Base description which applies to whole site

4.8. Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Hachchi c.s. over de civiele erkenning van defensieopleidingen op mbo-niveau

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 17

Afgedaan met 33 400-X, nr. 76 van 12 april 2013

Hachchi/Eijsink over openstellen van bestaande universitaire uitwisselingsprogramma's voor militairen in opleiding

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 18

Zie 33 400 X, nr. 92 van 11 juli 2013; in behandeling

Knops over een middelenafspraak met Financiën

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 20

In behandeling

Segers c.s. over geestelijke verzorging ontzien bij bezuiniging

Begrotingsbehandeling, 13 december 2012, 33 400-X, nr. 40

In behandeling

Eijsink/Berckmoes-Duindam over het zo veel mogelijk compenseren van negatieve inkomenseffecten

VAO Wet Uniformering Loonbegrip, 29 januari 2013, 33 400-X, nr. 53

In behandeling

Hachchi/Knops over de DMP-procedure bij plannen van meer dan 25 miljoen euro

VAO vastgoed Defensie, 14 februari 2013, 32 733, nr. 114

Zie 33 400 X, nr. 92 van 11 juli 2013; in behandeling

Door de minister gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zal de Kamer per brief een volledig overzicht doen toekomen van alle projecten binnen het Europees Defensie Agentschap EDA waarin Nederland wel/niet participeert.

AO Informele defensieraad, 26 september 2012, 21 501-28, nr. 83

Afgedaan met 21 501-28, nr. 85 van 2 november 2012

De minister zal de Kamer per brief informeren over de stand van zaken met betrekking tot defensiesamenwerking in Benelux-verband.

AO Informele defensieraad, 26 september 2012, 21 501-28, nr. 83

In behandeling

De minister stuurt voor de begrotingsbehandeling in december 2012 een actualisatie van de stand van zaken betreffende de uitvoering van moties en toezeggingen op het gebied van personeel naar de Kamer.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister stuurt het tijdpad van het op orde brengen van de personeelsdossiers, na het overleg met de bonden op 6 december 2012, naar de Kamer.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 32 733, nr. 116 van 14 februari 2013

De minister komt voor de begrotingsbehandeling in december 2012 schriftelijk terug op vragen van het lid Knops betreffende HGIS.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister komt voor de begrotingsbehandeling in december 2012 schriftelijk terug op vragen van het lid Knops betreffende de exploitatiekosten.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister informeert de Kamer bij de Voorjaarsnota 2013 over de uitspraken van de minister over het niet bezuinigen op troepen. Hier wordt ook de definitie van «troepen» in opgenomen.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Niet meer opportuun in verband met nota In het belang van Nederland.

De minister komt begin februari 2013 schriftelijk terug op vragen van het lid Knops betreffende het besturingsmodel.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 32 733, nr. 116 van 14 februari 2013

De minister komt in januari 2013 schriftelijk terug op de vragen van het lid Knops betreffende functioneel leeftijdsontslag (FLO).

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400 X, nr. 59 van 7 februari 2013

De minister stuurt in het voorjaar van 2013 een brief naar de Kamer over het al dan niet openstellen van defensieopleidingen voor personen van buitenaf.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400 X, nr. 76 van 12 april 2013

De minister stuurt de Kamer voor de begrotingsbehandeling in december 2012 een brief met daarin informatie over de status van hoogleraren en universitair docenten van het NLDA.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister stuurt een nadere toelichting over het onderzoek naar de geestelijke verzorging (het doel van het onderzoek en de relatie tot de eerdere toezegging niet hierop te bezuinigen) naar de Kamer in januari 2013.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400 X, nr. 59 van 7 februari 2013

De minister informeert de Kamer vóór het eerstvolgende overleg Veteranennota over de thuisfrontcomités.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 30 139, nr. 113 van 23 mei 2013

De minister stuurt vóór mei 2013 een brief met nadere informatie omtrent de uitstroomcijfers als gevolg van de bezuinigingen.

