naar onze moeder kunnen» van Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2013 een uitgebreidere reactie.

Uitgaande brief [22-01-2013] – Antwoorden Kamervragen over de barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen.

01-08-2013 Brief wordt voor Prinsjesdag naar de kamer verzonden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het kader van het zoeken naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring getoetst of voor de specifieke categorie van asielzoekers die in afwachting zijn van de overdracht in het kader van de Dublinverordening, er verantwoorde alternatieven beschikbaar zijn. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verwacht de Kamer hierover voor het zomerreces te kunnen berichten.

Uitgaande brief [20-02-2013] – Antwoorden Kamervragen over de oproep van Vluchtelingenwerk Nederland om te stoppen met de grensdetentie van vluchtelingen.

11-07-2013 Brief wordt voor Prinsjesdag naar de kamer verzonden.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe de Kamer over een halfjaar opnieuw te informeren over de effecten van de maatregelen die 9 maanden geleden zijn in gegaan om de incomplete dossiers te reduceren (medisch).

Uitgaande brief [27-05-2013] – Motie Spekman-procedure (opvang medisch).

01-08-2013 De Tweede Kamer wordt november 2013 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van het overleg tussen de vreemdelingen- en de strafrechtketen, waarin besloten zal worden waar de strafrechtelijk gestrafte vreemdelingen en de vreemdelingen met een tbs-maatregel geplaatst gaan worden.

Uitgaande brief [30-05-2013] – Reactie op het Jaarverslag van de Commissie Integraal/toezicht Terugkeer 2012.

11-07-2013 Vooralsnog voorziet Dienst justitiële inrichtingen geen wijzigingen, dus Vreemdelingen in tbs blijven in Veldzicht, en VRIS’ers in Alphen aan de Rijn.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe de mogelijkheid te onderzoeken of de verlofregeling tbs en het beleidskader Long Stay Forensische zorg specifiek aan te passen is, zodat ze meer aansluiten bij het vreemdelingenbeleid en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Uitgaande brief [30-05-2013] – Reactie op het Jaarverslag van de Commissie Integraal/toezicht Terugkeer 2012.

01-08-2013 Naar aanleiding van het beleidskader «Terugkeer uit de tbs» heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en besloten dat het beleidskader Long Stay Forensische zorg en de verlofregeling tbs niet worden aangepast.

Dit zal, met een toelichting dit najaar aan de Kamer worden gemeld.

Regeling van werkzaamheden van het lid Seegers (CU) vraagt voor 13 juni een reactie op het rapport van Unicef over kinderhandel. Deze wordt vervolgens betrokken bij het AO mensenhandel, waar ook de staatssecretaris zal worden uitgenodigd. In het procedurevergadering zal men kijken naar extra spreektijd in het AO.

Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2013.

31-07-2013 Na zomerreces beleidsreactie aan Tweede Kamer toe te zenden (in combinatie met beleidsreactie op ander recent rapport over mensenhandel).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het WODC-rapport Bedrijfsbrandweer voor de zomer beschikbaar is. In december 2013 zal hierover een brief naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [28-05-2013] – VAO Brand Chemie Pack.

10-06-2013 Vóór 31 december 2013 wordt de beleidsreactie naar de Tweede Kamer gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er bereidheid is om in brede zin te kijken naar de strafmaat bij gebleken nalatigheid van leidinggevende met betrekking tot veiligheidsregels in de chemische sector.

Parlementaire Agenda punt [28-05-2013] – VAO Brand Chemie Pack.

10-07-2013 Wordt meegenomen in de begin september te verschijnen kabinetsreactie naar aanleiding van het OvV-rapport inzake Odfjell.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te onderzoeken of in de Wet op het Nederlanderschap het deelnemen aan non-statelijke c.q. terroristische strijdgroepen ook kan leiden tot verlies van het Nederlanderschap zoals bij het in vreemde krijgsdienst treden.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2013] – Algemeen Overleg Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32.

