Base description which applies to whole site

BIJLAGE 9 HORIZONTALE OVERZICHTCONSTRUCTIE INTEGRATIEBELEID ETNISCHE MINDERHEDEN

Tabel B.9 Overzichtconstructie Integratiebeleid etnische minderheden

Nr. hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Onderdeel

Doelstelling

Inburgering

XV

SZW

13

Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen.

Arbeid en werkgelegenheid

XVIII

W&R

2

2.2

Woningbouwproductie en Vitale wijken tot stand brengen.

VI

V&J

31

31.2

Zorgen voor een goed toegeruste politieorganisatie om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

VII

BZK

7

7.1

Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties.

XVIII

W&R

3

3.1

Kwaliteit Rijksdienst.

         

Jeugd (en veiligheid)

XVIII

W&R

2

2.2

Woningbouwproductie

XVIII

W&R

2

 

Stimuleren krachtige steden

XV

SZW

13

 

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

         

Onderwijs

VIII

OCW

3

   
         

Cultuur

VIII

OCW

15

   
         

Participatie

XV

SZW

13

 

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

VII

BZK

7

7.2

Uitvoeren van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen

XVIII

W&R

1

1.1

Zorgdragen voor voldoende goede en betaalbare huisvesting voor iedereen, met name voor die groepen die vanwege hun inkomen of andere persoonlijke omstandigheden moeite hebben zich op eigen kracht in passende huisvesting te voorzien.

Toelichting

In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn opgenomen de doelstellingen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen. Het gaat om expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zoals deze zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor.

Het overzicht is ingedeeld naar een aantal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Onderwijs, Cultuur en Participatie.

Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:

  • Begrotingshoofdstuk;

  • Naam ministerie;

  • Nummer artikel;

  • Onderdeel artikel (indien in de desbetreffende begroting nader uitgesplitst);

  • Omschrijving doelstelling waar de maatregel deel van uitmaakt.

De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van SZW worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindslieden van andere departementen.

Licence