Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: EVALUATIE- EN ONDERZOEKSTABEL

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Private Sector Ontwikkeling 1

1

2013

 

Voedselzekerheid1

2

2016

 

Duurzame toegang tot veilig drinkwater en elementaire sanitaire voorzieningen1

2

2012

Rapport

 

Waterbeheer1

2

2016

 

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamen-werking1

2

2014

 

Basic Education1

3

2011

Rapport

 

Steun aan het maatschappelijk middenveld1

3

2015

 

Genderbeleid1

3

2014

 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids1

3

2013

 

Steun aan fragiele staten1

4

2013

 

Rechtstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding (voorheen veiligheid, rechtsorde en goed bestuur)1

4

2013

 

Beleid Latijns Amerika1

4/5

2013

 

Humanitaire Hulp1

4

2014

 

Begrotingssteun1

5

2012

Rapport

 

Consulaire dienstverlening doorgelicht 2007–20101

5

2011

Rapport

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
 

Faciliteit Opkomende Markten1

1

2016

 

Netherlands Business Support (NBSO) netwerk1

1

2013

 

Economische diplomatie1

1

2015

 

Pre PSD-evaluatieprotocol:

1

   
 

– FMO-CD (capacity development)

 

2011

Rapport

 

– CBI

 

2013

 

– ORET1

 

2014

 

Op basis van PSD-evaluatieprotocol 2012:

1

2015

 
 

– FMO-MASSIF (Access to Finance)

   

 

– FMO-IDF (Infrastructure Development Fund)

   

 

– FMO-AEF (Access to Energy Fund)

   

 

– FMO-OS (Emerging Market Fund)

   

 

– FMO-CD (Capacity Development)

   

 

– ORIO (publieke infrastructuur)

   

 

– PSI (Private Sector Investeringen)

– CBI (Importbevordering uit OS-landen)

   

 

– PUM (uitzending managers)

   

 

– DECP (Employers Cooperation Prog.)

   

 

Publiek Private Partnerschappen

1

2014

 

Investment Climate Facility for Africa

1

2013

 

TradeMark

1

2014

 

Health Insurance Fund

1

2014

 

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling1

2

2015

 

Initiatief Duurzame Handel1

2

2013

 

Op basis van PSD-evaluatieprotocol 2012:

2

 

 

– IDH (Duurzame handel)

 

2015

 
 

– Agriterra (producenten-organisaties)

 

2015

 

Lange termijn effecten

en duurzaamheid OS: casestudy voedselzekerheid1

2

2014

 

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP)

2

2014

 

Solidaridad

2

2015

 

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

2

2015

 

Water en sanitaire voorzieningen in Benin1

2

2011

Rapport

 

Water en sanitaire voorzieningen in Mozambique1

2

2011

Rapport

 

Aqua for all programma ‘Building bridges connecting water’

2

2014

 

Energieactiviteiten in Rwanda1

2

2014

 

Energieactiviteiten in Indonesië1

2

2014

 

Fonds Duurzame Biomassa

2

2013

 

Daey Ouwens

2

2013

 

Access to Energy Fund

2

2015

 

Energising Development (EnDevII)

2

2014

 

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)1

3

2012/2013

Rapport Rapport

 

Keuzes en Kansen

3

2015

 

Fonds Product Development Partnerships

3

2015

 

Key Population Fund

3

2016

 

SRGR Fonds 2013–2015

3

2016

 

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)1

3

2013

 

FLOW (2011–2015)

3

2016

 

Women in the Frontline

3

2016

 

Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness (case studies Ghana, SNV, Agriterra, PSO, NCEA) 1

3/5

2010/2011

Rapport

 

Evaluation of Dutch support to capacity development: the case of NIMD1

3

2010/2011

Rapport

 

Evaluatie SNV1

3

2013

 

Lobby en advocacy activiteiten van NGO’s1

3

2014

 

Directe financiering van lokale NGO’s1

3

2013

 

NCDO/SBOS

3

2014

 

Vakbondsmedefinancierings-programma

3

2012

Rapport

 

Basisonderwijs Oeganda1

3

2012

Rapport

 

Basisonderwijs Bangladesh1

3

2011

Rapport

 

Basisonderwijs Bolivia1

3

2011

Rapport

 

Basisonderwijs Zambia

3

2011

Rapport

 

Netherlands Fellowship Programme/ Netherlands Institutional Capacity Development in Higher Education

3

2012

Rapport

 

European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

3

2016

 

Haïti noodhulp1

4

2011

Rapport

 

Eindevaluatie ISAF/Uruzgan incl. subsidieregeling ‘Fonds economische opbouw Uruzgan’1

4

2011

Rapport

 

Conflictpreventie en vredesopbouw in DRC (multi-donor)1

4

2011

Rapport

 

Fonds politieke partijen

4

2015

 

Nederlandse inzet bij de Wereldbank1

5

2013

Rapport

 

Deelonderzoek relatie begrotingssteun en armoede (multi-donor): Zambia etc.1

5

2011

Rapport

 

