Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.

B Rol en verantwoordelijkheid

Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst is systeemverantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het management(talent) van het Rijk. Bureau Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert en waarborgt de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de departementen en de nationale politie. Het bureau verzorgt werving en selectie, loopbaanbegeleiding en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling voor managers in de top van de rijksdienst.

Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) ondersteunt de departementen bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten minste 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast verleent het bureau diensten aan nieuwe groepen binnen de ABD, zoals ZBO’s en gemeenten (G4).

In de context van een krimpende overheid en de bevordering van de kwaliteit van de rijksdienst, stimuleert Bureau ABD mobiliteit en flexibiliteit. Het gaat daarbij om interdepartementale arbeidsmobiliteit en externe mobiliteit – een loopbaanstap naar een functie buiten de rijksdienst.

Bovendien is de Minister voor Wonen en Rijksdienst werkgever voor de ongeveer 70 managers binnen de topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

C Beleidswijzigingen

Op 22 mei 2013 is de Hervormingsagenda Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 31 490 nr. 119). In de beleidsagenda zijn de belangrijkste punten uit de Hervormingsagenda Rijksdienst opgenomen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3.1 Kwaliteit Rijksdienst

(x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

21.515

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

 

Waarvan garantieverplichtingen

             
                 

Uitgaven:

0

21.515

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

57

       
                 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

21.515

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

 

Subsidies

0

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

 

Subsidie A&O-fonds

0

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

 

Opdrachten

0

12.339

8.920

8.920

8.837

8.902

8.789

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

12.339

8.920

8.920

8.837

8.902

8.789

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

5.776

5.576

5.376

5.118

4.768

4.639

 

Arbeidsmarkt Communicatie

0

5.776

5.576

5.376

5.118

4.768

4.639

                 
 

Ontvangsten

0

593

250

250

250

250

250

D2 Budgetflexibiliteit

Het merendeel van de uitgaven is juridisch dan wel bestuurlijk verplicht. Onder meer de subsidie aan het A&O fonds en de bijdrage voor Arbeidsmarkt Communicatie. Nog niet verplichte uitgaven bij de opdrachten bedrijfsvoering Rijk zijn beleidsmatig bestemd voor de rijksbrede bedrijfsvoering en de Hervormingsagenda Rijksdienst in het bijzonder en worden gedurende het jaar hiervoor aangewend

E Toelichting op de instrumenten
3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Subsidies

Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds (A&O-fonds)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt in 2014 een subsidie aan het A&O-fonds Rijk. Deze subsidie is onderdeel van de CAO-afspraken. Het fonds zet de subsidie in voor arbeidsmarktprojecten (zoals het project gezondheid en inzetbaarheid) binnen het Rijk die het bestuur van het A&O-fonds goedkeurt. Jaarlijks wordt hiervoor een beleidsplan gemaakt.

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Om de kwaliteit van de Rijksdienst te verbeteren wordt in 2014 op het terrein van organisatie en het personeel verder gewerkt aan het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren.

Het Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid (uit het akkoord afgesloten door Minister voor Wonen en Rijksdienst en vakbonden van rijksambtenaren) vormt hierbij een belangrijke factor. Het platform Mobiliteit (bestaande uit de vier mobiliteitsorganisaties bij het Rijk) werkt enkele punten uit het akkoord uit. Ook begeleiden de medewerkers van de mobiliteitsorganisaties van werk naar werk met behulp van diverse instrumenten, zoals het extern detacheren, de arbeidsmarktpositie meter, de (inter) departementale carrousels en de employability scan.

Op het gebied van ICT wordt verder gewerkt aan de ambities uit de I-strategie Rijk (Kamerstukken II, 26 643, nr. 216), te weten een meer samenhangende I-infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT-projecten. Verder wordt de gesloten rijkscloud uitgewerkt en gerealiseerd. Er zal, naast de aansluiting van de verschillende rijksonderdelen op de vastgestelde generieke voorzieningen, aandacht worden besteed aan de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk. Het DWR Archief, de Digitale Werkomgeving voor de Rijksdienst, wordt doorontwikkeld. Met vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap) worden in 2014 pilotprojecten gestart. Het DWR Archief wordt als generieke dienst vastgesteld. De Enterprise Architectuur Rijk zal worden doorontwikkeld om uiteindelijk tot definitieve besluitvorming te komen in 2014. Daarnaast wordt de architectuurkennisbank opgeleverd en de Standaardenlijst Rijk doorontwikkeld.

In 2014 wordt de realisatie van de (Rijks)Overheidsdatacenters afgerond en start de exploitatie ervan. De migratie en sluiting van de oude datacenters naar deze nieuwe (Rijks)Overheidsdatacenters wordt verder uitgevoerd. De ingezette vermindering van het aantal ICT-organisaties wordt voorgezet.

In 2014 zijn alle Inkooporganisaties (IUC’s) ingericht en hebben deze een kwaliteitstraject, gericht op de verdere professionalisering van de inkoop, doorlopen. Alle 47 categorieën voor de generieke inkoop zijn operationeel. Randvoorwaarde voor een efficiënt inkoop- en aanbestedingsproces is verder gaande digitalisering. In 2014 zullen alle departementen dan ook zijn aangesloten op digiInkoop. Voor wat betreft de inkoopbeleiddoelen zullen milieucriteria, sociale voorwaarden, social return en de focus op zo innovatief mogelijk inkopen een integraal onderdeel uitmaken van de rijksbrede inkooppraktijk.

De rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk2.

Bijdragen aan agentschappen

Arbeidsmarkt Communicatie

Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) van de Werkmaatschappij voert de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie uit, levert het functioneel beheer van de carrièresites overheid (CSO platform) en heeft de regie over het technisch en applicatiebeheer en wijzigingen van het platform.

Licence