WGO Personeel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 23

Afgedaan met 33 400 X, nr. 73 van 9 april 2013

De minister zal het verzoek om informatie over de samenwerking van Defensie met de Nederlandse industrie en onderzoeksinstellingen op het gebied van Counter Improvised Explosive Devices betrekken bij de beantwoording van vragen over de A-brief inzake bescherming tegen geïmproviseerde explosieven.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Afgedaan met 32 164, nr. 3 van 13 december 2012

De minister zal het verzoek om een lijst van bedrijven die investeren in clustermunitie doorgeleiden naar haar collega van Economische Zaken.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Afgedaan met 33 400 X, nr. 45 van 10 januari 2013

Vóór de begrotingsbehandeling, volgende week, zal de Kamer een overzicht ontvangen van de verschuivingen in materieelprojecten.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister zal de Kamer informeren over de vraag hoeveel tijd er nodig zal zijn om onbewapende drones operationeel te krijgen als bewapende drones.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Afgedaan met 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012

De minister zal met haar collega van Buitenlandse Zaken overleg hebben over de stand van zaken m.b.t. de juridsch-ethische discussie over de inzet van drones, vanuit een internationale invalshoek. Zo mogelijk komt het resultaat van dit overleg nog deze week naar de Kamer.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Zie 33 400-X, nr. 26 van 7 december 2012; in behandeling

De Kamer kan in het 2e kwartaal 2013 de evaluatie DIS (Defensie Industrie Strategie) tegemoet zien.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

In behandeling

Voor het einde van 2013 kan de Kamer een visie op de krijgsmacht tegemoet zien, inclusief een waardering van onbemande wapensystemen.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

In behandeling

In het eerste kwartaal van 2013 zal de Kamer de evaluatie DMP ontvangen.

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Zie 33 400 X, nr. 92 van 11 juli 2013; in behandeling

De minister stuurt begin februari 2013 een realistische planning defensiebeheer (financieel, materieel, personeel).

WGO Materieel, 3 december 2012, 33 400-X, nr. 24

Afgedaan met 32 733, nr. 116 van 14 februari 2013

De minister van Defensie zal de Kamer voor het algemeen overleg van 15 maart 2013 informeren over de NH-90, over de operationele helikoptercapaciteit en over de inzetbaarheid daarvan ten behoeve van M-fregatten voor de missie Ocean Shield.

AO Anti-piraterij-operaties, 16 januari 2013, 29 521, nr. 203

Afgedaan met 29 521, nr. 39 van 7 maart 2013

De minister van Defensie informeert de Kamer zo snel als mogelijk, maar in ieder geval voor Prinsjesdag, zodra er een structurele oplossing voor de WUL-problematiek is gevonden. In deze brief worden de alternatieven en de pakketvergelijking opgenomen.

AO WUL, 23 januari 2013, 33 400-X, nr. 63

In behandeling

De minister van Defensie komt op maandag 28 januari 2013 schriftelijk terug op vragen van het lid De Roon over de (on)mogelijkheden van de techniek en budgettaire inpasbaarheid om na april 2013 voor de maanden januari tot en met maart 2013 alsnog te compenseren.

AO WUL, 23 januari 2013, 33 400-X, nr. 63

Afgedaan met 33 400 X, nr. 56 van 28 januari 2013

De minister zal de Kamer in een aparte brief informeren over de PP Comparator in verband met de voorgenomen bouw van een marinierskazerne in Vlissingen.

AO Vastgoed Defensie, 6 februari 2013, 32 733, nr. 119

In behandeling

De minister zal de Kamer halfjaarlijks, bij de begroting en bij het jaarverslag, per brief informeren over de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Herbeleggingsplan Vastgoed en de besparingen die op dit terrein zijn gehaald.