Implementatie van de Paris Declaration1

5

2011

Rapport

 

Wederzijdse belangen-wederzijdse voordelen: Evaluatie van de schuldverlichtingsover-eenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria1

5

2011

Rapport

 

Radio Nederland Wereldomroep

5

2015

 

Twinning Suriname1

5

2011

Rapport

2. Overig onderzoek

       
 

Systematic review maatschappelijk verantwoord ondernemen1

1

2013

Rapport

 

Holland Branding

1

2013

 

Publiek Private Partnerschappen1

1

2013

Rapport

 

Schoklandakkoorden

1

2013

 

Transitiefaciliteit

1

2015

 

FMO-A

1

2013

 

International Centre for Trade & Sustainable Development (ICTSD)

1

2015

 

Syntheseonderzoek

Voedselzekerheid1

2

2012

Rapport

 

Evaluatie Rio-verdragen

2

2012

Rapport

 

Evaluatie Interdepartementaal beleidsprogramma

Biodiversiteit

2

2012

Rapport

 

Systematic review hernieuwbare energie

2

2013

 

International Planned Parenthood Federation

3

2011

Rapport

 

Kwaliteitsoordeel programmaevaluaties

MFS I1

3

2011

Rapport

 

Syntheseonderzoek sociale en productieve investeringen1

3

2014

 

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt1

3

2014

 

Early childhood development (UNICEF)

3

2011

Rapport

 

Van noodhulp naar wederopbouw1

4

2013

 

Central Emergency Response (CERF)

4

2011

Rapport

 

Common Humanitarian Funds

4

2011

Rapport

 

Global logistics WFP (multi-donor)1

4

2012

Rapport

 

Samenwerkende hulporganisaties meta-evaluatie

4

2015

 

One UN (Delivering as one)

5

2012

Rapport

 

Multilateral Effectiveness Review1

5

2013

 

Kanaalkeuze en complementariteit1

5

2013

 

Exit strategieën1

5

2014

 

Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer

5

2011

Rapport

 

Pilot Circulaire Migratie

5

2012

Rapport

 

Migratie en Ontwikkeling

5

2012

Rapport

1

IOB onderzoek

Toelichting:

Art 1:

Op grond van nadere beleidsvorming in 2013 zal in de e.v. begroting de planning van beleidsdoorlichtingen op het terrein van duurzame handel en investeringen nader ingevuld worden.

De evaluatie naar CBI is vertraagd vanwege de transitie naar Agentschap NL.

Art 2:

De afronding van de beleidsdoorlichting voedselzekerheid is gepland voor 2016 i.p.v. 2015 vanwege vertraging met de onderliggende baseline- en effectenonderzoeken. Afronding van effectenonderzoek is verschoven van 2014 naar 2015 vanwege vertraging in de voorbereiding, uitbesteding en uitvoering van de baselinestudies.

Het onderzoek naar lange termijn effecten en duurzaamheid (casestudy voedselzekerheid) is vertraagd (2014 i.p.v. 2013), vanwege de voorziene casestudy in Mali en crisis in dat land. De afronding van effectenonderzoek naar energie-activiteiten in Rwanda en Indonesië is voorzien voor 2014 als twee aparte publicaties (n.a.v. systematic review).

De voorbereiding en uitvoering van de evaluatie van het subsidieprogramma Daey Ouwens Fonds kost meer tijd dan eerder voorzien. Het is een complex programma, er zijn uiteindelijk 115 projecten goedgekeurd. De evaluatie wordt in 2013 (i.p.v. 2012) afgerond.

Art 3:

Syntheseonderzoek naar sociale en productieve investeringen wordt afgerond in 2014 n.a.v. herprioritering. Onderzoek naar de relatie tussen interventies gericht op employability en de arbeidsmarkt en werkgelegenheid is eveneens vertraagd met een jaar.

Art 5:

Als lid van een Internationale Organisatie (IO) heeft Nederland de verplichting (twee)jaarlijks contributie te betalen. Contributies zijn bijdragen in het kader van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen die tussen de Nederlandse staat en een IO zijn afgesloten. Deze uitgaven vallen onder de evaluatiefunctie van de Inspection and Evaluation Division (IED) van het Office of Internal Oversight Services (OIOS), die onafhankelijk inspecties en evaluaties uitvoert namens de UN SG en lidstaten als Nederland.

Algemeen:

De vindplaats van alle afgeronde onderzoeken is Rijksoverheid.nl voor de Nederlandstalige rapporten en Government.nl voor de Engelstalige rapporten. De website biedt eveneens een versie van de evaluatieprogrammering met de opbouw van evaluatieonderzoeken per operationele doelstelling binnen een beleidsartikel. Het betreft een weloverwogen evaluatieprogrammering waarin recht wordt gedaan aan zaken als: kosten van het onderzoek in verhouding tot de beleidsuitgaven, fase van het beleidsproces, politieke actualiteit, etc.

Licence