01-08-2013 Conceptwetsvoorstel gaat uiterlijk 1 september in consultatie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd onderzoek te doen naar de rol van buitenlandse financiering bij radicaliseringsprocessen in Nederland.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2013] – Algemeen Overleg Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32.

01-08-2013 Het onderzoek is gestart met het verzamelen van informatie bij diverse partijen en het inventariseren van bestaande beelden. Op basis daarvan vindt naar verwachting uiterlijk eind september vervolgonderzoek plaats.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een juridische verkenning plaats vindt om te bezien hoe en op welke basis het NCSC gegevens kan verwerken om in de toekomst onder meer effectief te kunnen blijven optreden als Computer Emergency Response Team.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Cybersecurity.

08-07-2013 De juridische verkenning bevindt zich in een afrondende fase. De Kamer zal over de uitkomsten daarvan worden geïnformeerd na het zomerreces, doch uiterlijk tegelijk met het verschijnen van de herziene Nationale Cybersecurity Strategie in het najaar van 2013.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er een actualisatie van de NCSS plaats vindt en aan de Kamer wordt gezonden.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Cybersecurity.

08-07-2013 Voortgang van NCSS2 is verloopt goed.

Najaar 2013 zal de NCSS2 naar het parlement worden verstuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hij de Tweede Kamer jaarlijkse zal informeren over de voortgang responsible discloure. De eerste rapportage staat gepland voor het najaar 2014.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Cybersecurity.

10-07-2013 Najaar 2014 volgt de voortgangsbrief.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de klachtprocedure binnen het OM tegen het licht te houden.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2013] – Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder).

11-07-2013 De brief wordt vóór de Begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een overzicht toe te sturen van het aangedragen zorgfraudezaken door het openbaar ministerie en het aantal veroordelingen dat als zorgfraude beschouwd kan worden. Samen met het OM, politie, bijzondere opsporingsdiensten, toezichthouders, inspecties en betrokken vakdepartementen wordt bezien welke maatregen nodig zijn om het zicht op de instroom en afdoening van zorgfraudezaken in strafrechtteken te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2013] – Plenair debat over de fraude in de zorg.

31-07-2013 Brief wordt voor de Veiligheid en Justitie-begrotingsbehandeling naar de Kamer gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om in de periodieke rapportage van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de stand van zaken op te nemen voor wat betreft de strafrechtelijke aanpak van zorgfraude.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2013] – Plenair debat over de fraude in de zorg.

18-07-2013 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Kamer na het zomerreces 2013 over haar plan van aanpak inzake zorgfraude en over het moment waarop zij daar periodiek over gaat rapporteren.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de bestuurlijke rapportage «Fraude in de thuiszorg» onder de aandacht te brengen van de opsporingregio's.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2013] – Plenair debat over de fraude in de zorg.

18-07-2013 Het Landelijk Informatie- Expertisecentrum (LIEC) zal deze rapportage verspreiden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het wetsvoorstel voor de aanscherping van de strafbaarstelling van het ontbreken van een boekhouding voor de zomer in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

10-07-2013 Het wetsvoorstel strafrechtelijke faillissementsfraude gaat medio juli 2013 in consultatie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de voortgangsrapportage Georganiseerde Criminaliteit van het OM/politie na de zomer naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

31-07-2013 Rapportage wordt in september 2013 aan de Tweede Kamer gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief na de zomer van de kamer te ontvangen over het systeem van toezicht op rechtspersonen.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

30-07-2013 Naar verwachting zal de evaluatie in september 2013 aan de Kamer worden gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na de zomer de rapportage van de landelijke coördinator verwevenheid onderwereld/bovenwereld met de beleidsreactie naar de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

18-07-2013 Rapportage wordt na zomerreces naar de Kamer gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de mogelijkheid van een registratieplicht bij autoverhuur met de branche en politie zal worden besproken.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

17-07-2013 Een gesprek hierover met de autobranche wordt op landelijk niveau gepland.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd De Kamer te informeren over de maatregelen in Duitsland t.b.v. terugkeerverbod en of/hoe dergelijke maatregelen in breder Schengen verband worden overgenomen.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2013] – Algemeen Overleg JBZ-raad 6–7 juni 2013 te Luxemburg.