AO Vastgoed Defensie, 6 februari 2013, 32 733, nr. 119

Zie 32 733, nr. 129 van 15 mei 2013; lopende toezegging

De minister stuurt vóór de procedurevergadering d.d. 28 februari 2013, ten behoeve van het AO Samenwerking Defensie EDA/Benelux d.d. 13 maart, een brief naar de Kamer met een uiteenzetting van haar visie op de Europese defensiesamenwerking.

AO Informele RBZ defensieraad, 6 februari 2013, 21 501-28, nr. 93

Afgedaan met 33 279, nr. 4 van 7 maart 2013

De minister stuurt vóór de procedurevergadering van 28 februari 2013 een brief naar de Kamer waarin zij terugkomt op de caveats bij missies (bijv. beperkingen die internationaal worden opgelegd).

AO Informele RBZ defensieraad,

6 februari 2013, 21 501-28, nr. 93

Afgedaan met 33 279, nr. 4 van 7 maart 2013

De minister komt in het verslag van de informele RBZ Defensieraad d.d. 12 en 13 februari terug op de vraag waarom de European Rapid Reaction Force niet is ingezet in Mali.

AO Informele RBZ defensieraad,

6 februari 2013, 21 501-28, nr. 93

Afgedaan met 21 501-28, nr. 94 van 11 maart 2013

De minister is bereid de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over de aannames bij de sourcing van Paresto, in verband met het bedrijfsvertrouwelijke karakter van die informatie.

AO Sourcing, 28 februari 2013, 31 125, nr. 18

Afgedaan met technische briefing van 29 mei 2013

De minister komt terug op de kwestie van het patiëntenvervoer, zodra hierover meer informatie van de ANWB zal zijn ontvangen.

AO Sourcing, 28 februari 2013, 31 125, nr. 18

In behandeling

De minister komt bij gelegenheid terug op het aanbestedingsproces van de wielvoertuigen, wat sourcing van het onderhoud betreft.

AO Sourcing, 28 februari 2013, 31 125, nr. 18

In behandeling

In de Voorjaarsnota 2013 zal worden ingegaan op de € 10 miljoen per maand aan vertragingskosten in relatie tot de reorganisatie.

AO Sourcing, 28 februari 2013, 31 125, nr. 18

Afgedaan met 33 400 X, nr. 69 van 22 maart 2013; 33 400 X, nr. 70 van 5 april 2013; 32 733, nr. 124 van 12 april 2013; alsmede de Voorjaarsnota 2013

De minister zal de Kamer per brief een voorstel doen over het abstractieniveau van de informatievoorziening over sourcing.

AO Sourcing, 28 februari 2013, 31 125, nr. 18

In behandeling

De Kamer zal tijdig geïnformeerd worden over de gevolgen van het al dan niet op tijd beschikbaar hebben van een helikopter tijdens operatie Ocean Shield, van mei tot augustus 2013.

AO Materieel, 13 maart 2013, 25 928, nr. 53

Afgedaan met 32 706, nr. 43 van 10 april 2013

In de eerstvolgende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 zal worden ingegaan op het rechttrekken van de onbalans in het Nederlandse werkaandeel in de NH-90.

AO Materieel, 13 maart 2013, 25 928, nr. 53

In behandeling

De minister informeert de Kamer over de vooruitgang op het gebied van de defensiesamenwerking met Duitsland (na de zomer).

AO Samenwerking defensie EDA/Benelux, 13 maart 2013, 21 501-28, nr. 98

Afgedaan met 33 279, nr. 6 van 28 mei 2013

De minister informeert de Kamer over de vooruitgang op het gebied van de defensiesamenwerking met de Benelux (na de zomer).

AO Samenwerking defensie EDA/Benelux, 13 maart 2013, 21 501-28, nr. 98

In behandeling

De minister zegt toe om schriftelijk te reageren op de zestien aanbevelingen van de AIV in het rapport «Europese defensiesamenwerking: soevereiniteit en handelingsvermogen», vóór het algemeen overleg over de volgende RBZ-Raad d.d. 18 april 2013. In deze brief zal de minister tevens ingaan op vragen van het lid De Roon betreffende de Europese Gendarmerie Force.

