Base description which applies to whole site

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.

B Rol en verantwoordelijkheid

Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in samenwerking met de andere Ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst is systeemverantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de Minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het management(talent) van het Rijk. Bureau Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert en waarborgt de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de departementen en de nationale politie. Het bureau verzorgt werving en selectie, loopbaanbegeleiding en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling voor managers in de top van de rijksdienst.

Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) ondersteunt de departementen bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten minste 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast verleent het bureau diensten aan nieuwe groepen binnen de ABD, zoals ZBO’s en gemeenten (G4).

In de context van een krimpende overheid en de bevordering van de kwaliteit van de rijksdienst, stimuleert Bureau ABD mobiliteit en flexibiliteit. Het gaat daarbij om interdepartementale arbeidsmobiliteit en externe mobiliteit – een loopbaanstap naar een functie buiten de rijksdienst.

Bovendien is de Minister voor Wonen en Rijksdienst werkgever voor de ongeveer 70 managers binnen de topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

C Beleidsconclusies

Op 22 mei 2013 is de Hervormingsagenda Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 31 490 nr. 119). In het beleidsverslag zijn de belangrijkste punten opgenomen.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2010

2011

2012

2013

Realisatie 2014

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Verschil 2014

Verplichtingen:

0

0

0

18.880

32.104

17.896

14.208

                 

Uitgaven:

0

0

0

20.959

30.006

17.896

12.110

                 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

20.959

30.006

17.896

12.110

 

Subsidies

0

0

0

3.698

3.641

3.400

241

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

0

0

0

298

241

0

241

 

Subsidie A&O-fonds

0

0

0

3.400

3.400

3.400

0

 

Opdrachten

0

0

0

9.108

8.015

8.920

– 905

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

0

0

9.108

8.015

8.920

– 905

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

0

0

8.153

18.350

5.576

12.774

 

Arbeidsmarkt Communicatie

0

0

0

5.653

6.293

5.576

717

 

Bijdrage

0

0

0

0

5.257

0

5.257

 

Eigenaarsbijdrage

0

0

0

2.500

6.800

0

6.800

                 

Ontvangsten:

0

0

0

828

8.207

250

7.957

E Toelichting op de financiële instrumenten

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Subsidie

Fysieke Werkomgeving Rijk

In 2014 is € 240.000 subsidie verleend voor onderzoek t.a.v. de fysieke werkomgeving voor ambtenaren van de rijksdienst. De Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) is een concept voor een kantooromgeving voor ambtenaren dat flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen)werken mogelijk maakt.

Subsidies Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds (A&O-fonds)

Het A+O Fonds Rijk heeft € 3,4 mln. subsidie ontvangen in 2014. Deze subsidie is onderdeel van de Cao-afspraken. Het bestuur dat bestaat uit Sociale Partners heeft in 2014 o.a. ingezet op instroom en behoud van arbeidsbeperkten en op instrumenten voor de medewerker ter ondersteuning van zijn duurzame inzetbaarheid.

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Er is in 2014 verder gewerkt aan het realiseren van in- door- en uitstroom van rijksambtenaren. De uitvoering van het VWNW beleid is in volle gang. De vier mobiliteitsorganisaties van het Rijk, die samenwerken in het platform Mobiliteit, hebben de begeleiding verder vormgegeven op basis van de opgedane ervaringen. Eind 2014 is een paritair uitgevoerde evaluatie van het VWNW beleid gestart, waarvan de resultaten in de zomer van 2015 worden verwacht.

Op het gebied van ICT is verder gewerkt aan de ambities uit de I-strategie Rijk (Kamerstukken II, 26 643, nr. 216), te weten een meer samenhangende I-infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT-projecten. Als voorbeeld is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het ICT-dashboard (Kamerstukken II, 26 643, nr. 336). Op 15 oktober 2014 heeft de Tijdelijke commissie ICT-projecten het rapport «Grip op ICT» (Kamerstukken II, 33 326, nr. 5) aan de Kamer aangeboden. In het vierde kwartaal 2014 is de kabinetsreactie hierop voorbereid.

Verder is de gesloten rijkscloud uitgewerkt en wordt nu verder gerealiseerd. De Baseline Informatiebeveiliging Rijk is geïmplementeerd en er is gestart met het monitoren en bevorderen van de voortgang en de ondersteuning van de departementen bij de implementatie van de BIR.