17-07-2013 In september wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na de zomer een brief te ontvangen van de Kamer over het systeem van toezicht op rechtspersonen.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit.

30-07-2013 Naar verwachting zal de evaluatie in september 2013 aan de Kamer worden gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na de zomer van de Kamer de rapportage van de landelijke coördinator verwevenheid onderwereld/bovenwereld te ontvangen met de reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie daarop.

Parlementaire Agenda punt [29-05-2013] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/financieel economische criminaliteit

18-07-2013 Rapportage wordt z.s.m. na zomerreces 2013 naar de Kamer gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in brief voor begroting 2014 dat er een overzicht van projecten tegen woninginbraken in gemeenten komt.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Algemeen Overleg Woninginbraken

31-07-2013 De Tweede Kamer zal voor de begrotingsbehandeling 2014 een overzicht van projecten tegen woninginbraken in gemeenten ontvangen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in brief voor begroting 2014 een overzicht over afspraken en aanpak winkeldiefstal door de Task Force Bestrijding Criminaliteit Bedrijfsleven. De aanpak van de politie-eenheid Oost wordt daarin meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Algemeen Overleg Woninginbraken.

29-07-2013 Een brief met de resultaten van de aanpak Criminaliteit tegen bedrijven zal voor het einde van de zomer 2013 aan de Tweede Kamer worden verstuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het kader van de aangekondigde evaluaties (3 jaar na inwerkingtreding) van de wet en er zal ook worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis.

18-06-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de invoering van eigen bijdrage.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2013] – Masterplan Dienst justitiële inrichtingen 2013–2018.

25-07-2013 De eigenbijdrageregeling wordt in samenhang bezien met de afspraak uit het RA voor de veroordeling van de proceskosten en de verplichte bijdrage aan het slachtoffer. Na de zomer wordt de Tweede Kamer hier verder over geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat wanneer het voorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, hij de wet eenmalig binnen vijf jaar zal laten evalueren.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2013] – 2e termijn Plenair debat 30 538 Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers.

04-07-2013 De termijn gaat pas lopen wanneer de wet in werking is getreden. Naar verwachting op 1-1-2014. De evaluatie is dan aan de orde in 2019.

Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat de Minister van Veiligheid en Justitie discussie zal voeren inzake jaarverslaggeving vanuit Europa, ook in het kader van country-by-country reporting.

AO 18 juni 2013 inzake ING en ABN AMRO.

03-07-2013 Wordt uitgevoerd als de onderhandelingen over richtlijnvoorstel niet-financiële informatie starten.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over gesprek met de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) de brancheorganisatie van en voor incassobureaus over hoe den kwaliteit verbeterd kan worden anders dan middels een wettelijk keurmerk.

AO privaatrecht: wettelijk keurmerk incassobureaus.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen rond GPS inclusief het financiële «verhaal» (kostenoverschrijdingen, toekomstige kosten en rendement van gedane investeringen).

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012.

30-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat na de modernisering van het Wetboek van Strafvordering ook sprake moet zijn van modernisering van het Wetboek van Strafrecht.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012.

11-07-2013 Hierover zal de Kamer te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de investeringen die Veiligheid en Justitie doet op de BES-eilanden goed zichtbaar maken.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012.

30-07-2013 Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en in lijn met de Motie Hachchi wordt in de begroting 2014 van Veiligheid en Justitie per beleidsartikel aangegeven wat de verwachte uitgaven/investeringen van dit ministerie zijn met betrekking tot de BES-eilanden. Ook in de begroting 2014 van het BES-fonds zijn deze uitgaven terug te vinden in de overzichtsconstructie Uitgaven Caribisch Nederland.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer nader te informeren naar de wijze waarop en wanneer Roze in Blauw wordt uitgerold. Ook wordt een landelijke campagne gestart om de aangiftebereidheid te verhogen.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2013] – Mondelinge vraag van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Homoseksuelen voelen zich onveiliger» (Nu.nl, 24 juni 2013).