AO Samenwerking defensie EDA/Benelux, 13 maart 2013, 21 501-28, nr. 98

Afgedaan met 33 279, nr. 5 van 8 mei 2013

De Kamer ontvangt uiterlijk in juli 2013 een brief van de minister voor BHO over het op langere termijn op orde houden van de betrokkenheid en participatie van de donorgemeenschap in Afghanistan.

AO Afghanistan, 21 maart 2013, 27 925, nr. 479

In behandeling door de minister voor BHOS.

Kamer ontvangt van de minister voor BHO na de zomer een brief over de monitoring van de ontwikkelingen in de regio Kunduz op haar terrein na 2014.

AO Afghanistan, 21 maart 2013, 27 925, nr. 479

In behandeling door de minister voor BHOS.

Brief van de minister voor BHO aan de Kamer, voor de zomer, met het antwoord op de vraag of het in Chicago toegezegde geld aan Afghanistan voor leger en politie ten laste komt van het budget voor internationale veiligheid en welke criteria daarbij gehanteerd worden.

AO Afghanistan, 21 maart 2013, 27 925, nr. 479

In behandeling; door de minister voor BHOS.

De minister zegt toe nogmaals te controleren of de vertraging van de reorganisatie inpasbaar is in de begroting 2013 en jaarverslag over 2012 en stuurt deze informatie binnen twee weken aan de Kamer.

AO Beheer bij Defensie, 21 maart 2013, 32 733, nr. 125

Afgedaan met 32 733, nr. 124 van 12 april 2013

De Kamer ontvangt een brief over de vraag of de vertrouwelijke informatie van een jaar geleden over de functionaliteiten nog doorwerking heeft in de huidige openbare rapportages.

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

In behandeling

Kamer ontvangt eind 2013 het eindrapport van de programmaorganisatie SPEER

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

In behandeling

Kamer ontvangt eind 2014 de eindevaluatie van het project SPEER na de afronding van de migratie in de lijnorganisatie en na de uitschakeling van de oude (ICT)-systemen.

AO SPEER, 2 april 2013, 31 460, nr. 33

Ingehaald door de toezegging tijdens het WGO jaarverslag en Slotwet op 19 juni 2013 (33 605 X, nr. 10)

De minister van Defensie zal de Kamer binnen twee weken schriftelijk de antwoorden op de vragen van het lid van Dijk betreffende de verdeling van kosten van piraterijbestrijding doen toekomen.

AO Vessel Protection Detachments, 10 april 2013, 32 706, nr. 47

Afgedaan met 32 706, nr. 45 van 8 mei 2013

De minister van Defensie zal de Kamer binnen zes weken informeren over het overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over het gebruikmaken van particuliere beveiliging op koopvaardijschepen.

AO Vessel Protection Detachments, 10 april 2013, 32 706, nr. 47

Afgedaan met 32 706, nr. 44 van 26 april 2013

De minister van Defensie stuurt, zo mogelijk voor Verantwoordingsdag op 15 mei 2013, het kabinetstandpunt over VPD's aan de Kamer. Hier wordt tevens ingegaan op de positie van kapiteins en redenen van reders om geen gebruik van VPD's te maken. Ook zal hierin het onderzoek naar het inzetconcept van VPD's worden meegenomen.

