Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Eerste suppletoire begroting 2013 en de begroting 2014. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

430 785

399 318

428.031

465.036

512.044

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

63.938

63.799

212.984

261.940

 

Stand ontwerpbegroting 2014

316 842

430 785

463.256

491.830

678.020

773.984

473.055

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

 

14.315

9.315

5.167

8.463

4.815

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

0

14.315

9.315

5.167

8.463

4.815

1.815

Toelichting artikel 1

De mutatie wordt veroorzaakt doordat het budget voor het Dutch Good Growth Fund voor een bedrag van EUR 750 miljoen voor de periode 2014–2017 wordt opgenomen op de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hier staat tegenover dat het budget voor versterkte private sector en verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden structureel daalt met EUR 30 miljoen als gevolg van de daling van het BNP. Deze daling was bij eerste suppletoire begroting opgenomen op het parkeerartikel onder artikel 5.2, overige armoedebeleid en is hiermee verwerkt. Daarnaast daalt het budget voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt als gevolg van afspraken uit het regeerakkoord het budget voor subsidies bedrijfsleven beleid en topsectoren verlaagd.

Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

717.417

626.953

661.602

731.532

796.532

 

nieuwe mutaties 2013

 

150

– 45.000

– 45.000

– 45.000

– 45.000

 

Stand ontwerpbegroting 2014

639.972

717.567

581.953

616.602

686.532

751.532

751.532

Toelichting artikel 2

Het budget voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water daalt structureel met EUR 45 miljoen als gevolg van de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het betreft een mutatie op het budget voor toename voedselzekerheid (EUR 30 miljoen) en verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie (EUR 15 miljoen). Deze daling was bij eerste suppletoire begroting opgenomen op het parkeerartikel onder artikel 5.2, overige armoedebeleid en is hiermee verwerkt.

Artikel 3 Sociale vooruitgang

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

1.064.757

1.003.987

960.091

857.823

752.823

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

– 18.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

 

Stand ontwerpbegroting 2014

1.132.182

1.064.757

985.987

945.091

842.823

737.823

737.823

Toelichting artikel 3

Het budget voor sociale vooruitgang daalt structureel met EUR 15 miljoen als gevolg van de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het betreft een mutatie op het budget voor SRGR. Deze daling was bij eerste suppletoire begroting opgenomen op het parkeerartikel onder artikel 5.2, overige armoedebeleid en is hiermee verwerkt. Ten slotte daalt het budget voor onderwijs voor 2014 met een bedrag van EUR 3 miljoen.

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

509.100

450.469

454.571

454.571

454.571

 

nieuwe mutaties 2013

 

750

235.000

235.000

235.000

235.000

 

Stand ontwerpbegroting 2014

511.063

509.850

685.469

689.571

689.571

689.571

689.571

Toelichting Artikel 4

De mutatie wordt veroorzaakt doordat het budget voor internationale veiligheid (BIV) voor en bedrag van EUR 250 miljoen wordt overgeheveld vanuit nominaal en onvoorzien op de begroting van Buitenlandse Zaken naar de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hier staat tegenover dat het budget voor rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie structureel daalt met EUR 15 miljoen als gevolg van de daling van het BNP. Deze daling was bij eerste suppletoire begroting opgenomen op het parkeerartikel onder artikel 5.2, overige armoedebeleid en is hiermee verwerkt.

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

248.891

63.285

– 9.665

– 15.223

– 47.528

 

nieuwe mutaties 2013

 

– 49.934

15.726

2.149

94.710

– 104.703

 

Stand ontwerpbegroting 2014

301.630

198.957

79.011

– 7.516

79.487

152.231

84.906

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

88.539

86.715

80.117

75.675

77.337

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

51.603

88.539

86.715

80.117

75.675

77.337

74.947

Toelichting artikel 5

De mutatie wordt veroorzaakt doordat het budget voor versterkte multilaterale betrokkenheid daalt met EUR 55 miljoen in 2014 zoals opgenomen in de nota «Wat de wereld verdient». Hier staat tegenover dat het budget voor overig armoedebeleid structureel stijgt met EUR 105 miljoen. De daling van het ODA budget als gevolg van de lagere BNP was bij eerste suppletoire begroting opgenomen op dit parkeerartikel en is hiermee verwerkt.

Licence