25-07-2013 De Kamer wordt hierover in het najaar 2013 geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren in najaar brief over opgelegde sancties door OM.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

11-07-2013 De Tweede Kamer wordt in het najaar middels een brief geïnformeerd over de ingezette strafrechtelijke interventies op criminele jeugdgroepleden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de kamer te informeren over 1 jaar voortgangsbrief aanpak jeugdgroepen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

11-07-2013 De Tweede Kamer wordt, volgens afspraak, in de zomer van 2014 geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van criminele jeugdgroepen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over strafverzwaring bij meerderjarigen die minderjarigen inzetten bij criminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen.

29-07-2013 De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk 31 oktober 2013 geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over criteria voor opname register tolken en vertalers.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Algemeen Overleg beëdigde tolken en vertalers.

10-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het belang van het indienen van klachten onder de aandacht brengen van IND, OM, ZM, Politie en advocatuur.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Algemeen Overleg beëdigde tolken en vertalers.

10-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de aanbesteding. Bezien of bij aanbesteding een plafond aan de bemiddelingskosten kan worden gesteld ten gunste van een hogere vergoeding voor de tolk/vertaler.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Algemeen Overleg beëdigde tolken en vertalers.

10-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te bezien of er mogelijkheden zijn voor tariefdifferentiatie op basis van kwaliteit.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Algemeen Overleg beëdigde tolken en vertalers.

10-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de effecten van de verlening van de inschrijving in register per 1 januari 2014 (opschoning.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Algemeen Overleg beëdigde tolken en vertalers.

10-07-2013 In behandeling genomen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd KBvG verzoeken om preadvies 2014 beslagvrije voet te bespoedigen.

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid.

31-07-2013 Thans wordt er naar gestreefd het preadvies in juni 2014 te laten verschijnen.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd Centraal beslagregister gefaseerd uitbreiden met overheidspartijen.

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid.

31-07-2013 Planning voor besluitvorming in het Kabinet is einde 2013.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd gesprek met incassobranche aan te gaan over kwaliteit anders dan via verplicht keurmerk.

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid.

30-07-2013 De Tweede Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd gesprek met LBIO aan te gaan over de invorderingsmogelijkheden ten aanzien van alimentatie.

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid.

30-07-2013 Deze toezegging wordt gestand gedaan in het eerstvolgende overleg met het LBIO.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat zodra het lid Heerma (CDA) met feitelijke gegevens komt, het gesprek wordt aangegaan met Raad voor de Rechtspraak over kantonrechters en uiteenlopend beleid t.a.v. beschermingsbewind, en signaal dat incassobureaus soms ook als bewindvoerder optreden.

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid.

11-07-2013 Er zijn nog geen feitelijke gegevens van het lid Heerma ontvangen, waardoor het gesprek nog niet kan plaatsvinden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over consultatie voorontwerp aansprakelijkheid toezichthouders

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over plan van aanpak aansprakelijkheid.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over consultatie voorontwerp motie Dijksma.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over Third Party Litigation Funding betrekken bij no cure no pay.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

11-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over voorlichting erven huis.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer wordt najaar 2013 hierover geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te berichten over gesprek met KNB over stappenplan wilsbekwaamheid erflaters.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

11-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over gesprek met EZ over handhaving incassokosten door ACM.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over gesprek met KNB over centraal aandeelhoudersregister.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

30-07-2013 De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over voorstel Van Oosten bijeenroepen AVA betrekken bij wetsvoorstel pre-pack.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over voorstel Recourt voorschieten curator meenemen in voortgangsrapportage faillissementsrecht.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over consultatie voorontwerp grensoverschrijdende omzetting.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te berichten over mogelijkheden om invloed AVA en OR op bezoldigingsbeleid te versterken.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2013] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen.