AO Vessel Protection Detachments, 10 april 2013, 32 706, nr. 47

Afgedaan met 32 706, nr. 44 van 26 april 2013

De minister stuurt over twee

weken een schriftelijke reactie op de vragen van het lid Eijsink over de Personeelsrapportage en zal deze informatie in volgende Personeelsrapportages standaard opnemen.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

Zie 33 400-X, nr. 80 van 13 mei 2013; in behandeling

De minister zegt toe de regeling Turkse dienstplichtigen in Navo-verband te bespreken en ook in bilateraal overleg met haar Turkse collega. De Kamer wordt hierover in het verslag van de Navo-ministeriële in juni 2013 geïnformeerd.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

Afgedaan met 28 676, nr. 185 van 2 juli 2013

De minister zegt toe een actieplan werving en behoud aan de Kamer te sturen voor de begrotingsbehandeling.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

In behandeling

De restschaderegeling wordt uitgewerkt en voor het einde van het jaar aan de Kamer gestuurd.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

In behandeling

De minister informeert de Kamer zo snel als mogelijk over de gevolgen van het sociaal akkoord voor Defensie.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

Zie 33 400-X, nr. 77 van 29 april 2013; in behandeling

De minister zal in de Veteranennota ingaan op het PTSS-protocol.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

Zie 33 400-X, nr. 80 van 13 mei 2013; in behandeling

De minister stuurt de rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek weer standaard naar de Kamer.

AO Personeel, 16 april 2013, 33 400 X, nr. 82

In behandeling

De Kamer ontvangt te zijner tijd het nog te verschijnen SAR-rapport voorzien van een kabinetsreactie.

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

Afgedaan met 26 488, nr. 324 van 18 juni 2013.

De Kamer ontvangt de eerstvolgende jaarrapportage over de opvolging van de F-16 niet in juni maar na het verschijnen van de visie. In de jaarrapportage zal veel informatie opgenomen worden over de alternatieve opvolgers.

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

In behandeling

De Kamer ontvangt te zijner tijd een brief naar aanleiding van de gesprekken met de heer Bogdan over de twee testtoestellen in de komende periode, zowel voor wat betreft het gebruik als de kosten.

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

Afgedaan met brief van 3 juli 2013 (26 488, nr 325)

De Kamer ontvangt een brief over de verkoop van overtollige F-16’s, zodra er daadwerkelijk sprake is van overeengekomen verkoop

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

In behandeling

In de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 zal informatie over vervangende toestellen worden opgenomen uit verschillende bronnen.

AO Vervanging F-16, 25 april 2013, 26 488, nr. 322

In behandeling

De minister zegt toe om in de Voorjaarsnota 2014 de financiële gevolgen van de vervanging van de Cutters toe te lichten. Indien de commissie eerder informatie wil over het vervangingsplan dan moet zij de minister daar na oktober 2013 over informeren.

AO Kustwacht Caribisch Gebied, 14 mei 2013, 33 400 X, nr. 86

In behandeling

De Kamer ontvangt met het verslag van de Navo-defensieministeriële de nadere overzichten t.a.v. capaciteits-ontwikkeling van de lidstaten, die SG Rasmussen heeft opgesteld. De minister zal daarbij rekening houden met de eventuele vertrouwelijkheid.

AO defensieministeriële, 30 mei 2013, 28 676, nr. 184

Afgedaan met 28 676, nr. 185 van 2 juli 2013

De minister zegt toe de Kamer voor het zomerreces 2013 te informeren over het besturingsmodel na de reorganisatie en over de (reeds aangekondigde) evaluatie van dit model.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400 X, nr. 94

Afgedaan met 33 400 X, nr. 93 van 11 juli 2013

De minister zegt toe om de opmerkingen m.b.t. het reservistenbeleid van de leden Eijsink en Knops mee te nemen in het discussiestuk over het reservistenbeleid (verwacht 3e kwartaal 2013)

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400 X, nr. 94

In behandeling

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken Turkse dienstplicht

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400 X, nr. 94

In behandeling

De minister stuurt de Kamer voor het zomerreces een brief over de Kaderwet Dienstplicht.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400 X, nr. 94

Afgedaan met 33 400 X, nr. 89 van 5 juli 2013

De minister informeert de Kamer over de BTW-compensatie zodra hier meer informatie over bekend is.