In 2014 zijn met vijf Ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschap) pilotprojecten gestart voor DWR Archief (Digitale Werkplek Rijk). DWR Archief is als generieke dienst vastgesteld. Ook de Enterprise Architectuur Rijk is vastgesteld samen met de bijbehorende beheer en doorontwikkel-afspraken. Daarnaast is de architectuurkennisbank opgeleverd en de Standaardenlijst Rijk doorontwikkeld. Ook is in 2014 gestart met het professionaliseringstraject voor Rijks-ICT-architecten.

In 2014 zijn twee (Rijks)Overheidsdatacenters (ODC’s) gerealiseerd: het ODC van SSC-ICT Haaglanden in Rijswijk en het gerenoveerde Datacenter van de Belastingdienst in Apeldoorn. In totaal zijn er nu vier (Rijks)Overheidsdatacenters gerealiseerd. In het ODC van SSC ICT Haaglanden worden nu de technische voorzieningen geïnstalleerd waarna de benodigde hardware zal worden geplaatst. Ultimo december 2014 waren 19 van de 64 huidige datacenters gesloten.

De ingezette vermindering van het aantal ICT-organisaties wordt voorgezet en is nu teruggebracht naar circa tien van de oorspronkelijke 40.

Alle 20 inkoopuitvoeringsorganisaties zijn in bedrijf en doorlopen thans een kwaliteitstraject, gericht op de verdere professionalisering van de inkoop. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het verbeteren van het contract- en leveranciersmanagement en het aanscherpen van de inkoopinformatie. Alle 34 categorieën voor de generieke inkoop zijn operationeel. In 2014 is het project DigiInkoop afgerond en zijn afspraken gemaakt over het aansluiten van de resterende departementen. Elektronisch bestellen en elektronisch factureren lopen weliswaar achter bij de initiële doelstellingen maar laten een gestage groei zien waardoor de batenrealisatie zich in positieve zin ontwikkelt. Voor wat betreft de inkoopbeleiddoelen maken de milieucriteria, sociale voorwaarden, social return en innovatiegericht inkopen deel uit van de rijksbrede inkooppraktijk. Met betrekking tot de toepassing van social return en de internationale sociale voorwaarden zijn (beleids)evaluaties uitgevoerd. De evaluatie social return is aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 32 501 nr. 23), de evaluatie van de internationale sociale voorwaarden wordt in 2015 aan Tweede Kamer aangeboden.

Op aangeven van de Minister voor Wonen en Rijksdienst is bij het inkoopexpertisecentrum PIANOo een loket voor maatschappelijk verantwoord inkopen ingericht waarvan alle inkopers in het publieke domein gebruik kunnen maken. In de jaarlijkse bedrijfsvoeringsrapportage wordt gerapporteerd over de toepassing van de inkoopkaders voor het rijk.

De rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Arbeidsmarkt Communicatie

In 2014 heeft een beleidsdoorlichting plaatsgehad van de arbeidsmarktcommunicatie Rijk die eind 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 34 120 nr. 2).

Geconcludeerd is dat de arbeidsmarktcommunicatiestrategie en ingezette instrumenten en activiteiten op hoofdlijnen aansluiten bij de personele en organisatorische ontwikkelingen bij het Rijk en arbeidsmarkt (communicatie)ontwikkelingen. Ook is geconstateerd dat het Rijk op een goede wijze is gestart met de ontwikkeling van een monitoringsysteem van kritische prestatie indicatoren om de effectiviteit en efficiëntie van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie continue te monitoren. Dit systeem moet worden doorontwikkeld.

Bijdrage Logius

Het gaat hier om diverse opdrachten aan Logius voor het berichtenverkeer, managed services en DigiInkoop.

Eigenaarsbijdrage UBR

Conform de regeling Agentschappen, waarin gesteld is dat de eigenaar moet zorgdragen dat een Agentschap geen negatief eigen vermogen heeft, heeft UBR bij tweede suppletoire begroting een eigenaars bijdrage ontvangen van € 6,8 mln.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen is dit surplus bij eerste suppletoire afgeroomd door de eigenaar, waardoor de ontvangsten hoger zijn dan geraamd in begroting.

Licence