31-07-2013 De Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over uitbreiding bevoegdheden Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over brede aanpak identiteitsfraude.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de effecten van de verlening van de inschrijving in register per 1 januari 2014 (opschoning). Deze toezegging was al tijdens het AO gedaan. Tijdens het VAO is toegezegd dat de Tweede Kamer in het eerste kwartaal 2014 zal worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Beëdigde tolken en vertalers.

30-07-2013 De Tweede Kamer zal in het eerste kwartaal van 2014 worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de Autoriteit Consument & Markt zal worden gevraagd te bezien of er in markt van tolken en vertalers sprake is van monopolyvorming.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Beëdigde tolken en vertalers.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te sturen naar de Tweede Kamer met een meerjarig plan van aanpak over kindersekstoerisme. Hierin zijn in ieder geval opgenomen: – (een reactie op) de fenomeenbeschrijving kindersekstoerisme; – visie op de (voortzetting van de) bewustwordingscampagnes kindersekstoerisme; – visie op «het Canadees model» van een niet openbaar registratiesysteem van repeat offenders; – stand van zaken over de police liaison officers.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in een aparte brief over internationale politiesamenwerking in te gaan op de taakverdeling van de police liaison officers.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

31-07-2013 De brief zal in september 2013 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme van dit najaar gaat de Minister in ieder geval in op: – visie wetswijziging lokpubers/ grooming; – visie vrijwillige castratie; – problemen met aangifte van kinderporno en hoe deze op te lossen; – specificatie van de 507 verdachten die in 2012 bij het OM zijn aangeleverd.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

30-07-2013 De Kamer zal te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de functie van liaison officer in Bucharest de komende twee jaar in stand blijft.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – VAO Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme.

29-07-2013 In september 2013 zal er een nieuwe liaison geplaatst worden voor 2 jaar.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met alle betrokken gemeenten overleg te plegen ter voorbereiding van de novelle en de Algemene Maatregel van Bestuur.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het ontwerp-Algemene Maatregel van Bestuur aan de kamers voorgeleggen.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

31-07-2013 De Kamer wordt najaar 2013 hierover geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in een overleg met de gemeenten te bezien hoe om te gaan met de capaciteit die was gereserveerd voor de registratie.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat Artikel 28 nader zal worden bezien.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

31-07-2013 De Eerste Kamer zal najaar 2013 nader worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Eerste Kamer te informeren over de vordering van de strijd tegen aan prostitutie gerelateerde mensenhandel.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bereid te zijn de gemeenten in alle opzichten te faciliteren met kennis et cetera om tot een goed beleid te komen met betrekking tot zelfstandige organisaties van prostituees.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de Eerste Kamer de beleidsaanbevelingen krijgt die de minister in het derde kwartaal krijgt van Gheisa, en de invulling daarvan, maar niet in afzonderlijke rapportage.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de mogelijkheden die de Nationale Rapporteur Mensenhandel, de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen bieden, naast elkaar te leggen.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de contacten met de gemeenten aandacht te vragen voor waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens en de rol van het College bescherming persoonsgegevens.

Parlementaire Agenda punt [08-07-2013] – 3e termijn> Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 211 Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

30-07-2013 In behandeling genomen.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het onderzoek naar de strafeisen van het OM bij geweld tegen werknemers met een publieke taak mee de vraag of het OM überhaupt alle aangiftes oppakt en informeert de Kamer hierover.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

30-07-2013 Wordt meegenomen in het onderzoek. Onderzoeksrapport is klaar in het najaar 2013. De Kamer wordt voor 1-1-2014 geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na te gaan, in navolging van defensie, of sprake kan zijn van het opheffen van de verjaringstermijn bij PTSS en zo ja, of deze kan worden verlengd/ afgeschaft en informeert de Kamer hierover.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

30-07-2013 De Kamer wordt uiterlijk eind 2013 geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de reisdeclaraties van de politietop meer transparant te maken en zal de Kamer hierover informeren.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Algemeen Overleg Politieonderwerpen.

30-07-2013 Momenteel worden de mogelijkheden bekeken. De Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd.

Licence