Base description which applies to whole site

5. OVERZICHT EVALUATIES

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het Ministerie van VWS opgenomen.

Overzicht Evaluaties

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

           

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Artikel 1 integraal inclusief Nationaal Preventieplan (NPP)

1

2017

2018

n.v.t.

 

Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

1

2013

2013

n.v.t.

 

Screeningsbeleid

1

2013

2013

n.v.t.

 

Letselpreventie

1

2013

2013

TK 32 772, nr. 2

 

Kwaliteit en Patiëntveiligheid (2.1)

2

2016

2017

n.v.t.

 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (2.2)

2

2017

2018

n.v.t.

 

Bevordering van de werking van het stelsel (2.3)

2

2015

2016

n.v.t.

 

Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (3.2) en Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

3/FBZ

2018

2019

n.v.t.

 

Versterken positie cliënt (4.1)

4

2017

2017

n.v.t.

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (4.2)

4

2017

2018

n.v.t.

 

Kwaliteit en transparantie kennisontwikkeling (4.3)

4

2017

2018

n.v.t.

 

Zorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland

4

2015

2016

n.v.t.

 

Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (5.1)

5

2014

2015

n.v.t.

 

Noodzakelijke en passende zorg (5.2)

5

2018

2019

n.v.t.

 

Uitvoering Sportbeleid

6

2010

2011

TK 32 772, nr. 1

 

Sport- en beweegbeleid

6

2016

2017

n.v.t.

 

IBO Grensoverschrijdende Zorg

FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

1

2012

2013

TK 31 839, nr. 297

 

Letselpreventie 2008–2012

1

2011

2012

TK 29 689, nr. 420

 

Subsidie Geneesmiddelenbulletin

2

2014

2016

n.v.t.

 

Medicijnbalans en Farmacotherapeutisch kompas

2

2014

2016

n.v.t.

 

Pilots masterplan orgaandonatie

2

2012

2014

n.v.t.

 

Subsidie Nederlandse Transplantatiestichting

2

2015

2015

n.v.t.

 

Subsidieregeling Donatie bij leven

2

2015

2015

n.v.t.

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2

2012

2014

n.v.t.

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt (NZa)

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

Weergave van de markt 2008–2012

TK 29 689, nr. 420

 

Marktscan geestelijke gezondheidszorg (NZa)

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

Weergave van de markt 2008–2012

TK 25 424, nr. 204

 

Marktscan Extramurale Farmaceutische zorg

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 477, nr. 229

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 689, nr. 380

 

Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen

2

2012

2012

TK 33 077, nr. 5

 

Evaluatie Dutch Centre for Health Assets TNO/Centrum Zorg en Bouw

2

2011

2012

www.significant.nl

 

Monitor zorggerelateerde schade

2/FBZ

2012

2013

n.v.t.

Zie ook Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten ouder dan 70 jaar (Traject 4) (http://www.narcis.nl )

 

Herhaalstudie naar ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelengebruik

2

2012

2013

TK 29 477, nr. 226

 

Monitor effecten eigen bijdrage ggz

2/FBZ

2012

2013

n.v.t.

 

Evaluatie wet opsporing onverzekerden

2/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Zorg voor Beter 2005–2012: Beter is, zorg ervoor!

3

2011

2012

www.zonmw.nl

programma’s, zorgvoorbeter

 

Actieplan «Ouderen in veilige handen»

3

2011

2014

n.v.t.

 

Zorgbalans

4

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie Beleidskader voor subsidiëring van PG-organsaties

4

2015

2016

n.v.t.

 

Monitor en effectmeting financieel instrumentarium zorginnovatieplatform

4

2010

2013

n.v.t.

 

Gezondheidszorg Caribisch Nederland na de transitie

4

2012

2013

TK 31 568, nr. 130

 

Evaluatie Wmg

4/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie Zvw/Wzt

4/8/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie Nza

4

2013

2014

n.v.t

 

Evaluatie CVZ

4/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie van de uitvoering van de taken door het Nationaal Comité 4 en 5 mei

7

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie van de utivoering van de pensioenen en uitkeringen door de Sociale Verzekeringsbank

7

2014

2014

n.v.t.

           
 

Dyslexiezorg

FBZ

2011

2012

TK 29 689, nr. 382

 

Wondzorg

FBZ

2013

2015

n.v.t.

 

Vervolg integrale bekostiging chronische zorg

FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Opleidingsfonds

FBZ

2015

2016

n.v.t.

           

2. Overig onderzoek

 

Embryowet

1

 

2010

2012

TK 30 486, nr. 4

 

Euthanasiewet

1

 

2010

2012

TK 31 036, nr. 6

 

Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

1

 

2010

2012

TK 29 963, nr. 5

 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

1

 

2011

2012

TK 33 000, nr. 191

 

Warenwetbesluit Tatoeeren en Piercen

1

 

2011

2012

TK 32 793, nr. 53

 

Wet BIG

2

 

2011

2013

n.v.t.

 

Onderzoek Wet Geneesmiddelenprijzen

2

 

2011

2012

TK 29 477, nr. 196

 

Veiligheidsprogramma

2

 

2013

2014

n.v.t.

 

Longitudinaal onderzoek daklozen

3

 

2010

2014

n.v.t.

 

Deelname aan vrijwilligerswerk, POLS (CBS)

3

 

2013

2014

n.v.t.

 

Monitor plan van aanpak G4

3

 

jaarlijks

jaarlijks

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.html

 

Monitor stedelijk kompas

3

 

jaarlijks

jaarlijks

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-stedelijk-kompas-2011.html

 

Financiële impactanalyse besluitvorming over ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap

3

 

2012

2013

TK 29 355, nr. 54

 

Evaluatie RVZ

4

 

2012

2013

n.v.t.

 

Matchfixing

6

 

2012

2013

n.v.t.

 

Onderzoek Ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN)

6

 

doorlopend

doorlopend

www.veiligheid.nl

 

Rapportage Sport

6

 

2011

2014

www.scp.nl

 

Initatieven bestuurlijk akkoord ggz

FBZ

 

2014

2014

n.v.t.

 

Wet bijzondere medische verrichtingen

FBZ

 

2012

2012

TK 33 693, nr. 1

 

Marktscan intramurale AWBZ-zorg

FBZ

 

jaarlijks

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/23/marktscan-en-beleidsbrief-geestelijke-gezondheidszorg.html

 

Marktscan extramurale AWBZ-zorg

FBZ

 

jaarlijks

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/28/marktscan-en-beleidsbrief-extramurale-farmaceutische-zorg.html

 

Procesevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg

3

 

2008

2012

www.zonmw.nl/

programma’s, nationaalprogrammaouderenzorg

 

Rapport «Van incident naar effectief toezicht», onderzoek naar de afhandeling van dossiers over meldingen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

10

 

2012

2012

TK 33 149, nr. 15

 

Rapport «Doorpakken!», organisatieonderzoek naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg

10

 

2012

2012

TK 33 149, nr. 15

Licence