Base description which applies to whole site

EVALUATIE- EN ONDERZOEKSOVERZICHT

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel(onderdeel)

Start

Afronding

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

         
 

Veiligheid (Radicalisering, oud 25.1)

36.2

2011

2013

n.n.b. 1

 

Preventieve maatregelen

34.2

2012

2013

n.n.b. 2

 

Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV’s 3

35.2

2012

2012

TK 33 199, nr. 1)

 

Nationale politie 4

31.1

2012

2013

n.n.b. 5

 

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie 6

31.3

2012

2013

n.n.b.5

 

Slachtofferzorg

34.4

2013

2013

 
 

Opsporing & vervolging

33.3

2014

2014

 
 

Bestuur, informatie en technologie

33.2

2014

2014

 
 

Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.2

2015

2015

 
 

Slagvaardige & kwalitatief goede rechtspleging

32.3

2015

2015

 
 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

34.3

2016

2016

 
 

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

36.2

2016

2016

 
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

36.3

n.n.b.

n.n.b.

 
 

Bekostiging Nationale politie

31.2

2018

2018

 

Effectenonderzoek ex-post

         
 

Evaluatie Nieuwe Politiewet / Nationale politie

31

2013

n.n.b.

 
 

Coffeeshops in Nederland: drie delen

33.2

2012

2014

*) 7

Overig evaluatieonderzoek

         
 

Evaluatie van de effecten van de Wet bestuurlijke lus Awb

32.2

2013

n.n.b.

 
 

Evaluatie van de werking van de lex silencio positivo

32.2

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie van ex-ante evaluaties bij voorgenomen wet- en regelgeving

32.2

2012

2013

www.wodc.nl

 

Verhoging competentiegrens kantonrechter; voormeting

32.2

2011

2013

www.wodc.nl

 

De effectiviteit van de politiële taakuitvoering en de taken en verantwoordelijkheden van andere partijen

33.3

2013

n.n.b.

www.wodc.nl

 

ISD onderzoek

34

2013

2013

www.wodc.nl

 

Effectevaluatie van de gedragsinterventie Cova+

34.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief gehechten in Rotterdam

34.3

2012

2014

 
 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2013; met lokale casestudie Amsterdam

34.3

2013

2014

 
 

Monitor nazorg ex-gedetineerden 4e meting

34.4

2013

n.n.b.

www.wodc.nl

 

Procesevaluatie pilot Geweldspreventie in samenwerking met ziekenhuizen

34.4

2013

n.n.b.

 
 

Effectevaluatie van de gedragsinterventie Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

35.3

2012

2015

 
 

Effectstudie Tools4U

35.3

2013

2015

www.wodc.nl

 

Procesevaluatie van de gedragsinterventie Brains4U

35.3

2012

2013

www.wodc.nl

 

Evaluatie awareness trainingen Potentieel Gewelddadige Eenlingen

36

2013

n.n.b.

www.wodc.nl

 

Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven

36.2

2013

n.n.b.

 
1

Wordt in de tweede helft van 2013 afgerond (rapportage beschikbaar in de TK)

2

Wordt in de tweede helft van 2013 afgerond

3

Voorheen Interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering (oud 14.1)

4

Voorheen Veiligheid regio’s en politie (oud 23)

5

Wordt in de tweede helft van 2013 afgerond

6

Voorheen Veiligheid (ICT, oud 25.2)

7

Coffeeshops in Nederland: Deel 1 Ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetenencriterium; Deel 2; Ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium; Deel 3 Procesevaluatie

Licence