AO Personeel, 13 juni 2013, 33 400 X, nr. 94

In behandeling

In lijn met de toezeggingen in het algemeen overleg Speer op 2 april 2013 blijft de Kamer goed geïnformeerd over het project Speer en de uitrol in de komende jaren. De minister zegt toe alsnog de halfjaarlijkse rapportages te handhaven.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605 X, nr. 10

In behandeling

De Kamer ontvangt een brief over alle operationele knelpunten voor 2013.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605 X, nr. 10

Wordt afgedaan in de brief over de inzetbaarheidsdoelstellingen die gelijktijdig met de begroting verschijnt (nog geen nummer)

De Kamer ontvangt een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de door het lid Hachchi genoemde moties.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605 X, nr. 10

Afgedaan 33 400 X, nr. 92 van 11 juli 2013

De Kamer ontvangt een brief met betrekking tot de verklaringen van geen bezwaar (vgb's) vóór het algemeen overleg over het jaarverslag van de MIVD op 3 juli 2013.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605 X, nr. 10

Afgedaan met 30 977, nr. 58 van 28 juni 2013

De Kamer ontvangt een brief over de gevolgen van de nog te ontvangen nota In het belang van Nederland voor alle reorganisaties. Deze brief komt met of na de nota naar de Kamer.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 19 juni 2013, 33 605 X, nr. 10

In behandeling

De minister zegt toe de ontbrekende informatie in de volgende Veteranennota op te nemen. Ook zal hier in worden gegaan op de behoefte aan een landelijke Veteranendag met wisselende locatie door het land.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De minister zegt toe eind september 2013 een aangepaste Veteranennota aan de Kamer te doen toekomen. In deze aangepaste nota gaat de minister onder andere in op:

• Het Veteranenbesluit

• Het Veteranenloket

• De Uruzgan-veteranen

• de procedurele kant van de zorgplicht (ontwikkelingen basiszorg, revisie van protocollen en de nuldelijnszorg)

• de vragenlijsten

• de nazorg van tolken

• de MGGZ

• re-integratie

• percentages van de uitkeuring

• het overgangsrecht inzake het invaliditeitspercentage en de mogelijkheid tot het categoriseren van ingediende bezwaarschriften

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De minister informeert de Kamer voor het krokusreces 2014 over de scholenprojecten op het voortgezet onderwijs.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De minister zal de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties verzoeken om de Kamer voor het einde van het zomerreces 2013 te informeren over de Oorlogsgravenstichting.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling door de minister van BZK

De minister stuurt het onderzoek over zelfdoding, met de correctie van het CBS, aan de Kamer wanneer deze af is (termijn nog niet bekend).

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De minister zal in de AMvB opnemen dat de thuisfrontcomités langer ingezet kunnen worden.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid De Roon worden aangevuld met de antwoorden op de door hem gestelde vragen tijdens het notaoverleg over het artikel in de Volkskrant over militairen in een moskee.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

Afgedaan met brief van 12 juli 2013 (Handelingen TK 2012–2013, aanhangsel nr. 2826)

De minister stuurt voor het WGO Personeel een reactie naar de Kamer over de brief van Vafamil d.d. 24 juni 2013.

Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2013

In behandeling

De minister zal in het actieplan Werving & Behoud (dat samen met de begroting 2014 aan de Kamer wordt gestuurd) ingaan op de vragen van het lid Günal-Gezer over de regeling functieduur van drie jaar.

AO Jaarverslag IMG en IGK, 25 juni 2013, 33 400 X, nr. 95

In behandeling

De minister komt voor het zomerreces 2013 schriftelijk (kort) terug op de datum waarop het aantal gezondheidscentra moet zijn teruggebracht van 38 naar 20 en de haalbaarheid hiervan.

AO Jaarverslag IMG en IGK, 25 juni 2013, 33 400 X, nr. 95

Afgedaan met 33 400 X, nr. 91 van 4 juli 2013

De minister komt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Personeel (najaar 2013) terug op het verstrekken van de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) in relatie tot verblijf in het buitenland.

AO MIVD, 3 juli 2013

In behandeling

Licence